http://www.papong.go.th
 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารท้องถิ่น
สภาท้องถิ่น
ฝ่ายปกครอง
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สถานที่ท่องเที่ยว
เชียงใหม่ศิลาดล
 
 
นายธัญญา ภาวะเดช
นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลป่าป้อง
 
 
 
ขณะนี้ 23 คน
สถิติวันนี้ 184 คน
สถิติเดือนนี้ 2475 คน
สถิติปีนี้ 41470 คน
สถิติทั้งหมด 431413 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2552

เพลง ล่องแม่ปิง


 

เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-291106 โทรสาร 053-484843
 
 

   

ข่าวประชาสัมพันธ์แบบแสดงรายรับ-รายจ่ายจริง และ งบแสดงฐานะทางการเงิน <31 ต.ค. 60>

ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งแบบแสดงรายรับ-รายจ่ายจริง และ งบแสดงฐานะทางการเงิน ตามงบประมาณประจำปี 2560
ประกาศเทศบาลตำบลป่าป้อง ประจำปี 2560 <29 ก.ย. 60>

วันที่ 27 กันยายน 2560 ประกาศเทศบาลตำบลป่าป้อง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ประจำปี 2560
ข่าวประชาสัมพันธ์(การรับเบี้ยยังชีพ ปีงบประมาณ 2562 <21 ก.ย. 60>


ประกาศเทศบาลตำบลป่าป้อง(รับสมัครงานจ้างเหมา) <20 ก.ย. 60>

ประกาศเทศบาลตำบลป่าป้อง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศเทศบาลตำบลป่าป้อง <20 ก.ย. 60>

ประกาศเทศบาลตำบลป่าป้อง เรื่อง ยกเลิกประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศเทศบาลตำบลป่าป้อง 2560 <20 ก.ย. 60>

ประกาศเทศบาลตำบลป่าป้อง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ประจำปี 2560
ประกาศเทศบาลตำบลป่าป้อง (การใช้เทศบัญญัจิ 2561) <20 ก.ย. 60>

ด้วย สภาเทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 และนายอำเภอดอยสะเก็ดได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้เทศบาลตำบลป่าป้อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และนายกเทศมนตรีตำบลป่าป้องได้ลงนามอนุมัติใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติเรียบร้อยแล้ว นั้น
ดังนั้น เทศบาลตำบลป่าป้อง จึงขอประชาสัมพันธ์การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และหากประชาชนท่านใดต้องการรับทราบข้อมูลเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเทศบาลตำบลป่าป้อง หรือที่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลป่าป้อง www.papong.go.th หัวข้อดาวน์โหลดเอกสารราชกา

ประกาศเทศบาลตำบลป่าป้อง (การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์) <18 ก.ย. 60>

ตามที่ สภาเทศบาลตำบลป่าป้อง ได้พิจารณาเห็นชอบร่างเทศบัญญัติตำบลป่าป้อง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2560 ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 27 มิถุนายน 2560 และได้เสนอต่อนายอำเภอดอยสะเก็ดเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ อาศัยอำนาจตามมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 และคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 4120/2559 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2559 เรื่อง การมอบอำนาจให้นายอำเภอปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด
บัดนี้ นายอำเภอดอยสะเก็ด ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้เทศบาลตำบลป่าป้องประกาศใช้เทศบัญญัติตำบลป่าป้อง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2560 และนายกเทศมนตรีตำบลป่าป้องได้ลงนามเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 60 มาตรา 61 มาตรา 62 มาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 ประกอบกับมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 อันเป็นพระราชบัญญัติที่บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 และมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลป่าป้อง จึงขอแจ้งการบังคับใช้เทศบัญญัติตำบลป่าป้อง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2560 ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สำนักงานเทศบาลตำบลป่าป้องแล้วเจ็ดวัน 
ดังนั้น เทศบาลตำบลป่าป้อง จึงขอประชาสัมพันธ์การประกาศใช้เทศบัญญัติตำบลป่าป้อง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2560 และหากประชาชนท่านใดต้องการรับทราบข้อมูล สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเทศบาลตำบลป่าป้อง หรือที่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลป่าป้อง www.papong.go.thหัวข้อดาวน์โหลดเอกสารราชกา

ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลป่าป้อง <08 ก.ย. 60>

ด้วยเทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 อัตรา ดังนี้ - ตำแหน่งพนักงานขับรถขยะมูลฝอย จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. จบการศึกษาในระดับไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ๒. มีความรู้ความความสามารถเหมาะสมและความชำนาญงานในหน้าที่ ๓. ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตรงตามที่กฎหมายกำหนด(ใบขับขี่รถยนต์ชนิดที่ 2 ขึ้นไป) 4. มีความรู้ในเรื่องเครื่องยนต์พอสมควรในการแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ได้ 5. มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี - อัตราค่าจ้างรายเดือน เป็นเงิน 9,000.- บาท ท่านใดมีความประสงค์ หรือ สนใจ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลตำบลป่าป้อง สำนักปลัดเทศบาล โทร. 053-291106 ต่อ 16 , 081-8840350
ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล (เจ้าพนักงานพัสดุฯ) <04 ส.ค. 60>

ด้วย เทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานปฏิบัติที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง   3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา

ผู้มีความสนใจท่านใดมีความประสงค์จะโอน(ย้าย)สามารถยื่นคำร้องพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้
1. คำร้องขอโอน(ย้าย)ที่ได้ัรับความยินยอมจากต้นสังกัด  จำนวน 1 ชุด
2. สำเนาทะเบียนประวัติ จำนวน 1 ชุด
3. หนังสือยินยอมให้โอนย้าย จำนวน 1 ชุด
4. หนังสือรับรองความประพฤติของผู้บังคับบัญชา จำนวน 1 ชุด

ส่งเอกสารได้ที่
สำนักงานเทศบาลตำบลป่าป้อง 155 หมู่ 6 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
โทรศัพท์ 053-291106 , 081-8840350
โทรสาร 053-484843
ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล (547 KB.)

 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  


 
 
Copyright © 2009-2017 โดย เทศบาลตำบลป่าป้อง - http://www.papong.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลป่าป้อง 155 หมู่ 6 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทร. 053-291106
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com