http://www.papong.go.th
 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารท้องถิ่น
สภาท้องถิ่น
ฝ่ายปกครอง
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สถานที่ท่องเที่ยว
เชียงใหม่ศิลาดล
 
 
นายธัญญา ภาวะเดช
นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลป่าป้อง
 
 
 
ขณะนี้ 27 คน
สถิติวันนี้ 150 คน
สถิติเดือนนี้ 4635 คน
สถิติปีนี้ 35563 คน
สถิติทั้งหมด 471661 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2552

เพลง ล่องแม่ปิง


 

เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-291106 โทรสาร 053-484843
 
 

   

เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ <16 ก.ค. 61>

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าป้อง 
เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ
กำหนดตำแหน่ง จำนวน 3 ตำแหน่ง ดังนี้
1. นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
2. เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
3. นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา 
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัดเทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-291106, 081 8840350 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ปี 2561 <27 มิ.ย. 61>

เทศบาลตำบลป่าป้อง ขอประชาสัมพันธ์ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561
ทั้งนี้ สามารถขอดูหรือสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลป่าป้อง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าป้อง หมู่ที่ 6 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-291106 , โทรสาร 053-484843 , www.papong.go.th , E-mail : papong155@hotmail.com และ ทางเฟสบุ๊คของเทศบาลตำบลป่าป้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพ (EHA) ปี2561 <30 เม.ย. 61>

ข่าวประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 เทศบาลตำบลป่าป้องได้รับการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 1 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการมูลฝอยทั่วไป(EHA:4001) ซึ่งผลคะแนนที่เทศบาลตำบลป่าป้องได้รับจากการประเมิน ได้แก่ 96.31 คะแนน (เต็ม 100 คะแนน) ผลการประเมินอยู่ในระดับ เกียรติบัตรรับรอง ซึ่งจะได้เข้ารับเกียรติบัตรรับรองจากอธิบดีกรมอนามัยในเวที EHA FORUM ประจำปี 2561 ต่อไป
ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลป่าป้อง เรื่องความพิการแต่กำเนิด 2561 <18 เม.ย. 61>

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดำเนินโครงการปฏิบัติการระดับชาติเพื่อวางแผนป้องกันและดูแลรักษาความพิการแต่กำเนิดในประเทศไทย เทศบาลตำบลป่าป้องจึงขอประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันความพิการแต่กำเนิดให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าป้องทราบและตระหนักถึงความสำคัญเพื่อช่วยกันเผยแพร่ข้อมูลและร่วมมือกันป้องกันความพิการแต่กำเนิดได้ทันท่วงที
การรับสมัครคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ช่วยปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน ปีงบประมาณ 2561 <21 มี.ค. 61>

ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลป่าป้องเปิดรับสมัครคัดเลือก นักเรียน นักศึกษา ช่วยปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561
การจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลป่าป้อง ประจำปี 2561 <21 ก.พ. 61>

ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลป่าป้อง เชิญร่วมงาน การจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลป่าป้อง ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนบ้านป่าป้อง ในวันอาทิตย์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561
เทศบาลตำบลป่าป้องรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) <15 ม.ค. 61>

ข่าวประชาสัมพันธ์ 
สำหรับอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) นั้น โดย นาย สุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ร่วมมือกับนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ 7,850 แห่ง ในการรณรงค์เชิญชวนให้ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป ตระหนักถึงภัยคุกคามของปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมลง จนทำให้เกิดภาวะโลกร้อนอากาศวิปริตแปรปรวน ให้เข้ามาร่วมสมัครเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก หรือ อถล. เพื่อร่วมมือกันดูแลครอบครัวให้รู้จักคัดแยกขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะพิษ รวมทั้งเป็นผู้นำในการสร้างจิตสำนึกให้แก่คนในครอบครัว ชุมชน ตำบล และหมู่บ้าน ให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยใช้หลักโดยใช้หลัก 3Rs หรือ 3ช : ใช้น้อย Reduce ใช้ซ้ำ Reuse และนำมาผลิตเพื่อใช้ใหม่ Recycle โดยเริ่มจากการปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมตั้งแต่ในวัยเด็ก ให้รวมกลุ่มเป็นเครือข่ายเพื่อช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและถ่ายทอดความรู้ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับบุคคลหรือประชาชน
เทศบาลตำบลป่าป้อง จึงขอเชิญชวนประชาชนตำบลป่าป้อง ที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกัน 
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 7 ปีบริบูรณ์
3. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
4. มีความสมัครใจและมีจิตอาสาเข้ามาร่วมดำเนินกิจกรรมด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย รวมถึงการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม
5. เป็นบุคคลที่มีความเสียสละและอุทิศตัวในการทำงานเพื่อส่วนรวม
6. เป็นบุคคลที่ตระหนักถึงการทำงานโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมเป็นสำคัญ
7. เป็นบุคคลที่เปิดโอกาสให้กับตัวเองและผู้อื่นในการแสวงหาความรู้และเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์

กรณีที่ผู้สมัครไม่ได้เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย ให้คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครรักษ์โลกระดับท้องถิ่นเป็นผู้พิจารณา รับสมัครเป็น อถล. โดยมีบทบาทและหน้าที่ ดังนี้
1. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม
2. เฝ้าระวัง สอดส่อง ดูแล และรายงานสถานการณ์การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยการปกป้องและรักษาส่ิงแวดล้อม ในพื้นที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ
3. สื่อสาร เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมเพื่อสเริมสรางจิตสำนึกด้านการบริหารจัดการสิ่ปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม
4. ให้ความร่วมมือกับ อปท. ส่วนราชการ ภาคเอกชน และเครือข่าย อถล. เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาส่ิงแวดล้อม
ผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาสมัครได้ด้วยตนเอง ที่ เทศบาลตำบลป่าป้อง หรือ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 081-8840350 สำนักปลัดเทศบาล


โภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย <15 ม.ค. 61>

ข่าวประชาสัมพันธ์
ด้วยกรมอนามัน โดยสำนักโภชนาการ ได้ขับเคลื่อนงานส่งเสริมโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย เพื่อเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วนเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของเด็กสูงดีส่วมส่วน โภชนาการของหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร ทารกและเด็กอายุ 1-5 ปี เทศบาลตำบลป่าป้องได้เล็งเห็นความสำคัญและใส่ใจต่อโภชนาการของแม่และเด็กจึงขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโภชนาการสำหรับหญิงตั้งครรภ์และเด็กได้อย่างถูกต้องครบถ้วน สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่http://nutrition.anamai.moph.go.th/ewt_news.php?nid=386
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 <08 ม.ค. 61>

ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลป่าป้อง ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ตั้งแต่ 08.30 น. ณ ลานกิจกรรมเทศบาลตำบลป่าป้อง
ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่(7วันอันตราย)ปี 2561 <04 ม.ค. 61>

เทศบาลตำบลป่าป้องได้ดำเนินกิจกรรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและทีมกู้ชีพเทศบาลตำบลป่าป้องปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่(7วันอันตราย) ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 3 มกราคม 2561 เนื่องด้วยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 มีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวันและเป็นช่วงที่ประชาชนใช้รถใช้ถนนเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 เทศบาบตำบลป่าป้องจึงให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลป่าป้อง และทีมกู้ชีพตำบลป่าป้อง ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยและบริการประชาชน ณ จุดบริการประชานหน้าโรงเรียนบ้านป่าป้อง ในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่(7วันอันตราย) ประจำปีงบประมาณ 2561

 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  


 
 
Copyright © 2009-2018 โดย เทศบาลตำบลป่าป้อง - http://www.papong.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลป่าป้อง 155 หมู่ 6 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทร. 053-291106
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com