เทศบาลตำบลป่าป้องอ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

สำนักปลัดเทศบาล

-ว่าง-

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

-ว่าง-

นักวิชาการสาธารณสุข ปก./ชก.

-ว่าง-

เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปง./ชง.

นายอุเทน หล้าติ๊บ

คนงานทั่วไป
งานการแพทย์ฉุกเฉิน

นายศุภวิทย์ ศรีสร้อยเหมย

พนักงานจ้างเหมาบริการ
งานการแพทย์ฉุกเฉิน

นางสาวณัฐณิชา ฉิมพาลี

พนักงานจ้างเหมาบริการ
งานการแพทย์ฉุกเฉิน

นายเกียรติมนัส พรหมมินทร์

คนงานทั่วไป

นายยงยุทธ หล้าหลอด

พนักงานจ้างเหมาบริการ
งานรักษาความสะอาด

นายบรรจง พวงงาม

พนักงานจ้างเหมาบริการ
งานรักษาความสะอาด

นายภูมรินทร์ อินต๊ะก้อน

พนักงานจ้างเหมาบริการ
งานรักษาความสะอาด

งานการเจ้าหน้าที่

นางสาวศศิธร สมบูรณ์ชัย

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

งานธุรการ

-ว่าง-

เจ้าพนักงานธุรการ ปง. / ชง.

นางสาววิรากานต์ ฟักเงิน

พนักงานจ้างเหมาบริการ

งานบริหารงานทั่วไป / งานประชาสัมพันธ์

นางสาวสุพรรษา สารีอินทร์

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางปิยพร ตรีธนะกิตติ

คนงานทั่วไป

นายดำรงค์ เพียรปราบทุกข์

คนงานทั่วไป

นางโสภิณ สุริยา

พนักงานจ้างเหมาบริการ

งานแผนและงบประมาณ /งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางสาวจารุณี บุญช่วย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายอนุรักษ์ พวงกิ่งแก้ว

ผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายพีรพงษ์ บุญมี

คนงานทั่วไป

นายอิทธิพล พวงเงินมาก

พนักงานจ้างเหมาบริการ
งานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย

นายณรงค์เดช การภักดี

พนักงานจ้างเหมาบริการ
งานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย

นายธีระศักดิ์ ภาวะเดช

พนักงานจ้างเหมาบริการ
งานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย

งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / งานส่งเสริมการเกษตร

นางสาวจุไรรัตน์ ขันจันทร์

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงศรินญา ศรีเทพธำรงค์

คนงานทั่วไป

งานนิติการ งานกิจการสภา

นายเอกชัย ไชยนริศกุล

นิติกร ชำนาญการ