เทศบาลตำบลป่าป้องอ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

หัวหน้าส่วนราชการ

นายสมชาติ  วงค์ตาคำ

นายสมชาติ วงค์ตาคำ

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลป่าป้อง

-ว่าง-

-ว่าง-

นักวิชาการตรวสสอบภายใน ปก/ชก

สำนักปลัดเทศบาล


นางสาวจิราพร  วรรกิตร์

นางสาวจิราพร วรรกิตร์

หัวหน้าสำนักปลัด

กองคลัง


นางกมลวรรณ จันทะรัตน์

นางกมลวรรณ จันทะรัตน์

ผู้อำนวยการกองคลัง

กองช่าง


นายสมชาติ  วงศ์ตาคำ

นายสมชาติ วงศ์ตาคำ

ผู้อำนวยการกองช่าง

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


นางสาวชนรัฏฐ์  พรสกุลรุ่งโรจน์

นางสาวชนรัฏฐ์ พรสกุลรุ่งโรจน์

ผู้อำนวยการกองศึกษา