http://www.papong.go.th
 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารท้องถิ่น
สภาท้องถิ่น
ฝ่ายปกครอง
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สถานที่ท่องเที่ยว
เชียงใหม่ศิลาดล
 
 
นายธัญญา ภาวะเดช
นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลป่าป้อง
 
 
 
ขณะนี้ 7 คน
สถิติวันนี้ 15 คน
สถิติเดือนนี้ 2326 คน
สถิติปีนี้ 13972 คน
สถิติทั้งหมด 450070 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2552

เพลง ล่องแม่ปิง


 

เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-291106 โทรสาร 053-484843
 
 

   

รดน้ำดำหัวนายอำเภอดอยสะเก็ดตามประเพณีปีใหม่เมือง 2561 <15 เม.ย. 61>

เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2561 เทศบาลตำบลป่าป้องนำโดย นายธัญญา ภาวะเดช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กลุ่มผู้นำชุมชน กำนัน ผูู้ใหญ่บ้านตำบลป่าป้อง ได้ร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัว พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณ พระโพธิรังษี ดร. เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง เจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ด นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร นายอำเภอแม่แจ่ม รักษาการในตำแหน่งนายอำเภอดอยสะเก็ด นายสุรศักดิ์ โอสถิตย์พร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอดอยสะเก็ด และ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรดอยสะเก็ด เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีพื้นเมือง เป็นการแสดงความเคารพด้วยความเชื่อที่ว่า เป็นการขอขมาลาโทษ พร้อมทั้งรับคำอวยพรเพื่อสิริมงคลของชีวิต และประเพณีนี้ยังทรงคุณค่ามาจนทุกวันนี้ ณ ลานกิจกรรมหน้าที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
โครงการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 12 เมษายน 2561 <12 เม.ย. 61>

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2561 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศบาลตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าป้อง ดำเนินโครงการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2561 กิจกรรม การแสดงด้านประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นของทุกหมู่บ้าน กิจกรรมการแข่งขันทำอาหารพื้นเมือง(ลาบ,แกงอ่อมไก่)และเครื่องดื่มพื้นบ้าน กิจกรรมการแข่งขันส้มตำสีลาล้านนา และกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน มะม่วงป๊อก ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำคัญคือ เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีให้สืบทอดอย่างยั่งยืนสืบไป ณ ลานกิจกรรมเทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
โครงการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 11 เมษายน 2561 <11 เม.ย. 61>

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดยนายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าป้อง ได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2561 กิจกรรมการประกวดการประดิษฐ์เครื่องสักการะล้านนา การประดิษฐ์หมากสุ่ม หมากเบ็ง ต้นดอกและต้นเทียน โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้ยั่งยืนสืบไป ณ ลานกิจกรรมเทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
รดน้ำดำหัวนายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง 2561 <10 เม.ย. 61>

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 เทศบาลตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าป้องได้ให้การต้อนรับคณะอาสาสมัครสาธารณะสุขประจำหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล และกลุ่มผู้นำชุมชนตำบลป่าป้อง ได้ดำเนินกิจกรรมประเพณีรดน้ำดำหัว นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง และ นายวีระพล บุญธรรม กำนันผู้ใหญ่บ้าน พร้อมกลุ่มผู้นำตำบลป่าป้อง เพื่อเป็นการรักษาประเพณีดั้งเดิม เป็นสิ่งที่ทำต่อเนื่องกันมายาวนานในปีใหม่ไทย เป็นการแสดงความเคารพ ด้วยความเชื่อที่ว่า เป็นการขอขมาลาโทษ พร้อมทั้งรับคำอวยพรเพื่อสิริมงคลของชีวิต
กิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ประจำเดือน เมษายน 2561 <09 เม.ย. 61>

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2561 เทศบาลตำบลป่าป้อง ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนและประชาชนตำบลป่าป้อง ได้ดำเนินกิจกรรม "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ตามโครงการจิตอาสา โดยกำหนดกิจกรรม ได้แก่ การพัฒนาถนนเส้นหลัก (เส้นอำเภอดอยสะเก็ด - บ่อสร้าง)ในเขตพื้นที่ตำบลป่าป้อง โดยเริ่มจากหน้าเทศบาลตำบลป่าป้องออกไป ถนนเส้นหลักผ่านหมู่ที่ 6, 3, 4 และ 5 จนสุดเขตพื้นที่ตำบลป่าป้อง ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป โดยมีการนัดหมายกัน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าป้อง
ประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 <09 เม.ย. 61>

เทศบาลตำบลป่าป้องได้กำหนดการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง สมั้ยวิสมัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 23 ในวันที่ 9 เมษายน 2561 ในวันที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง
แจกเบี้ยยังชีพประจำเดือน เมษายน 2561 <05 เม.ย. 61>

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายวันชัย พรหมกันธา รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าป้อง ออกพื้นที่ดำเนินกิจกรรมแจกเบี้ยยังชีพประจำเดือน เมษายน 2561 ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 8 หมู่บ้าน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทต.ป่าป้อง 2561 <21 มี.ค. 61>

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 ธนาคารออมสิน สาขาดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดยนายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าป้อง ได้ดำเนินกิจกรรม มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อรับลงทะเบียน สัมภาษณ์ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลป่าป้อง ในการแสดงความประสงค์เข้าร่วมมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เข้าถึงสิ่งจำเป็นในชีวิต ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โครงการเยี่่ยมบ้าน ประจำปี 2561 <15 มี.ค. 61>

เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าป้อง ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ในเขตพื้นที่ตำบลป่าป้อง ได้แก่ หมู่ที่ 8 หมู่ที่1 หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 2 เพื่อสร้างกำลังใจให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ซึ่งดำรงชีวิตอยู่เพียงลำพัง หรือเป็นผู้ป่วยติดเตียง ไม่มีโอกาสได้ออกมาทำกิจกรรมร่วมกับกลุ่มหรือชมรมต่าง ๆ เพื่อให้มีกำลังใจสามารถที่จะดำเนินชีวิตต่อไปอย่างมีความสุข
แจกเบี้ยยังชีพประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 <07 มี.ค. 61>

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าป้อง ได้ออกพื้นที่เพื่อแจกเบี้ยยังชีพ ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 8 หมู่บ้าน

 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40  


 
 
Copyright © 2009-2018 โดย เทศบาลตำบลป่าป้อง - http://www.papong.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลป่าป้อง 155 หมู่ 6 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทร. 053-291106
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com