เทศบาลตำบลป่าป้องอ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

-ว่าง-

ผู้อำนวยการกองศึกษา

งานบริหารการศึกษา

นายพสิษฐ์ เลามาสุวพันธ์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวณัฏฐนิตย์ พันธุรักษา

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวทิวากุล นุดนัดดา

ครู อันดับ คศ.1

นางสุมิตรา วงศ์บุญ

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางขวัญดาว เสียงสนั่น

พนักงานจ้างเหมาบริการ