http://www.papong.go.th
 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารท้องถิ่น
สภาท้องถิ่น
ฝ่ายปกครอง
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สถานที่ท่องเที่ยว
เชียงใหม่ศิลาดล
 
 
นายธัญญา ภาวะเดช
นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลป่าป้อง
 
 
 
ขณะนี้ 15 คน
สถิติวันนี้ 138 คน
สถิติเดือนนี้ 4623 คน
สถิติปีนี้ 35551 คน
สถิติทั้งหมด 471649 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2552

เพลง ล่องแม่ปิง


 

เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-291106 โทรสาร 053-484843
 
 

   

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2561 <12 ส.ค. 61>

วันที่ 12 สิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าป้อง ได้ดำเนินการจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา และการมอบเกียรติบัตรเชิดชูแม่ดีเด่นประจำหมู่บ้าน ทั้ง 8 หมู่บ้าน กิจกรรมการปลูกต้นไม้ภายในเทศบาลตำบลป่าป้อง โดยได้รับเกียรติจากท่านอรรถชา กัมปนาถแสนยากร นายอำเภอดอยสะเก็ด และคุณเรณุกา กัมปนาทแสนยากร นายกกิ่งกาชาดอำเภอดอยสะเก็ด เป็นประธานเปิดพิธี โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา อีกทั้งเป็นการแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ณ เทศบาลตำบลป่าป้อง
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 9 สิงหาคม 2561 <10 ส.ค. 61>

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 ผ่านกิจกรรม รู้เท่าทันไอทีและการใช้สมาท์โฟน, และมารยาททางสังคมกับการพัฒนาตนเอง ให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลป่าป้องและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อเป็นการกระตุ้นและเพิ่มศักยภาพให้กับผู้สูงวัย ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน 2561 (อบรมก่อนเดินทาง) <10 ส.ค. 61>

ด้วยเทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลป่าป้อง ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงาน (กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานและปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและผู้นำชุมชน) เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานและการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชนให้มีศักยภาพที่เพิ่มขึ้น ณ จังหวัดลพบุรี ชลบุรี ระยอง และ จันทรบุรี ระหว่างวันที่ 8,13-17 สิงหาคม 2561โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวนทั้งสิ้น 45 คน เทศบาลตำบลป่าป้องจึงได้มีการจัดการประชุมฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการก่อนออกเดินทาง ในหัวข้อ การบริหารจัดการระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และหัวข้อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าป้อง
แจกเบี้ยยังชีพประจำเดือน สิงหาคม 2561 <03 ส.ค. 61>

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง ได้มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ดำเนินกิจกรรมแจกเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน สิงหาคม 2561 ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลป่าป้อง จำนวน 8 หมู่บ้าน
โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ 28 กรกฎาคม 2561 <01 ส.ค. 61>

เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวียนมาบรรจบครบอีกวาระหนึ่ง เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดยนายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง กำนันผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มผู้นำชุมชนและประชาชนตำบลป่าป้อง ได้ร่วมกันดำเนินโครงการจิตอาสา Big Cleaning day เราทำความดีด้วยหัวใจ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2561โดยร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่าง ๆ รวมไปถึงการปลูกต้นไม้บริเวณเทศบาลตำบลป่าป้อง เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 26 กรกฎาคม 2561 <01 ส.ค. 61>

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผ่านกิจกรรม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยได้รับเกียริตจาก คุณบุญศรี รัตนัง ศิลปินแห่งชาติ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2561 <28 ก.ค. 61>

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มผู้นำชมชนตำบลป่าป้อง ได้ร่วมดำเนินกิจกรรมดังนี้ 1. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมอำเภอดอยสะเก็ด 2. พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน 3. พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 67 รูปถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ณ ที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
โครงการอาสาปราบยุง ควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2561 <25 ก.ค. 61>

ด้วยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกของประเทศไทยในปี 2561 มีแนวโน้มการเกิดโรคสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของโรคไข้เลือดออกไม่ให้ขยายวงกว้างมาขึ้นและลดอัตราการเสียชีวิต กระทรวงสาธารณสุขจึงจัดกิจกรรมรณรงค์ทำลายแหล่งเพราะพันธุ์ยุงลายในชุมชน โดยอำเภอดอยสะเก็ดได้กำหนดให้วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 เป็นวันจัดกิจกรรมรณรงค์ทำงายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย(Big Cleaning Day) โดยพร้อมกัน เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดยนายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง ผู้นำชุมชน พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าป้อง และ ประชาชนตำบลป่าป้อง จึงดำเนิน โครงการอาสาปราบยุง ควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2561 โดย ให้ประชาชนทุกครัวเรือนทำความสะอาดในบ้านและรอบบ้านเก็บภาชนะที่น้ำสามารถขังได้ เพื่อลดการวางไข่ของยุง รวมไปถึงการรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการให้ความสำคัญในการกำจัดลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออกอีกด้วย
กิจกรรม วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561 <25 ก.ค. 61>

ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เรื่องวันงดดื่มสุราแห่งชาติ คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2561 ให้กำหนดวันเข้าพรรษาของทุกปีเป็นวัดงดดื่มสุราแห่งชาติ ให้หน่วยงานต่างๆ สนับสนุนกิจกรรม งดดื่มสุราแห่งชาติทำควาดีถวายในหลวง ในช่วงเข้าพรรษา ในส่วนของเทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดยนายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง ผู้นำชุมชน พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าป้อง และ ประชาชนตำบลป่าป้อง ได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรม วันงดดื่มสุรา เข้าพรรษา เลิกสุราเพื่อครอบครัว เพื่อเป็นการสนองตามนโยบายของรัฐบาล รวมถึงเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนในตำบลป่าป้องตระหนักถึงโทษของการดื่มสุรา นอกจากนั้นยังจัดให้มีการลงนามปฏิญานตนงดดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษา เพื่อแสดงถึงเจตนาในการร่วมรณรงค์การงดดื่มสุราในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา อีกด้วย
โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561 <25 ก.ค. 61>

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง ผู้นำชุมชน พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าป้อง และ ประชาชนตำบลป่าป้อง ร่วมดำเนินโครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561 โดยถวายเทียนสำหรับวัดที่อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลป่าป้อง จำนวน 5 วัด 1 โบสถ์ ได้แก่ 1. วัดชัยประดิษฐ์ (บ้านป่าตึงน้อย หมู่ที่ 1) 2. วัดโชคชัย (บ้านป่ายางงาม หมู่ที่ 7) 3. วัดไพรสณฑ์สว่าง (บ้านป่าไม้แดง หมู่ที่ 2) 4. วัดดวงดี (บ้านดวงดี หมู่ที่ 6) 5. วัดชยาลังการ์ (บ้านป่าป้อง หมู่ที่ 4) 6. โบสถ์คริสจักรศรีพนาลัย (บ้านป่าป้องใต้ร้อง หมู่ที่ 5)

 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43  


 
 
Copyright © 2009-2018 โดย เทศบาลตำบลป่าป้อง - http://www.papong.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลป่าป้อง 155 หมู่ 6 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทร. 053-291106
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com