http://www.papong.go.th
 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารท้องถิ่น
สภาท้องถิ่น
ฝ่ายปกครอง
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สถานที่ท่องเที่ยว
เชียงใหม่ศิลาดล
 
 
นายธัญญา ภาวะเดช
นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลป่าป้อง
 
 
 
ขณะนี้ 9 คน
สถิติวันนี้ 183 คน
สถิติเดือนนี้ 3408 คน
สถิติปีนี้ 39503 คน
สถิติทั้งหมด 532677 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2552

เพลง ล่องแม่ปิง


 

เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-291106 โทรสาร 053-484843
 
 

   

ขอเชิญชวน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา " เราทำความดี ด้วยหัวใจ" 2562 <23 ก.ค. 62>

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลป่าป้อง ขอเชิญชวน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา " เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เพื่อแสดงออกความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 67 พรรษา โดยจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ดอกไม้ เพื่อปลูกจิตสำนึก สร้างความตระหนักให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่ ได้มีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้ และทำความดีเพื่อแผ่นดิน เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และดูแลบำรุงรักษาให้เจริญเติบโตเป็นพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน และเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐได้ทำกิจกรรม ร่วมกัน เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ ในวันศุกร์ ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. สวนสาธารณะเทศบาลตำบลป่าป้อง หมู่ที่ 6 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
การแต่งการ เครื่องแบบจิตอาสา สวมเสื้อสีเหลือง กางเกงสีสุภาพ
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี 2562 <23 ก.ค. 62>

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลป่าป้อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อระดมทุนทรัพย์ในการจัดซื้ออุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และเครื่องมือทางการแทย์ที่จำเป็น ในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ เทศบาลตำบลป่าป้อง
งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลป่าป้อง เรื่องการใช้น้ำในทางน้ำชลประทาน <05 ก.ค. 62>

งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลป่าป้อง เรื่องการใช้น้ำในทางน้ำชลประทาน
การจัดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 <02 ก.ค. 62>

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลป่าป้อง เชิญเที่ยวงาน การจัดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 Smart Agricultural Innovation for Next Generation : นวัตกรรมอัจริยะสำหรับคนรุ่นใหม่ ระหว่างวันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่


โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์คุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน <25 มิ.ย. 62>

เทศบาลตำบลป่าป้อง ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์คุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ณ เทศบาลตำบลป่าป้อง
ระบบแอปพลิเคชั่น "ประชาชน จิตอาสา" <18 มิ.ย. 62>

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลป่าป้อง ระบบแอปพลิเคชั่น "ประชาชน จิตอาสา" 
ด้วยศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง แจ้งว่า ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904(ศอญ.จอส.904) ได้พัฒนาระบบแอปพลิชั่น "ประชาชนจิตอาสา" สำหรับเป็นช่องทางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมจิตอาสาไปสู่ประชาชนในวงกว้างผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ (Smart Phone และ Tablet) เทศบาลตำบลป่าป้อง จึงขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลป่าป้องและใกล้เคียงไ้ด้รับทราบและเกิดประโยชน์ต่อไป
ข่าวประชาสัมพันธ์ ตอบแบบประเมิน(ITA) ประจำปีงบประมาณ 2562 <03 พ.ค. 62>

 

ขอความอนุเคราะห์ประชาขนทั่วไป คู่สัญญา ผู้ขอรับบริการ ผู้รับเบี้ยยังชีพ หรือผู้ชำระภาษี

ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลป่าป้อง (ITA)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสำนักงานป.ป.ช.  ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562


 


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อปท. ประจำปี 2562 (รอบ 6 เดือน) <20 เม.ย. 62>

เทศบาลตำบลป่าป้อง ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (พ.ศ.2561-2564)  เพื่อใช้เป็นกรอบดำเนินงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในเทศบาลตำบลป่าป้อง

            ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้จัดทำแผนปฏิบัติการในการวัดความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขึ้น  โดยเทศบาลตำบลป่าป้อง ได้มอบหมายให้ส่วนราชการภายในรับไปดำเนินการ และบัดนี้การดำเนินการตามแผนฯ ประจำปี พ.ศ.2562 เรียบร้อยแล้ว จึงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อปท. ประจำปี 2562 (รอบ 6 เดือน) โครงการตามแผนฯ จำนวน 51 โครงการ ได้นำแผนไปปฏิบัติ จำแนกรายมิติ รอบ 6 เดือน รวม 4 มิติ 16โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 31.37


เรื่อง การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชหลังนาปี 2562 <19 เม.ย. 62>

ด้วย สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด ได้ดำเนินงานขึ้นทะเบียนเกษตรกร ผู้ปลูกพืชในช่วงฤดูแล้ง ปี 2562 ขอให้เกษตรกรในตำบลป่าป้อง แจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกร ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด ในวันและเวลาราชการ (08.30-16.30 น.) เบอร์โทรติดต่อ 053-495503
รับมอบของบริจาคกายอุปกรณ์ <18 เม.ย. 62>

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง ได้รับมอบของบริจาคกายอุปกรณ์ ได้แก่ 1. อุปกรณ์ช่วยพยุง (Walker) จำนวน 1 ชิ้น 2. รถนั่งเข็น (Wheelchair) จำนวน 1 คัน 3. อุปกรณ์ช่วยเดิน 4 ขา จำนวน 4 ชิ้น โดยได้รับความอนุเคราะห์ จาก ครอบครัว คุณวิทยา ภาวะเดช พร้อมด้วยครอบครัว เพื่อให้ประชาชนในเขตตำบลป่าป้อง นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป หากผู้ใดประสงค์ยืมหรือบริจาคกายอุปกรณ์ข้างต้น สามารถ ติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักปลัด เทศบาลตำบลป่าป้อง ได้ในวันและเวลาราชการ ( 08.30-16.30 น.) เบอร์โทรศัพท์ 053-291106 , 0818840350

 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  


 
 
Copyright © 2009-2019 โดย เทศบาลตำบลป่าป้อง - http://www.papong.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลป่าป้อง 155 หมู่ 6 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทร. 053-291106
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com