http://www.papong.go.th
 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารท้องถิ่น
สภาท้องถิ่น
ฝ่ายปกครอง
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สถานที่ท่องเที่ยว
เชียงใหม่ศิลาดล
 
 
นายธัญญา ภาวะเดช
นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลป่าป้อง
 
 
 
ขณะนี้ 14 คน
สถิติวันนี้ 94 คน
สถิติเดือนนี้ 2896 คน
สถิติปีนี้ 26970 คน
สถิติทั้งหมด 520144 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2552

เพลง ล่องแม่ปิง


 

เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-291106 โทรสาร 053-484843
 
 

   

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2562 <10 มิ.ย. 62>

เมื่่อวันที่่ 10 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ดำเนินการประชุมชี้แจงวางแผนการดำเนินงาน ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไข้เลือดออกในพื้นที่ สร้างความรู้ความเข้าใจในการกำจัดลูกน้ำยุงลาย สาเหตุหลักของการเกิดโรคไข้เลือดออกได้ทันท่วงที
ประชุมแผนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล (7มิ.ย.2562) <07 มิ.ย. 62>

ด้วย กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจำจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัด ใ้ห้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2562 เพื่อปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยและเพื่อให้สามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้แก่ประชาชน เทศบาลตำบลป่าป้อง จึงได้มีการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ในวันศุกร์ ที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าป้อง
โครงการเทศบาลสัญจรพบประชาชน ประจำปี 2562 <07 มิ.ย. 62>

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่ ข้าราชการ ผู้นำชุมชนเทศบาลตำบลป่าป้อง จัดกิจกรรมตามโครงการเทศบาลสัญจรพบประชาชน ประจำปี 2562 เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสาร ร่วมแสดงความคิดเห็นรวมทั้งเพื่อรับทราบปัญหาต่างๆ ของประชาชนในท้องถิ่น ประชาชนได้รับบริการเชิงรุกแบบบูรณาการ อำนวยความสะดวกในการตอบสนองความต้องการของประชาชน มีบริการและให้คำปรึกษาในส่วนงานของเทศบาลตำบลป่าป้องและส่วนราชการของอำเภอดอยสะเก็ด บริการจ่ายเบี้ยยังชีพฯ บริการตัดผมฟรี ตรวจสุขภาพฟรี การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนออกจำหน่ายและแนะนำสู้สายตาประชาชน ณ วัดขัยประดิษฐ์ (วัดป่าตึงน้อย) หมู่ที่ 1 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี <05 มิ.ย. 62>

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชนตำบลป่าป้อง เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ อาคารศรีศุภอักษร วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกิจกรรมดังนี้ 1. พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ ลานวงเวียนน้ำพุ อาคารศรีศุภอักษร 2. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 3. พิธีถวายเครื่องราชการะถวายพระพรชัยมงคล นอกจากนี้เทศบาลตำบลป่าป้องได้จัดโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ กิจกรรมการพัฒนา คู ครอง บริเวณหน้าเทศบาลป่าป้อง เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภัคดีโดยพร้อมเพรียงกัน
โครงการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ (29 พฤษภาคม 2562) <29 พ.ค. 62>

เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ดำเนินโครงการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าป้อง จำนวน 8 หมู่บ้าน เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในการปลูกฝักสวนครัวและประโยชน์ของการปลูกผักสวนครัว ซึ่งได้รับเกียรติ (นายก้องปฐพี ตันสุชาติ ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ) เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักสวนครัวตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยจัดอบรม ในวันพุธ ที่ 29 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. - 15.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าป้อง ชั้น 2
โครงการผู้สูงวัยจิตแจ่มใส ประจำปี 2562 (23 พ.ค.2562) <23 พ.ค. 62>

เมื่อวันที่ 23 พ.ค.2562 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ดำเนินโครงการผู้สูงวัยจิตแจ่มใส ประจำปี 2562 กิจกรรมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาพื้นบ้าน โดยได้รับเกียรติจาก นายบุญศรี รัตนัง ศิลปินแห่งชาติ และนายศรัญวิทย์ ดาราศรี เพื่อเป็นวิทยากร ร่วมแบ่งปันความรู้ ทักษะการดำเนินชีวิตวัฒนธรรมและภูมิปัญญาพื้นบ้าน ให้คงอยู่สืบไป
พิธีอันเชิญน้ำสรงพระราชทานน้ำนมสดรดต้นพระศรีมหาโพธิ์ ปี 2562 <21 พ.ค. 62>

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ กลุ่มผู้นำชุมชน จิตอาสา ตำบลป่าป้อง เข้าร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชาวันสำคัญของโลก พิธีอันเชิญน้ำสรงพระราชทานและขบวนแห่น้ำนมสดรดต้นศรีมหาโพธิ์ ปี 2562 ด้วยวัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง ได้กำหนดจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันสำคัญของโลก ทางคณะสงฆ์ หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้ร่วมจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชาและจัดพิธีถวายความจงรักภักดี สามัคคีธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีพิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน ขบวนแห่นมสดรดถวายต้นพระศรีมาหาโพธิ์ ซึ่งถือเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านาน ได้กำหนดจัดขึ้น ในวันทีี 18 พฤษภาคม 2562 โดยมีการจัดริ้วขบวนแห่อัญเชิญน้ำสรงพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามาหาจักรี สิรินธรมาหวชิรา ลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารีและขบวนแห่น้ำนมสดรดถวายต้นศรีมหาโพธิ์ ได้กำหนดตั้งริ้วขบวน ณ โรงเรียนบ้านเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562 <17 พ.ค. 62>

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กลุ่มผู้นำ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ และจิตอาสาตำบลป่าป้อง ได้ดำเนินกิจรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2562 ตามหนังสือจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งว่า กรมป่าไม้ว่าตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 อนุมัติให้วันวิสาขาบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ซึ่งกรมป่าไม้ได้เชิญชวนจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติมาอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เป็นการปลูกต้นไม้ในใจคน อีกทั้งช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจาฝุ่นและหมอกควัน เทศบาลตำบลป่าป้อง จึงดำเนินกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2562 ณ บ้านดวงดี หมู่ที่ 6 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จงหวัดเชียงใหม่
จัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2562 <17 พ.ค. 62>

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมกับจิตอาสาตำบลป่าป้อง ดำเนินการจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียตริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงมหาดไทยแจ้งแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการหรือสนับสนุนการดำเนินในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งถือว่าเป็นภารกิจตามนโยบาบเร่งด่วนของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย และอำเภอดอยสะเก็ดแจ้งให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียตริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เทศบาลตำบลป่าป้องได้ดำเนินการจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ซุ้มเฉลิมพระเกียรติประจำหมู่บ้าน บ้านดวงดี หมู่ที่ 6 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
โครงการผู้สูงวัยจิตแจ่งใสร่างกายแข็งแรง 10 พฤษภาคม 2562 <10 พ.ค. 62>

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินโครงการสูงวัยจิตแจ่มใสร่างกายแข็งแรง กิจกรรม การดำรงชีพวิตแบบผู้สูงวัยที่มีคุณภาพ

 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50  


 
 
Copyright © 2009-2019 โดย เทศบาลตำบลป่าป้อง - http://www.papong.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลป่าป้อง 155 หมู่ 6 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทร. 053-291106
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com