http://www.papong.go.th
 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารท้องถิ่น
สภาท้องถิ่น
ฝ่ายปกครอง
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สถานที่ท่องเที่ยว
เชียงใหม่ศิลาดล
 
 
นายธัญญา ภาวะเดช
นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลป่าป้อง
 
 
 
ขณะนี้ 3 คน
สถิติวันนี้ 23 คน
สถิติเดือนนี้ 2401 คน
สถิติปีนี้ 34368 คน
สถิติทั้งหมด 424311 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2552

เพลง ล่องแม่ปิง


 

เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-291106 โทรสาร 053-484843
 
 

   

ข่าวประชาสัมพันธ์(การรับเบี้ยยังชีพ ปีงบประมาณ 2562 <21 ก.ย. 60>


ประกาศเทศบาลตำบลป่าป้อง(รับสมัครงานจ้างเหมา) <20 ก.ย. 60>

ประกาศเทศบาลตำบลป่าป้อง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศเทศบาลตำบลป่าป้อง <20 ก.ย. 60>

ประกาศเทศบาลตำบลป่าป้อง เรื่อง ยกเลิกประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศเทศบาลตำบลป่าป้อง 2560 <20 ก.ย. 60>

ประกาศเทศบาลตำบลป่าป้อง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ประจำปี 2560
ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลป่าป้อง <08 ก.ย. 60>

ด้วยเทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 อัตรา ดังนี้ - ตำแหน่งพนักงานขับรถขยะมูลฝอย จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. จบการศึกษาในระดับไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ๒. มีความรู้ความความสามารถเหมาะสมและความชำนาญงานในหน้าที่ ๓. ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตรงตามที่กฎหมายกำหนด(ใบขับขี่รถยนต์ชนิดที่ 2 ขึ้นไป) 4. มีความรู้ในเรื่องเครื่องยนต์พอสมควรในการแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ได้ 5. มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี - อัตราค่าจ้างรายเดือน เป็นเงิน 9,000.- บาท ท่านใดมีความประสงค์ หรือ สนใจ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลตำบลป่าป้อง สำนักปลัดเทศบาล โทร. 053-291106 ต่อ 16 , 081-8840350
ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล (เจ้าพนักงานพัสดุฯ) <04 ส.ค. 60>

ด้วย เทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานปฏิบัติที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง   3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา

ผู้มีความสนใจท่านใดมีความประสงค์จะโอน(ย้าย)สามารถยื่นคำร้องพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้
1. คำร้องขอโอน(ย้าย)ที่ได้ัรับความยินยอมจากต้นสังกัด  จำนวน 1 ชุด
2. สำเนาทะเบียนประวัติ จำนวน 1 ชุด
3. หนังสือยินยอมให้โอนย้าย จำนวน 1 ชุด
4. หนังสือรับรองความประพฤติของผู้บังคับบัญชา จำนวน 1 ชุด

ส่งเอกสารได้ที่
สำนักงานเทศบาลตำบลป่าป้อง 155 หมู่ 6 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
โทรศัพท์ 053-291106 , 081-8840350
โทรสาร 053-484843
ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล (547 KB.)
ขอเชิญชวนทุกภาคส่วน ภาคเอกชน ภาคประชาชน ได้ลด ละ เลิก อบายมุกทุกชนิด <20 ก.ค. 60>

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพวรางกูร  วันที่  28  กรกฏาคม  2560  เทศบาลตำบลป่าป้องขอเชิญชวนทุกภาคส่วน ภาคเอกชน  ภาคประชาชน  ได้ลด  ละ  เลิก  อบายมุกทุกชนิด  และการฆ่าสัตว์หรือการกระทำอันเป็นการทนมานสัตว์ทุกชนิดในวันดังกล่าวเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

      จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน


ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 <29 มิ.ย. 60>

ตามที่ สภาเทศบาลตำบลป่าป้อง ได้มีการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 นั้น
ทั้งนี้ ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 บัญญัติว่า การประชุมของสภาเทศบาลย่อมเป็นการเปิดเผยตามลักษณะที่จะได้กำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 33 ระบุว่า ให้เลขานุการสภาท้องถิ่น ปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบ นั้น
ดังนั้น หากประชาชนท่านใดต้องการรับทราบข้อมูลรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าป้องสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าป้อง หรือ ที่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลป่าป้อง www.papong.go.th
ประชาสัมพันธ์ โครงการเทศบาลสัญจร ปี 2560 <26 พ.ค. 60>

ข่าวประชาสัมพันธ์..... เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง และคณะผู้บริหารเทศบาล เจ้าหน้าที่ทุกส่วน ขอเชิญชวน เชิญเที่ยวงาน "เทศบาลสัญจรพบประชาชน ประจำปี 2560"
ในวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 14. 00 น. ณ โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ตามที่ รัฐบาลได้มีนโยบายด้านการให้บริหารประชาชน โดยเน้นการให้บริการแก่ประชาชนที่ไปติดต่อราชการจะต้องได้รับการบริการจากเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยความเสมอภาค สะดวด รวดเร็ว และเป็นธรรม เพื่อลดเงื่อนไขระหว่างส่วนราชการกับประชาฃน เทศบาลตำบลป่าป้อง ซึ่งมีความห่วงใยความเป็นอยู่ ของประชาชน จึงมีความประสงค์จะให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลป่าป้องได้รับการบริหารในด้าน ต่างๆอย่างดีที่สุด ท่านผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 053-291106 ต่อ 16 สำนักปลัดเทศบาลตำบลป่าป้อง ได้ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
ขอเชิญร่วมงานสืบสานวิถีวัฒนธรรม 3 ชาติพันธ์ุ ประจำปี 2560 <03 เม.ย. 60>

ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาล ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงาน สืบสานวิถีวัฒนธรรม 3 ชาติพันธุ์ ไทลื้อ, ไทเขิน, ไทยอง เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิมให้คงอยู่ และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้เห็นความสำคัญเพื่อสืบทอดประเพณีให้คงอยู่ และยังส่งเสริมการท่องเที่ยวของท้องถิ่นอีกด้วย เทศบาลตำบลป่าป้องจึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสืบสานวิถีวัฒนธรรม 3 ชาติพันธุ์ขึ้น ในวันที่ 23 - 23 เมษายน 2560 ณ ลานกิจกรรมวัดชยาลังการ์ (วัดป่าป้อง) เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป กิจกรรมในงาน อาทิ นิทรรศการแสดงวิถีชีวิตวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ ชมและซื้อสินค้ากาดมั่วคัวฮอมเป็นต้น จึงขอเชิญชวนทุกท่านเที่ยวชมงานตามวันเวลาดังกล่าวโดยพร้อมกัน หากมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ เทศบาลตำบลป่าป้อง 053-291106 ต่อ 21 โทรศัพท์มือถือ 061-6850844 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9  


 
 
Copyright © 2009-2017 โดย เทศบาลตำบลป่าป้อง - http://www.papong.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลป่าป้อง 155 หมู่ 6 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทร. 053-291106
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com