เทศบาลตำบลป่าป้องอ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาวชนรัฏฐ์ พรสกุลรุ่งโรจน์

ผู้อำนวยการกองศึกษา

งานบริหารการศึกษา

นายพสิษฐ์ เลามาสุวพันธ์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวนิ่มนภา เมฆวงศ์

ครู อันดับ คศ.1

นางสาวทิวากุล นุดนัดดา

ครู อันดับ คศ.1

นางกานดา พวงงาม

ผู้ดูแลเด็ก

นางสุมิตรา วงศ์บุญ

พนักงานจ้างเหมาบริการ