http://www.papong.go.th
 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารท้องถิ่น
สภาท้องถิ่น
ฝ่ายปกครอง
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สถานที่ท่องเที่ยว
เชียงใหม่ศิลาดล
 
 
นายธัญญา ภาวะเดช
นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลป่าป้อง
 
 
 
ขณะนี้ 9 คน
สถิติวันนี้ 133 คน
สถิติเดือนนี้ 2735 คน
สถิติปีนี้ 45290 คน
สถิติทั้งหมด 481388 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2552

เพลง ล่องแม่ปิง


 

เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-291106 โทรสาร 053-484843
 
 

   

เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ <16 ก.ค. 61>

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าป้อง 
เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ
กำหนดตำแหน่ง จำนวน 3 ตำแหน่ง ดังนี้
1. นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
2. เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
3. นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา 
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัดเทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-291106, 081 8840350 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ปี 2561 <27 มิ.ย. 61>

เทศบาลตำบลป่าป้อง ขอประชาสัมพันธ์ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561
ทั้งนี้ สามารถขอดูหรือสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลป่าป้อง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าป้อง หมู่ที่ 6 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-291106 , โทรสาร 053-484843 , www.papong.go.th , E-mail : papong155@hotmail.com และ ทางเฟสบุ๊คของเทศบาลตำบลป่าป้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพ (EHA) ปี2561 <30 เม.ย. 61>

ข่าวประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 เทศบาลตำบลป่าป้องได้รับการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 1 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการมูลฝอยทั่วไป(EHA:4001) ซึ่งผลคะแนนที่เทศบาลตำบลป่าป้องได้รับจากการประเมิน ได้แก่ 96.31 คะแนน (เต็ม 100 คะแนน) ผลการประเมินอยู่ในระดับ เกียรติบัตรรับรอง ซึ่งจะได้เข้ารับเกียรติบัตรรับรองจากอธิบดีกรมอนามัยในเวที EHA FORUM ประจำปี 2561 ต่อไป
ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลป่าป้อง เรื่องความพิการแต่กำเนิด 2561 <18 เม.ย. 61>

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดำเนินโครงการปฏิบัติการระดับชาติเพื่อวางแผนป้องกันและดูแลรักษาความพิการแต่กำเนิดในประเทศไทย เทศบาลตำบลป่าป้องจึงขอประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันความพิการแต่กำเนิดให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าป้องทราบและตระหนักถึงความสำคัญเพื่อช่วยกันเผยแพร่ข้อมูลและร่วมมือกันป้องกันความพิการแต่กำเนิดได้ทันท่วงที
การรับสมัครคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ช่วยปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน ปีงบประมาณ 2561 <21 มี.ค. 61>

ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลป่าป้องเปิดรับสมัครคัดเลือก นักเรียน นักศึกษา ช่วยปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561
การจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลป่าป้อง ประจำปี 2561 <21 ก.พ. 61>

ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลป่าป้อง เชิญร่วมงาน การจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลป่าป้อง ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนบ้านป่าป้อง ในวันอาทิตย์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561
เทศบาลตำบลป่าป้องรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) <15 ม.ค. 61>

ข่าวประชาสัมพันธ์ 
สำหรับอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) นั้น โดย นาย สุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ร่วมมือกับนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ 7,850 แห่ง ในการรณรงค์เชิญชวนให้ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป ตระหนักถึงภัยคุกคามของปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมลง จนทำให้เกิดภาวะโลกร้อนอากาศวิปริตแปรปรวน ให้เข้ามาร่วมสมัครเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก หรือ อถล. เพื่อร่วมมือกันดูแลครอบครัวให้รู้จักคัดแยกขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะพิษ รวมทั้งเป็นผู้นำในการสร้างจิตสำนึกให้แก่คนในครอบครัว ชุมชน ตำบล และหมู่บ้าน ให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยใช้หลักโดยใช้หลัก 3Rs หรือ 3ช : ใช้น้อย Reduce ใช้ซ้ำ Reuse และนำมาผลิตเพื่อใช้ใหม่ Recycle โดยเริ่มจากการปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมตั้งแต่ในวัยเด็ก ให้รวมกลุ่มเป็นเครือข่ายเพื่อช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและถ่ายทอดความรู้ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับบุคคลหรือประชาชน
เทศบาลตำบลป่าป้อง จึงขอเชิญชวนประชาชนตำบลป่าป้อง ที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกัน 
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 7 ปีบริบูรณ์
3. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
4. มีความสมัครใจและมีจิตอาสาเข้ามาร่วมดำเนินกิจกรรมด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย รวมถึงการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม
5. เป็นบุคคลที่มีความเสียสละและอุทิศตัวในการทำงานเพื่อส่วนรวม
6. เป็นบุคคลที่ตระหนักถึงการทำงานโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมเป็นสำคัญ
7. เป็นบุคคลที่เปิดโอกาสให้กับตัวเองและผู้อื่นในการแสวงหาความรู้และเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์

กรณีที่ผู้สมัครไม่ได้เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย ให้คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครรักษ์โลกระดับท้องถิ่นเป็นผู้พิจารณา รับสมัครเป็น อถล. โดยมีบทบาทและหน้าที่ ดังนี้
1. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม
2. เฝ้าระวัง สอดส่อง ดูแล และรายงานสถานการณ์การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยการปกป้องและรักษาส่ิงแวดล้อม ในพื้นที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ
3. สื่อสาร เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมเพื่อสเริมสรางจิตสำนึกด้านการบริหารจัดการสิ่ปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม
4. ให้ความร่วมมือกับ อปท. ส่วนราชการ ภาคเอกชน และเครือข่าย อถล. เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาส่ิงแวดล้อม
ผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาสมัครได้ด้วยตนเอง ที่ เทศบาลตำบลป่าป้อง หรือ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 081-8840350 สำนักปลัดเทศบาล


โภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย <15 ม.ค. 61>

ข่าวประชาสัมพันธ์
ด้วยกรมอนามัน โดยสำนักโภชนาการ ได้ขับเคลื่อนงานส่งเสริมโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย เพื่อเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วนเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของเด็กสูงดีส่วมส่วน โภชนาการของหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร ทารกและเด็กอายุ 1-5 ปี เทศบาลตำบลป่าป้องได้เล็งเห็นความสำคัญและใส่ใจต่อโภชนาการของแม่และเด็กจึงขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโภชนาการสำหรับหญิงตั้งครรภ์และเด็กได้อย่างถูกต้องครบถ้วน สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่http://nutrition.anamai.moph.go.th/ewt_news.php?nid=386
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 <08 ม.ค. 61>

ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลป่าป้อง ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ตั้งแต่ 08.30 น. ณ ลานกิจกรรมเทศบาลตำบลป่าป้อง
ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่(7วันอันตราย)ปี 2561 <04 ม.ค. 61>

เทศบาลตำบลป่าป้องได้ดำเนินกิจกรรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและทีมกู้ชีพเทศบาลตำบลป่าป้องปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่(7วันอันตราย) ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 3 มกราคม 2561 เนื่องด้วยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 มีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวันและเป็นช่วงที่ประชาชนใช้รถใช้ถนนเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 เทศบาบตำบลป่าป้องจึงให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลป่าป้อง และทีมกู้ชีพตำบลป่าป้อง ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยและบริการประชาชน ณ จุดบริการประชานหน้าโรงเรียนบ้านป่าป้อง ในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่(7วันอันตราย) ประจำปีงบประมาณ 2561

 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  


 
 
Copyright © 2009-2018 โดย เทศบาลตำบลป่าป้อง - http://www.papong.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลป่าป้อง 155 หมู่ 6 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทร. 053-291106
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com