http://www.papong.go.th
 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารท้องถิ่น
สภาท้องถิ่น
ฝ่ายปกครอง
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สถานที่ท่องเที่ยว
เชียงใหม่ศิลาดล
 
 
นายธัญญา ภาวะเดช
นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลป่าป้อง
 
 
 
ขณะนี้ 3 คน
สถิติวันนี้ 49 คน
สถิติเดือนนี้ 2811 คน
สถิติปีนี้ 6546 คน
สถิติทั้งหมด 442644 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2552

เพลง ล่องแม่ปิง


 

เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-291106 โทรสาร 053-484843
 
 

   

เทศบาลตำบลป่าป้องรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) <15 ม.ค. 61>

ข่าวประชาสัมพันธ์ 
สำหรับอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) นั้น โดย นาย สุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ร่วมมือกับนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ 7,850 แห่ง ในการรณรงค์เชิญชวนให้ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป ตระหนักถึงภัยคุกคามของปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมลง จนทำให้เกิดภาวะโลกร้อนอากาศวิปริตแปรปรวน ให้เข้ามาร่วมสมัครเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก หรือ อถล. เพื่อร่วมมือกันดูแลครอบครัวให้รู้จักคัดแยกขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะพิษ รวมทั้งเป็นผู้นำในการสร้างจิตสำนึกให้แก่คนในครอบครัว ชุมชน ตำบล และหมู่บ้าน ให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยใช้หลักโดยใช้หลัก 3Rs หรือ 3ช : ใช้น้อย Reduce ใช้ซ้ำ Reuse และนำมาผลิตเพื่อใช้ใหม่ Recycle โดยเริ่มจากการปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมตั้งแต่ในวัยเด็ก ให้รวมกลุ่มเป็นเครือข่ายเพื่อช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและถ่ายทอดความรู้ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับบุคคลหรือประชาชน
เทศบาลตำบลป่าป้อง จึงขอเชิญชวนประชาชนตำบลป่าป้อง ที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกัน 
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 7 ปีบริบูรณ์
3. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
4. มีความสมัครใจและมีจิตอาสาเข้ามาร่วมดำเนินกิจกรรมด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย รวมถึงการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม
5. เป็นบุคคลที่มีความเสียสละและอุทิศตัวในการทำงานเพื่อส่วนรวม
6. เป็นบุคคลที่ตระหนักถึงการทำงานโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมเป็นสำคัญ
7. เป็นบุคคลที่เปิดโอกาสให้กับตัวเองและผู้อื่นในการแสวงหาความรู้และเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์

กรณีที่ผู้สมัครไม่ได้เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย ให้คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครรักษ์โลกระดับท้องถิ่นเป็นผู้พิจารณา รับสมัครเป็น อถล. โดยมีบทบาทและหน้าที่ ดังนี้
1. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม
2. เฝ้าระวัง สอดส่อง ดูแล และรายงานสถานการณ์การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยการปกป้องและรักษาส่ิงแวดล้อม ในพื้นที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ
3. สื่อสาร เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมเพื่อสเริมสรางจิตสำนึกด้านการบริหารจัดการสิ่ปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม
4. ให้ความร่วมมือกับ อปท. ส่วนราชการ ภาคเอกชน และเครือข่าย อถล. เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาส่ิงแวดล้อม
ผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาสมัครได้ด้วยตนเอง ที่ เทศบาลตำบลป่าป้อง หรือ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 081-8840350 สำนักปลัดเทศบาล


โภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย <15 ม.ค. 61>

ข่าวประชาสัมพันธ์
ด้วยกรมอนามัน โดยสำนักโภชนาการ ได้ขับเคลื่อนงานส่งเสริมโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย เพื่อเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วนเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของเด็กสูงดีส่วมส่วน โภชนาการของหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร ทารกและเด็กอายุ 1-5 ปี เทศบาลตำบลป่าป้องได้เล็งเห็นความสำคัญและใส่ใจต่อโภชนาการของแม่และเด็กจึงขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโภชนาการสำหรับหญิงตั้งครรภ์และเด็กได้อย่างถูกต้องครบถ้วน สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่http://nutrition.anamai.moph.go.th/ewt_news.php?nid=386
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 <08 ม.ค. 61>

ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลป่าป้อง ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ตั้งแต่ 08.30 น. ณ ลานกิจกรรมเทศบาลตำบลป่าป้อง
ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่(7วันอันตราย)ปี 2561 <04 ม.ค. 61>

เทศบาลตำบลป่าป้องได้ดำเนินกิจกรรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและทีมกู้ชีพเทศบาลตำบลป่าป้องปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่(7วันอันตราย) ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 3 มกราคม 2561 เนื่องด้วยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 มีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวันและเป็นช่วงที่ประชาชนใช้รถใช้ถนนเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 เทศบาบตำบลป่าป้องจึงให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลป่าป้อง และทีมกู้ชีพตำบลป่าป้อง ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยและบริการประชาชน ณ จุดบริการประชานหน้าโรงเรียนบ้านป่าป้อง ในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่(7วันอันตราย) ประจำปีงบประมาณ 2561
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีเทศบาลตำบลป่าป้องประจำปี 2561 <02 ม.ค. 61>

เนื่องด้วยเทศบาลตำบลป่าป้อง มีหน้าที่สำคัญตามกฎหมายในการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ การให้บริการทางสังคม การดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ฯลฯ ด้วยขณะนี้ใกล้ ถึงกำหนดเวลาที่ผู้เป็นเจ้าของ ผู้มีกรรมสิทธิ์ หรือผู้ครอบครองในทรัพย์สืนคือ โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ที่ดิน ป้าย จักต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระค่าภาษี ประจำปี เทศบาลตำบลป่าป้อง ขอแจ้งให้ผู้ประกอบการและเจ้าของที่ดินมาชำระภาษีท้องถิ่น ได้แก่ 1.ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นแบบประเมินภาษีประจำปี 2561-2564 ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2561 – 31 มกราคม 2561 ชำระภาษีตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม - 30 เมษายน 2561 2. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบ ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2561 ชำระภาษีได้ทันที หรือภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8) 3. ภาษีป้าย ยื่นแบบ ตั้งแต่ วันที่ 3 มกราคม - 31 มีนาคม 2561 ชำระภาษีได้ทันที หรือ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน ณ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ในวันและเวลาราชการ(เวลา 08.30 – 16.30 น.) สอบถามได้ที่ 053-484813
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ ปี 2561 (28 ธ.ค.60) <29 ธ.ค. 60>

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาล ได้ร่วมดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561 กิจกรรมการปฐมพยาบาลและพืชผักสมุนไพรเพื่อสุขภาพ เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
ข่าวประชาสัมพันธ์จุลสารครบรอบ 50 ปี (ASEAN Booklet) <18 ธ.ค. 60>

ข่าวประชาสัมพันธ์ 
เทศบาลตำบลป่าป้อง แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์จุลสารครบรอบ 50 ปี (ASEAN Booklet) เนื่องในโอกาสก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Association of Southeast Asian Nations) หรือ ASEAN ครบรอบ 50 ปี ในวันที่ 8 สิงหาคม 2560 เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภารกิจของ ASEAN และภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในบริบทของการสนับสนุนการดำเนินงานของ ASEAN 
สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่http://asean.dla.go.th/public/article.do…
ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายฯ ประจำปี 2560 <29 พ.ย. 60>

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2557 ได้กำหนดนโยบายการบริหารราชการไว้ตามกรอบแนวทางในการพัฒนาของนโยบายรวม 8 ด้าน นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง ได้แถลงนโยบายการบริหารราชการของเทศบาลตำบลป่าป้องต่อสภาตำบลป่าป้อง อาศัยความตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 48 ทศ วรรค 5 และวรรค 6 บัญญัติให้นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุกปี บัดนี้ นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง ได้จัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เรียบร้อยแล้ว สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บอร์ดประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลป่าป้อง หรือ www.papong.go.th
รายงานผลการดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2559 <27 พ.ย. 60>

เทศบาลตำบลป่าป้อง แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานผลการดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2559
ประชาสัมพันธ์โครงการตลาดประชารัฐ <27 พ.ย. 60>

เทศบาลตำบลป่าป้อง แจ้งข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้ประกอบการโครงการตลาดประชารัฐ โดยมีกำหนดการรับลงทะเบียนผู้ประกอบการใหม่ ระหว่างวันที่ 10-30 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ เทศบาลตำบลป่าป้อง และ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอดอยสะเก็ด ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบคำขอลงทะเบียนผู้ประกอบการโครงการตลาดประชารัฐ ได้ที่ https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.google.co.th%2Furl%3Fsa%3Dt%26rct%3Dj%26q%26esrc%3Ds%26source%3Dweb%26cd%3D1%26ved%3D0ahUKEwjTkveX5t3XAhXCvo8KHfj5BxsQFggkMAA%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.market.moi.go.th%252Fdoc%252F01.pdf%26usg%3DAOvVaw1rA3jL2KzeACtYCqPfDa2i&h=ATPTZQrQiV7x_0vjimr0UPixUG5DBe99SzhLrqPQxpBmFLdH2qhyRXZCbP_8DVOnZYIIWTPJvk7ECaHlYW9OmElDnY9qZx7uBkUtILp-z6e4SIkow_QtO4epu6Aty1Hg-fPRggOyrMc-&s=1&enc=AZMTuOpQHScFCr77a-87wYocw7Jc6UuYf1SWFnqeWXjWIqhTGmvRWI7RTSbxCmgxMLZV9u2LrmWPdZFw7R5EkIu4V4tYs16rwTaPtP

 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  


 
 
Copyright © 2009-2018 โดย เทศบาลตำบลป่าป้อง - http://www.papong.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลป่าป้อง 155 หมู่ 6 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทร. 053-291106
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com