http://www.papong.go.th
 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารท้องถิ่น
สภาท้องถิ่น
ฝ่ายปกครอง
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สถานที่ท่องเที่ยว
เชียงใหม่ศิลาดล
 
 
นายธัญญา ภาวะเดช
นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลป่าป้อง
 
 
 
ขณะนี้ 10 คน
สถิติวันนี้ 165 คน
สถิติเดือนนี้ 7558 คน
สถิติปีนี้ 121634 คน
สถิติทั้งหมด 695856 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2552

เพลง ล่องแม่ปิง


 

เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-291106 โทรสาร 053-484843
 
 

   

ขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่เทศบาล ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุนาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 <09 ต.ค. 63>

เทศบาลตำบลป่าป้อง ขอประชาสัมพันธ์
ขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่เทศบาล ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุนาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563
จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมเครื่องราชสักการะ (เครื่องทองน้อย)
ตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2563
และขอเชิญชวนประชาชนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองในวันที่ 13 ตุลาคม 2563 โดยพร้อมเพรียงกัน
เปิดลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 <09 ต.ค. 63>

เทศบาลตำบลป่าป้อง ขอประชาสัมพันธ์
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – เดือนพฤศจิกายน 2563 และเดือนมกราคม 2564 – เดือนกันยายน 2564
เทศบาลตำบลป่าป้อง ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในงบประมาณ 2565 นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2565
(เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2505) ที่มีคุณสมบัติ
1. มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียน
บ้านมาใหม่ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปี
2. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ วันที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพที่ประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังขีพผู้สูงอายุ
ไปลงทะเบียนและยื่นคำขอเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 -
เดือนพฤศจิกายน 2563 และเดือนมกราคม 2564 – เดือนกันยายน 2564 ด้วยตนเอง
หรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยย้งชีพสูงอายุแทนโดยมีหลักฐานตามที่ราชการกำหนด
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าป้อง ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.(ในวันและเวลาราชการ) เพื่อจะได้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้
1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน)
3.. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ/ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ
(สำหรับเตรียมการรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ)

ติดต่อสอบถามได้ที่ งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลป่าป้อง  เบอร์โทร.053-484-843 และ 093-187-9111โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2563 <08 ต.ค. 63>

เทศบาลตำบลป่าป้อง ขอประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรม ตามโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2563 โดยกำหนดจัดงานในวันที่ 30 - 31 ตุลาคม 2563 ณ ลานกิจกรรมเทศบาลตำบลป่าป้อง (บริเวณที่ดินของเทศบาลฯ) โดยกำหนดให้มีกิจกรรม ดังนี้
วันที่ 30 ตุลาคม 2563 กิจกรรมประกวดซุ้มประตูป่า /กิจกรรมการประกวดหนูน้อยนพมาศ
วันที่ 31 ตุลาคม 2563 พิธีปล่อยโคมลอยเพื่อเป็นพุทธบูชา ประกวดขบวนกระทง ประกวดนางนพมาศ ประกวดเทพีวัยหวาน ประกวดขวัญใจยี่เป็ง การแสดงของกลุ่มแม่บ้านตำบลป่าป้อง และกิจกรรมสอยดาว

ให้เกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลป่าป้องได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล พร้อมเข้าร่วมประชาคม <07 ต.ค. 63>

เทศบาลตำบลป่าป้อง ขอประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลป่าป้องได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล พร้อมเข้าร่วมประชาคมตรวจสอบสิทธิ์ตามวัน เวลา สถานที่กำหนดดังแนบ
ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด โทร. 053-495503 ในวันและเวลาราชการ

ข่าประชาสัมพันธ์ การปรับสวัสดิการ เบี้ยความพิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี <06 ต.ค. 63>

เทศบาลตำบลป่าป้องขอประชาสัมพันธ์ มติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 เห็นชอบในหลักการปรับสวัสดิการ เบี้ยความพิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี และมีบัตรประจำตัวคนพิการ จากเดิมที่ได้รับ 800 บาทต่อคนต่อเดือน เป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป
โดยให้คนพิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ในวันที่ 1 ของเดือน ในเดือนนั้น จะมีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการ 1,000 บาท หากในวันที่ 1 ของเดือน คนพิการทีมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์หรือมากกว่า ในเดือนนั้นจะมีสิทธิ์ได้รับเงินเบี้ยความพิการ 800 บาท ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนาชุมชน เบอร์โทร.053-484-843 และ 0931879111 ในวันและเวลาราชการ

ทำความเข้าใจ โครงการ "เพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" เพิ่มวงเงิน 500 บาท 3 เดือน <06 ต.ค. 63>ทำความเข้าใจ โครงการ "เพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" เพิ่มวงเงิน 500 บาท 3 เดือน 💰💰 เริ่มงวดแรก 1 ตุลาคม 63
🔸🔸 โครงการ "เพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" รัฐบาลจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการฯ 14 ล้านคนที่ประสบปัญหาขาดรายได้จากช่วงโควิด-19 โดยจะเพิ่มวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคให้อีกคนละ 500 บ./เดือน เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ ต.ค. - ธ.ค. 63 เพื่อใช้ซื้อของในร้านค้ารายย่อย
🔸ผู้ที่ได้รับวงเงิน 300 บ./เดือน จะได้รับ 800 บ./เดือน

🔸ผู้ที่ได้รับวงเงิน 200 บ./เดือน จะได้รับ 700 บ./เดือน

cr.facebook ไทยคู่ฟ้า

https://www.facebook.com/154553218343826/videos/353685312348904 


โครงการ คนละครึ่ง" ให้สิทธิ์ 3,000 บาท จำกัด 10 ล้านคน <06 ต.ค. 63>

คนละครึ่ง" ให้สิทธิ์ 3,000 บาท จำกัด 10 ล้านคน‼️🙋🏻‍♂️

โครงการ "คนละครึ่ง" รัฐบาลร่วมจ่ายค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค 50%

ไม่เกินวันละ 150 บาท/คน หรือ 3,000 บาทตลอดโครงการ

💰เพื่อช่วยเหลือลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน และกระจายรายได้สู่ร้านค้ารายย่อย กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ✨💯✅

🔹ลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง .com
📌ร้านค้าเริ่ม 1 ต.ค. 63
📌ประชาชนเริ่ม 16 ต.ค. 63
🔹ผู้รับสิทธิ์ต้องมีสัญชาติไทย อายุ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป
🔹จำกัดจำนวน 10 ล้านคน

เประกาศเตือน 3-5 ต.ค.นี้ เหนือ กลาง อีสาน ตะวันออก ฝนเพิ่มขึ้น โปรดระมัดระวัง <04 ต.ค. 63>

เตือน 3-5 ต.ค.นี้ เหนือ กลาง อีสาน ตะวันออก ฝนเพิ่มขึ้น โปรดระมัดระวัง
.
🌧⛈ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ เผยสรุปคาดการณ์ฝน ดังนี้
.
📍📍 วันที่ 3-5 ต.ค.63 ร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลาง ส่งผลให้ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก จะมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักบางแห่งตามแนวร่องมรสุม
.

📍📍 วันที่ 6-9 ต.ค.63 หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งเวียดนามมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน ประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยจะมีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักได้ในบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน

ที่มา https://www.facebook.com/Sumnakkaow.PRD 


ประชาสัมพันธ์แจ้งเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ชั่วคราว <29 ก.ย. 63>

เทศบาลตำบลป่าป้อง ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ เนื่องจาก หมายเลขโทรศัพท์หลัก หมายเลข 053 291 106 ชำรุดและอยู่ในระหว่างซ่อมแซม จึงขอแจ้งเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ ที่ใช้ติดต่อเป็น หมายเลข 053 484 843 แทนเป็นการชั่วคราว ขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้
การประกาศผลการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างเหมาบริการ <24 ก.ย. 63>

ประกาศเทศบาลตำบลป่าป้อง เรื่อง การประกาศผลการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างเหมาบริการ ทั้งนี้ ขอให้ผู้ผ่านการสรรหา ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ (แรงงานทั่วไป) และ (กู้ชีพกู้ภัย) ลำดับที่ 1 ให้มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างและปฏิบัติงานในวันพฤหัสบดี ที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลป่าป้อง จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 
     
หน้า   1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  


 
 
Copyright © 2009-2020 โดย เทศบาลตำบลป่าป้อง - http://www.papong.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลป่าป้อง 155 หมู่ 6 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทร. 053-291106
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com