http://www.papong.go.th
 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารท้องถิ่น
สภาท้องถิ่น
ฝ่ายปกครอง
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สถานที่ท่องเที่ยว
เชียงใหม่ศิลาดล
 
 
นายธัญญา ภาวะเดช
นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลป่าป้อง
 
 
 
ขณะนี้ 8 คน
สถิติวันนี้ 136 คน
สถิติเดือนนี้ 2362 คน
สถิติปีนี้ 55202 คน
สถิติทั้งหมด 491300 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2552

เพลง ล่องแม่ปิง


 

เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-291106 โทรสาร 053-484843
 
 

   

ขอความอนุเคราะห์ ตอบแบบประเมิน(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 <13 พ.ย. 61>

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลป่าป้องขอความอนุเคราะห์ประชาขนทั่วไป คู่สัญญา ผู้ขอรับบริการ ผู้รับเบี้ยยังชีพ หรือผู้ชำระภาษี ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลป่าป้อง (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสำนักงานป.ป.ช. ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 <09 พ.ย. 61>

          ตามที่  เทศบาลตำบลป่าป้องได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2  อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  3)  พ.ศ.2561  โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลป่าป้อง  ประชาคมท้องถิ่น และได้รับอนุมัติจากนายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง  ไปแล้วนั้น

          อาศัยอำนาจตามความในหมวดที่  5  ข้อ  22/1 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  3)  พ.ศ.2561   เทศบาลตำบลป่าป้องจึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลตำบลป่าป้อง ต่อไป  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

                                จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                                ประกาศ  ณ  วันที่   9  พฤศจิกายน  2561


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อปท. ประจำปี 2561 (รอบ 12 เดือน) <30 ต.ค. 61>

          เทศบาลตำบลป่าป้อง ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (พ.ศ.2561-2564)  เพื่อใช้เป็นกรอบดำเนินงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในเทศบาลตำบลป่าป้อง

            ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ได้จัดทำแผนปฏิบัติการในการวัดความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขึ้น  โดยเทศบาลตำบลป่าป้อง ได้มอบหมายให้ส่วนราชการภายในรับไปดำเนินการ และบัดนี้การดำเนินการตามแผนฯ ประจำปี พ.ศ.2561 เรียบร้อยแล้ว จึงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อปท. ประจำปี 2561 (รอบ 12 เดือน)  ให้ทราบโดยทั่วกัน
รายงานฯ รอบ 12 เดือน (112 KB.)
เบอร์งโทรศัพท์สายด่วน เทศบาลตำบลป่าป้อง <17 ต.ค. 61>

ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลป่าป้อง แจ้งเบอร์โทรศัพท์สายด่วน แจ้งเหตุฉุกเฉิน สามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
รายงานผลการดำเนินงานเทศบาลตำบลป่าป้อง ประจำปี 2560 <14 ต.ค. 61>


ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 <10 ต.ค. 61>

     อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  หมวด  5  ข้อ  26  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2559  ข้อ 12  ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลป่าป้อง เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าป้อง และเทศบาลตำบลป่าป้อง  ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ดังนั้น  เพื่อให้การจัดทำแผนการดำเนินงานถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว  เทศบาลตำบลป่าป้อง  จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารและควบคุมการดำเนินงานของเทศบาลตำบลป่าป้อง  อีกทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ  ต่อไปปก (125 KB.)
คำนำและสารบัญ (46 KB.)
บทนำ (67 KB.)
ผด.01 (78 KB.)
ผอ.02 (468 KB.)
ประกาศแผนการดำเนินงาน 2562 (46 KB.)
งบรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 <10 ต.ค. 61>
งบรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 (230 KB.)
ประกาศใช้เทศบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 <10 ก.ย. 61>

          ด้วย  สภาเทศบาลตำบลป่าป้อง  อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่  ได้พิจารณาร่าง    เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  โดยสภาเทศบาลตำบลป่าป้องได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วในการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี  2561 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 18  สิงหาคม  2561 และสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 ซึ่งที่ประชุมสภาได้มีมติให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  และนายอำเภอดอยสะเก็ดได้พิจารณาเห็นชอบให้เทศบาลตำบลป่าป้องประกาศใช้เป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 และคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่  ที่  4120/2559  ลงวันที่  21  ตุลาคม  2559  เรื่อง  การมอบอำนาจให้นายอำเภอปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  และอนุมัติด้านงบประมาณของเทศบาลตำบลและการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวทางที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติกำหนด  นั้น

          บัดนี้  นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้องได้ลงนามอนุมัติใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติเรียบร้อยแล้ว  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  48  เตรส  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 13 ) พ.ศ.2552 และข้อ 39 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 เทศบาลตำบลป่าป้อง  จึงขอประกาศใช้เทศบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ.2561  เป็นต้นไป

                                จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                                  ประกาศ  ณ วันที่   10   กันยายน   พ.ศ.2561


ปก (97 KB.)
ข้อมูลเบื้องต้น (81 KB.)
คำแถลงประกอบงบประมาณ (60 KB.)
คำแถลงงบประมาณ (70 KB.)
คำแถลงงบประมาณ (68 KB.)
คำแถลงงบประมาณ (62 KB.)
ส่วนที่ 2 (112 KB.)
บันทึกหลักการและเหตุผล (69 KB.)
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย (83 KB.)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 (222 KB.)
รายงานประมาณการรายรับ (83 KB.)
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ (73 KB.)
รายงานประมาณการรายจ่าย (236 KB.)
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย (341 KB.)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ (162 KB.)
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ (1.17 MB.)
เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ <16 ก.ค. 61>

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าป้อง 
เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ
กำหนดตำแหน่ง จำนวน 3 ตำแหน่ง ดังนี้
1. นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
2. เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
3. นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา 
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัดเทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-291106, 081 8840350 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ปี 2561 <27 มิ.ย. 61>

เทศบาลตำบลป่าป้อง ขอประชาสัมพันธ์ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561
ทั้งนี้ สามารถขอดูหรือสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลป่าป้อง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าป้อง หมู่ที่ 6 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-291106 , โทรสาร 053-484843 , www.papong.go.th , E-mail : papong155@hotmail.com และ ทางเฟสบุ๊คของเทศบาลตำบลป่าป้อง


 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  


 
 
Copyright © 2009-2018 โดย เทศบาลตำบลป่าป้อง - http://www.papong.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลป่าป้อง 155 หมู่ 6 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทร. 053-291106
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com