ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลป่าป้อง                               วิสัยทัศน์ "เป็นตำบลน่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักธรรมาภิบาล"                               เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-484-843, 093-187-9111 โทรสาร 053-484843
 ข้อมูลเทศบาล

นายสมบูรณ์ ริญญา

นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
โทร.089-8511575

msgสายตรงนายก

นายสมชาติ  วงค์ตาคำ - ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลป่าป้อง <br>โทร.087-1882601

นายสมชาติ วงค์ตาคำ

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลป่าป้อง
โทร.087-1882601


informationคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวก

คู่มือประชาชน

รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด(ครั้ง)
1 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร 355 KB. 3
2 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 427 KB. 2
3 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 386 KB. 1
4 การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 431 KB. 1
5 การแจ้งขุดดิน 377 KB. 1
6 การแจ้งถมดิน 377 KB. 1
7 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 367 KB. 1
8 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 354 KB. 1
9 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 358 KB. 1
10 การรับชำระภาษีป้าย 359 KB. 2
11 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร 375 KB. 2
12 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 389 KB. 1
13 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำ การกำจัดมูลฝอยทั่วไป 389 KB. 1
14 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำ การกำจัดสื่งปฏิกูล 377 KB. 1
15 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำ การเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป 374 KB. 1
16 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำ การเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล 376 KB. 1
17 การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร 370 KB. 1
18 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 390 KB. 1
19 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป 384 KB. 1
20 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำ การกำจัดสิ่งปฏิกูล 375 KB. 1
21 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำ การเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป 381 KB. 1
22 การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร 366 KB. 2
23 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำ การเก็บและขนสิ่งปฏิกูล 376 KB. 1
24 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอเป็นบุคคลธรรมดา 379 KB. 1
25 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ยกเลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอเป็นบุคคลธรรมดา 378 KB. 1
26 คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอเป็นบุคคลธรรมดา 397 KB. 3


แชร์หน้านี้: