http://www.papong.go.th
 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารท้องถิ่น
สภาท้องถิ่น
ฝ่ายปกครอง
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สถานที่ท่องเที่ยว
เชียงใหม่ศิลาดล
 
 
นายธัญญา ภาวะเดช
นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลป่าป้อง
 
 
 
ขณะนี้ 4 คน
สถิติวันนี้ 4 คน
สถิติเดือนนี้ 6213 คน
สถิติปีนี้ 6213 คน
สถิติทั้งหมด 717373 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2552

เพลง ล่องแม่ปิง


 

เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-291106 โทรสาร 053-484843
 
 

   

ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน มาตรการเยียวยาฯ (คนไทยไม่ทิ้งกัน) <21 ก.ค. 63>

เช็คสิทธิ์ของท่านโดยกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก   ตามลิงค์นี้ >>  https://appealcovid19.xn--12cl1ck0bl6hdu9iyb9bp.com/appeal-web/?page=cvda002  <<
ตรวจสอบสิทธิ์มาตรการเยียวยาเกษตรกร จากสถานการณ์ COVID-19 <21 ก.ค. 63>

เช็คสิทธิ์ของท่านโดยกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก   ตามลิงค์นี้ >>  https://www.moac.go.th/?fbclid=IwAR2DcqJI-lAJqWjfS0QS2tJ7lPY95QR5-w2wV1OVIITgkD8HCqfSqWmOKC0  <<

ตรวจสอบสิทธิ์มาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3 กลุ่ม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวง พม. <21 ก.ค. 63>

เช็คสิทธิ์ของท่านโดยกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก   ตามลิงค์นี้ >>  http://covid.m-society.go.th/  <<
ประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำ และแผนการส่งน้ำฤดูฝน ปี พ.ศ.๒๕๖๓ <15 ก.ค. 63>

ตามที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาและวางแผนการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน พ.ศ.๒๕๖๓ โดยมีคณะกรรมการจัดการน้ำชลประทาน เขื่อนแม่กวงฯ (JMC) เข้าร่วมประชุม ณ อาคารเอนกประสงค์บนสันเขื่อนแม่กวง เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ผลการประชุมมีประเด็นสำคัญ รายละเอียดตามแนบ
ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3) <09 ก.ค. 63>


แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) <12 มิ.ย. 63>

เทศบาลตำบลป่าป้องขอความอนุเคราะห์ประชาชนทั่วไป
คู่สัญญา ผู้ขอรับบริการ ผู้รับเบี้ยยังชีพ ผู้ชำระภาษี หรือผู้มาติดต่อ
ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลป่าป้อง (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักงานป.ป.ช.ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อปท. ประจำปี 2563 (รอบ 6 เดือน) <15 พ.ค. 63>

เทศบาลตำบลป่าป้อง ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (พ.ศ.2561-2564)  เพื่อใช้เป็นกรอบดำเนินงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในเทศบาลตำบลป่าป้อง

            ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้จัดทำแผนปฏิบัติการในการวัดความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขึ้น  โดยเทศบาลตำบลป่าป้อง ได้มอบหมายให้ส่วนราชการภายในรับไปดำเนินการ และบัดนี้การดำเนินการตามแผนฯ ประจำปี พ.ศ.2563 เรียบร้อยแล้ว จึงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อปท. ประจำปี 2563 (รอบ 6 เดือน) โครงการตามแผนฯ จำนวน 51 โครงการ ได้นำแผนไปปฏิบัติ จำแนกรายมิติ รอบ 6 เดือน รวม 4 มิติ 17 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 65.69


ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านฯ <29 เม.ย. 63>

ตามข้อ 17 ของคำสั่งความหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย เพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2560 และตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติให้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 มีมติเห็นชอบมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ เทศบาลตำบลป่าป้อง จึงได้จัดทำ ประกาศยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาเอกสารอื่น ๆ ในการขออนุมัติ อนุญาต รับรอง รับแจ้ง หรือรับจดทะเบียน  จำนวน 4 เรื่อง รายละเอียดตามแนบ
ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2) <08 เม.ย. 63>


ประชาสัมพันธ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา เลื่อนการส่งน้ำฤดูแล้ง ปี2562/63 รอบเวรที่ 4 <03 เม.ย. 63>

ประชาสัมพันธ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา เลื่อนการส่งน้ำฤดูแล้ง ปี2562/63 รอบเวรที่ 4 มีกำหนดการส่งน้ำให้กับทุกคลองส่งน้ำ ในวันที่ 13 - 16 เมษายน 2563 เปลี่ยนเป็นวันที่ 7 - 9 เมษายน 2563 เพื่อจำกัดการชุมนุม ลดความแออัด เบียดเสียด หลีกเลี่ยงการเล่นน้ำของนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์บริเวณเขื่อนหลัก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 รายละเอียดปรากฎตามเอกสารนี้

 
     
หน้า   1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  


 
 
Copyright © 2009-2021 โดย เทศบาลตำบลป่าป้อง - http://www.papong.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลป่าป้อง 155 หมู่ 6 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทร. 053-291106
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com