http://www.papong.go.th
 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารท้องถิ่น
สภาท้องถิ่น
ฝ่ายปกครอง
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สถานที่ท่องเที่ยว
เชียงใหม่ศิลาดล
 
 
นายธัญญา ภาวะเดช
นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลป่าป้อง
 
 
 
ขณะนี้ 7 คน
สถิติวันนี้ 155 คน
สถิติเดือนนี้ 7548 คน
สถิติปีนี้ 121624 คน
สถิติทั้งหมด 695846 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2552

เพลง ล่องแม่ปิง


 

เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-291106 โทรสาร 053-484843
 
 

   

ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 <29 มิ.ย. 60>

ตามที่ สภาเทศบาลตำบลป่าป้อง ได้มีการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 นั้น
ทั้งนี้ ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 บัญญัติว่า การประชุมของสภาเทศบาลย่อมเป็นการเปิดเผยตามลักษณะที่จะได้กำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 33 ระบุว่า ให้เลขานุการสภาท้องถิ่น ปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบ นั้น
ดังนั้น หากประชาชนท่านใดต้องการรับทราบข้อมูลรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าป้องสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าป้อง หรือ ที่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลป่าป้อง www.papong.go.th
ุคู่มือการปฏบัติงาน ทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น <13 มิ.ย. 60>
คู่มือการปฏิบัติงานประวัติข้าราชการและพนักงาน อปท. (232 KB.)
งานสารบัญและทะเบียนประวัติ (935 KB.)
ประชาสัมพันธ์ โครงการเทศบาลสัญจร ปี 2560 <26 พ.ค. 60>

ข่าวประชาสัมพันธ์..... เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง และคณะผู้บริหารเทศบาล เจ้าหน้าที่ทุกส่วน ขอเชิญชวน เชิญเที่ยวงาน "เทศบาลสัญจรพบประชาชน ประจำปี 2560"
ในวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 14. 00 น. ณ โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ตามที่ รัฐบาลได้มีนโยบายด้านการให้บริหารประชาชน โดยเน้นการให้บริการแก่ประชาชนที่ไปติดต่อราชการจะต้องได้รับการบริการจากเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยความเสมอภาค สะดวด รวดเร็ว และเป็นธรรม เพื่อลดเงื่อนไขระหว่างส่วนราชการกับประชาฃน เทศบาลตำบลป่าป้อง ซึ่งมีความห่วงใยความเป็นอยู่ ของประชาชน จึงมีความประสงค์จะให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลป่าป้องได้รับการบริหารในด้าน ต่างๆอย่างดีที่สุด ท่านผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 053-291106 ต่อ 16 สำนักปลัดเทศบาลตำบลป่าป้อง ได้ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลตำบลป่าป้อง <24 พ.ค. 60>

     ตาม หนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช. 0004/ว0019 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2560 เรื่อง การจัดทำแผนป้องปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแนวทางการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Integrity and Transparency Assessment (ITA) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ พ.ศ.2560-2564  ประกอบกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น Integrity and Transparency Assessment (ITA) เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  โดยทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เสนอการบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรมการดำเนินงาน (Integrity Assessment) และดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

      เทศบาลตำบลป่าป้อง จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลตำบลป่าป้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบลป่าป้องให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  จึงประกาศใช้แผนปฏิบัติการดังกล่าวรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

                                จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                                ประกาศ  ณ  วันที่   24   เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.2560


ประกาศ (186 KB.)
ปก (143 KB.)
บทนำ (88 KB.)
ส่วนที่ 2 (180 KB.)
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต (63 KB.)
มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต (74 KB.)
มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน (62 KB.)
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ อปท. (63 KB.)
ส่วนที่ 3 มิติที่ 1 (197 KB.)
ส่วนที่ 3 มิติที่ 2 (258 KB.)
ส่วนที่ 3 มิติที่ 3 (174 KB.)
ส่วนที่ 3 มิติที่ 4 (176 KB.)
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ 2560 <03 พ.ค. 60>

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตำบลป่าป้อง ประชาสัมพันธ์กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการที่มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจำเป็น มีการปรับปรุงภารกิจให้ทีนต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนอนความต้องการและมีการประเมินผลการให้บริการอย่างสม่ำเสมอ โดยประชาชนผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตำบลป่าป้อง สำนักปลัดเทศบาลตำบลป่าป้อง ได้ตามเวลาราชการ หรือ เบอร์โทรศัพท์ 053-291106
ขอเชิญร่วมงานสืบสานวิถีวัฒนธรรม 3 ชาติพันธ์ุ ประจำปี 2560 <03 เม.ย. 60>

ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาล ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงาน สืบสานวิถีวัฒนธรรม 3 ชาติพันธุ์ ไทลื้อ, ไทเขิน, ไทยอง เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิมให้คงอยู่ และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้เห็นความสำคัญเพื่อสืบทอดประเพณีให้คงอยู่ และยังส่งเสริมการท่องเที่ยวของท้องถิ่นอีกด้วย เทศบาลตำบลป่าป้องจึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสืบสานวิถีวัฒนธรรม 3 ชาติพันธุ์ขึ้น ในวันที่ 23 - 23 เมษายน 2560 ณ ลานกิจกรรมวัดชยาลังการ์ (วัดป่าป้อง) เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป กิจกรรมในงาน อาทิ นิทรรศการแสดงวิถีชีวิตวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ ชมและซื้อสินค้ากาดมั่วคัวฮอมเป็นต้น จึงขอเชิญชวนทุกท่านเที่ยวชมงานตามวันเวลาดังกล่าวโดยพร้อมกัน หากมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ เทศบาลตำบลป่าป้อง 053-291106 ต่อ 21 โทรศัพท์มือถือ 061-6850844


การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คำขวัญส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 2560 <29 มี.ค. 60>

ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ด้วยกระทรวงมหาดไทย (สำนักงาน ก.ถ.) ได้จัดการประกวดคำขวัญส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการตัดสินการประกวดคำขวัญ ได้พิจารณาคำขวัญที่สมควรได้รับรางวัลชนะเลิศแล้ว และกระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศ เรื่องผลการตัดสินการประกวดคำขวัญ ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 โดยคำขวัญที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือ "ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยความเป็นธรรม" ของ นายทรงยศ กาฬบุตร หัวหน้าฝ่ายการโยธา เทศบาลตำบลพนา อ.อำนาจเจริญ พร้อมทั้งได้มีการประกาศผลผ่านทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.ถ. ไปแล้ว 
เทศบาลตำบลป่าป้อง จึงขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง นำคำขวัญที่ชนะการประกวด มาใช้เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมผ่านช่องทางหรือวิธีการต่างๆ เช่น วางไว้หน้าเวปไซต์ของหน่วยงาน จัดทำแผ่นป้ายคำขวัญติดตั้งไว้ ณ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดไว้เป็นข้อความด้านล่างของหนังสือราชการทุกประเภท จัดทำสติ๊กเกอร์หรือแผ่นพับแจกจ่ายประชาสัมพันธ์ ตามแหล่งชุมชน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกของบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่่วประเทศให้ยึดถือค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมและประมวลจริยธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการป้องกันแก้ไขไฟป่าและหมอกควัน <23 มี.ค. 60>

เทศบาลตำบลป่าป้องได้มีการจัดอบรมโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ให้กับอาสาสมัครดับไฟป่าและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันอย่างทันท่วงที โดยจัดอบรมในวันที่ 27 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. ณ ชุมชนสานนิมิตร หมู่ที่ 1 บ้านป่าตึงน้อย ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด 
รับลงทะเบียนผู้มีรายไ้ดน้อย รอบที่ 2 ประจำปี 2560 <23 มี.ค. 60>

ข่าวประชาสัมพันธ์
เทศบาลตำบลป่าป้องได้เปิดลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการยกระดับประสิทธิภาพของการจัดสวัสดิการสังคมและการช่วยเหลือของภาครัฐ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน โดยมี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทยจำกัด(มหาชน) กรมบัญชีกลาง(สำนักงานคลังจังหวัด) และสำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร เป็นกลไกรับลงทะเบียน โดยลงทะเบียนที่ไดที่หนึ่งเท่านั้น ระหว่างวันที่ 3 เมษายน ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 นั้น
สำหรับผู้ที่จะไปลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย ต้องตรวจสอบว่าเรามีคุณสมบัติตามนี้หรือไม่

1. มีสัญชาติไทย

2. อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป (เกิดก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 2542)

3. เป็นผู้ว่างงาน หรือมีรายได้ไม่เกิน 1 แสนบาท ในปี 2559

4. ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน ได้แก่ เงินฝากธนาคาร, สลากออมสิน, สลาก ธ.ก.ส., พันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้ หรือถ้ามีทรัพย์สินทางการเงินดังกล่าว จะต้องมีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาท ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง

5. ไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมาย หรือถ้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

(5.1) ที่อยู่อาศัยที่เป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน)
กรณีอยู่อาศัยอย่างเดียว
- บ้านหรือทาวน์เฮ้าส์ต้องมีพื้นที่ ไม่เกิน 25 ตารางวา 
- ห้องชุดต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร

กรณีเป็นที่อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดิน
- เพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 10 ไร่
- เพื่อการอื่นที่ไม่ใช่การเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่

(5.2) ที่ดิน
กรณีใช้ประโยชน์จากที่ดิน
- เพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 10 ไร่
- เพื่อการอื่นที่ไม่ใช่การเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่

หมายเหตุ : รายได้ หมายถึงรายได้ของบุคคลที่ลงทะเบียนเท่านั้น ในกรณีประกอบอาชีพร่วมกันทั้งครัวเรือน (เช่น ทำการเกษตรร่วมกัน) และไม่สามารถแยกรายได้ออกมาเป็นรายบุคคลได้ ให้ถือว่า รายได้ของครัวเรือนเป็นรายได้ของหัวหน้าครอบครัวแต่เพียงคนเดียว
เพื่อให้การบริการรับลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธภาพในการลงทะเบียนให้แก่ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่ จึงมีการเปิดจุดรับ ณ ที่ทำการสำนักงานเทศบาลตำบลป่าป้อง ในวันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ.2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00 น. จึงขอเชิญชวนผู้มีความสนใจสามารถมาลงทะเบียนตามวันเวลาดังกล่าว หากมีข้อส่งสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 053-291160 ต่อ 16 สำนักปลัด


ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการบริจาคเลือด ณ เชียงใหม่ศิลาดล 2560 <22 มี.ค. 60>

เชียงใหม่ศิลาดล ได้จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตโดยร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่และเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกรับบริจาคโลหิต ในวันอังคารที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2560 ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น. ณ เชียงใหม่ศิลาดล ถ.ดอยสะเก็ด-ป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลตำบลป่าป้องจึงขอเชิญชวนท่านผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมตามวันเวลาดังกล่าว
หากท่านมีความประสงค์จะบริจาคส่วนประกอบโลหิต ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
– เป็นผู้บริจาคโลหิตประจำมาอย่างต่อเนื่อง 3-4 ครั้ง ติดต่อกัน ทุก ๆ 3 เดือน
– เส้นเลือดที่ข้อพับแขนเห็นชัดเจน
– เมื่อครบกำหนดบริจาคโลหิตครั้งต่อไป กรุณาติดต่อ ห้องรับบริจาคพลาสมาและเกร็ดโลหิต เพื่อให้เจ้าหน้าที่คัดกรองคุณสมบัติ ว่าสามารถบริจาคส้วนประกอบโลหิตได้หรือไม่
คุณสมบัติของผู้ที่จะบริจาคเลือดต้องมีอะไรบ้าง
1. อายุระหว่าง 17 ปี ถึง 60 ปีบริบูรณ์ ( ถ้าเป็นผู้บริจาคครั้งแรกต้องอายุไม่เกิน 55 ปี)
2. มีน้ำหนัก 45 กิโลกรัมขึ้นไป
3. มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว ไม่อยู่ระหว่างไม่สบายหรือรับประทานยาใดๆ
4. ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ หรือติดยาเสพติด
5. สตรีไม่อยู่ในระหว่างมีประจำเดือน ตั้งครรภ์หรือ ให้นมบุตร และไม่มีการคลอดบุตรหรือแท้งบุตรภายใน 6 เดือนที่ผ่านมา
การเตรียมตัวก่อนบริจาคโลหิต
1. นอนหลับให้เพียงพออย่างน้อย 6 ชั่วโมงต่อเนื่อง ในเวลาปกติคืนก่อนวันบริจาค
2. รับประทานอาหารมื้อหลักก่อนมาบริจาคโลหิต หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง เนื่องจากจะทำให้สีของพลาสมาผิดปกติเป็นสีขาวขุ่น ไม่สามารถนำไปใช้ได้
3. ดื่มน้ำ 3-4 แก้ว จะช่วยป้องกันอาการแทรกซ้อน เช่น มึนงง อ่อนเพลีย หรือวิงเวียนศีรษะ ภายหลังบริจาคโลหิต หลีกเลี่ยงชา กาแฟ หรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน
4. งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนบริจาค
5. งดสูบบุหรี่ ก่อนและหลังบริจาคโลหิต 1 ชั่วโมง เพื่อให้ปอดฟอกโลหิตได้ดี
สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-291106 ต่อ 16(สำนักปลัดเทศบาลตำบลป่าป้อง)


 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 21 22 23  


 
 
Copyright © 2009-2020 โดย เทศบาลตำบลป่าป้อง - http://www.papong.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลป่าป้อง 155 หมู่ 6 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทร. 053-291106
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com