http://www.papong.go.th
 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารท้องถิ่น
สภาท้องถิ่น
ฝ่ายปกครอง
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สถานที่ท่องเที่ยว
เชียงใหม่ศิลาดล
 
 
นายธัญญา ภาวะเดช
นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลป่าป้อง
 
 
 
ขณะนี้ 7 คน
สถิติวันนี้ 151 คน
สถิติเดือนนี้ 11460 คน
สถิติปีนี้ 113859 คน
สถิติทั้งหมด 688081 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2552

เพลง ล่องแม่ปิง


 

เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-291106 โทรสาร 053-484843
 
 

   

ประกาศเทศบาลตำบลป่าป้อง เรื่อง แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลป่าป้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 <28 ต.ค. 63>

เทศบาลตำบลป่าป้อง ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าป้อง เรื่อง แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลป่าป้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
กวดขันการเล่นดอกไม้เพลิง การจุดและปล่อย พลุ โคมลอย โคมไฟ <19 ต.ค. 63>

เทศบาลตำบลป่าป้อง ขอประชาสัมพันธ์กวดขันการเล่นดอกไม้เพลิง การจุดและปล่อย พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน(ว่าวฮม) หรือวัตุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นไปสู่อากาศ รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๖) <15 ต.ค. 63>

เทศบาลตำบลป่าป้อง ขอประชาสัมพันธ์ประกาศนายกรัฐมนตรี ด้วยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้ออกประกาศ ลงวันที่ 29 กันยายน 2563 จำนวน 3 ฉบับ ดังนี้
1. ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๖) โดยให้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีกคราวหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563
2. ประกาศ เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ
3. ประกาศ เรื่อง การให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกกำหนดตามประกาศ สถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น <15 ต.ค. 63>

ข่าวสารประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ติดตามข่าวสารการเลือกตั้งฯ ได้ที่
FB:สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

สรุป 3 มาตรการ กระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ โค้งสุดท้ายของปี <14 ต.ค. 63>

สรุป 3 มาตรการ กระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ โค้งสุดท้ายของปี 💸💸
📌📌 รัฐบาลได้ออกมาตรการต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการใช้จ่ายในประเทศในช่วงโค้งสุดท้ายของปี ซึ่งจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน เช่น ภาระค่าครองชีพ และให้เกิดการผลิต การจ้างงานที่มากขึ้น ประกอบด้วย 3 มาตรการ ดังนี้
1️⃣ มาตรการ "เติมเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" จำนวน 14 ล้านคน คนละ 1,500 บาท (เดือนละ 500 บาท เริ่ม ต.ค. - ธ.ค. 63) สำหรับรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
2️⃣ มาตรการ "คนละครึ่ง" กระตุ้นการใช้จ่าย โดยประชาชนจ่ายครึ่ง หนึ่ง รัฐบาลช่วยออกอีกครึ่งหนึ่ง สูงสุดวันละ 150 บาท/คน รวม 3,000 บาท ตลอดโครงการ เริ่มลงทะเบียน 16 ต.ค. นี้ ทางเว็บไซต์ คนละครี่ง .com ตั้งแต่เวลา 06.00 - 23.00 น. ของทุกวัน
3️⃣ มาตรการ "ช้อปดีมีคืน" ประชาชนสามารถนำค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและบริการ มาลดหย่อนภาษีปี 2563 ได้สูงสุด 30,000 บาท/คน เริ่ม 23 ต.ค. - 31 ธ.ค. 63 (ยกเว้นค่าสุรา เบียร์ ไวน์ ยาสูบ น้ำมันและก๊าซเติมยานพาหนะ ค่าซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ ค่าหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และค่าบริการที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ค่าบริการจัดนำเที่ยว และค่าที่พัก,โรงแรม)

สอนขั้นตอนง่ายๆ ก่อนรับ 3,000 บาท ในโครงการ “คนละครึ่ง” เริ่ม 16 ตุลาคม 2563 นี้ <12 ต.ค. 63>

สอนขั้นตอนง่ายๆ ก่อนรับ 3,000 บาท ในโครงการ คนละครึ่งเริ่ม 16 ตุลาคม 2563 นี้

คำอธิบาย: 🔴เป็นที่ชัดเจนแล้ว สำหรับโครงการ คนละครึ่ง โครงการที่รัฐบาลแจกเงิน 3,000 บาท เพื่อใช้จับจ่ายซื้อของใช้ตามร้านต่าง ๆ โดยที่รัฐบาลจะออกเงินให้ครึ่งหนึ่ง ส่วนอีกครึ่งหนึ่งให้เราออกเอง

คำอธิบาย: ✅เงื่อนไขของ คนละครึ่ง

คำอธิบาย: 📍วิธีลงทะเบียน

ให้ลงทะเบียนผ่าน เว็ปไซต์ชื่อ คนละครึ่ง

เริ่มวันที่ 16 ตุลาคม 2563 จำกัดจำนวน 10 ล้านสิทธิ

คำอธิบาย: 📍กำหนดการ

- เริ่มเปิดให้มีการลงทะเบียนสำหรับร้านค้า วันที่ 1 ตุลาคม 2563

- เปิดให้มีการลงทะเบียนสำหรับประชาชนทั่วไป วันที่ 16 ตุลาคม 2563

- เริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563 เวลา 06.00-23.00 น.

คำอธิบาย: 📍สิทธิประโยชน์

- รัฐสนับสนุนเงินช่วย 50% โดยรับสิทธิไม่เกิน 150 บาท / คน / วัน หรือสูงสุดไม่เกิน 3,000 บาท

ยกตัวอย่างเช่น ท่านต้องการซื้อของชิ้นแรก 200 บาท รัฐจะจ่ายเงินช่วย 100 บาท ท่านจ่ายค่าสินค้าเอง 100 บาท ทำให้โควตาวันนั้นเหลือ 50 บาท

หากท่านจะซื้อของชิ้นที่ 2 อีก 200 บาท ท่านจะใช้ได้เพียง 50 บาทที่เหลือของวันนั้น และต้องจ่ายเงินเอง 150 บาท

คำอธิบาย: 📍คุณสมบัติ

- มีบัตรประจำตัวประชาชน

- เป็นคนไทยอายุ 18 ปีขึ้นไป

- ไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

คำอธิบาย: 🔴วิธีใช้แอปฯ ถุงเงิน สำหรับร้านค้า

คิดเงิน

- ร้านค้าต้องกดดาวน์โหลดและลงทะเบียนแอปฯ ถุงเงิน ก่อน

- กดปุ่ม โครงการคนละครึ่ง

ใส่ราคาเต็มสินค้า

- กดจำนวนราคาเต็มของอาหารและเครื่องดื่มหรือสินค้า

- กดปุ่ม "สร้าง QR รับเงิน"

รับเงิน

- แสดง QR เพื่อให้ลูกค้าใช้แอปฯ เป๋าตัง สแกน

คำอธิบาย: 🔴วิธีใช้แอปฯ เป๋าตัง สำหรับประชาชน

- ประชาชนต้องดาวน์โหลดแอปฯ เป๋าตัง ก่อน โดยสามารถดูวิธีการลงทะเบียนและติดตั้งแอปฯ เป๋าตัง ที่นี่

เติมเงิน

- กดปุ่มเติมเงินเข้า G-Wallet ได้ผ่าน 3 ช่องทาง เช่น Mobile Banking, QR code Promtpay, ผ่านตู้ ATM

สแกน QR เวลาจ่ายเงิน

- เข้าเมนู คนละครึ่ง เพื่อใช้สิทธิ

- กดปุ่ม "สแกน QR เพื่อใช้สิทธิ"

ยืนยันการชำระเงิน

- ตรวจสอบยอดเงินที่จะชำระ พร้อมกดปุ่มยืนยันการชำระเงิน

 https://news.thaipbs.or.th/content/296990


ขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่เทศบาล ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุนาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 <09 ต.ค. 63>

เทศบาลตำบลป่าป้อง ขอประชาสัมพันธ์
ขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่เทศบาล ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุนาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563
จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมเครื่องราชสักการะ (เครื่องทองน้อย)
ตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2563
และขอเชิญชวนประชาชนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองในวันที่ 13 ตุลาคม 2563 โดยพร้อมเพรียงกัน
เปิดลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 <09 ต.ค. 63>

เทศบาลตำบลป่าป้อง ขอประชาสัมพันธ์
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – เดือนพฤศจิกายน 2563 และเดือนมกราคม 2564 – เดือนกันยายน 2564
เทศบาลตำบลป่าป้อง ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในงบประมาณ 2565 นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2565
(เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2505) ที่มีคุณสมบัติ
1. มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียน
บ้านมาใหม่ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปี
2. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ วันที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพที่ประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังขีพผู้สูงอายุ
ไปลงทะเบียนและยื่นคำขอเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 -
เดือนพฤศจิกายน 2563 และเดือนมกราคม 2564 – เดือนกันยายน 2564 ด้วยตนเอง
หรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยย้งชีพสูงอายุแทนโดยมีหลักฐานตามที่ราชการกำหนด
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าป้อง ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.(ในวันและเวลาราชการ) เพื่อจะได้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้
1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน)
3.. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ/ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ
(สำหรับเตรียมการรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ)

ติดต่อสอบถามได้ที่ งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลป่าป้อง  เบอร์โทร.053-484-843 และ 093-187-9111โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2563 <08 ต.ค. 63>

เทศบาลตำบลป่าป้อง ขอประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรม ตามโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2563 โดยกำหนดจัดงานในวันที่ 30 - 31 ตุลาคม 2563 ณ ลานกิจกรรมเทศบาลตำบลป่าป้อง (บริเวณที่ดินของเทศบาลฯ) โดยกำหนดให้มีกิจกรรม ดังนี้
วันที่ 30 ตุลาคม 2563 กิจกรรมประกวดซุ้มประตูป่า /กิจกรรมการประกวดหนูน้อยนพมาศ
วันที่ 31 ตุลาคม 2563 พิธีปล่อยโคมลอยเพื่อเป็นพุทธบูชา ประกวดขบวนกระทง ประกวดนางนพมาศ ประกวดเทพีวัยหวาน ประกวดขวัญใจยี่เป็ง การแสดงของกลุ่มแม่บ้านตำบลป่าป้อง และกิจกรรมสอยดาว

ให้เกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลป่าป้องได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล พร้อมเข้าร่วมประชาคม <07 ต.ค. 63>

เทศบาลตำบลป่าป้อง ขอประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลป่าป้องได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล พร้อมเข้าร่วมประชาคมตรวจสอบสิทธิ์ตามวัน เวลา สถานที่กำหนดดังแนบ
ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด โทร. 053-495503 ในวันและเวลาราชการ


 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  


 
 
Copyright © 2009-2020 โดย เทศบาลตำบลป่าป้อง - http://www.papong.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลป่าป้อง 155 หมู่ 6 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทร. 053-291106
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com