http://www.papong.go.th
 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารท้องถิ่น
สภาท้องถิ่น
ฝ่ายปกครอง
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สถานที่ท่องเที่ยว
เชียงใหม่ศิลาดล
 
 
นายธัญญา ภาวะเดช
นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลป่าป้อง
 
 
 
ขณะนี้ 26 คน
สถิติวันนี้ 72 คน
สถิติเดือนนี้ 2834 คน
สถิติปีนี้ 6569 คน
สถิติทั้งหมด 442667 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2552

เพลง ล่องแม่ปิง


 

เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-291106 โทรสาร 053-484843
 
 

   

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ศึกษาดูงาน ทต.แม่ปูคา 2561 <09 ก.พ. 61>

เมื่อวันที่ศุกร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดยนายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าป้อง ได้มีการดำเนินการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูู้อายุ โดยกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่ปูคา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ และกิจกรรมการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการดำเนินกิจกรรม ตามโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
จ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 <05 ก.พ. 61>

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายวันชัย พรหมกันธา และ นางสาวภัควรินทร์ มงคลรัตนพันธ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ออกพื้นที่เพื่อ จ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลป่าป้อง จำนวน 8 หมู่บ้าน
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 25/01/2561 <25 ม.ค. 61>

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นางสาวภัควรินทร์ มงคลรัตนพันธ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาล ได้ร่วมดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561 กิจกรรมการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพและการเสริมสร้างทักษะทางสังคมที่เหมาะสม เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
โครงการเยี่ยมบ้าน หมู่ 3 หมู่4 หมู่ 5 และหมู่ 6 ประจำปี 2561 <25 ม.ค. 61>

เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าป้อง ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ในเขตพื้นที่ตำบลป่าป้อง ได้แก่ หมู่ที่ 3 หมู่ที่4 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 เพื่อสร้างกำลังใจให้กับกลุ่มผู้ สุูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ซึ่งดำรงชีวิตอยู่เพียงลำพัง หรือเป็นผุ้ป่วยติดเตียง ไม่มีโอกาสได้ออกมาทำกิจกรรมร่วมกับกลุ่มหรือชมรมต่าง ๆ เพื่อให้มีกำลังใจสามารถที่จะดำเนินชีวิตต่อไปอย่างมีความสุข
กิจกรรมการทำฝายชะลอน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2561 <21 ม.ค. 61>

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 21 มกราคม 2561 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าป้อง ได้ดำเนินโครงการพัฒนาอนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าต้นน้ำตำบลป่าป้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 "กิจกรรมการทำฝายชะลอน้ำ" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ปลูกฝังจิตสำนึกให้กับประชาชนในการอนุรักษ์ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ป่าต้นน้ำห้วยต้นยางเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการสร้างฝายชะลอน้ำ (ฝายแม้ว) โดยใช้ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นพัฒนาป่าต้นน้ำห้วยต้นยางเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านระบบนิเวศป่าไม้และฟื้นฟูคืนความสมดุลให้แกระบบนิเวศและป้องกันการทำลายป่าหรือการบุกรุกพื้นที่ป่า จึงได้มีการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมการทำฝายชะลอน้ำ ขึ้น ณ บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 8 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 <15 ม.ค. 61>

ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติให้วันเสาร์ ที่ 13 มกราคม 2561 เป็นวันเด็กแห่งชาติ และเทศบาลตำบลป่าป้องได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนในทุกๆด้าน จึงได้มีกำหนดการให้มีการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในงานมีกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน เพื่อให้ครอบครัว ชุมชน ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสแสดงความสามารถในด้านต่างๆ ทั้งทางร่างกาย สังคมสติปัญญา กล้าคิดกล้าแสดงออกในสิ่งที่ดี ในสิ่งที่เกิดประโยชน์ต่อตนเองและชุมชน
โครงการพัฒนาคุณภาพชีิวิตผู้สูงอายุ มกราคม 61 <12 ม.ค. 61>

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นางสาวภัควรินทร์ มงคลรัตนพันธ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าป้อง ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ กิจกรรม การพัฒนาจิตสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการกระตุ้น ให้ผู้สูงอายุ ได้มีกิจกรรมใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ณ เทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่,
สวัสดีปีใหม่ ปี 2561 ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ <09 ม.ค. 61>

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าป้อง ได้มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ ปี 2561 นางสาวรัตนาภรณ์ เข็มกลัด ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในเทศกาลสวัสดีปีใหม่และขอพรท่านเพื่อความเป็นสิริมงคลสืบไป
สวัสดีปีใหม่ นายกเทศมนตรีป่าเมี้ยง ที่ปรึกษานายกและเลขานุการนายก ทต.ป่าป้อง <09 ม.ค. 61>

มื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นางกัลยา มีรักษ์ ปลัดเทศบาลตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าป้อง ได้มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ นายนันท์ เครือนพรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าเมี้ยง นายสมาน โพธิยาม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง และ นางปภาภัทร พากดวงใจ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ปี 2561 และขอพรท่านเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองสืบไป
ส่งพนักงานโอน(ย้าย) นางวัชรารักษ์ วงค์จักร์ 9 ม.ค.2561 <09 ม.ค. 61>

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดยนายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ผู้นำชุมชน อสม. ได้ร่วมส่งนางวัชรารักษ์ วงค์จักร์ ย้ายไปปฏิบัติงานในตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ณ เทศบาลหนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38  


 
 
Copyright © 2009-2018 โดย เทศบาลตำบลป่าป้อง - http://www.papong.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลป่าป้อง 155 หมู่ 6 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทร. 053-291106
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com