http://www.papong.go.th
 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารท้องถิ่น
สภาท้องถิ่น
ฝ่ายปกครอง
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สถานที่ท่องเที่ยว
เชียงใหม่ศิลาดล
 
 
นายธัญญา ภาวะเดช
นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลป่าป้อง
 
 
 
ขณะนี้ 15 คน
สถิติวันนี้ 176 คน
สถิติเดือนนี้ 2467 คน
สถิติปีนี้ 41462 คน
สถิติทั้งหมด 431405 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2552

เพลง ล่องแม่ปิง


 

เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-291106 โทรสาร 053-484843
 
 

   

ประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 <16 พ.ย. 60>

     ตามที่  สภาเทศบาลตำบลป่าป้อง  ได้มีมติกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ประจำปี  2560 ระหว่างวันที่ 1  พฤศจิกายน  2560  ถึงวันที่  30 พฤศจิกายน  2560  มีกำหนดไม่เกินสามสิบวัน  นั้น
     เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547 สภาเทศบาลตำบลป่าป้องจึงได้ประชุมสภาเทศบาลตำบลป่ปา้อง  สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่  1  ประจำปี  2560  ในวันที่  15  พฤศจิกายน  2560  เวลา  09.30  น.  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบ 2561 <09 พ.ย. 60>

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดยนายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีิวิตผู้สูงอายุ (ครั้งที่ 2) กิจกรรมการเสริมทักษะทางสังคมที่เหมาะสม ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
ติดตามการปฎิบัติงานงานบริการแพทย์ฉุกเฉิน <03 พ.ย. 60>

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าเยี่ยมติดตามแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงาน การปฏิบัติงานบริการการแพทย์ฉุกเฉินของเทศบาลตำบลป่าป้อง เพื่อตรวจประเมินการปฏิบัติงาน นำเสนอข้อมูลการทำงานในปีงบประมาณ 2559 พร้มทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อเสนอแนะ ตลอดจนถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฎิบัติงานพร้อมทั้งหาแนวทางการป้องกันและแก้ไขร่วมกัน
แจกเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 <02 พ.ย. 60>

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ได้ออกแจกเบี้ยยังชีพฯลฯ บริการเก็บภาษีที่ดิน และบริการเก็บค่าขยะประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ในเขตพื้นที่ ตำบลป่าป้อง จำนวน 8 หมู่บ้าน


พิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9 <31 ต.ค. 60>

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ พระเมรุมาศจำลอง วัดพระธาตุดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช พร้อมด้วยคณะบริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล และผู้นำชุมชน พร้อมใจร่วมงานในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ และร่วมเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจในด้านต่างๆ  ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร นอกจากพระองค์จะทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยแล้ว พระองค์ยังทรงดำรงตำแหน่งจอมทัพไทย ทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจด้านทหาร พร้อมทั้งทรงอุทิศพระวรกายในการพัฒนาประเทศในทุกๆด้าน ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปประการมาอย่างต่อเนื่องตลอดรัชสมัยที่ทรงครองราชย์ ทำให้ประเทศไทยยืนหยัดอย่างมั่นคง ประชาชนดำรงอยู่ด้วยความสุขสงบร่มเย็นบนพื้นฐานแห่งความพอเพียงมาจนถึงทุกวันนี้ ดังนั้น พระองค์จึงทรงเป็นที่เคารพรักและเทิดทูนอย่างสูงสุดของประชาชนทุกหมู่เหล่าอย่างไม่มีวันเสื่อมคลาย
วันปิยมหาราช ปี 2560 <23 ต.ค. 60>

เมื่่อวันที่ 23 ตุลาคม 2560 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาล รวมไปถึงผู้นำหมู่บ้านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาในวันปิยมหาราช ประจำปี 2560 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคม เป็น "วันปิยมหาราช" ซึ่งพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศไทยหลายด้าน แต่สิ่งที่โดดเด่นที่สุด และทำให้ชาวไทยได้ปลดปล่อยอิสระแรงงาน ซึ่งถือเป็นการให้ชีวิตใหม่ต่อประชาราษฎร์ คือ การประกาศเลิกทาสนั่นเอง ทำให้พระองค์ทรงเป็นที่รักใคร่อย่างล้นเหลือของพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ จึงทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า "สมเด็จพระปิยมหาราช" ซึ่งมีความหมายว่า "พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน"
จิตอาสาเฉพาะกิจ ทำความดีเพื่อพ่อ <23 ต.ค. 60>

เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลทุกส่วน ได้ร่วมดำเนินกิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจ ทำความดีเพื่อพ่อ ร่วมกันทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ ประดับตกแต่งสำนักงานเทศบาลด้วยดอกดาวเรือง เนื่องด้วยดอกสีเหลืองเป็นสีวันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดังนั้นเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ จึงได้เชิญชวนประชาชนให้ดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าว นอกจากนี้ ยังเข้าร่วมกัน คัดแยกและแก้ไขดอกไม้จันทน์จำนวนกว่า 60,000 ดอก และคัดแยกลงกล่องเตรียมใช้ในวันงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบวันสวรรคตในหลวง ร.9 <13 ต.ค. 60>

วันที่ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 06.30 น. เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ได้ร่วมดำเนินกิจกรรม ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 89 รูป เพื่อพร้อมใจกันร่วมสร้างปรากฏการณ์แห่งความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบ 1 ปี ธ เสด็จสู่สวรรคาลัย ณ ลานหน้าอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 2561 <12 ต.ค. 60>

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561 ผ่านกิจกรรม การส่งเสริมสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
แจกเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน ตุลาคม 2560 <05 ต.ค. 60>

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดยนายธัญญา ภาวะเดช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ได้ออกพื้นที่แจกเบี้ยยังชีพฯลฯ พร้อมกันนั้นยังได้จัดกิจกรรมการบริการ รับแบบแสดงตนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชน จำนวน 8 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36  


 
 
Copyright © 2009-2017 โดย เทศบาลตำบลป่าป้อง - http://www.papong.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลป่าป้อง 155 หมู่ 6 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทร. 053-291106
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com