http://www.papong.go.th
 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารท้องถิ่น
สภาท้องถิ่น
ฝ่ายปกครอง
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สถานที่ท่องเที่ยว
เชียงใหม่ศิลาดล
 
 
นายธัญญา ภาวะเดช
นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลป่าป้อง
 
 
 
ขณะนี้ 10 คน
สถิติวันนี้ 168 คน
สถิติเดือนนี้ 6388 คน
สถิติปีนี้ 85808 คน
สถิติทั้งหมด 660030 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2552

เพลง ล่องแม่ปิง


 

เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-291106 โทรสาร 053-484843
 
 

   

ขยายเวลาการรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น <10 ส.ค. 63>

เทศบาลตำบลป่าป้องขยายระยะเวลาการรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นออกไปอีก ตั้งแต่วันที่ 11-14 สิงหาคม 2563 เวลา 08:30-16:30 น. (ในวันและเวลาราชการ) หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 053-291106 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น <10 ส.ค. 63>

ตามที่เทศบาลตำบลป่าป้องได้ประกาศรับสมัครบริบาลท้องถิ่นจำนวน 2 อัตรา ตามประกาศเทศบาลตำบลป่าป้อง เรื่องรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น บัดนี้ได้สิ้นสุดการรับสมัครบริบาลท้องถิ่นแล้ว จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น <06 ส.ค. 63>

เทศบาลตำบลป่าป้อง ขอประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น โดยจะดำเนินการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าป้อง คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครตามประกาศ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-291106 , 081-8840350
ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน มาตรการเยียวยาฯ (คนไทยไม่ทิ้งกัน) <21 ก.ค. 63>

เช็คสิทธิ์ของท่านโดยกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก   ตามลิงค์นี้ >>  https://appealcovid19.xn--12cl1ck0bl6hdu9iyb9bp.com/appeal-web/?page=cvda002  <<
ตรวจสอบสิทธิ์มาตรการเยียวยาเกษตรกร จากสถานการณ์ COVID-19 <21 ก.ค. 63>

เช็คสิทธิ์ของท่านโดยกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก   ตามลิงค์นี้ >>  https://www.moac.go.th/?fbclid=IwAR2DcqJI-lAJqWjfS0QS2tJ7lPY95QR5-w2wV1OVIITgkD8HCqfSqWmOKC0  <<

ตรวจสอบสิทธิ์มาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3 กลุ่ม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวง พม. <21 ก.ค. 63>

เช็คสิทธิ์ของท่านโดยกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก   ตามลิงค์นี้ >>  http://covid.m-society.go.th/  <<
ประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำ และแผนการส่งน้ำฤดูฝน ปี พ.ศ.๒๕๖๓ <15 ก.ค. 63>

ตามที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาและวางแผนการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน พ.ศ.๒๕๖๓ โดยมีคณะกรรมการจัดการน้ำชลประทาน เขื่อนแม่กวงฯ (JMC) เข้าร่วมประชุม ณ อาคารเอนกประสงค์บนสันเขื่อนแม่กวง เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ผลการประชุมมีประเด็นสำคัญ รายละเอียดตามแนบ
ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3) <09 ก.ค. 63>


แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) <12 มิ.ย. 63>

เทศบาลตำบลป่าป้องขอความอนุเคราะห์ประชาชนทั่วไป
คู่สัญญา ผู้ขอรับบริการ ผู้รับเบี้ยยังชีพ ผู้ชำระภาษี หรือผู้มาติดต่อ
ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลป่าป้อง (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักงานป.ป.ช.ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อปท. ประจำปี 2563 (รอบ 6 เดือน) <15 พ.ค. 63>

เทศบาลตำบลป่าป้อง ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (พ.ศ.2561-2564)  เพื่อใช้เป็นกรอบดำเนินงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในเทศบาลตำบลป่าป้อง

            ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้จัดทำแผนปฏิบัติการในการวัดความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขึ้น  โดยเทศบาลตำบลป่าป้อง ได้มอบหมายให้ส่วนราชการภายในรับไปดำเนินการ และบัดนี้การดำเนินการตามแผนฯ ประจำปี พ.ศ.2563 เรียบร้อยแล้ว จึงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อปท. ประจำปี 2563 (รอบ 6 เดือน) โครงการตามแผนฯ จำนวน 51 โครงการ ได้นำแผนไปปฏิบัติ จำแนกรายมิติ รอบ 6 เดือน รวม 4 มิติ 17 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 65.69 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  


 
 
Copyright © 2009-2020 โดย เทศบาลตำบลป่าป้อง - http://www.papong.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลป่าป้อง 155 หมู่ 6 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทร. 053-291106
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com