ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลป่าป้อง                               วิสัยทัศน์ "เป็นตำบลน่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักธรรมาภิบาล"                               เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-484-843, 093-187-9111 โทรสาร 053-484843
 ข้อมูลเทศบาล

นายสมบูรณ์ ริญญา

นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
โทรศัพท์: 08 9851 1575

msgQ&A/สายตรงนายก

นางกัลยา  มีรักษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลป่าป้อง             โทรศัพท์ : 08 6916 7493

นางกัลยา มีรักษ์

ปลัดเทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ : 08 6916 7493


informationยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วง 3 ปี


1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางที่  1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางที่  2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร

แนวทางที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภคและด้านสาธารณูปการ

2 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน

แนวทางที่ 1 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางที่ 2 การสร้างและพัฒนาการรวมกลุ่ม (Cluster)

แนวทางที่ 3 ส่งเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม่

แนวทางที่ 4 สร้างภูมิคุ้มกันของระบบเศรษฐกิจ

3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

แนวทางที่ 1 การปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

แนวทางที่ 3 พัฒนาตัวอย่างความสำเร็จที่เป็นรูปธรรม

แนวทางที่ 4 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

4.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แนวทางที่ 1 การจัดการองค์ความรู้

แนวทางที่ 2 การเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

แนวทางที่ 3 การส่งเสริมสถาปัตยกรรมท้องถิ่น

แนวทางที่ 4 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

แนวทางที่ 1 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการปลูกฝังแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางที่ 2 การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แนวทางที่ 3 การส่งเสริมสุขภาวะของชุมชน

แนวทางที่ 4 การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส

6. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

แนวทางที่ 1 กระตุ้นการมีส่วนร่วมโดยมุ่งเน้นทุกภาคส่วนในชุมชน

แนวทางที่ 2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม อบายมุขและสิ่งเสพติด

แนวทางที่ 3   เสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัยแก่ชุมชน

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แนวทางที่ 1 การสร้างจิตสำนึกและพัฒนา ขีดความสามารบุคลากรภาครัฐ

แนวทางที่ 2 การเสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

แนวทางที่ 3   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม


แชร์หน้านี้: