http://www.papong.go.th
 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารท้องถิ่น
สภาท้องถิ่น
ฝ่ายปกครอง
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สถานที่ท่องเที่ยว
เชียงใหม่ศิลาดล
 
 
นายธัญญา ภาวะเดช
นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลป่าป้อง
 
 
 
ขณะนี้ 11 คน
สถิติวันนี้ 153 คน
สถิติเดือนนี้ 8494 คน
สถิติปีนี้ 16984 คน
สถิติทั้งหมด 591206 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2552

เพลง ล่องแม่ปิง


 

เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-291106 โทรสาร 053-484843
 
 

   

ประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้ง ปี 2562/2563 ของเขื่อนแม่กวงอุดมธารา <13 ม.ค. 63>

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา จะดำเนินการส่งน้ำให้แก่พื้นที่ ในรอบเวรที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 15 - 17 มกราคม 2563 รายละเอียดตามแผนการส่งน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2562/2563 โดยเน้นย้ำว่าปริมาณน้ำที่ส่งให้นั้น ขอความร่วมมือให้หลีกเลี่ยงการนำน้ำไปเพาะปลูกข้าวนาปรังและพืชฤดูแล้ง
เทศบาลตำบลป่าป้อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2562 <13 ม.ค. 63>

ตามที่ เทศบาลตำบลป่าป้อง ได้จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 - 2563) และได้ขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ (ก.ท.จ.เชียงใหม่) เพื่อขอปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561- 2563) ที่มีอยู่เดิมให้มีความเหมาะสมกับภารกิจและปริมาณงานของเทศบาลตำบลป่าป้อง ซึ่งคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ (ก.ท.จ.เชียงใหม่) ได้มีมติเห็นชอบในการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 - 2563) ครั้งที่ 4/2562 ตามมติการประชุมครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 นั้น
ในการนี้ เทศบาลตำบลป่าป้อง จึงขอประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 - 2563) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2562 ของเทศบาลตำบลป่าป้อง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั้วกัน
ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลป่าป้องจัดงานวันเด็กแห่งชาตื ปี 2563 <06 ม.ค. 63>

ด้วยเทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลป่าป้อง ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป จึงขอเชิญชวนประชาชนตำบลป่าป้องและพื้นที่ใกล้เคียงเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ เช่นกิจกรรมการแสดงบนเวที กิจกรรมการประกวดต่างๆ นอกจากนี้ยังมีของรางวัลมากมายสำหรับผู้เข้าร่วมงานอีกด้วย
เชิญเข้าร่วมจัดทำประชาคมระดับหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 <02 ม.ค. 63>

งานแผนและงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลป่าป้อง ขอเชิญเข้าร่วมจัดทำประชาคมระดับหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 ของเทศบาลตำบลป่าป้อง ในวันที่ 4 - 5 มกราคม 2563 รายละเอียดตามกำหนดการ
เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-291106 โทรสาร 053-484843 e-mail : papong155@hotmail.com
ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผู้ใช้น้ำและประชาชนในพื้นที่ <09 ธ.ค. 62>

ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผู้ใช้น้ำและประชาชนในพื้นที่ทราบ
งดการส่งน้ำสนับสนุนข้าวนาปรังและพืชในฤดูแล้งปีพ.ศ.2562/63 ตามประกาศโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา เรื่อง การส่งน้ำในฤดูแล้ง ปีพ.ศ.2562/63
ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชหลังฤดูนาปี 2562/63 <07 ธ.ค. 62>

ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชหลังฤดูนาปี 2562/63 ตำบลป่าป้องแจ้งขึ้นทะเบียน วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ณ ศาลาวัดป่ายางงาม หมู่ที่ 7 เกษตรกรที่ไม่สามารถแจ้งขึ้นทะเบียนตามกำหนดเวลาให้เตรียมเอกสารและหลักฐานมาชึ้นได้ที่สำนักงานเกตรอำเภอดอยสะเก็ด ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ
ประกาศบัญชีรายกรที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 <29 พ.ย. 62>


ขอเชิญเที่ยวงานอนุรักษ์และสืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2562 <08 พ.ย. 62>

เทศบาลตำบลป่าป้อง ขอเชิญเที่ยวงานอนุรักษ์และสืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2562 ณ เทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) <04 พ.ย. 62>

ตามที่คณะรัฐมนตรี วันที่ 1 ตุลาคม 2562 มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 กระทรวงมหาดไทยจึงได้กำหนดมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ใน 3 มาตรการหลัก คือ
          1.มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ ประสานข้อมูลกับกรมควบคุมมลพิษ และ Gistda จัดทำแผนเผชิญเหตุ ทั้งก่อน ระหว่าง และหลัง เกิดเหตุ ตามกลไกพระราชบัญญัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2550 บังคับใช้กฎหมาย และเพิ่มความเข้มข้นในการแก้ไขปัญหาตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ "การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง" แจ้งเตือนแนะนำข้อปฏิบัติตนแก่ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง และสวมใส่หน้ากากอนามัย กำหนดสถานที่พักชั่วคราว หรือ Safety Zone ระบบแจ้งเตือนสถานการณ์และบริการสาธารณสุข พร้อมจัดตั้งคณะกรรมการทำงานเพื่อถอดบทเรียนเมื่อสถานการณ์สิ้นสุดลง
          2.มาตรการและการป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง เข้มงวดตรวจจับรถควันดำ เร่งระบายการจราจรไม่ให้ติดขัด ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ ตรวจสภาพ/บำรุงรักษายานพาหนะขนส่งสาธารณะ ทำความสะอาดพื้นผิวถนน รวมทั้งควบคุมการเผาในที่โล่ง/พื้นที่เกษตรอย่างเคร่งครัด ตรวจสอบและควบคุมการปล่อยมลพิษจากโรงงาน ป้องกันและลดปริมาณฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง
          3.มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพอากาศ ขยายเครือข่ายแจ้งเตือน สร้างการรับรู้ถึงข้อมูลและสถานการณ์ที่ถูกต้องแก่ประชาชน จัดระเบียบการเผาตามลักษณะพื้นที่ แบ่งช่วงเวลาที่เหมาะสมให้สอดคล้องตามหลักวิชาการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมความตระหนัก และปรับพฤติกรรมประชาชน ในการลดการเผาในที่โล่ง พื้นที่การเกษตร และการเผาขยะในชุมชนหรือเมือง
ผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลป่าป้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 <18 ต.ค. 62>

 

เทศบาลตำบลป่าป้อง ขอประชาสัมพันธ์ผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลป่าป้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ผลการวิจัยโดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้พบว่า ประชาชนผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยในภาพรวมมีความพึงพอใจระดับมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 113.12 คิดเป็นร้อยละ 87.02 ระดับคุณภาพ 8

  
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  


 
 
Copyright © 2009-2020 โดย เทศบาลตำบลป่าป้อง - http://www.papong.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลป่าป้อง 155 หมู่ 6 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทร. 053-291106
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com