เทศบาลตำบลป่าป้องอ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

กองคลัง

นางกมลวรรณ จันทะรัตน์

ผู้อำนวยการกองคลัง

งานการเงินและบัญชี

นางขวัญชีวา ภูมิทอง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางราตรี พาจรทิศ

นักวิชาการคลัง

งานพัฒนารายได้ แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

นางสาวจุไรรัตน์ ขันจันทร์

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

งานพัสดุและทรัพย์สิน

นางสาวกัญญานัฐ เข็มต้น

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางสาวนริศรา ใบแสง

พนักงานจ้างเหมาบริการ