http://www.papong.go.th
 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารท้องถิ่น
สภาท้องถิ่น
ฝ่ายปกครอง
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สถานที่ท่องเที่ยว
เชียงใหม่ศิลาดล
 
 
นายธัญญา ภาวะเดช
นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลป่าป้อง
 
 
 
ขณะนี้ 13 คน
สถิติวันนี้ 575 คน
สถิติเดือนนี้ 4142 คน
สถิติปีนี้ 55425 คน
สถิติทั้งหมด 548599 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2552

เพลง ล่องแม่ปิง


 

เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-291106 โทรสาร 053-484843
 
 

   

คก.พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (กิจกรรมวัฒนธรรมภูมิปัญญาพื้นบ้าน) <27 ก.ย. 62>

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยพนักงานเจาหน้าที่เทศบาล ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผุ้สูงอายุ กิจกรรมวัฒนธรรม และภูมิปัญญาพื้นบ้าน เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุนำความรู้ความเข้าใจที่ได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถนำไปต่อยอดสร้างอาชีพเสริมได้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. ประจำปีงบประมาณ 2562 <16 ก.ย. 62>

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยได้รับเกียรติวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายสุขสันต์ เสี้ยวภูเขียว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องจักรกลขนาดหนัก เพื่อให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ได้มีความรู้ความเข้าใจหลักการปฐมพยาบาล การเคลื่อนย้ายและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย รวมไปถึงการปฏิบัติการไฟและการดับเพลิงขั้นรุนแรง การซ้อมแผนอัคคีภัย เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อลดความรุนแรงและความสูญเสียที่อาจเกิดจากสาธารณภัยต่างๆได้ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
คก.พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 12 ก.ย.62 <12 ก.ย. 62>

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 กิจกรรม ท่าออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ และสิทธิผู้สูงอายุ เพื่อ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ ได้ออกกำลังกายมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และ ทราบถึงสิทธิประโยชน์ของตนเองให้สามารถดำรงชีัวิตได้อย่างมีความสุข ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรม เยี่ยมบ้านประชาชน ปี 2562 <09 ก.ย. 62>

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาล ลงพื้นที่ตำบลป่าป้องเพื่อ เยี่ยมบ้าน นางสมพร พูลทาจักร ผู้สูงอายุ หมู่ที่ 5 บ้านป่าป้องใต้ร้อง พร้อมมอบ อุปกรณ์อำนวยความสะดวก ได้แก่่ ผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่ และมุ้งกันยุง เพื่อพบปะพูดคุย สร้างขวัญกำลังใจให้กับ ผู้สูงอายุ ให้เห็นคุณค่าของชีวิตและพร้อมที่จะดำรงชีวิตต่อไปอย่างมีความสุข
โครงการอบรมปฐมพยาบาล ณ จุดเกิดเหตุ <05 ก.ย. 62>

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ ดำเนินโครงการอบรมปฐมพยาบาล ณ จุดเกิดเหตุ ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อมุ่งเน้นให้ ประชาชน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และพนักงานงานป้องกันและบรรเทาสารธารณภัย เสริมสร้างทักษะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ณ จุดเกิดเหตุได้อย่างทันท่วงที ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
ประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 <30 ส.ค. 62>

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 สภาเทศบาลตำบลป่าป้อง ได้ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วาระที่สอง สภาฯ มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวาระที่สอง ขั้นแปรญัตติ จำนวน 11 เสียง และได้ร่วมกันพิจารณร่างงบประมาณฯ ในวาระที่สาม ขั้นลงมติ ซึ่งสภาฯมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 จำนวน 11 เสียง

ตามมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 กำหนดให้ประธานสภาเทศบาลต้องส่งร่างเทศญัตตินี้ผ่านนายอำเภอไปให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบภายใน 7 วันนับแต่สภามีมติเห็นชอบหรือผู้ว่าราชการจังหวัดต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จและเสร็จสิ้นและส่งคืนประธานสภาเทศบาลภายใน 15 วัน นับแต่วันที่รับร่างเทศบัญญัติ


โครงการ “เฉลิมราชย์ราชา” ส่งมอบถังเก็บน้ำบรรเทาภัยแล้ง 2562 <29 ส.ค. 62>

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 บริษัทผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้างจำกัด(SCG) นำโดย คุณ สุเมท โพธิ์สุวรรณ ผู้จัดการการวางแผนและการบริการภาคเหนือ 1 กิจการ CPAC ภาคเหนือ ได้มอบถังเก็บน้ำบรรเทาภัยแล้งระยะยาวด้วยการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 2 ถัง เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลสมัยที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงประกอบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ให้แก่ บ้านป่าป้อง หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อง โดยมีนายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านป่าป้อง หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อง รับมอบถังดังกล่าวไว้ เพื่อใช้ประโยชน์ในการบรรเทาภัยแล้งต่อไป
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ประจำปี 2562 <23 ส.ค. 62>

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ประจำปี งบประมาณ 2562 เพื่อส่ิงเสริมให้ผู้ที่ต้องดูแลผู้พิการมีทักษะการปฏิบัติต่อผู้ป่วย อย่างถูกวิธีและเหมาะสม และช่วยเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจหลักในการดูแลผู้พิการให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วถึง
ฉีดพ่นละอองฝอยป้องกันยุงลาย มทร.ล้านนาดอยสะเก็ด <20 ส.ค. 62>

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลป่าป้อง ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลบ้านป่าไม้แดง ดำเนินกิจกรรมพ่นละอองฝอยควบคุมและป้องกันยุงลาย สาเหตุของโรคไข้เลือดออก ณ บริเวณหอพักนักศึกษา ชาย หญิง วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาดอยสะเก็ด
อบรมประชาชนช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษา(ธรรมทูตสัญจร)2562 <19 ส.ค. 62>

วันที่ 17 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลป่าป้อง ดำเนินโครงการอบรมประชาชนช่วงเทศกาลเข้าพรรษา(ธรรมทูตสัญจร) ประจำปี 2562 กิจกรรมอบรมประชาชนประจำตำบลป่าป้อง โดยคณะสงฆ์อำเภอดอยสะเก็ดร่วมกับเทศบาลตำบลป่าป้องและเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เพื่อให้ศาสนิกชนทั่วไปได้มีความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอนทางศาสนาได้อย่างถูกต้อง เผยแพร่หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา และร่วมทำกิจกรรมในชุมชนร่วมกันโดยพร้อมเพรียง ณ วัดชยาลังการ์(วัดป่าป้อง) หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53  


 
 
Copyright © 2009-2019 โดย เทศบาลตำบลป่าป้อง - http://www.papong.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลป่าป้อง 155 หมู่ 6 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทร. 053-291106
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com