http://www.papong.go.th
 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารท้องถิ่น
สภาท้องถิ่น
ฝ่ายปกครอง
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สถานที่ท่องเที่ยว
เชียงใหม่ศิลาดล
 
 
นายธัญญา ภาวะเดช
นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลป่าป้อง
 
 
 
ขณะนี้ 8 คน
สถิติวันนี้ 177 คน
สถิติเดือนนี้ 7570 คน
สถิติปีนี้ 121646 คน
สถิติทั้งหมด 695868 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2552

เพลง ล่องแม่ปิง


 

เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-291106 โทรสาร 053-484843
 
 

   

การประชุมประชาคมหมู่บ้านและจัดทำแผนพัฒนา สามปี (ปี 2560-2562 <20 มี.ค. 59>

ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 18 กำหนดให้การจัดทำแผนพัฒนาสามปีให้จัดทำและทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือน มิถุนายนก่อนงบประมาณประจำปี อีกทั้งเพื่อการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นตามนโยบายของจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลตำบลป่าป้องจึงได้จัดทำโครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและจัดทำแผนพัฒนา สามปี (ปี 2560-2562) ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบลป่าป้อง เทศบาลตำบลป่าป้อง จึงขอเชิญประชาชนในตำบลป่าป้อง เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ในวัน เวลาและสถานที่ดังนี้
วันที่ 26 มี.ค.2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 10.30 น. หมู่ที่ 8 ณ ศาลาอเนกประสงค์
วันที่ 26 มี.ค.2559 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. ถึง 12.00 น. หมู่ที่ 1 ณ ศาลาอเนกประสงค์ดงหอ
วันที่ 26 มี.ค.2559 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 14.30 น. หมู่ที่ 7 ณ วัดโชคชัย
วันที่ 26 มี.ค.2559 ตั้งแต่เวลา 14.30 น. ถึง 16.00 น. หมู่ที่ 2 ณ วัดไพรสณฑ์สว่าง
วันที่ 27 มี.ค.2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 10.30 น. หมู่ที่ 6 ณ วัดดวงดี
วันที่ 27 มี.ค.2559 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. ถึง 12.00 น. หมู่ที่ 3 ณ ที่ทำการพ่อบ้าน
วันที่ 27 มี.ค.2559 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 14.30 น. หมู่ที่ 4 ณ วัดชยาลังการ์
วันที่ 27 มี.ค.2559 ตั้งแต่เวลา 14.30 น. ถึง 16.00 น. หมู่ที่ 5 ณ โบสถ์คริสจักรศรีพนาลัย
การกำหนดสมัยประชุมสามัญ <29 ก.พ. 59>

การกำหนดสมัยประชุมสามัญ

รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แนบไว้การกำหนดสมัยประชุมสามัญ (493 KB.)
ประชาสัมพันธ์ การให้บริการของกรมการจัดหางาน <26 ม.ค. 59>

http://job.doe.go.th มองหางานต้องการคน (ประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งงานว่าง)
www.doe.go.th กรมการจัดหางาน
www.nlmi-lp.com ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดลำปาง

ประชาสัมพันธ์ การให้บริการของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เป็นข้อมูลในการแนะแนวและส่งเสริมการประกอบอาชีพ การจัดหางานในประเทศ การไปทำงานต่างประเทศ ส่วนด่วน 1694

เชิญชวนสวดมนต์ข้ามปี..สร้างความดีข้ามชาติ <16 ธ.ค. 58>

วัดชยาลังการ์ (วัดป่าป้อง) อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนสวดมนต์ข้ามปี..สร้างความดีข้ามชาติ ในคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 23.00 น. เป็นต้นไป
ขอเชิญชวนลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว <02 ธ.ค. 58>

เทศบาลตำบลป่าป้อง ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทย ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เพื่อแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา "5 ธันวาคม 2558"

ได้ที่ Facebook  ของเทศบาลตำบลป่าป้อง 

ประขาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2558 <01 ธ.ค. 58>

การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่
 การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เป็นภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนกับที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนนั้น ๆ และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ กับที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับสิ่งปลูกสร้างนั้น

โรงเรือน หมายถึง บ้าน ตึกแถว ร้านค้า สำนักงาน ธนาคาร โรงแรม โรงภาพยนตร์ โรงพยาบาล โรงเรียน อพาร์ทเม้นท์ สนามมวย คลังสินค้า ฯลฯ

สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ หมายถึง ท่าเรือ สะพาน อ่างเก็บน้ำ คานเรือ ซึ่งมีลักษณะการก่อสร้าง ติดกับที่ดินเป็นการถาวร

ที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ หมายถึง ที่ดิน ซึ่งปลูกโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ และบริเวณต่อเนื่องกัน ซึ่งตามปกติใช้ไปด้วยกันกับโรงเรือน

- ผู้มีหน้าที่เสียภาษี หมายถึง ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สิน


ขั้นตอนการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

     1. เจ้าของทรัพย์สิน(ผู้รับประเมิน) จะต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี(ภ.ร.ด.2) ณ งานจัดเก็บรายได้ ฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ ส่วนพัฒนารายได้ สำนักการคลัง เทศบาลนครแหลมฉบัง ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี(ผู้ใดละเลยไม่ยื่นแบบแสดงรายการมีความผิดโทษปรับไม่เกิน 200 บาท และเรียกเก็บย้อนหลังได้ไม่เกิน 10 ปี)

     2. เมื่อผู้รับประเมินได้รับใบแจ้งการประเมินภาษี(แบบ ภ.ร.ด.8) จะต้องชำระค่าภาษีภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งค่าภาษี


อัตราค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ผู้รับประเมินจะต้องเสียค่าภาษีในอัตราร้อยละ 2.5 ของค่ารายปี(ค่าเช่า)


การไม่ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินภายในกำหนดเวลา

      กรณีผู้รับประเมินไม่ชำระค่าภาษีภายใน 30 วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งประเมินค่าภาษีจะต้องเสียเงินเพิ่มอีกดังนี้


ถ้าค้างชำระไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันพ้นกำหนด จะต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 2.5 ของค่าภาษี

ถ้าค้างชำระเกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน จะต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 5 ของค่าภาษี

ถ้าค้างชำระเกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน จะต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 7.5 ของค่าภาษี

ถ้าค้างชำระเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน จะต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษี


     ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2543 มาตรา 44 กำหนดว่า ถ้ามิได้มีการชำระค่าภาษีและเงินเพิ่มภายในสี่เดือนให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือ ให้ยึด อายัด หรือขายทอดตลาด ทรัพย์สินของผู้ซึ่งค้างชำระค่าภาษีเพื่อนำเงินมาชำระเป็นค่าภาษีเงินเพิ่ม


การยื่นอุทธรณ์

     เมื่อผู้รับการประเมินได้รับใบแจ้งการประเมินค่าภาษีแล้ว ไม่พอใจในการประเมินค่าภาษี ให้ยื่นคำร้องขอให้พิจารณาการประเมินค่าภาษีใหม่ ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินภาษี(ภ.ร.ด.8)


***การแจ้งห้องว่างและพื้นที่ที่ไม่ใช้ประโยชน์ ให้แจ้งภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน ณ งานธุรการ สำนักการคลัง***


 

ภาษีป้าย

     เป็นภาษีจัดเก็บจากป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายการค้า หรือโฆษณาหารายได้ไม่ว่าจะแสดงไว้ที่วัตถุใด หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่นใด

ขั้นตอนการชำระภาษีป้าย

     1.เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้ายื่นแบบตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ถ้าไม่สามารถหาตัวเจ้าของได้ ให้ผู้ครอบครองอาคารหรือเจ้าของที่ดินที่ป้ายน้ำตั้งอยู่เป็ฯผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษี

     2.ชำระภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ได้รัแจ้งการประเมินจากพนักงานเจ้าหน้าที่

     3.ถ้าภาษีป้ายตั้งแต่ 3000 ทขึ้นไป สามารถผ่อนผันชำระเป็นสามงวดได้


อัตราค่าภาษีป้าย

ภาษีป้ายประเภท

ข้อความป้ายที่มี

อัตราภาษี

1

อักษรไทย

3 บาท/500 ตร.ซม.

2

อักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศหรือกปนกับภาพและเครื่องหมายอื่น

20 บาท/500 ตร.ซม.

3

(ก) ไม่มีอักษรไทย ไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใด ๆ หรือไม่

(ข) มีอักษรไทย บางส่วนหรือทั้งหมด อยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ

40 บาท/500 ตร.ซม.

***หมายเหตุ ป้ายตามประเภท 1,2 หรือ 3 เมื่อคำนวณพื้นที่ของป้ายแล้วถ้ามีอัตรที่ต้องเสียภาษีต่ำกว่าป้าย 200 บาท ให้เสียภาษีป้ายละ 200 บาท


การไม่ชำระค่าภาษีภายในกำหนดเวลา

     1.ไม่ยื่นแบบภายในเดือนมีนาคมหรือหลังติดตั้งป้าย 15 วัน เสียเงินเพิ่ม 10 % ของค่าภาษี

     2.ยื่นแบบไม่ถูกต้องค่าภาษีน้อยลงเสียเพิ่ม 10% ของค่าภาษีประเมินเพิ่มเติม

     3.ไม่ชำระเงินภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งประเมิน เสียเงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือนของค่าภาษี


การยื่นอุทธรณ์

     ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายได้รับแจ้งการประเมินแล้ว ถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องให้ยื่นคำร้องอุทธรณ์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรมแบบ ภ.ป.4 ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

ภาษีบำรุงท้องที่

ภาษีบำรุงท้องที่

เป็นภาษีที่จัดเก็บจาก “ที่ดิน” ซึ่งหมายถึงพื้นที่ดิน พื้นที่ที่เป็นภูเขา


ขั้นตอนการชำระภาษีบำรุงท้องที่

      เจ้าของที่ดินซึ่งมีหน้าที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน(ภ.บ.ท.5) ภายในเดือนมกราคมของปีแรก ที่มีการตีราคาปานกลางที่ดิน(ทุกรอบ 4 ปี) ณ งานจัดเก็บรายได้ ฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ ส่วนพัฒนารายได้ สำนักการคลัง


ผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะต้องชำระเงินค่าภาษีบำรุงท้องที่ภายในวันที่ 30 เมษายนของทุกปี


การไม่ยื่นแบบและชำระภาษีภายในกำหนดเวลาผู้มีหน้าที่เสียภาษี

     1.กรณีไม่ยื่นแบบภายในกำหนดเวลา จะต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 10 ของจำนวนเงินค่าภาษี

     2.กรณีไม่ชำระค่าภาษีภายในกำหนดเวลา จะต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 2 ต่อเดือนของจำนวนเงินค่าภาษี เศษของเดือนนับเป็นหนึ่งเดือน


การยื่นอุทธรณ์

     ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ได้รับแจ้งการประเมินแล้ว ถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องให้ยื่นคำร้องอุทธรณ์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบ ภ.บ.ท.9 ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

***กรณีที่บุคคลได้เป็นเจ้าของที่ดินขึ้นใหม่ จำนวนเนื้อที่ดินเดิมเปลี่ยนแปลงไปให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินภายใน 30 วัน นับจากวันที่เป็นเจ้าของที่ดินขึ้นใหม่ หรือ จำนวนเนื้อที่ดินได้มีการเปลี่ยนแปลง***


เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาติดต่อกรณีมาชำระภาษีท้องถิ่น

     1.สำเนาบัตรประชาชน + ทะเบียนบ้าน

     2.สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร(กรณีเป็นนิติบุคคล)

     3.สัญญาเช่า

     4.สำเนาหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน (นส.3 , นส.3ก),โฉนดที่ดิน, สัญญาซื้อขาย)

     5.สำเนาใบขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร

     6.หนังสือมอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ 10.- บาท(กรณีมอบอำนาจ)


เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาติดต่อกรณีชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร

     1.สำเนาฉบับเดิม ก่อนการแบ่งแยก(ถ้ามี) หรือ

     2.สำเนาใบเสร็จรับเงิน ภาษีบำรุงท้องที่หรือภาษีโรงเรือนและที่ดินปีสุดท้าย


เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาติดต่อชำระค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย

     1. สำเนาใบเสร็จรับเงิน (ครั้งสุดท้าย)

***หมายเหตุ สำหรับผู้ประกอบการซึ่งยกเลิกกิจการให้แจ้งเทศบาลภายใน 15 วัน นับจากวันยกเลิกกิจการ
ประชาสัมพันธ์การเข้าฟังประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1 <25 พ.ย. 58>

เทศบาลตำบลป่าป้อง ขอประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1 ในวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.30 น. ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง
ประชาชนและผู้สนใจเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง สามารถเข้าร่วมฟังได้ตามวันและเวลาข้างต้น โดยแต่งกายชุดสุภาพ

เชิญเที่ยวงานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2558 <16 พ.ย. 58>

เชิญเที่ยวงานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2558
วันอาทิตย์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป
ณ บริเวณหนองสระหลวง บ้านป่าไม้แดง หมู่ที่ 2 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
** ในงานมีกิจกรรมประกวดขบวนกระทบ ประกวดนางนพมาศ ประกวดขวัญใจยี่เป็ง ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การรำวงย้อนยุคของกลุ่มแม่บ้านตำบลป่าป้อง รำวงคณะยาใจ มัจฉาพาโชค การแข่งขันชกมวยศึกดาวรุ่งเพชรภูธร ณ เวทีมวยชั่วคราวหนองสระหลวง
*** รายละเอียดเพิ่มเติม โทร.053-291106 ต่อกองการศึกษา
รณรงค์แต่งเมือง อู้เมือง ลือเลื่องน้ำใจ๋ ในวาระปี 2559 สมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปีเมืองเชียงใหม่ <15 พ.ย. 58>

"รณรงค์แต่งเมือง อู้เมือง ลือเลื่องน้ำใจ๋ ในวาระปี 2559 สมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปีเมืองเชียงใหม่"

จังหวัดเชียงใหม่ รณรงค์แต่งเมือง อู้เมือง ลือเลื่องน้ำใจ๋ เพื่อเป็นการสืบสาน อนุรักษ์ ส่งเสริม วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของจังหวัดเชียงใหม่ ในการเข้าสู่เมืองมรดกโลกและในวาระปี 2559 สมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปีเมืองเชียงใหม่

ด้วยจังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจและสังคมทางภาคเหนือของประเทศ มีความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรม ที่ทรงคุณค่า เป็นที่รู้จักและยอมรับของนานาอารายประเทศ เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยิ่งใหญ่ และยาวนานกว่า 700 ปี ในปี พ.ศ.2559 ถือเป็นปีครบรอบการสถาปนาเมืองเชียงใหม่ 720 ปี เพื่อเป็นการร่วมฉลองสมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปีเมืองเชียงใหม่ และเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นเมืองมรดกโลก ทุกภาคส่วนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนอัตลักษณ์ ของความเป็นล้านนา เช่นการแต่งกาย ภาษาพูด อาหาร วัฒนธรรมประเพณี

เพื่อเป็นการสืบสาน อนุรักษ์ วัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานต่าง ๆ แต่งกายชุดพื้นเมือง อู้เมือง และแสดงออกถึงการมีอัธยาศัย ไมตรี มีน้ำใจ ต่อผู้มาเยือน ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ตลอดเดือนพฤศจิกายน เพื่อสร้างบรรยากาศ และส่งเสริมการท่องเที่ยว ประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ซึ่งกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 22 – 26 พฤศจิกายน 2558 และสุดท้ายเชิญชวนให้หน่วยงานราชการ/องค์กร/หน่วยงาน แต่งกายชุดพื้นเมือง อู้เมือง ทุกวันศุกร์ และแสดงออกถึงการมีอัธยาศัย ไมตรี มีน้ำใจ ต่อผู้มาเยือน ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ตลอดปี 2559 เพื่อร่วมฉลองสมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปีเมืองเชียงใหม่ และเตรียมความพร้อมสู่การเป็นเมืองมรดกโลก ยกเว้นวันจันทร์ให้แต่งเครื่องแบบปฏิบัติราชการตามสังกัด

การออกเยี่ยมครอบครัวเด็กแรกเกิดในตำบลป่าป้อง <12 พ.ย. 58>

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เทศบาลตำบลป่าป้อง โดยนายธัญญา ภาวะเดช (นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง) ได้รับการประสานจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เชียงใหม่ ในการออกเยี่ยมครอบครัวเด็กแรกเกิดในตำบลป่าป้อง จำนวน 2 ราย โดยมอบหมายให้นางสาวภัควรินทร์ มงคลรัตนพันธ์ รองนายกเทศมนตรี และวัชรารักษ์ วงค์จักร์ นักพัฒนาชุมชนเป็นตัวแทนออกร่วมในภารกิจเยี่ยมบ้านดังกล่าว

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23  


 
 
Copyright © 2009-2020 โดย เทศบาลตำบลป่าป้อง - http://www.papong.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลป่าป้อง 155 หมู่ 6 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทร. 053-291106
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com