http://www.papong.go.th
 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารท้องถิ่น
สภาท้องถิ่น
ฝ่ายปกครอง
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สถานที่ท่องเที่ยว
เชียงใหม่ศิลาดล
 
 
นายธัญญา ภาวะเดช
นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลป่าป้อง
 
 
 
ขณะนี้ 13 คน
สถิติวันนี้ 137 คน
สถิติเดือนนี้ 2739 คน
สถิติปีนี้ 45294 คน
สถิติทั้งหมด 481392 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2552

เพลง ล่องแม่ปิง


 

เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-291106 โทรสาร 053-484843
 
 

   

จ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 <10 ต.ค. 61>

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าป้อง ได้ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยผู้พิการ และเบี้ยผู้ติดเชื้อฯ พร้อมบริการ การชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ให้กับประชาชน ภายในเขตพื้นที่ตำบลป่าป้อง จำนวน 8 หมู่บ้าน
ส่งพนักงานโอน(ย้าย)น.ส.พรทิพย์ ขันตรี <02 ต.ค. 61>

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดยนายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ได้ร่วมส่งนางสาวพรทิพย์ ขันตรี ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ สังกัด กองคลัง เทศบาลตำบลป่าป้อง ย้ายไปปฏิบัติงานในตำแหน่ง นักวิชาการคลัง ณ เทศบาลตำบลป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
ขอขอบพระคุณเครื่องออกกำลังกาย แบบ Home fitness <28 ก.ย. 61>

เทศบาลตำบลป่าป้อง ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความอนุเคราะห์จากท่านเลิศ ศรีนวล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ ของสถานีตำรวจภูธรดอยสะเก็ด ได้มอบเครื่องออกกำลังกายแบบ Home fitness จำนวน 1 ชุด เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตำบลป่าป้อง และพนักงานเทศบาลตำบลป่าป้องได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ด้วยการออกกำลังกายเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง โดยสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่ เวลา 16.00 - 18.00 น. ในวันราชการ จันทร์ ถึง ศุกร์ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้
สถาบันผู้สูงวัยเทศบาลตำบลป่าป้อง 27 ก.ย. 2561 <27 ก.ย. 61>

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าป้อง ดำเนินโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ สถาบันผู้สูงวัยเทศบาลตำบลป่าป้อง เพื่อเป็นศูนย์ส่งเสริมและจัดกิจกรรมอบรมความรู้ให้ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งทางร่างกาย จิตใจและสังคมและสนับสนุนอาชีพพร้อมทั้งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของผู้สูงอายุเพื่อให้มีรายได้เสริม ซึ่งได้ดำเนินโครงการผ่านกิจกรรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับผู้สูงอายุ โดยได้รับเกียรติวิทยากร พรพรรณ สุริยะวิภาดา อัยการจังหวัด ประจำสำนักงานอัยการสูงสุด และ พนัชกร ฮงประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม มาให้ความรู้ทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายมากขึ้นและสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูก
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2561 <25 ก.ย. 61>

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าป้อง ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพของคนพิการ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีิวิตประจำวันได้ โดยจัดเป็นกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ การดูแลผู้พิการให้กับญาติและผู้ดูแลคนพิการ ได้อย่างมีประสิทธภาพ และถูกต้องตามสุขลักษณะการดูแลผู้พิการอย่างถูกวิธี ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าป้อง
โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.ประจำปีงบประมาณ 2561 <22 ก.ย. 61>

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2561 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าป้อง ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.ตำบลป่าป้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรมการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทั้งทางด้านวิชาการและการปฏิบัติจริง เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลป่าป้องและพนักงานเทศบาลคำบลป่าป้อง ส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายนำความรู้ และทักษะที่ได้รับนำไปใช้ในชีวิติประจำวันเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของประชาชนจากสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ร่วมโครงการรวมพลังชุมชนสุขภาพดี <21 ก.ย. 61>

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 เทศบาลตำบลป่าป้อง ร่วมกัน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดวงดี พร้อมด้วยประชาชนตำบลป่าป้อง ร่วมดำเนินโคงการรวมพลังชุมชนสุขภาพ กิจกรรมเต้นแอโรบิค เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน พนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ออกกำลัง ส่งเสริมให้ร่างกายสุขภาพดี ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลป่าป้อง


กิจกรรมศึกษาดูงาน เทศบาลเมืองแกนพัฒนา 14 ก.ย. 2561 <14 ก.ย. 61>

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าป้อง ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ (กิจกรรมการศึกษาดูงานโรงเรียนสร้างสุขสามฝั่งแกน เทศบาลเมืองแกนพัฒนา และทัศนศึกษาวัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน) โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 8 หมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลป่าป้อง จำนวน 100 คน เพื่อเป็นการเสริมสร้างแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเทศบาลเมืองแกนพัฒนา และสามารถนำความรู้ที่ได้นำมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้ ณ ห้องประชุมเมือง เมืองแกนพัฒนา
กิจกรรมให้ความรู้การป้องกันเพี้ยกระโดดหลังขาว (13 กันยายน 2561) <13 ก.ย. 61>

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด ร่วมกับเทศบาลตำบลป่าป้อง ได้ดำเนินกิจกรรมการป้องกันการระบาดเพลี้ยกระโดดหลังขาว ด้วยสำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด สำรวจพบการระบาดของเพลี้ยกระโดหลังขาวในนาข้าวพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด ซึ้งเพลี้ยกระโดดหลังขาวจะดูดกินน้ำเลี้ยงต้นข้าวบริเวณที่อยู่ในระดับน้ำ ทำให้ต้นข้าวมีสีเหลือง/ส้ม ถ้าระบาดมากจะทำให้ต้นข้าวแห้งตาย จะระบาดในช่วงหลังปลูกข้าวแล้วประมาณ 30 วัน และระบาดได้อย่างรวดเร็ว สร้างความเสียหายกับต้นข้าวเป็นบริเวณกว้าง สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด จึงมีการลงพืนที่เพื้อให้ความรู้ เกี่ยวกับวิธีการป้องกันและการกำจัดเพลี้ยกระโดดหลังขาว โดยมีการสาธิตการใช้สารชีวภัณฑ์ การผลิตและการใช้เชื้อรา บิวเวอเรีย เพื่อควบคุมป้องกันและกำจัด โดยให้เกษตรกรฉีดพ่นอย่างทันถ่วงที
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น ปี 2561 <10 ก.ย. 61>

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดยนายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้องพร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าป้อง ได้ดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันและกฎหมายท้องถิ่น เพื่อจะได้เป็นการป้องกันระมัดระวังมิให้มีการกระทำความผิด รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนรักษาสิทธิของตนเอง ยังสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายได้อีกด้วย โดยบรรยายในหัวข้อ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจำวัน วิทยากรจาก สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ดิน วิทยากรจากสำนักงานที่ดินอำเภอดอยสะเก็ด ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45  


 
 
Copyright © 2009-2018 โดย เทศบาลตำบลป่าป้อง - http://www.papong.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลป่าป้อง 155 หมู่ 6 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทร. 053-291106
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com