http://www.papong.go.th
 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารท้องถิ่น
สภาท้องถิ่น
ฝ่ายปกครอง
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สถานที่ท่องเที่ยว
เชียงใหม่ศิลาดล
 
 
นายธัญญา ภาวะเดช
นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลป่าป้อง
 
 
 
ขณะนี้ 6 คน
สถิติวันนี้ 113 คน
สถิติเดือนนี้ 2328 คน
สถิติปีนี้ 30190 คน
สถิติทั้งหมด 604412 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2552

เพลง ล่องแม่ปิง


 

เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-291106 โทรสาร 053-484843
 
 

   

เทศบาลตำบลป่าป้อง ต้อนรับพนักงานจัดเก็บรายได้ <01 เม.ย. 63>

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าป้อง ต้อนรับ นางสาวนภาพร สิทธิกรสกุล มาดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ สังกัดกองคลัง เทศบาลตำบลป่าป้อง
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563 <18 มี.ค. 63>

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าป้อง ร่วมกันดำเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยจัดกิจกรรม "ท้องถิ่นไทย รวมใจ ไล่หมอกควัน" ด้วยการฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อเพิ่มความชุ่มชื่นในอากาศ และฉีดล้างถนนในพื้นที่ ในวันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 09:00 น. ณ บริเวณตั้งแต่สำนักงานเทศบาลตำบลป่าป้อง ไปจนถึงหน้าโรงเรียนบ้านป่าป้อง รายละเอียดตามภาพ 
โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) <18 มี.ค. 63>

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ณ เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าป้อง ดำเนินโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) และได้ส่งมอบหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ ให้กับประชาชนทั้ง ๘ หมู่บ้านในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลป่าป้อง รายละเอียดตามภาพ
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ2563 <12 มี.ค. 63>

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 ณ เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าป้อง ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 กิจกรรมทักษะการใช้ชีวิตและการทำเจลฆ่าเชื้อล้างมือแอลกอฮอล์ ให้กับสถาบันสูงวัยตำบลป่าป้อง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการขับเคลื่อนให้ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลป่าป้อง มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ความสามัคคี สร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้กับวัยเกษียณอายุให้อยู่คู่กับตำบลป่าป้องต่อไป
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง <11 มี.ค. 63>

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 ณ เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าป้อง ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยการสร้างทีมวิทยากร หรือทีมครู ก. ในพื้นที่ของเทศบาล ต.ป่าป้อง เพื่อเพิ่มทักษะวิธีการจัดทำหน้ากากอนามัย และสามารถถ่ายทอดแก่ประชาชนในพื้นที่ได้ตามจำนวน 
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2563 <09 มี.ค. 63>

วันที่ 3, 5-6, 9 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดยนายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าป้อง ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยลงพื้นที่บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมวที่ลงทะเบียนในเขตเทศบาลตำบลป่าป้อง ทั้ง 8 หมู่บ้าน เพื่อเป็นการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าป้องต่อไปโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ2563 <27 ก.พ. 63>

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าป้อง ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 กิจกรรมหัวข้อโรคติดต่ออุบัติใหม่ และการมีสุขภาพจิตที่ดี ให้กับสถาบันสูงวัยตำบลป่าป้อง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการขับเคลื่อนให้ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลป่าป้อง มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ความสามัคคี สร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้กับวัยเกษียณอายุให้อยู่คู่กับตำบลป่าป้องต่อไป
การแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลป่าป้อง ประจำปี 2563 <23 ก.พ. 63>

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดยนายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ได้จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลป่าป้อง ประจำปี 2563 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านป่าป้อง ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าป้องจำนวน 8 หมู่บ้าน ร่วมแข่งขันกีฬาและประกวดกองเชียร์ รายละเอียดตามภาพ 


การขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้ง <18 ก.พ. 63>

เทศบาลตำบลป่าป้อง โดยนายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง ขอขอบคุณ ท่านบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้จัดส่งเครื่องจักรกลมาขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อช่วยเหลือภัยแล้งให้แก่ประชาชนตำบลป่าป้อง โดยดำเนินการขุดเจาะบนที่ดินของเทศบาลตำบลป่าป้อง
โครงการเทศบาลตำบลป่าป้องต้านภัยหนาว ประจำปีงบประมาณ 2563 <18 ก.พ. 63>

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดยนายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าป้อง ร่วมกันดำเนินโครงการรับมอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่ประชาชน จำนวน 575 ผืน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย(ภัยหนาว) ในเขตพื้นที่ตำบลป่าป้อง รายละเอียดตามภาพ 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56  


 
 
Copyright © 2009-2020 โดย เทศบาลตำบลป่าป้อง - http://www.papong.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลป่าป้อง 155 หมู่ 6 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทร. 053-291106
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com