เทศบาลตำบลป่าป้องอ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

สำนักปลัดเทศบาล

นางสาวจิราพร วรรกิตร์

หัวหน้าสำนักปลัด

งานการเจ้าหน้าที่

นางสาวศศิธร สมบูรณ์ชัย

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวหัสญา มีฉ่ำ

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

นางสาวปภาวรินทร์ ศรีอ่อน

พนักงานจ้างเหมาบริการ
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ,LTC

นายวัฒนากร แสนระพิงค์

พนักงานจ้างเหมาบริการ
งานการแพทย์ฉุกเฉิน

นายธนายุทธ สมราช

พนักงานจ้างเหมาบริการ
งานการแพทย์ฉุกเฉิน

นายจิรายุทธ ยางงาม

พนักงานจ้างเหมาบริการ
งานการแพทย์ฉุกเฉิน

นายอุเทน หล้าติ๊บ

พนักงานจ้างเหมาบริการ
งานการแพทย์ฉุกเฉิน

นายสุทัศน์ เพิ่มพูน

พนักงานจ้างเหมาบริการ
งานรักษาความสะอาด

นายยงยุทธ หล้าหลอด

พนักงานจ้างเหมาบริการ
งานรักษาความสะอาด

นายบรรจง พวงงาม

พนักงานจ้างเหมาบริการ
งานรักษาความสะอาด

นายภูมรินทร์ อินต๊ะก้อน

พนักงานจ้างเหมาบริการ
งานรักษาความสะอาด

งานธุรการ

-ว่าง-

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

นางสาวอรญา จันทะวงศ์

พนักงานจ้างเหมาบริการ

งานแผนและงบประมาณ งานกิจการสภา

นางสาวเจนจิรา ปู่มณี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม งานส่งเสริมการเกษตร

นางวัชรารักษ์ วงศ์จักร์

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงศรินญา ศรีเทพธำรงค์

พนักงานจ้างเหมาบริการ

งานนิติการ

นางสาวชญานนท์ แก้วมูล

นิติกรปฏิบัติการ

งานบริหารงานทั่วไป งานประชาสัมพันธ์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางสาวสุพรรษา สารีอินทร์

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายอนุรักษ์ พวงกิ่งแก้ว

พนักงานขับรถยนต์

นางโสภิณ สุริยา

คนงานทั่วไป

นายดำรงค์ เพียรปราบทุกข์

คนงานทั่วไป

นายพีระพงษ์ บุญมี

คนงานทั่วไป

นายอิทธิพล พวงเงินมาก

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายวาเรนทร์ วงศ์ราช

พนักงานจ้างเหมาบริการ