http://www.papong.go.th
 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารท้องถิ่น
สภาท้องถิ่น
ฝ่ายปกครอง
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สถานที่ท่องเที่ยว
เชียงใหม่ศิลาดล
 
 
นายธัญญา ภาวะเดช
นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลป่าป้อง
 
 
 
ขณะนี้ 11 คน
สถิติวันนี้ 164 คน
สถิติเดือนนี้ 7557 คน
สถิติปีนี้ 121633 คน
สถิติทั้งหมด 695855 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2552

เพลง ล่องแม่ปิง


 

เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-291106 โทรสาร 053-484843
 
 

   

การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ตำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นฯ <02 มิ.ย. 59>

การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ตำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตำบลป่าป้อง รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แนบไว้


การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ตำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นฯ (163 KB.)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานเทศบาลฯ <02 มิ.ย. 59>

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหาร ตำแหน่งปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แนบไว้


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานเทศบาลฯ (82 KB.)
ให้ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) <31 พ.ค. 59>

ให้ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)

รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แนบไว้ให้ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) (484 KB.)
ประชาสัมพันธ์การ รับโอน(ย้าย) จำนวน 2 อัตรา <31 พ.ค. 59>

เทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา
1. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไประดับต้น) จำนวน 1 อัตรา
2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

ผู้มีความสนใจสามารถยื่นคำร้องพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ได้ที่
- สำนักงานเทศบาลตำบลป่าป้อง 155 หมู่ 6 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
- โทรศัพท์ 053-291106 , 081-8840350
- โทรสาร 053-484843

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือกฯ <18 พ.ค. 59>

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหาร ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับดัน)ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือกฯ (860 KB.)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานเทศบาลฯ (ตำแหน่งปลัดเทศบาล)เพิ่มเติม <18 พ.ค. 59>

       ตามที่เทศบาลตำบลป่าป้องได้ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหาร ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) ในระหว่างวันที่ 20 เมษายน – 13 พฤษภาคม 2559  ตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลฯ ลงวันที่ 4 เมษายน 2559 นั้น

        เนื่องจากได้ตรวจสอบแล้วพบว่ามีความคาดเคลื่อนเกี่ยวกับคณะแนนประวัติการรับราชการ (คุณสมบัติ) ของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ดังนั้น คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลฯ จึงขอยกเลิกประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลฯ ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือก ดังนี้

ลำดับที่

เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ-สกุล

คะแนนประวัติการรับราชการ (คุณสมบัติ)

1

01

นางกัลยา         มีรักษ์

87.00

2

02

นายกษิติกานต์   ปาจุวัง

74.20

         ทั้งนี้ ในกรณีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกไม่มีชื่อ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน หรือเห็นว่าคุณสมบัติของตัวเองไม่ถูกต้อง  ผู้สมัครนั้นมีสิทธิจะยืนยันว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการสมัครเข้ารับการคัดเลือก หรือทักท้วงขอแก้ไขคะแนนคุณสมบัติของตนเอง โดยยืนยันหนังสือพร้อมเอกสารหลักฐานที่จะยืนยันว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน หรือที่จะทักท้วงคะแนนคุณสมบัติได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาลตำบลป่าป้อง  อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดดังกล่าวถือว่าผู้ว่าสมัครฯ ไม่ประสงค์จะให้เพิ่มเติมรายชื่อหรือแก้ไขคะแนนคุณสมบัติ แต่ประการใด

       จึงประกาศม่ให้ทราบโดยทั่วกัน

                ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2559                   
ประกาศเพิ่มเติม (737 KB.)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานเทศบาลฯ (ตำแหน่งปลัดเทศบาล) <16 พ.ค. 59>

ตามที่เทศบาลตำบลป่าป้องได้ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหาร ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) ในระหว่างวันที่ 20 เมษายน – 13 พฤษภาคม 2559 นั้น

บัดนี้ การรับสมัครเพื่อคัดเลือกพนักงานเทศบาลได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตรงตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตำบลป่าป้อง จำนวน 2 ราย ดังนี้

ลำดับที่

เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ-สกุล

คะแนนประวัติการรับราชการ (คุณสมบัติ)

1

01

นางกัลยา         มีรักษ์

88.60

2

02

นายกษิติกานต์   ปาจุวัง

74.60

                      ทั้งนี้ หากคณะกรรมการคัดเลือกฯ ตรวจพบในภายหลังว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศ หรือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะตัดสิทธิผู้นั้นมิให้เข้ารับการคัดเลือก หรือพิจารณาไม่ให้ผ่านการคัดเลือก หรือถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีผู้เข้ารับการคัดเลือก และหากพบว่าเป็นการเจตนา หรือจงใจทุจริตจะพิจารณาให้มีการดำเนินการทางวินัยแก่ผู้นั้น โดยจะดำเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ชั้นล่าง) บริเวณด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น.

                      จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

รายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล (28 KB.)
ประชาสัมพันธ์ รับโอน(ย้าย) จำนวน 2 อัตรา <20 เม.ย. 59>

เทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา
1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
2. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา

ผู้มีความสนใจสามารถยื่นคำร้องพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ได้ที่
- สำนักงานเทศบาลตำบลป่าป้อง 155 หมู่ 6 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
- โทรศัพท์ 053-291106 , 081-8840350
- โทรสาร 053-484843


รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหาร <07 เม.ย. 59>

เทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหาร ตำแหน่งปลัดเทศบาล (นักบริการงานท้องถิ่น ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา โดยกำหนดรับสมัครคัดเลือกฯ ระหว่างวันที่ 20 เมษายน - 13 พฤษภาคม 2559 และกำหนดวันดำเนินการคัดเลือกฯ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559

หมายเลขโทรศัพท์ 053-291106 , 081-884-0350 ติดต่องานการเจ้าหน้าที่
สำเนาประกาศ (390 KB.)
ประชาสัมพันธ์ รับโอน(ย้าย) <23 มี.ค. 59>

ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล

เทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง  จำนวน  1  ตำแหน่ง
1.  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ   จำนวน  1  อัตรา

ผู้มีความสนใจยื่นคำร้องพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ได้ที่
- สำนักงานเทศบาลตำบลป่าป้อง เลขที่ 155 หมู่ 6 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
- โทรศัพท์ 053-291106
- โทรสาร 053-484843

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23  


 
 
Copyright © 2009-2020 โดย เทศบาลตำบลป่าป้อง - http://www.papong.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลป่าป้อง 155 หมู่ 6 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทร. 053-291106
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com