http://www.papong.go.th
 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารท้องถิ่น
สภาท้องถิ่น
ฝ่ายปกครอง
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สถานที่ท่องเที่ยว
เชียงใหม่ศิลาดล
 
 
นายธัญญา ภาวะเดช
นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลป่าป้อง
 
 
 
ขณะนี้ 15 คน
สถิติวันนี้ 189 คน
สถิติเดือนนี้ 3414 คน
สถิติปีนี้ 39509 คน
สถิติทั้งหมด 532683 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2552

เพลง ล่องแม่ปิง


 

เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-291106 โทรสาร 053-484843
 
 

   

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 <13 ส.ค. 62>

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สภาเทศบาล ผู้นำชุมชน พนักงานเจ้าหน้าที่ และประชาชนจิตอาสาตำบลป่าป้อง ร่วมกันดำเนินกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยช่วงเช้าได้เข้าร่วมกิจกรรมกับอำเภอดอยสะเก็ด กิจกรรมการมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่นอำเภอดอยสะเก็ด ได้แก่ นางอำภาพร เหรียญประยูร หมู่ที่ 3 พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ พิธีถวายเครื่องราชสักการะ ณ อาคารศรีศุภอักษร วัดพระธารตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง หลังจากเสร็จกิจกรรมเทศบาลตำบลป่าป้อง ดำเนินกิจกรรมดังนี้ 1.จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล 2.พิธีถวายเครื่องราชสักการะ 3.กิจกรรมมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่นตำบลป่าป้อง 3 ประเภท คือ แม่ผู้เลี้ยงดูบุตรได้ดี แม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และแม่ผู้มีสุขภาพดี จำนวน 24 ราย 4.กิจกรรมจิตอาสา"เราทำความดีด้วยหัวใจ"ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
คก.พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ครั้งที่ 9 กิจกรรม กฎหมายในชีวิตประจำวัน <08 ส.ค. 62>

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 กิจกรรม กฎหมายในชีิวตประจำวันและสังคมสูงวัย เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎหมายเบื้องต้นและการใช้ชีวิตในสังคมผุ้สูงอายุ สามารถน้ำมาประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
บริการจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือน สิงหาคม 2562 <05 ส.ค. 62>

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ดำเนินกิจกรรมบริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเชื้อ ในเขตเทศบาลตำบลป่าป้อง จำนวน 8 หมู่บ้าน
กิจกรรมเนื่องในวันเฉิลมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 2562 <29 ก.ค. 62>

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน จิตอาสาตำบลป่าป้อง เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเพื่อเป็นเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยมีกิจกรรม การทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 68 รูป พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายเครื่องราชการะ นอกจากนี้ เทศบาลตำบลป่าป้อง ได้ดำเนินกิจกิจกรรม จิตอาสา "เราทำความดีเพื่อหัวใจ" ช่วยกันทำความสะอาดบริเวณสองข้างทาง ถนนสายดอยสะเก็ด-บ่อสร้าง เพื่อร่วมทำความดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ อีกด้วย
กิจกรรม การบรรยาย หัวข้อ"การเปลี่ยนแปลงทางสังคม" <25 ก.ค. 62>

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดยนายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ ดำเนินโครงการสูงวัยจิตแจ่มใสร่างกายแข็งแรง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 8 เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลตนเอง ทั้ง 3 มิติ ด้านกาย ด้านจิตใจ และด้านสติปัญญา ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับวัยและตามสถานการณ์ พร้อมทั้งสามารถนำ้ความรู้ไปใช้ปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้
กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ระดับอำเภอ ประจำปี 2562 <24 ก.ค. 62>

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้การคับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำหรับดำเนินกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสอันสำคัญของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ระดับอำเภอ ณ มหาวิทยาลัยมาหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยเขตเชียงใหม่ บ้านโป่งกุ่ม หมู่ที่ 4 ตำบลป่าปเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นสำหรับประชาชน 2562 <18 ก.ค. 62>

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นสำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น และได้รับสิทธิและหน้าที่ต่าง ๆ ตามกฎหมาย อีกทั้งเพื่อให้ผู้นำชุมชนเป็นสื่อกลางในการนำความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารทางราชการ ไปเผยแพร่ให้ประชาชนในชุมชนรับทราบโดยทั่วกัน โดย ได้รับเกียรติจากสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแกประชาชนสำนักอัยการจังหวัดเชียงใหม่ และ ท่านวิจิตร หลังสัน อดีตนายอำเภอดอยสะเก็ดเป็นวิทยากร ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปีงบประมาน 2562 <17 ก.ค. 62>

52 รูปภาพ · Updated ไม่กี่วินาทีที่แล้ว
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าป้อง ร่วมกันดำเนินกิจกรรมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ถวายทานเพื่อเป็นพุทธบูชาตามโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ซึ่งเทศบาลตำบลป่าป้องได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น จึงดำเนินโครงการดังกล่าวขึ้น ณ ลานกิจกรรมเทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมศาสนและพิธีเนียมปฏิบัติ และทักษะวิชาการ <11 ก.ค. 62>

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมศาสนพิธีและเนียมปฏิบัติ และทักษะวิชาการ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้ความเข้าใจในเรื่องพิธีกรรมทางศาสนา อีกทั้งยังส่งเสริมเนื่องในสัปดาห์อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เพื่อสืบทอดศาสนพิธีกรรมวัฒนธรรมประเพณีดังเดิมให้คงอยู่สืบไป ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าป้อง
โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา <04 ก.ค. 62>

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าป้อง ร่วมกันดำเนินกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาเพื่อเป็นพุทธบูชาตามโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ซึ่งเทศบาลตำบลป่าป้องได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น จึงดำเนินโครงการดังกล่าวขึ้น ณ ลานกิจกรรมเทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52  


 
 
Copyright © 2009-2019 โดย เทศบาลตำบลป่าป้อง - http://www.papong.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลป่าป้อง 155 หมู่ 6 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทร. 053-291106
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com