http://www.papong.go.th
 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารท้องถิ่น
สภาท้องถิ่น
ฝ่ายปกครอง
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สถานที่ท่องเที่ยว
เชียงใหม่ศิลาดล
 
 
นายธัญญา ภาวะเดช
นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลป่าป้อง
 
 
 
ขณะนี้ 7 คน
สถิติวันนี้ 173 คน
สถิติเดือนนี้ 6393 คน
สถิติปีนี้ 85813 คน
สถิติทั้งหมด 660035 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2552

เพลง ล่องแม่ปิง


 

เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-291106 โทรสาร 053-484843
 
 

   

โครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ ปี 2563 <06 ส.ค. 63>

เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดยนายธัญญา ภาวะเดช ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ลดค่าใช้จ่าย เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น มีพืชผักที่ปลูกเองและปลอดสารพิษ โดย ในการอบรมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากทีมวิทยากรจากมณฑลทหารบกที่ 33 และ วิทยากรจากสำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด ทั้งนี้ เทศบาลขอขอบคุณผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านที่ได้ให้ความสนใจและร่วมกันดำเนินการโครงการดังกล่าว จนสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว <28 ก.ค. 63>

เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพานพุ่มทอง -พุ่มเงิน พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พิธีลงนามถวายพระพร กิจกรรมจิตอาสา "รวมพลังจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชัน" ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง และ ในเวลา 15.00 น.ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "สานพลังจิตอาสา พัฒนาภูมิทัศน์ท้องถิ่นไทย" ณ บริเวณทางหลวง หมายเลข 228 ตอน เชียงใหม่ - ดอยสะเก็ด
โครงการ TOT Young Club <22 ก.ค. 63>

เมื้อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ เทศบาลตำบลป่าป้อง ร่วมกันดำเนิน โครงการ TOT Young Club โดยจัดกิจกรรม การจัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า โดย ทีมวิทยากรจาก บริษัท ทีโอที เพื่อให้ชุมชนสามารถนำผ้าที่มีอยู่ในท้องถิ่น มาประยุกต์ใช้ทำเป็นหน้ากากอนามัยแบบผ้า ช่วยป้องกันและควบคุมการติดเชื้อไวรัสโคโรนา และสามารถนำไปเป็นอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับคนในชุมชน โดยกิจกรรมนี้ได้รับความสนใจจากชุมชน และมีตัวแทนจากชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 15 คน
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563 <13 ก.ค. 63>

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าไม้แดง , กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขตำลป่าป้อง ดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยได้จัดกิจกรรมทบทวนให้ความรู้การป้องกันโรคไข้เลือดออก กิจกรรม Big cleaning day แจกแผ่นพับให้ความรู้ และมอบทรายอะเบทให้กับตัวแทนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อไปดำเนินกิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในหมู่บ้านต่อไป
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำ อปท. รุ่นที่ 1 <08 ก.ค. 63>

เมื่อวันที่ 8 -10 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง ได้ดำเนินการโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอดอยสะเก็ด รุ่นที่ 1 ร่วมกับเทศบาลตำบลแม่โป่ง เทศบาลตำบลสง่าบ้าน ณ หอประชุมอำเภอดอยสะเก็ด และสนามกีฬาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด โดยได้รับเกียรติจากท่านจิระชาติ ซื่อตระกูล นายอำเภอดอยสะเก็ด เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้เทศบาลตำบลป่าป้อง ขอขอบคุณจิตอาสาภัยพิบัติทุกท่าน ที่ได้เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถ สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ ได้อย่างมีศักยภาพ และขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ได้ร่วมกันดำเนินการโครงการฯ จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2562 <26 มิ.ย. 63>

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง ได้จัดกิจกรรมพิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปี 2562 โดยมีเด็กเล็กช่วงอายุ 4 ปี จบหลักสูตรชั้นอนุบาล 1 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าไม้แดง ทั้งสิ้น 19 คน ในการนี้ เทศบาลตำบลป่าป้องขอแสดงความยินดี แก่เด็กที่จบการศึกษา จะได้ก้าวไปสู่ประสบการณ์ใหม่ และ ขอขอบคุณผู้ปกครองที่ได้ให้ความไว้วางใจ ส่งบุตรหลานเข้ามาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้อบรมเลี้ยงดูจนเจริญเติบโตมีความพร้อมที่จะเข้าสู่สถานศึกษาระดับประถมศึกษาต่อไป
เปิดให้บริการศูนย์บริการคนพิการทั่วไป เทศบาลตำบลป่าป้อง <10 มิ.ย. 63>

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายก เทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมคณะผู้บริหาร ได้เปิดให้บริการศูนย์บริการคนพิการทั่วไป เทศบาลตำบลป่าป้อง โดยให้บริการด้านกายภาพบำบัด กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายสำหรับผู้พิการด้านการเคลื่อนไหว จากนักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลดอยสะเก็ด ร่วมกับ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าไม้แดง 
อาสาสมัครสาธาณสุข เทศบาลตำบลป่าป้อง จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้พิการด้านการเคลื่อนไหว ผู้ป่วยอัมพฤกต์ อัมพาต และประชาชนทั่วไปที่มีอาการปวดหลัง ไหล่ เข่า หรือผู้มีภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรง สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ

ประชุมการวางแผนการดำเนินงานศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลป่าป้อง <04 มิ.ย. 63>

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนเจ้าหน้าที่รพ.ดอยสะเก็ด ตัวแทนอนามัยตำบลป่าป้อง และตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลป่าป้องเข้าร่วมประชุมการวางแผนการดำเนินงานศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลป่าป้อง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าป้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และความช่วยเหลือตามที่คนพิการร้องขอ รวมทั้งการให้คำปรึกษาหรือช่วยดำเนินการเกี่ยวกับการขอใช้สิทธิ์ฯดังกล่าว ต่อไป
แจกข้าวกล่อง“โครงการคนป่าป้องไม่ทิ้งกัน” ปันน้ำใจเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 <22 พ.ค. 63>

เมื่อวันที่ 18 – 22  พฤษภาคม 2563  เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าป้อง ร่วมกับกลุ่มแม่บ้าน ผู้นำชุมชน จัดทำพื้นที่แบ่งปันน้ำใจเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 “โครงการคนป่าป้องไม่ทิ้งกัน” โดยร่วมกันมอบข้าวกล่องให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 จำนวน 300 กล่องต่อวัน  เทศบาลตำบลป่าป้องขอขอบคุณกลุ่มแม่บ้านตำบลป่าป้อง ผู้นำชุมชนและผู้มีจิตศรัทธาที่สนับสนุนงบประมาณในวันนี้สำหรับข้าวกล่อง นม และน้ำดื่ม ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
โครงการ3Rsลดขยะในชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 <13 พ.ค. 63>

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าป้อง ร่วมกันดำเนินโครงการ3Rsลดขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยจัดกิจกรรม "การทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้ " รายละเอียดตามภาพที่ปรากฏ

 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58  


 
 
Copyright © 2009-2020 โดย เทศบาลตำบลป่าป้อง - http://www.papong.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลป่าป้อง 155 หมู่ 6 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทร. 053-291106
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com