http://www.papong.go.th
 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารท้องถิ่น
สภาท้องถิ่น
ฝ่ายปกครอง
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สถานที่ท่องเที่ยว
เชียงใหม่ศิลาดล
 
 
นายธัญญา ภาวะเดช
นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลป่าป้อง
 
 
 
ขณะนี้ 10 คน
สถิติวันนี้ 15 คน
สถิติเดือนนี้ 6224 คน
สถิติปีนี้ 6224 คน
สถิติทั้งหมด 717384 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2552

เพลง ล่องแม่ปิง


 

เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-291106 โทรสาร 053-484843
 
 

   

โครงการพัฒนาศักยภาพประชาคมเพื่อให้ความรู้ในการทบทวนปรับปรุงแผนชุมชนระดับหมู่บ้านประจำปีงบประมาณ 2564 <17 พ.ย. 63>

เมื่อวันที่ 10 - 17 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง ร่วมกับคณะกรรมการบริหารตำบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.) และพนักงานเทศบาลตำบลป่าป้อง ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพประชาคมเพื่อให้ความรู้ในการทบทวนปรับปรุงแผนชุมชนระดับหมู่บ้านประจำปีงบประมาณ 2564 โดยลงพื้นที่ทั้ง 8 หมู่บ้านในตำบลป่าป้อง เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม ในการบริหารราชการ บรรลุเป้าหมาย เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ และมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐเป็นไป เทศบาลตำบลป่าป้อง ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน ทั้งนี้ เทศบาลตำบลป่าป้องจะได้ใช้แผนพัฒนาหมู่บ้านเพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงานของเทศบาลต่อไป
โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปีงบประมาณ 2564 <02 พ.ย. 63>

เมื่อวันที่ 30 – 31 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลป่าป้อง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม ตามโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง กล่าวต้อนรับผู้มาร่วมงาน วัตถุประสงค์การจัดโครงการในครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่กับคนรุ่นหลังต่อไป ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานของรัฐ เอกชน ประชาชน ผู้นำท้องถิ่น เด็กและเยาวชน และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น ในปีนี้มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานลอยกระทงกว่า 800 คน ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด - 19 มีการคัดกรองผู้เข้าร่วมโครงการตลอดการเข้าร่วมงาน

ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ กิจกรรมแขวนโคมลอย การแสดงจากกลุ่มแม่บ้านบ้านป่าป้องรำวงมาตรฐานประยุกต์ และการแสดงประกอบเพลงดอยสะเก็ดเพชรล้านนา ซุ้มสอยดาวชิงรางวัลมากมาย การจับสลากชิงโชคของกลุ่มแม่บ้านบ้านป่าป้อง การประกวดซุ้มประตูป่า ประกวดขบวนกระทง การประกวดหนูน้อยนพมาศ ประกวดเทพีวัยหวาน ประกวดขวัญใจยี่เป็ง ประกวดนางนพมาศ

ผลการประกวดมีดังนี้
ประกวดซุ้มประตูป่า ชนะเลิศ หมู่ 7 บ้านป่ายางงาม
รองชนะเลิศอันดับ 1 หมู่ 3 บ้านป่าป้อง
รองชนะเลิศอันดับ 2 หมู่ 4 บ้านป่าป้อง
ประกวดขบวนกระทง ชนะเลิศ หมู่ 7 บ้านป่ายางงาม
รองชนะเลิศอันดับ 1 หมู่ 4 บ้านป่าป้อง
รองชนะเลิศอันดับ 2 หมู่ 3 บ้านป่าป้อง
ประกวดหนูน้อยนพมาศ ชนะเลิศ หมู่ 4 บ้านป่าป้อง
ด.ญ. ปฐพร สิทธิกัน
รองชนะเลิศอันดับ 1 หมู่ 3 บ้านป่าป้อง
ด.ญ. สุธิมา พรมศาตร์
รองชนะเลิศอันดับ 2 หมู่ 7 บ้านป่ายางงาม
ด.ญ. รุ่งนภา คงธนรพีมงคล
ประกวดนางนพมาศ ชนะเลิศ หมู่ 4 บ้านป่าป้อง
น.ส.พันดาว นราพงศ์
รองชนะเลิศอันดับ 1 หมู่ 8 บ้านทุ่งยาว
น.ส.ทิตยา สนั่นก้อง
รองชนะเลิศอันดับ 2 หมู่ 5 บ้านใต้ร้อง
น.ส.กัลยาณี ปวงจักร์ทา
ขวัญใจชุมชน หมู่ 4 บ้านป่าป้อง
น.ส.พันดาว นราพงศ์
ประกวดขวัญใจยี่เป็ง ชนะเลิศ หมู่ 6 บ้านดวงดี
คุณศุภาพันธ์ ศีติสาร
รองชนะเลิศอันดับ 1 หมู่ 4 บ้านป่าป้อง
คุณโสภิต พุทธิเกียรติ
รองชนะเลิศอันดับ 2 หมู่ 1 บ้านป่าตึง
คุณศิริกานต์ สารขาว
ประกวดเทพีวัยหวาน ชนะเลิศ หมู่ 5 บ้านใต้ร้อง
คุณลัดดา ปวงจักร์ทา
รองชนะเลิศอันดับ 1 หมู่ 7 บ้านป่ายางงาม
คุณศรีบานเย็น พวงเงินมาก
รองชนะเลิศอันดับ 2 หมู่ 4 บ้านป่าป้อง

คุณโสภิณ คำภีร์ 


สำรวจความพึงพอใจโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปีงบประมาณ 2564 <02 พ.ย. 63>

เทศบาลตำบลป่าป้อง ขอเชิญทุกท่าน ตอบแบบสอบถามการสำรวจความพึงพอใจโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยสามารถตอบแบบสอบถามออนไลน์ ได้ที่ลิงค์ https://docs.google.com/.../1FAIpQLSc6rzsI1d.../viewform หรือ แสกน QR Code ดังแนบนี้
เทศบาลตำบลป่าป้อง ขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลป่าป้อง เพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 <27 ต.ค. 63>

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลป่าป้อง โดยนายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง ได้จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลป่าป้อง เพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าป้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2564 ทั้งนี้คณะกรรมการมีมติเห็นชอบร่างแผนดำเนินงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะเสนอผู้บริหารท้องถิ่นและประกาศใช้เป็นแผนดำเนินงานต่อไป เทศบาลป่าป้องขอขอบคุณคณะกรรมการฯ ทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้

วันปิยมหาราช ประจำปี 2563 <23 ต.ค. 63>

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าป้องได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันปิยมหาราช ประจำปี 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี พร้อมทั้งพร้อมใจกันร่วมกิจกรรมพิธีจิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดถนนสายดอยสะเก็ด-บ่อสร้าง
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 <22 ต.ค. 63>

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 ณ เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าป้อง ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาพื้นบ้าน ด้วยการรำวงมาตรฐาน ให้กับสถาบันสูงวัยตำบลป่าป้อง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการขับเคลื่อนให้ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลป่าป้อง เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงวัยได้ออกกำลังกายและทำกิจกรรมร่วมกัน และมีสุขภาพร่างกายที่ดี ความสามัคคี สร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้กับวัยเกษียณอายุให้อยู่คู่กับตำบลป่าป้องต่อไป โดยได้ อ.ศิริรัตน์ คำชมพู ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในครั้งนี้
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมราถบพิตร ประจำปี 2563 <13 ต.ค. 63>

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าป้องได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมราถบพิตร ประจำปี 2563 โดยร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางพวงมาลา ถวายบังคม และจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ อาคารศรีศุภอักษร วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมราถบพิตร พร้อมทั้งพร้อมใจกันร่วมกิจกรรมพิธีจิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” โดยพัฒนาวัดและบริเวณโดยรอบทางขึ้น ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
โครงการเก็บขนของเสียอันตรายชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น <08 ต.ค. 63>

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดยนายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง ได้มอบหมายให้งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการโครงการเก็บขนของเสียอันตรายชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยรวบรวมเก็บของเสียอันตรายในชุมชน (ขยะอันตราย) ในเขตพื้นที่เทศบาลป่าป้อง มายังจุดรวบรวมกลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งต่อไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ณ ลานหน้าหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลป่าป้อง <07 ต.ค. 63>

วันที่ 7  ตุลาคม  2563 นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง ได้เข้าร่วมประชุมและเป็นประธานในการประชุมอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้าน เพื่อคัดเลือกคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลป่าป้อง ที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งสี่ปี ภายในเดือนตุลาคม 2563 ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยสะเก็ด ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าป้อง   ในการนี้ เทศบาลตำบลป่าป้องขอแสดงความยินดีกับคุณไพบูลย์ ขันคำมูล และอาสาสมัครทุกท่านที่ได้รับคัดเลือกเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลป่าป้อง
มอบป้ายอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) <06 ต.ค. 63>

วันที่ 5 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดยนายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง ได้มอบหมายให้ นางสาวภัควรินทร์ มงคลรัตนพันธ์ รองนายกเทศมนตรี ดำเนินการโครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภคโดย ได้มอบป้ายอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) ให้แก่ร้านอาหารภายในเขตพื้นที่เทศบาลที่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี 2563

 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61  


 
 
Copyright © 2009-2021 โดย เทศบาลตำบลป่าป้อง - http://www.papong.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลป่าป้อง 155 หมู่ 6 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทร. 053-291106
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com