http://www.papong.go.th
 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารท้องถิ่น
สภาท้องถิ่น
ฝ่ายปกครอง
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สถานที่ท่องเที่ยว
เชียงใหม่ศิลาดล
 
 
นายธัญญา ภาวะเดช
นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลป่าป้อง
 
 
 
ขณะนี้ 8 คน
สถิติวันนี้ 570 คน
สถิติเดือนนี้ 4137 คน
สถิติปีนี้ 55420 คน
สถิติทั้งหมด 548594 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2552

เพลง ล่องแม่ปิง


 

เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-291106 โทรสาร 053-484843
 
 

   

ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป <27 ก.ย. 62>

ประกาศเทศบาลตำบลป่าป้อง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึง 10 ตุลาคม 2562 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่สำนักงานเทศบาลเทศบาลตำบลป่าป้อง สำนักปลัดเทศบาล โทร. 053-291106 หรือ 081-8840350 ในวันและเวลาราชการ
ประชาสัมพันธ์รอบเวรการส่งน้ำฤดูฝน ปี พ.ศ. 2562 <27 ก.ย. 62>

เทศบาลตำบลป่าป้อง ขอประชาสัมพันธ์รอบเวรการส่งน้ำฤดูฝน ปี พ.ศ. 2562 ตามโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา มีการบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมในรูปแบบคณะกรรมการจัดการชลประทาน (Joint Management Committee for Imgation : JMC) ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และกรมชลประทานได้ร่วมประชุมวางแผนการส่งน้ำฯ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 และที่ประชุมมีมติให้ส่งน้ำ จำนวน 6 รอบเวร ตามปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู่ โดยจะเริ่มส่งน้ำ วันที่ 14 กันยายน 2562 ตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง <03 ก.ย. 62>
แผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (427 KB.)
การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับ 1 <26 ส.ค. 62>

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 22/1 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลป่าป้อง วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 และผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 แล้วนั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลป่าป้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 เทศบาลตำบลป่าป้อง จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ของเทศบาลตำบลป่าป้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลตำบลป่าป้อง ต่อไป

ทั้งนี้ สามารถขอดูหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลป่าป้อง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าป้อง 155 หมู่ 6 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-291106


ขอเชิญชวน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา " เราทำความดี ด้วยหัวใจ" 2562 <23 ก.ค. 62>

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลป่าป้อง ขอเชิญชวน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา " เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เพื่อแสดงออกความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 67 พรรษา โดยจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ดอกไม้ เพื่อปลูกจิตสำนึก สร้างความตระหนักให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่ ได้มีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้ และทำความดีเพื่อแผ่นดิน เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และดูแลบำรุงรักษาให้เจริญเติบโตเป็นพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน และเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐได้ทำกิจกรรม ร่วมกัน เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ ในวันศุกร์ ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. สวนสาธารณะเทศบาลตำบลป่าป้อง หมู่ที่ 6 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
การแต่งการ เครื่องแบบจิตอาสา สวมเสื้อสีเหลือง กางเกงสีสุภาพ
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี 2562 <23 ก.ค. 62>

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลป่าป้อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อระดมทุนทรัพย์ในการจัดซื้ออุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และเครื่องมือทางการแทย์ที่จำเป็น ในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ เทศบาลตำบลป่าป้อง
งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลป่าป้อง เรื่องการใช้น้ำในทางน้ำชลประทาน <05 ก.ค. 62>

งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลป่าป้อง เรื่องการใช้น้ำในทางน้ำชลประทาน
การจัดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 <02 ก.ค. 62>

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลป่าป้อง เชิญเที่ยวงาน การจัดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 Smart Agricultural Innovation for Next Generation : นวัตกรรมอัจริยะสำหรับคนรุ่นใหม่ ระหว่างวันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่


โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์คุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน <25 มิ.ย. 62>

เทศบาลตำบลป่าป้อง ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์คุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ณ เทศบาลตำบลป่าป้อง
ระบบแอปพลิเคชั่น "ประชาชน จิตอาสา" <18 มิ.ย. 62>

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลป่าป้อง ระบบแอปพลิเคชั่น "ประชาชน จิตอาสา" 
ด้วยศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง แจ้งว่า ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904(ศอญ.จอส.904) ได้พัฒนาระบบแอปพลิชั่น "ประชาชนจิตอาสา" สำหรับเป็นช่องทางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมจิตอาสาไปสู่ประชาชนในวงกว้างผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ (Smart Phone และ Tablet) เทศบาลตำบลป่าป้อง จึงขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลป่าป้องและใกล้เคียงไ้ด้รับทราบและเกิดประโยชน์ต่อไป

 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  


 
 
Copyright © 2009-2019 โดย เทศบาลตำบลป่าป้อง - http://www.papong.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลป่าป้อง 155 หมู่ 6 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทร. 053-291106
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com