http://www.papong.go.th
 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารท้องถิ่น
สภาท้องถิ่น
ฝ่ายปกครอง
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สถานที่ท่องเที่ยว
เชียงใหม่ศิลาดล
 
 
นายธัญญา ภาวะเดช
นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลป่าป้อง
 
 
 
ขณะนี้ 7 คน
สถิติวันนี้ 52 คน
สถิติเดือนนี้ 10402 คน
สถิติปีนี้ 50574 คน
สถิติทั้งหมด 624796 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2552

เพลง ล่องแม่ปิง


 

เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-291106 โทรสาร 053-484843
 
 

   

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือกฯ <18 พ.ค. 59>

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหาร ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับดัน)ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือกฯ (860 KB.)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานเทศบาลฯ (ตำแหน่งปลัดเทศบาล)เพิ่มเติม <18 พ.ค. 59>

       ตามที่เทศบาลตำบลป่าป้องได้ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหาร ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) ในระหว่างวันที่ 20 เมษายน – 13 พฤษภาคม 2559  ตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลฯ ลงวันที่ 4 เมษายน 2559 นั้น

        เนื่องจากได้ตรวจสอบแล้วพบว่ามีความคาดเคลื่อนเกี่ยวกับคณะแนนประวัติการรับราชการ (คุณสมบัติ) ของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ดังนั้น คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลฯ จึงขอยกเลิกประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลฯ ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือก ดังนี้

ลำดับที่

เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ-สกุล

คะแนนประวัติการรับราชการ (คุณสมบัติ)

1

01

นางกัลยา         มีรักษ์

87.00

2

02

นายกษิติกานต์   ปาจุวัง

74.20

         ทั้งนี้ ในกรณีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกไม่มีชื่อ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน หรือเห็นว่าคุณสมบัติของตัวเองไม่ถูกต้อง  ผู้สมัครนั้นมีสิทธิจะยืนยันว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการสมัครเข้ารับการคัดเลือก หรือทักท้วงขอแก้ไขคะแนนคุณสมบัติของตนเอง โดยยืนยันหนังสือพร้อมเอกสารหลักฐานที่จะยืนยันว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน หรือที่จะทักท้วงคะแนนคุณสมบัติได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาลตำบลป่าป้อง  อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดดังกล่าวถือว่าผู้ว่าสมัครฯ ไม่ประสงค์จะให้เพิ่มเติมรายชื่อหรือแก้ไขคะแนนคุณสมบัติ แต่ประการใด

       จึงประกาศม่ให้ทราบโดยทั่วกัน

                ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2559                   
ประกาศเพิ่มเติม (737 KB.)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานเทศบาลฯ (ตำแหน่งปลัดเทศบาล) <16 พ.ค. 59>

ตามที่เทศบาลตำบลป่าป้องได้ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหาร ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) ในระหว่างวันที่ 20 เมษายน – 13 พฤษภาคม 2559 นั้น

บัดนี้ การรับสมัครเพื่อคัดเลือกพนักงานเทศบาลได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตรงตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตำบลป่าป้อง จำนวน 2 ราย ดังนี้

ลำดับที่

เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ-สกุล

คะแนนประวัติการรับราชการ (คุณสมบัติ)

1

01

นางกัลยา         มีรักษ์

88.60

2

02

นายกษิติกานต์   ปาจุวัง

74.60

                      ทั้งนี้ หากคณะกรรมการคัดเลือกฯ ตรวจพบในภายหลังว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศ หรือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะตัดสิทธิผู้นั้นมิให้เข้ารับการคัดเลือก หรือพิจารณาไม่ให้ผ่านการคัดเลือก หรือถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีผู้เข้ารับการคัดเลือก และหากพบว่าเป็นการเจตนา หรือจงใจทุจริตจะพิจารณาให้มีการดำเนินการทางวินัยแก่ผู้นั้น โดยจะดำเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ชั้นล่าง) บริเวณด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น.

                      จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

รายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล (28 KB.)
ประชาสัมพันธ์ รับโอน(ย้าย) จำนวน 2 อัตรา <20 เม.ย. 59>

เทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา
1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
2. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา

ผู้มีความสนใจสามารถยื่นคำร้องพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ได้ที่
- สำนักงานเทศบาลตำบลป่าป้อง 155 หมู่ 6 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
- โทรศัพท์ 053-291106 , 081-8840350
- โทรสาร 053-484843


รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหาร <07 เม.ย. 59>

เทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหาร ตำแหน่งปลัดเทศบาล (นักบริการงานท้องถิ่น ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา โดยกำหนดรับสมัครคัดเลือกฯ ระหว่างวันที่ 20 เมษายน - 13 พฤษภาคม 2559 และกำหนดวันดำเนินการคัดเลือกฯ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559

หมายเลขโทรศัพท์ 053-291106 , 081-884-0350 ติดต่องานการเจ้าหน้าที่
สำเนาประกาศ (390 KB.)
ประชาสัมพันธ์ รับโอน(ย้าย) <23 มี.ค. 59>

ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล

เทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง  จำนวน  1  ตำแหน่ง
1.  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ   จำนวน  1  อัตรา

ผู้มีความสนใจยื่นคำร้องพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ได้ที่
- สำนักงานเทศบาลตำบลป่าป้อง เลขที่ 155 หมู่ 6 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
- โทรศัพท์ 053-291106
- โทรสาร 053-484843
การประชุมประชาคมหมู่บ้านและจัดทำแผนพัฒนา สามปี (ปี 2560-2562 <20 มี.ค. 59>

ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 18 กำหนดให้การจัดทำแผนพัฒนาสามปีให้จัดทำและทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือน มิถุนายนก่อนงบประมาณประจำปี อีกทั้งเพื่อการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นตามนโยบายของจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลตำบลป่าป้องจึงได้จัดทำโครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและจัดทำแผนพัฒนา สามปี (ปี 2560-2562) ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบลป่าป้อง เทศบาลตำบลป่าป้อง จึงขอเชิญประชาชนในตำบลป่าป้อง เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ในวัน เวลาและสถานที่ดังนี้
วันที่ 26 มี.ค.2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 10.30 น. หมู่ที่ 8 ณ ศาลาอเนกประสงค์
วันที่ 26 มี.ค.2559 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. ถึง 12.00 น. หมู่ที่ 1 ณ ศาลาอเนกประสงค์ดงหอ
วันที่ 26 มี.ค.2559 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 14.30 น. หมู่ที่ 7 ณ วัดโชคชัย
วันที่ 26 มี.ค.2559 ตั้งแต่เวลา 14.30 น. ถึง 16.00 น. หมู่ที่ 2 ณ วัดไพรสณฑ์สว่าง
วันที่ 27 มี.ค.2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 10.30 น. หมู่ที่ 6 ณ วัดดวงดี
วันที่ 27 มี.ค.2559 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. ถึง 12.00 น. หมู่ที่ 3 ณ ที่ทำการพ่อบ้าน
วันที่ 27 มี.ค.2559 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 14.30 น. หมู่ที่ 4 ณ วัดชยาลังการ์
วันที่ 27 มี.ค.2559 ตั้งแต่เวลา 14.30 น. ถึง 16.00 น. หมู่ที่ 5 ณ โบสถ์คริสจักรศรีพนาลัย
การกำหนดสมัยประชุมสามัญ <29 ก.พ. 59>

การกำหนดสมัยประชุมสามัญ

รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แนบไว้การกำหนดสมัยประชุมสามัญ (493 KB.)
ประชาสัมพันธ์ การให้บริการของกรมการจัดหางาน <26 ม.ค. 59>

http://job.doe.go.th มองหางานต้องการคน (ประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งงานว่าง)
www.doe.go.th กรมการจัดหางาน
www.nlmi-lp.com ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดลำปาง

ประชาสัมพันธ์ การให้บริการของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เป็นข้อมูลในการแนะแนวและส่งเสริมการประกอบอาชีพ การจัดหางานในประเทศ การไปทำงานต่างประเทศ ส่วนด่วน 1694

เชิญชวนสวดมนต์ข้ามปี..สร้างความดีข้ามชาติ <16 ธ.ค. 58>

วัดชยาลังการ์ (วัดป่าป้อง) อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนสวดมนต์ข้ามปี..สร้างความดีข้ามชาติ ในคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 23.00 น. เป็นต้นไป

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19  


 
 
Copyright © 2009-2020 โดย เทศบาลตำบลป่าป้อง - http://www.papong.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลป่าป้อง 155 หมู่ 6 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทร. 053-291106
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com