ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลป่าป้อง                               วิสัยทัศน์ "เป็นตำบลน่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักธรรมาภิบาล"                               เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-484-843, 093-187-9111 โทรสาร 053-484843
 ข้อมูลเทศบาล

นายสมบูรณ์ ริญญา

นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
โทรศัพท์: 08 9851 1575

msgQ&A/สายตรงนายก

นางกัลยา  มีรักษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลป่าป้อง             โทรศัพท์ : 08 6916 7493

นางกัลยา มีรักษ์

ปลัดเทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ : 08 6916 7493


informationคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวก

คู่มือประชาชน

รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด(ครั้ง)
1 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 141 KB. 78
2 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 147 KB. 72
3 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 144 KB. 71
4 การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 138 KB. 71
5 การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 138 KB. 69
6 การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่) 138 KB. 95
7 การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงแก่กรรม) 130 KB. 71
8 การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 128 KB. 70
9 การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม) 128 KB. 100
10 การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 189 KB. 77
11 การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 154 KB. 68
12 การแจ้งถมดิน 155 KB. 78
13 การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 203 KB. 71
14 การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 157 KB. 69
15 การแจ้งขุดดิน 155 KB. 73
16 การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 199 KB. 75
17 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 157 KB. 71
18 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 151 KB. 78
19 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 201 KB. 72
20 การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34 201 KB. 88
21 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร 159 KB. 71
22 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 200 KB. 79
23 การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน 144 KB. 71
24 การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 154 KB. 73
25 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร 146 KB. 70
26 การรับชำระภาษีป้าย 146 KB. 75
27 การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 142 KB. 71
28 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร 355 KB. 75
29 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 427 KB. 76
30 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 386 KB. 75
31 การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 431 KB. 80
32 การแจ้งขุดดิน 377 KB. 98
33 การแจ้งถมดิน 377 KB. 80
34 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 367 KB. 74
35 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 354 KB. 77
36 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 358 KB. 81
37 การรับชำระภาษีป้าย 359 KB. 83
38 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร 375 KB. 77
39 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 389 KB. 78
40 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำ การกำจัดมูลฝอยทั่วไป 389 KB. 79
41 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำ การกำจัดสื่งปฏิกูล 377 KB. 76
42 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำ การเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป 374 KB. 78
43 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำ การเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล 376 KB. 78
44 การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร 370 KB. 76
45 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 390 KB. 87
46 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป 384 KB. 96
47 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำ การกำจัดสิ่งปฏิกูล 375 KB. 78
48 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำ การเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป 381 KB. 77
49 การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร 366 KB. 80
50 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำ การเก็บและขนสิ่งปฏิกูล 376 KB. 79
51 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอเป็นบุคคลธรรมดา 379 KB. 78
52 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ยกเลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอเป็นบุคคลธรรมดา 378 KB. 76
53 คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอเป็นบุคคลธรรมดา 397 KB. 85


แชร์หน้านี้: