http://www.papong.go.th
 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารท้องถิ่น
สภาท้องถิ่น
ฝ่ายปกครอง
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สถานที่ท่องเที่ยว
เชียงใหม่ศิลาดล
 
 
นายธัญญา ภาวะเดช
นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลป่าป้อง
 
 
 
ขณะนี้ 8 คน
สถิติวันนี้ 42 คน
สถิติเดือนนี้ 10392 คน
สถิติปีนี้ 50564 คน
สถิติทั้งหมด 624786 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2552

เพลง ล่องแม่ปิง


 

เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-291106 โทรสาร 053-484843
 
 

   

ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านฯ <29 เม.ย. 63>

ตามข้อ 17 ของคำสั่งความหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย เพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2560 และตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติให้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 มีมติเห็นชอบมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ เทศบาลตำบลป่าป้อง จึงได้จัดทำ ประกาศยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาเอกสารอื่น ๆ ในการขออนุมัติ อนุญาต รับรอง รับแจ้ง หรือรับจดทะเบียน  จำนวน 4 เรื่อง รายละเอียดตามแนบ
ประชาสัมพันธ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา เลื่อนการส่งน้ำฤดูแล้ง ปี2562/63 รอบเวรที่ 4 <03 เม.ย. 63>

ประชาสัมพันธ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา เลื่อนการส่งน้ำฤดูแล้ง ปี2562/63 รอบเวรที่ 4 มีกำหนดการส่งน้ำให้กับทุกคลองส่งน้ำ ในวันที่ 13 - 16 เมษายน 2563 เปลี่ยนเป็นวันที่ 7 - 9 เมษายน 2563 เพื่อจำกัดการชุมนุม ลดความแออัด เบียดเสียด หลีกเลี่ยงการเล่นน้ำของนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์บริเวณเขื่อนหลัก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 รายละเอียดปรากฎตามเอกสารนี้
แจ้งมาตราการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) <23 มี.ค. 63>

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น จึงทำให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดมาตรการเพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างเร่งด่วน ฉะนั้น เทศบาลตำบลป่าป้องจึงได้ลงพื้นที่ร้านค้า ร้านอาหาร หรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดในเขตเทศบาลตำบลป่าป้อง เพื่อแจ้งข้อปฏิบัติและขอความร่วมมืออย่างเคร่งครัด
สร้างบ้านผู้ด้อยโอกาส ประจำปี2563 <20 มี.ค. 63>

เทศบาล ร่วมกับ อาจารย์ และนักเรียน หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสา ผู้ใจบุญ ร่วมกันสร้างบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ บ้านนางประไพ  พวงไสว
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง ประจำปี๖๓-๖๔ <19 มี.ค. 63>

ด้วยสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง ได้มีมติในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าป้องสมัยสามัญ สมัยที่๑ ครั้งที่๑ ประจำปี๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ให้มีการกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง สมัยสามัญประจำปี ๒๕๖๓ และให้กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
ประชาสัมพันธ์การส่งน้ำช่วยเหลือสวนลำไย ไม้ผล ไม้ยืนต้น ปีพ.ศ.2562/63 <28 ก.พ. 63>

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา จะดำเนินการส่งน้ำในรอบเวรพิเศษ 1 รอบเวร (เฉพาะในคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายช่วงปลายคลอง) จำนวน 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงเช้าวันที่ 3 มีนาคม 2563 จึงขอความร่วมมือเกษตรกรในพื้นที่ช่วงต้นและกลางในเขตอำเภอดอยสะเก็ด อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ งดการสูบน้ำใช้ระหว่างคลอง ในช่วงวันเวลาดังกล่าว
ประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้ง ปี 2562/2563 ของเขื่อนแม่กวงอุดมธารา <13 ม.ค. 63>

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา จะดำเนินการส่งน้ำให้แก่พื้นที่ ในรอบเวรที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 15 - 17 มกราคม 2563 รายละเอียดตามแผนการส่งน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2562/2563 โดยเน้นย้ำว่าปริมาณน้ำที่ส่งให้นั้น ขอความร่วมมือให้หลีกเลี่ยงการนำน้ำไปเพาะปลูกข้าวนาปรังและพืชฤดูแล้ง
เทศบาลตำบลป่าป้อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2562 <13 ม.ค. 63>

ตามที่ เทศบาลตำบลป่าป้อง ได้จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 - 2563) และได้ขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ (ก.ท.จ.เชียงใหม่) เพื่อขอปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561- 2563) ที่มีอยู่เดิมให้มีความเหมาะสมกับภารกิจและปริมาณงานของเทศบาลตำบลป่าป้อง ซึ่งคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ (ก.ท.จ.เชียงใหม่) ได้มีมติเห็นชอบในการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 - 2563) ครั้งที่ 4/2562 ตามมติการประชุมครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 นั้น
ในการนี้ เทศบาลตำบลป่าป้อง จึงขอประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 - 2563) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2562 ของเทศบาลตำบลป่าป้อง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั้วกัน
ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลป่าป้องจัดงานวันเด็กแห่งชาตื ปี 2563 <06 ม.ค. 63>

ด้วยเทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลป่าป้อง ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป จึงขอเชิญชวนประชาชนตำบลป่าป้องและพื้นที่ใกล้เคียงเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ เช่นกิจกรรมการแสดงบนเวที กิจกรรมการประกวดต่างๆ นอกจากนี้ยังมีของรางวัลมากมายสำหรับผู้เข้าร่วมงานอีกด้วย
เชิญเข้าร่วมจัดทำประชาคมระดับหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 <02 ม.ค. 63>

งานแผนและงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลป่าป้อง ขอเชิญเข้าร่วมจัดทำประชาคมระดับหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 ของเทศบาลตำบลป่าป้อง ในวันที่ 4 - 5 มกราคม 2563 รายละเอียดตามกำหนดการ
เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-291106 โทรสาร 053-484843 e-mail : papong155@hotmail.com

 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  


 
 
Copyright © 2009-2020 โดย เทศบาลตำบลป่าป้อง - http://www.papong.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลป่าป้อง 155 หมู่ 6 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทร. 053-291106
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com