http://www.papong.go.th
 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารท้องถิ่น
สภาท้องถิ่น
ฝ่ายปกครอง
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สถานที่ท่องเที่ยว
เชียงใหม่ศิลาดล
 
 
นายธัญญา ภาวะเดช
นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลป่าป้อง
 
 
 
ขณะนี้ 9 คน
สถิติวันนี้ 161 คน
สถิติเดือนนี้ 7554 คน
สถิติปีนี้ 121630 คน
สถิติทั้งหมด 695852 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2552

เพลง ล่องแม่ปิง


 

เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-291106 โทรสาร 053-484843
 
 

   

ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1 , ผด.2) <03 ต.ค. 59>

    ด้วยเทศบาลตำบลป่าป้อง  อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่  ได้จัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  ไปแล้วนั้น

     บัดนี้  เทศบาลตำบลป่าป้อง  จึงขอประกาศแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1 , ผด.2)  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2560 

     ทั้งนี้สามารถขอดูหรือสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลป่าป้อง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าป้อง หมู่ที่ 6 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  โทรศัพท์  053-291106
(896 KB.)
ประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 <03 ต.ค. 59>


ประชาสัมพันธ์การ รับโอน(ย้าย) จำนวน 2 อัตรา (10/59) <30 ก.ย. 59>

เทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา

1. เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปง/ชง จำนวน 1 อัตรา

2. นายช่างโยธา ปง/ขง จำนวน 1 อัตรา

 

ผู้มีความสนใจสามารถยื่นคำร้องพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ได้ที่

- สำนักงานเทศบาลตำบลป่าป้อง 155 หมู่ 6 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220

- โทรศัพท์ 053-291106 , 081-8840350

- โทรสาร 053-484843


เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 <30 ก.ย. 59>

ด้วย  สภาเทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  ได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  โดยมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  ในการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  3 ประจำปี  2559  ครั้งที่  2  เมื่อวันที่  30  สิงหาคม  2559  และได้เสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา  62  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13)  พ.ศ.2552  ซึ่งนายกเทศมนตรีตำบลป่าป้องได้ลงนามอนุมัติใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติเรียบร้อยแล้ว  นั้น
ดังนั้น  เทศบาลตำบลป่าป้อง  จึงความอนุเคราะห์จากท่านได้ประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบถึงการประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  และหากประชาชนท่านใดต้องการรับทราบข้อมูลเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเทศบาลตำบลป่าป้อง  หรือที่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลป่าป้อง www.papong.go.th หัวข้อดาวน์โหลดเอกสารราชการ

ประชาสัมพันธ์การ รับโอน(ย้าย) จำนวน 2 อัตรา (9/59) <19 ก.ย. 59>

เทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา

1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก/ขก จำนวน 1 อัตรา

2. นายช่างโยธา ปง/ขง จำนวน 1 อัตรา

 

ผู้มีความสนใจสามารถยื่นคำร้องพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ได้ที่

- สำนักงานเทศบาลตำบลป่าป้อง 155 หมู่ 6 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220

- โทรศัพท์ 053-291106 , 081-8840350

- โทรสาร 053-484843


ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการงดจำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิด ในเขตออกเสียงระหว่างเวลา 18.00 นาฬิกา ของวันก่อนออกเสียงจนสิ้นสุดวันออกเสียง <04 ส.ค. 59>

       ด้วย  พระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ  พ.ศ.2559  มาตร  61  บัญญัติว่า  ห้ามขาย  จำหน่าย  จ่ายแจก  หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิด  ในเขตออกเสียงระหว่าง  เวลา  18.00  นาฬิกา  ของวันก่อนวันออกเสียงจนสิ้นสุดวันออกเสียง  (ตั้งแต่วันที่  6  สิงหาคม  2559  เวลา  18.00  น.  ถึงวันที่  7  สิงหาคม  2559  เวลา  24.00  น.)  ซึ่งระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ    
ดังนั้น  เพื่อให้การออกเสียงประชามติในวันที่  7  สิงหาคม  2559  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
       เทศบาลตำบลป่าป้อง  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ร้านค้า  สถานบริการ  และประชาชน  ในพื้นที่ให้รับทราบโดยทั่วกัน 


ประชาสัมพันธ์การ รับโอน(ย้าย) จำนวน 2 อัตรา (7/59) <11 ก.ค. 59>

เทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา

1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก/ขก จำนวน 1 อัตรา

2. นายช่างโยธา ปง/ขง จำนวน 1 อัตรา

 

ผู้มีความสนใจสามารถยื่นคำร้องพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ได้ที่

- สำนักงานเทศบาลตำบลป่าป้อง 155 หมู่ 6 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220

- โทรศัพท์ 053-291106 , 081-8840350

- โทรสาร 053-484843


ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ <28 มิ.ย. 59>

ด้วยจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ได้จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้านการปฏิรูปอย่างแท้จริง เทศบาลตำบลป่าป้อง ขอประชาสัมพันธ์ให้ท่านทราบโดยท่านสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.cme2.go.th/news/cme22/attach_file/stm_attach_file/33373.pdf

รับสมัครนักเรียน เพื่อร่วมคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2559 <13 มิ.ย. 59>

ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักเรียน เพื่อร่วมคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกเยาวชนที่มีความรู้ ความสามารถ บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น สังคม และประเทศชาติ ตลอดจนยกย่องเชิดชูให้เป็นที่ยอมรับต่อสาธารณชนทั่วไป

สนใจติดต่องานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลป่าป้อง โทร 053-291106 หรือที่ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าป้องในวันและเวลาราชการ

ด่วน!! สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เท่านั้น


โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้สูงวัยจิตแจ่มใส ร่างกายแข็งแรง ครั้งที่ 3 <13 มิ.ย. 59>

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้สูงวัยจิตแจ่มใส ร่างกายแข็งแรง ครั้งที่ 3 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2559  ตั้งแต่ เวลา 08.30 น.  ณ  ห้องประชุมสภาชั้น 2 เทศบาลตำบลป่าป้อง 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23  


 
 
Copyright © 2009-2020 โดย เทศบาลตำบลป่าป้อง - http://www.papong.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลป่าป้อง 155 หมู่ 6 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทร. 053-291106
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com