http://www.papong.go.th
 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารท้องถิ่น
สภาท้องถิ่น
ฝ่ายปกครอง
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สถานที่ท่องเที่ยว
เชียงใหม่ศิลาดล
 
 
นายธัญญา ภาวะเดช
นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลป่าป้อง
 
 
 
ขณะนี้ 17 คน
สถิติวันนี้ 81 คน
สถิติเดือนนี้ 2890 คน
สถิติปีนี้ 17758 คน
สถิติทั้งหมด 510932 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2552

เพลง ล่องแม่ปิง


 

เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-291106 โทรสาร 053-484843
 
 

   

การปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ (7วันอันตราย) ประจำปี 2562 <19 เม.ย. 62>

เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ดำเนินกิจกรรมกการแต่งตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และทีมกู้ชีพเทศบาลตำบลป่าป้อง ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ (7วันอันตราย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 มีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน และเป็นช่วงที่ประชาชนใช้รถ ใช้ถนนเพื่อเดินทางกลับภมูิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่สร้างความสูญเสียต่อชิวิต ร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนสูงกว่าปกติ ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2562 จึงได้มีการแต่งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตำบลป่าป้อง และทีมกู้ชีพเทศบาลตำบลป่าป้อง ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย และ บริการประชาชน ณ จุดบริการประชาชนหน้าโรงเรียนบ้านป่าป้อง ในเช่วงเทศกาลสงกรานต์ (7 วันอันตราย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พิธีสระเกล้าดำหัวนายอำเภอดอยสะเก็ด ประจำปี 2562 <19 เม.ย. 62>

ในวันพุธ ที่ 17 เมษายน 2562 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ได้เข้าร่วมการจัดพิธีสระเกล้าดำหัว นายอำเภอดอยสะเก็ด นายกกิ่งกาชาดอำเภอดอยสะเก็ด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เขตอำเภอดอยสะเก็ด และผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรดอยสะเก็ด เพื่อเป็นการแสดงความเคารพ และขอพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่เมือง ประจำปี 2562
โครงการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณีปีใหม่เมือง2562 <17 เม.ย. 62>

เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญาภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง กำหนดให้มีการจัดงานอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และ กิจกรรมประเพณีปีใหม่เมือง ประจำปี 2562 ในวันที่ 11 เมษายน 2562 กิจกรรมภายในงาน มีดังนี้ 1. การมอบเกียรติบัตรแด่ผู้สูงอายุที่อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้ง 8 หมู่บ้าน 2. กิจกรรมการแข่งขันทำอาหารพื้นเมือง(ขนมจีนน้ำเงี้ยว) ชนะที่ 1 ได้แก่ หมู่ที่ 1 ชนะที่ 2 ได้แก่ หมู่ที่ 7 ชนะที่ 3 ได้แก่ หมู่ที่ 6 ชมเชย ได้แก่ หมูที่ 4 3. กิจกรรมการแข่งขันทำอาหารพื้นเมือง (โซะบ่าก้วยเต้ด) ชนะที่ 1 ได้แก่ หมู่ที่ 7 ชนะที่ 2 ได้แก่ หมู่ที่ 4 ชนะที่ 3 ได้แก่ หมู่ที่ 3 ชมเชย ได้แก่ หมู่ที่ 2 4. กิจกรรมการแสดงของผู้สูงอายุทั้ง 8 หมู่บ้าน 5. กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ผู้นำชุมชน ณ ลานกิจกรรมเทศบาลตำบลป่าป้อง โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ เพื่อร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป
แจกหน้ากากอนามัย ชนิด N 95 (เพิ่มเติม) 4 เมษายน 2562 <05 เม.ย. 62>

เมื่อวันที่ 4 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาล ดำเนินกิจกรรม แจกหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันฝุ่นละออ ชนิด N 95 เพิ่มเติมสำหรับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลป่าป้อง เพื่อให้ประชาชนตำบลป่าป้องไดัรับหน้ากากอย่างทั่วถึง เนื่องจากขณะฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 10 และ PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานส่งผลให้คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของประชาชนในเขตพื้นที่ ซึ่งถือว่าเป็นสาธารณภัย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงลงพื้นที่เพื่อแจกหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันฝุ่นให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลป่าป้อง จำนวน 8 หมู่บ้าน
จ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือน เมษายน 2562 <04 เม.ย. 62>

เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ดำเนินกิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2562 ในเขตพื้นที่ตำบลป่าป้อง จำนวน 8 หมู่บ้าน
กิจกรรมออกตรวจแนะนำสถานประกอบการร้านอาหารตำบลป่าป้อง <04 เม.ย. 62>

วันที่ 4 เมษายน 2562 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ได้ดำเนินกิจกรรมออกตรวจแนะนำสถานประกอบการร้านอาหาร โรงอาหาร มินิมาร์ท ในเขตพื้นที่ตำบลป่าป้อง เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาโรคภัยไข้เจ็บอันเนื่องมาจาการบริโภคอาหาร ดังนั้นการควบคุมดูแล ให้การประกอบกิจการการจัดบริการอาหารโดยสถานประกอบการให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เน้นความสะอาดและปลอดภัยแก่ผู้บริโภคจึงเป็นงานสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างจริงจังเพื่อให้ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงความสำคัญและให้ความร่วมมือในการปรับปรุงและพัฒนายกระดับสถานประกอบการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหารกรมอนามัย กระทรวสงสาธารณสุข
โครงการผู้สูงวัยจิตแจ่มใสร่างกายแข็งแร็ง <28 มี.ค. 62>

เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าป้อง ได้จัดกิจกรรมตามโครงการ ผู้สูงวัยแจ่มใสร่างกายแข็งแรก (กิจกรรมสานสัมพันธ์วันเปิดเทอม) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าป้อง
แจกหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันฝุ่นละออง ชนิด N95 <27 มี.ค. 62>

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วย พน้กงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ได้ดำเนินกิจกรรม การแจกหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันฝุ่นละออง ชนิด N95 เนื่องจากขณะนี้ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้เกิดปัญหาภาวะหมอกควันจากไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM10 และ PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน ส่งผลให้คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของประชาชนในเขตพื้นที่ ซืึ่งถือว่าเป็นสาธารณภัย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงลงพื้นที่เพื่อแจกหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันฝุ่นให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลป่าป้อง จำนวน 8 หมู่บ้าน
จ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน มีนาคม 2562 <06 มี.ค. 62>

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ได้ออกพื้นที่เพื่อบริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยผู้พิการ และเบี้ยผู้ติดเชื้อ ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลป่าป้อง จำนวน 8 หมู่บ้าน
คก.อบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการเพื่อป้องกันสุขภาพอนามัยฯ ปี2562 <03 มี.ค. 62>

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการเพื่อป้องกันสุขภาพอนามัยผุ้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการร้านอาหาร ผู้สัมผัสอาหาร และผู้บริโภคอาหารไ้ด้มีความรู้ความเข้าใจรวมถึงเห็นความสำคัญในการเลือกบริโภคหรือปรุงอาหารตามหลักสุขาภิบาลอาหารเพื่อป้องกันสุขภาพอนามัยผู้บริโภค โดย การอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติ จากท่านวิทยากร โดย ดร.กฤตน ชมภูรัตน์ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ และ คุณ คัชทร กองกูล ตำแหน่งนักวิชาการสารธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ให้ความรู้ในการอบรมในครั้งนี้

 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  


 
 
Copyright © 2009-2019 โดย เทศบาลตำบลป่าป้อง - http://www.papong.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลป่าป้อง 155 หมู่ 6 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทร. 053-291106
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com