เทศบาลตำบลป่าป้องอ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

หัวหน้าส่วนราชการ

นางกัลยา  มีรักษ์

นางกัลยา มีรักษ์

ปลัดเทศบาลตำบลป่าป้อง

โทรศัพท์ 08 6916 7493

-ว่าง-

-ว่าง-

นักวิชาการตรวสสอบภายใน ปก/ชก

 -ไม่มีกรอบอัตรากำลัง-

-ไม่มีกรอบอัตรากำลัง-

รองปลัดเทศบาลตำบลป่าป้อง

สำนักปลัดเทศบาล


-ว่าง-

-ว่าง-

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

กองคลัง


นางสาวณัฏฐ์ลิตา  รัฐธีร์ยา

นางสาวณัฏฐ์ลิตา รัฐธีร์ยา

ผู้อำนวยการกองคลัง

โทรศัพท์ : 08 0616 9941

กองช่าง


นางสาวอุษณากร  พรหมาวัฒน์

นางสาวอุษณากร พรหมาวัฒน์

ผู้อำนวยการกองช่าง

โทรศัพท์ : 09 0242 8936

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


-ว่าง-

-ว่าง-

ผู้อำนวยการกองศึกษา