http://www.papong.go.th
 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารท้องถิ่น
ฝ่ายนิติบัญญัติ
ฝ่ายปกครอง
โครงสร้างองค์กร
ข้อมูลส่วนงานราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานข้อมูลการให้บริการประชาชน
การบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563
รายงานการติดตามการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน 64
การป้องกันการทุจริต
การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
สถานที่ท่องเที่ยว
เชียงใหม่ศิลาดล
 
 
นายสมบูรณ์ ริญญา
นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลป่าป้อง
 
 
 
ขณะนี้ 7 คน
สถิติวันนี้ 169 คน
สถิติเดือนนี้ 7113 คน
สถิติปีนี้ 74188 คน
สถิติทั้งหมด 785348 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2552

เพลง ล่องแม่ปิง


 

เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-484-843,093-187-9111 โทรสาร 053-484843
 
เยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง
วันที่ 13 - 14 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลป่าป้อง โดย นายวันชัย พรหมกันธา รองนายกเทศมนตรี , นายสมศักดิ์ เกอาภัย รองนายกเทศมนตรี , นายนันทวัฒน์ แสนเมืองมูล เลขานุการนายกเทศมนตรี , พนักงานเทศบาลตำบลป่าป้อง และอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นตำบลป่าป้อง ดำเนินการออกเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง และมอบเครื่องบริโภค เพ... [14 พ.ค. 2564]
 
ดำเนินการออกตรวจเยี่ยมกลุ่มบุคคลที่มีความเสี่ยงสูง
วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 นายสมบูรณ์ ริญญา นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง ,นายวันชัย พรมหมกันธา รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง , นายสมศักดิ์ เกอาภัย รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง , สมาชิกสภาเทศบาล , ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 , อสม.ในพื้นที่ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าป้อง ดำเนินการออกตรวจเยี่ยมกลุ่มบุคคลที่มีควา... [07 พ.ค. 2564]
 
เชิญชวนประชาชนทุกท่าน ร่วมบริจาค เครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ผู้ที่ต้องได้รับการกักตัว
เทศบาลตำบลป่าป้อง ขอประชาสัมพันธ์ ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเทศบาลตำบลป่าป้อง ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่าน ร่วมบริจาค เครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ผู้ที่ต้องได้รับการกักตัว เนื่องจากเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด - 19 ) [07 พ.ค. 2564]
 
 
 
สรุปผลดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
เทศบาลตำบลป่าป้อง ขอสรุปผลดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2564 จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 3,459 คน จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 2,759 คน คิดเป็นร้อยละ 79.68 เทศบาลตำบลป่าป้อง ขอขอบคุณผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งทุกท่านที่ออกมาใช้สิทธิ และร่วมมือป้องกันการแพร่ระบาดของโ... [01 เม.ย. 2564]
 
โครงการพัฒนาศักยภาพประชาคมเพื่อให้ความรู้ในการทบทวนปรับปรุงแผนชุมชนระดับหมู่บ้านประจำปีงบประมาณ 2564
เมื่อวันที่ 10 - 17 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง ร่วมกับคณะกรรมการบริหารตำบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.) และพนักงานเทศบาลตำบลป่าป้อง ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพประชาคมเพื่อให้ความรู้ในการทบทวนปรับปรุงแผนชุมชนระดับหมู่บ้านประจำปีงบประมาณ 2564 โดยลงพ... [17 พ.ย. 2563]
 
โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปีงบประมาณ 2564
เมื่อวันที่ 30 – 31 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลป่าป้อง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม ตามโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง กล่าวต้อนรับผู้มาร่วมงาน วัตถุประสงค์การจัดโครงการในครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน... [02 พ.ย. 2563]
 
 
 
 
 
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน เมษายน 2564 [13 พ.ค. 2564] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน มีนาคม 2564 [16 เม.ย. 2564] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [15 มี.ค. 2564] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน มกราคม 2564 [16 ก.พ. 2564] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
ประกาศ เรือง การขายทอดตลาด พัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพและเศษซากวัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 21 รายการ [19 ม.ค. 2564] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน ธันวาคม 2563 [15 ม.ค. 2564] ..ดูรายละเอียดข่าวและภาพอื่นๆ..
 
 
 
 
   
 
 
 
 
  ชื่อกระทู้ ผู้โพส โพสเมื่อ อ่าน/ตอบ
Okeygorandom https://www.google.com/ Okeygorand.. 10 พ.ค. 64 4/0
เดือดร้อนจากการจุดประทัดยิงปืน ไล่นก อรุณ 28 ส.ค. 63 142/1
ขายที่ดินโฉนดเจ็ดไร่ ราคาถูกมาก อยู่ป่าป.. อ.วิชัย 26 พ.ค. 63 274/0
หมอสมุนไพรที่ดีที่สุดในประเทศ หมอสมุนไพร 13 พ.ค. 62 524/0
หางานราชการ ที่คนไทยที่นิยมทำมากที่สุด แ.. หางานราชกา.. 01 ธ.ค. 61 497/0
 
  
 
 
 
เจเอม ธัญพืช คุณเหมือนแพร พวงแก้ว
กะละแม นายสว่าง ปาระมี
โคมยี่เป็ง กลุ่มอาชีพ หมู่ 3 ตำบลป่าป้อง
น้ำพริกต๋าแดง ผลิตภัณฑ์กลุ่มสัมมาชีพ บ้านใต้ร้อง ตำบลป่าป้อง
 
 
 
เปิด 10 เมนูอาหารที่ต้องระวังช่วงหน้าร้อน
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เตือน 10 เมนูอาหารที่ต้องระวังในช่วงหน้าร้อน เสี่ยงป่วยด้วยโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ โดยเฉพาะโรคอาหารเป็นพิษ และโรคอุจจาระร่วง เนื่องจากอุณหภูมิที่สูงขึ้น ทำให้อาหารบูดเสียง่าย แนะยึดหลัก “สุก ร้อน สะอาด” รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ด้วยความร้อน หลีกเลี่ยงอาหารสุกๆ ดิบๆ หากอาหารมี รูป รส กลิ่น สีผิดปกติไม่ควรรับประทานนายแ...


 
 
Copyright © 2009-2021 โดย เทศบาลตำบลป่าป้อง - http://www.papong.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลป่าป้อง 155 หมู่ 6 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทร. 053-291106
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com