http://www.papong.go.th
 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารท้องถิ่น
สภาท้องถิ่น
ฝ่ายปกครอง
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สถานที่ท่องเที่ยว
เชียงใหม่ศิลาดล
 
 
นายธัญญา ภาวะเดช
นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลป่าป้อง
 
 
 
ขณะนี้ 21 คน
สถิติวันนี้ 41 คน
สถิติเดือนนี้ 2419 คน
สถิติปีนี้ 34386 คน
สถิติทั้งหมด 424329 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2552

เพลง ล่องแม่ปิง


 

เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-291106 โทรสาร 053-484843
 
 

   

โครงการสูงวัย จิตแจ่มใส ร่างกายแข็งแรง ปี 2560 <14 ก.ย. 60>

วันที่ 14 กันนยายน 2560 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ได้ดำเนินโครงการสูงวัย จิตแจ่มใส่ ร่างกายแข็งแรง ผ่านกิจกรรม"กระชับสัมพันธ์ เพื่อนกันในวัยชรา บอกลาโรคซึมเศร้า" ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบลป่าป้อง จำนวน 8 หมู่บ้าน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
อบรมตาม โครงการตรวจสารพิษในร่างกายเกษตรกร <13 ก.ย. 60>

วันที่ 13 กันยายน 2560เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าป้อง ได้ดำเนินโครงการอบรม ผู้พบสารพิษในร่างกาย ผู้มีกลุ่มเสี่ยง เนื่องจาก เมื่อวันที่ื 5 กันยายน 2560 ได้มีการออกพื้นที่เพื่อตรวจหาระดับเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกรกลุ่มเสี่ยง สนับสนุนโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลป่าป้อง ในเขตพื้นที่ตำบลบ่าป้อง นั้น พบว่ามีเกษตรกรทีมีสารพิษในร่างกายซึ่งอยู่ในกลุ่มเสี่ยง จำนวนมาก และได้มีการแจ้งผลการตรวจหาสารพิษให้เกษตรกรได้รับทราบ เทศบาลตำบลป่าป้อง จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของสุขภาพเกษตรกรในตำบล จึงได้ดำเนินการอบรม ขึ้น เพื่อให้เกษตรกรกลุ่มเสี่ยงในตำบล ไ้ด้มีความรู้ความเข้าใจพร้อมให้คำแนะนำที่ถูกต้องในการดูแลสุขภาพให้กับเกษตรกร เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงต่อไป ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
โครงการอบรมการใช้เครื่องวัดความดันและเครื่องชั่งน้ำหนัก <11 ก.ย. 60>

วันที่ 11 กันยายน 2560 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดยนายธัญญา ภาวะเดช พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล ได้ดำเนินโครงการอบรมการใช้เครื่องวัดความดันและเครื่องชั่งน้ำหนักให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ในเขตพื้นที่ตำบลป่าป้้อง จำนวน 8 หมู่บ้าน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพ ให้ อสม. ตำบลป่าป้องในการดำเนินการตรวจคัดกรองความเสี่ยงความดัดโลหิตสูงและโรคแทรกซ้อนอื่นๆ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
แจกเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน กันยายน 2560 <05 ก.ย. 60>

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ได้ดำเนิินการออกพื้นที่แจกเบี้ยยังชีพให้ประชาชน ในเขตพื้นที่ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งหมด 8 หมู่บ้าน
โครงการตรวจสารพิษตกค้างในร่างกายเกษตรกร <05 ก.ย. 60>

เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาล พนักงานเทศบาล ได้ดำเนินโครงการ"ตรวจสารพิษตกค้างในร่างกายเกษตรกร" ซึ่งได้รับสนับสนุนงบประมาณจากคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลป่าป้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในการดำเนินงานตามโครงการตรวจสารพิษตกค้างในร่างกายเกษตรกร เพื่อตรวจหาระดับปริมาณสารเคมีตกค้างในเลือดของเกษตรกร และเฝ้าระวังสุขภาพของเกษตรกร โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรผู้ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในพื้นที่ หมู่ที่ 1-8 ตำบลป้อง จำนวน 400 คน
โครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชน "ขนมไทย สร้างรายได้แก่ชุมชน" 2560 <28 ส.ค. 60>

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลป่าป้อง ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพตามโครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชน "ขนมไทย สร้างรายได้แก่ชุมชน" ซึ่งโครงการได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถนำไปใช้ในจริงในชีวิตประจำวันพร้อมทั้งสามารถนำไปพัฒนาต่อเพื่อการสร้างอาชีพได้ในอนาคต ณ เทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
ประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง ครั้งที่ 11 <28 ส.ค. 60>

เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้องคณะผู้บริหารเทศบาล และ สภาเทศบาลตำบลป่าป้อง ได้กำหนดการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง
โครงการสูงวัยจิตแจ่มใสร่างกายแข็งแรง 2560 <24 ส.ค. 60>

วันที่ 24 สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลป่าป้อง ได้ดำเนินโครงการสูงวัยจิตแจ่มใสร่างกายแข็ง ประจำปี 2560 ผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกับเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้น ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาฝึกฝนความจำอยู่เสมอ
โครงการอบรมทำน้ำยาอเนกประสงค์ 2560 <23 ส.ค. 60>

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารตำบลป่าป้อง ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพตามดครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชน "น้ำยาอเนกประสงค์และน้ำยาปรับผ้านุ่ม ทำเองได้ แถมจ่ายถูก" ซึ่งโครงการนี้ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนเกิดความเข็มแข็งสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันและพัฒนาเป็นอาชีพได้ในอนาคต ณ เทศบาลตำบลป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชน (ทำแหนม) 2560 <22 ส.ค. 60>

วันที่ 22 สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลป่าป้อง ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพตามโครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชน "ถนอมอาหารแบบใหม่ แปลงโฉมหมูให้เป็นแหนมทำเงิน" ซึ่งโครงการนี้จัดทำเพื่อสร้างความเข้มแข็ง ส่งเสริมและสนับสนุนในชุมชน สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน และพัฒนาสร้างเสริมเป็นอาชีพได้ในอนาคต โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 40 คน ณ เทศบาลตำบลป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35  


 
 
Copyright © 2009-2017 โดย เทศบาลตำบลป่าป้อง - http://www.papong.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลป่าป้อง 155 หมู่ 6 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทร. 053-291106
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com