http://www.papong.go.th
 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารท้องถิ่น
สภาท้องถิ่น
ฝ่ายปกครอง
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สถานที่ท่องเที่ยว
เชียงใหม่ศิลาดล
 
 
นายธัญญา ภาวะเดช
นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลป่าป้อง
 
 
 
ขณะนี้ 6 คน
สถิติวันนี้ 171 คน
สถิติเดือนนี้ 7564 คน
สถิติปีนี้ 121640 คน
สถิติทั้งหมด 695862 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2552

เพลง ล่องแม่ปิง


 

เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-291106 โทรสาร 053-484843
 
 

   

ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชหลังฤดูนาปี 2562/63 <07 ธ.ค. 62>

ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชหลังฤดูนาปี 2562/63 ตำบลป่าป้องแจ้งขึ้นทะเบียน วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ณ ศาลาวัดป่ายางงาม หมู่ที่ 7 เกษตรกรที่ไม่สามารถแจ้งขึ้นทะเบียนตามกำหนดเวลาให้เตรียมเอกสารและหลักฐานมาชึ้นได้ที่สำนักงานเกตรอำเภอดอยสะเก็ด ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ
ประกาศบัญชีรายกรที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 <29 พ.ย. 62>


ขอเชิญเที่ยวงานอนุรักษ์และสืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2562 <08 พ.ย. 62>

เทศบาลตำบลป่าป้อง ขอเชิญเที่ยวงานอนุรักษ์และสืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2562 ณ เทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) <04 พ.ย. 62>

ตามที่คณะรัฐมนตรี วันที่ 1 ตุลาคม 2562 มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 กระทรวงมหาดไทยจึงได้กำหนดมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ใน 3 มาตรการหลัก คือ
          1.มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ ประสานข้อมูลกับกรมควบคุมมลพิษ และ Gistda จัดทำแผนเผชิญเหตุ ทั้งก่อน ระหว่าง และหลัง เกิดเหตุ ตามกลไกพระราชบัญญัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2550 บังคับใช้กฎหมาย และเพิ่มความเข้มข้นในการแก้ไขปัญหาตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ "การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง" แจ้งเตือนแนะนำข้อปฏิบัติตนแก่ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง และสวมใส่หน้ากากอนามัย กำหนดสถานที่พักชั่วคราว หรือ Safety Zone ระบบแจ้งเตือนสถานการณ์และบริการสาธารณสุข พร้อมจัดตั้งคณะกรรมการทำงานเพื่อถอดบทเรียนเมื่อสถานการณ์สิ้นสุดลง
          2.มาตรการและการป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง เข้มงวดตรวจจับรถควันดำ เร่งระบายการจราจรไม่ให้ติดขัด ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ ตรวจสภาพ/บำรุงรักษายานพาหนะขนส่งสาธารณะ ทำความสะอาดพื้นผิวถนน รวมทั้งควบคุมการเผาในที่โล่ง/พื้นที่เกษตรอย่างเคร่งครัด ตรวจสอบและควบคุมการปล่อยมลพิษจากโรงงาน ป้องกันและลดปริมาณฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง
          3.มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพอากาศ ขยายเครือข่ายแจ้งเตือน สร้างการรับรู้ถึงข้อมูลและสถานการณ์ที่ถูกต้องแก่ประชาชน จัดระเบียบการเผาตามลักษณะพื้นที่ แบ่งช่วงเวลาที่เหมาะสมให้สอดคล้องตามหลักวิชาการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมความตระหนัก และปรับพฤติกรรมประชาชน ในการลดการเผาในที่โล่ง พื้นที่การเกษตร และการเผาขยะในชุมชนหรือเมือง
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อปท. ประจำปี 2562 (รอบ 12 เดือน) <30 ต.ค. 62>

  เทศบาลตำบลป่าป้อง ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (พ.ศ.2561-2564)  เพื่อใช้เป็นกรอบดำเนินงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในเทศบาลตำบลป่าป้อง

            ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้จัดทำแผนปฏิบัติการในการวัดความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขึ้น  โดยเทศบาลตำบลป่าป้อง ได้มอบหมายให้ส่วนราชการภายในรับไปดำเนินการ และบัดนี้การดำเนินการตามแผนฯ ประจำปี พ.ศ.2562 เรียบร้อยแล้ว จึงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อปท. ประจำปี 2562 (รอบ 12 เดือน)  ให้ทราบโดยทั่วกัน


ผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลป่าป้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 <18 ต.ค. 62>

 

เทศบาลตำบลป่าป้อง ขอประชาสัมพันธ์ผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลป่าป้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ผลการวิจัยโดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้พบว่า ประชาชนผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยในภาพรวมมีความพึงพอใจระดับมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 113.12 คิดเป็นร้อยละ 87.02 ระดับคุณภาพ 8

 


รายงานการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 <16 ต.ค. 62>


ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลวัตถุอันตรายทางการเกษตร <15 ต.ค. 62>

ด้วยเทศบาลตำบลป่าป้องได้รับแจ้งจากอำเภอดอยสะเก็ดว่า ให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลวัตถุอันตรายทางการเกษตร เพื่อนำไปขยายผลให้ความรู้ แก่เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ต่อไปได้รับทราบโดยทั่วกัน
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ <05 ต.ค. 62>


ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป <27 ก.ย. 62>

ประกาศเทศบาลตำบลป่าป้อง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึง 10 ตุลาคม 2562 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่สำนักงานเทศบาลเทศบาลตำบลป่าป้อง สำนักปลัดเทศบาล โทร. 053-291106 หรือ 081-8840350 ในวันและเวลาราชการ

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  


 
 
Copyright © 2009-2020 โดย เทศบาลตำบลป่าป้อง - http://www.papong.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลป่าป้อง 155 หมู่ 6 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทร. 053-291106
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com