http://www.papong.go.th
 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารท้องถิ่น
สภาท้องถิ่น
ฝ่ายปกครอง
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สถานที่ท่องเที่ยว
เชียงใหม่ศิลาดล
 
 
นายธัญญา ภาวะเดช
นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลป่าป้อง
 
 
 
ขณะนี้ 12 คน
สถิติวันนี้ 140 คน
สถิติเดือนนี้ 2366 คน
สถิติปีนี้ 55206 คน
สถิติทั้งหมด 491304 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2552

เพลง ล่องแม่ปิง


 

เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-291106 โทรสาร 053-484843
 
 

   

รับมอบรถดับเพลิง จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (7 ธ.ค.61) <07 ธ.ค. 61>

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง ได้เข้ารับมอบรถดับเพลิง ยี่ห้อมิตซูมิชิ เลขทะเบียน ผจ 7033 จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้งานด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตเทศบาลตำบลป่าป้อง
ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย)จังหวัดเชียงใหม่ <07 ธ.ค. 61>

วันที่ 7 ธันวาคม2561 เทศบาลตำบลป่าป้อง ได้เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)จังหวัดเชียงใหม่ โดยการจัดงานครั้งนี้มุ่งส่งเสริมให้คนไทยทุกภาคส่วนลุกขึ้นมาเป็น Active Citizen ที่ปฏิวัติตัวเองด้วยการไม่นิ่งเฉย และกล้าลุกขึ้นมาส่งเสียงต่อต้านการโกงทุกรูปแบบ ให้เกิดเป็นพลังสังคมที่พร้อมต่อสู้ปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติและได้ตระหนักว่า คนไทยสามารถเอาชนะคอร์รัปชั่นและสร้างมิติใหม่ในการสร้างอนาคตที่ดีต่อประเทศต่อไป ณ ห้องราชพฤกษ์ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียติ 7 รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่
ประชุมการบริหารประปาหมู่บ้าน 6 ธันวาคม 2561 <06 ธ.ค. 61>

ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้ออกระเบียบว่าด้วยการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๔๘ กำหนดให้กิจการประปาหมู่บ้านเป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมอบให้คณะกรรมการดำเนินการบริหารจัดการและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดรูปแบบการทำบัญชีของกิจการประปาหมู่บ้านแก่คณะกรรมการ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบการเงินและบัญชีในระยะเวลาตามที่เห็นสมควร เทศบาลตำบลป่าป้อง จึงได้ดำเนินการประชุมเพื่อให้การบริหารกิจการประปาของคณะกรรมการประปาหมู่บ้านเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าป้อง ชั้น ๒
ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.9 พ.ศ. 2561 <06 ธ.ค. 61>

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าป้อง เข้าร่วมกิจกรรมอำเภอดอยสะเก็ด เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ บพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ. 2561 ณ อาคารศรีศุภอักษร วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
จ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน ธัันวาคม 2561 <04 ธ.ค. 61>

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าป้อง ได้ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการจ่ายเบี้ยชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยติดเชื้อ จำนวน 8 หมู่บ้านเขตเทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
โครงการพัฒนาคุณภาพชีิวิตผู้สูงอายุ ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2562 <21 พ.ย. 61>

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าป้อง ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีิวิตผู้สูงอายุ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562 กิจกรรม ทักษะวิชาการและกิจกรรมด้านการเงิน : บัญชีครัวเรือน เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุตำบลป่าป้อง จัดทำบัญชีครัวเรือนและสามารถบริหารจัดการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจภายในครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตลอดไป
การประชุมประชาคมตำบลป่าป้อง หมู่ที่ 3,5,6,8 <29 ต.ค. 61>

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นา่ยกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าป้อง ได้ลงพื้นที่ดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น ได้แก่ หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 8 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลป่าป้อง (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ดังนั้นเพื่อให้แผนพัฒนาฯ มีความสมบูรณ์ถูกต้อง มีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องมีการเพิ่มเติม โครงการที่ไม่ปรากฎอยู่ในแผนฯ สี่ปีที่ประกาศใช้บังคับ หรือมีอยู่แต่ต้องเปลี่ยนปีงบประมาณที่จะดำเนินงาน หรือมีการเปลี่ยนแปลง ที่ทำให้สาระสำคัญเปลี่ยนไป เช่น ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนา หรือรายละเอียดของโครงการที่จะทำในแต่ละปี เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในตำบลป่าป้อง
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (25ตุลาคม2561) <25 ต.ค. 61>

เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าป้อง ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผ่านกิจกรรม อาหารที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ และกิจกรรมการสร้างสัมพันธภาพระหว่างวัยในครอบครัว ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
การประชุมประชาคมท้องถิ่นตำบลป่าป้อง หมู่ที่ 1,2,7,4 <19 ต.ค. 61>

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นา่ยกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าป้อง ได้ลงพื้นที่ดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น ได้แก่ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 4 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลป่าป้อง (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ดังนั้นเพื่อให้แผนพัฒนาฯ มีความสมบูรณ์ถูกต้อง มีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องมีการเพิ่มเติม โครงการที่ไม่ปรากฎอยู่ในแผนฯ สี่ปีที่ประกาศใช้บังคับ หรือมีอยู่แต่ต้องเปลี่ยนปีงบประมาณที่จะดำเนินงาน หรือมีการเปลี่ยนแปลง ที่ทำให้สาระสำคัญเปลี่ยนไป เช่น ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนา หรือรายละเอียดของโครงการที่จะทำในแต่ละปี เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในตำบลป่าป้อง
โรงเรียนผู้สูงอายุ 11 ตุลาคม 2561 <11 ต.ค. 61>

เมื่อวันวันที่ 11 ตุลาคม 2561 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ได้ดำเนินโครงการ โรงเรียนผู้สูงวัย สถาบันผู้สูงวัยเทศบาลตำบลป่าป้อง ผ่านกิจกรรมการป้องกันโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ เพื่อเสริมสร้างทักษะให้กับผู้สูงอายุตำบลป่าป้องสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าป้อง

 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46  


 
 
Copyright © 2009-2018 โดย เทศบาลตำบลป่าป้อง - http://www.papong.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลป่าป้อง 155 หมู่ 6 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทร. 053-291106
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com