http://www.papong.go.th
 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารท้องถิ่น
สภาท้องถิ่น
ฝ่ายปกครอง
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สถานที่ท่องเที่ยว
เชียงใหม่ศิลาดล
 
 
นายธัญญา ภาวะเดช
นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลป่าป้อง
 
 
 
ขณะนี้ 7 คน
สถิติวันนี้ 157 คน
สถิติเดือนนี้ 7550 คน
สถิติปีนี้ 121626 คน
สถิติทั้งหมด 695848 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2552

เพลง ล่องแม่ปิง


 

เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-291106 โทรสาร 053-484843
 
 

   

การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน <28 ก.พ. 60>

ด้วย ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ถูกกำหนดเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  เป็นมาตรการป้องกันการทุจริตในเชิงรุกที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการโดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบถึงข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่สะท้อนจากเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ และนำมาปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้มีความโปร่งใส  เป็นธรรม  ปลอดจากการทุจริต ประกอบมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559  เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560 ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. เสนอ

                       เทศบาลตำบลป่าป้อง  จึงขอประกาศแสดงเจตจำนงที่จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรม  มีความโปร่งใส  ปราศจากการทุจริต  และพร้อมที่จะได้รับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจำนงทั้งต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน ดังนี้

ข้อ  1  เจตจำนงในการบริหารงานและนำหน่วยงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน 

เพื่อเป็นการแสดงความตั้งใจหรือคำมั่นที่จะนำหน่วยงานด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  มีคุณธรรม  มีความโปร่งใส  ปราศจากการทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจำนงที่ได้แสดงไว้

ข้อ  2  นโยบายในการพัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

                       กำหนดนโยบายในการพัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานของเทศบาลตำบลป่าป้อง  มุ่งมั่นพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  6  ด้าน  ดังนี้

2.1 ด้านความโปร่งใส  เป็นการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงการดำเนินการตามภารกิจหน้าที่ด้วยความสุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

(1)  มุ่งเน้นการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ มติ อย่างเคร่งครัด

(2)  ให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสโดยยึดหลักความสุจริต   เที่ยงธรรม ถูกต้อง ตรวจสอบได้ตอบบทบัญญัติของกฎหมาย

(3)  ให้ความสำคัญกับการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักความถูกต้อง สุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม

(4)  มุ่งเน้นการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสเที่ยงธรรม  รวดเร็ว โดยยึดหลักความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ มติ

2.2  ด้านความพร้อมรับผิด  ผู้บริหารและพนักงานมีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน พร้อมรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่  ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ  ดังนี้

(1)  มุ่งเน้นในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีคุณธรรมโดยยึดหลักสุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม และพร้อมรับผิด

(2)  มุ่งมั่นในการบริหารงาน/ปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็มใจ กระตือรือร้น มีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในพันธกิจ โดยยึดหลักความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ มติ อย่างเคร่งครัด

2.3  ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตนตามแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

(1)  ยึดมั่นในการบริหารจัดการองค์กรเกี่ยวกับความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย

(2)  ยึดมั่นในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  ไม่รับสินบนและการใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์ในการปฏิบัติงานโดยมิชอบ

2.4  ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร  ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตนตามแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

(1)  สร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานไม่ทนต่อการทุจริต  อายและเกรงกลัวต่อการทุจริต จนก่อให้เกิดวัฒนธรรมในการต่อต้านการทุจริตได้ตามหลักนิติธรรม ภาระรับผิดชอบโดยยึดหลักความถูกต้อง สุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม

(2)  ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร

(3)  มีแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน โดยให้ผู้บริหารและพนักงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

2.5  ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน มีระบบการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐาน ยึดหลักความถูกต้อง เป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ และมีคุณธรรมในการปฏิบัติงานรวมถึงการบริหารงานภายในหน่วยงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

(1)  มุ่งเน้นการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ มติ ด้วยความสุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม

(2)  มุ่งเน้นการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยยึดหลักคุณธรรม

(3)  มุ่งเน้นการบริหารงบประมาณ โดยยึดหลักความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ มติ โปร่งใสตรวจสอบได้ คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

(4)  ให้ความสำคัญกับการมอบหมายงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ และความรับผิดชอบด้วยความเป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ

(5)  ให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยและส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงาน

2.6  ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน  เพื่อถ่ายทอดนโยบายทั้ง  5  ด้านดังกล่าวข้างต้นให้ผู้บริหารและพนักงานทราบและถือปฏิบัติ  ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

(1)  สื่อสารประชาสัมพันธ์ในการถ่ายทอดนโยบายทั้ง 5 ด้าน ให้ผู้บริหารและพนักงานเกิดความตระหนักและให้ความสำคัญถึงการปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยวิธีการ/ช่องทางการสื่อสาร เช่น หนังสือสั่งการ การปิดประกาศ ประกาศเว็บไซต์  เป็นต้น

(2)  ให้ความสำคัญกับการเปิดโอกาสให้มีการสื่อสารสองทาง โดยการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบาย 5 ด้านดังกล่าวข้างต้น เช่น หนังสือแสดงความคิดเห็น การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมผู้บริหาร/พนักงาน เป็นต้น                

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ   ณ   วันที่   27  กุมภาพันธ์  2560

 

                                                                         ธัญญา  ภาวะเดช

                                                      (นายธัญญา  ภาวะเดช)

                                                   นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน (99 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลป่าป้อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส <28 ก.พ. 60>

ข่าวประชาสัมพันธ์ 
"ประกาศเทศบาลตำบลป่าป้อง 
เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส"
เทศบาลตำบลป่าป้อง ได้กำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อเป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และค่านิยมสำหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือ และปฏิบัติดวบคู่กับ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆ โดยมุ่งมั่นที่จะนำหน่วยงานให้ดำเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมปราศจากการทุจริต เพื่อให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 พระราชกฤษฎาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านที่ดี พ.ศ. 2546 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 10การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันป

ประกาศเทศบาลตำบลป่าป้อง <27 ก.พ. 60>

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าป้อง เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
การจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลป่าป้อง ประจำปี 2560 <23 ก.พ. 60>

ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลป่าป้อง ขอเชิญชวนประชาชน เที่ยวชมโครงการการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลป่าป้อง ประจำปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน ความสามัคคีมีน้ำใจนักกีฬา ไม่พึ่งยาเสพติด และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ทั้งนี้ภายในงาน จะมีการจัดแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระดับหมู่บ้านในตำบลป่าป้อง การแข่งขันกองเชียร์ และอื่นๆอีกมากมาย กิจกรรมนี้จัดขึ้นในวันเสาร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านป่าไม้แดง
งานแสดงผลงานศิลปิน OTOP " หัตถศิลป์ ศิลปิน รัชกาลที่ 9" ครั้งที่ 1 <23 ก.พ. 60>

ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลป่าป้อง ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมงานแสดงผลงานศิลปิน OTOP "หัตถศิลป์ ศิลปิน รัชกาลที่ 9" ครั้งที่ 1 ณ เชียงใหม่ศิลาดล อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
รณรงค์การประหยัดไฟฟ้า ตามมาตรการ 4 ป. ประจำปีงบประมาณ 2560 <03 ก.พ. 60>


การติดตั้งเบรอ์โทรศัพท์ภายในเทศบาลตำบลป่าป้อง <31 ม.ค. 60>

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลป่าป้อง เรื่องการติดตั้งเบอร์โทรศัพท์ภายในเทศบาลตำบลป่าป้อง สามารถโทรติดต่อสอบถาม งานราชการได้ดังนี้ 

เบอร์โทรศพัท์เทศบาล 0523-291-106

กด  0  ต่อ โอเปอร์เรเตอร์

กด 11  ต่อ นายกเทศมนตร (คุณธัญญา ภาวะเดช)

กด 12  ต่อ รองนายกเทศมนตรี ( คุณภัควรินทร์  มงคลรัตนพันธ์)

กด 13  ต่อ รองนายกเทศมนตรี ( คุณวันชัย  พรหมกันธา)

กด 14  ต่อ ปลัดเทศบาล  (คุณกัลยา มีรักษ์)

กด 15  ต่อ หัวหน้าสำนักปลัด ( คุณไมตรี  ทรัพย์ฉายแสง)

กด 16  ต่อ งานสำนักปลัด

กด 17  ต่อ งานบรรเทาสารธารณภัย

กด 21  ต่อ กองการศึกษา

กด 31  ต่อ ผู้อำนวยการกองคลัง (คุณชฏาพร ปินตาเสน)

กด 32  ต่อ งานกองคลัง

กด 41  ต่อ งานกองช่าง

โดยสามารถโทรติดต่อได้ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-16.30 น. หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์) 


กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2560 <12 ม.ค. 60>

ประชาสัมพันธ์ งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลทุกท่าน ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าป้อง เริ่มลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งได้รับเกียรติจากนาย วิจิตร หลังสัน นายอำเภอดอยสะเก็ด เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยภายในงานมีกิจกรรมการแสดงและกิจกรรมสันทนาการเสริมสร้างการเรียนรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนมากมาย อาทิเช่น การแสดงความสามารถการละเล่นประกอบดนตรีบนเวที การเล่นเกม ตอบคำถาม กิจกรรมฝึกทักษะต่างๆ ทั้งนี้มี ของขวัญของรางวัลมากมาย และมีซุ้มอาหาร เครื่องดื่มจากหน่วยงาน ผู้ประกอบการ และกลุ่มมวลชนในตำบลป้องมาบริการฟรีตลอดทั้งงาน
ประฃาสัมพันธื ให้งดเผาทุกประเภท <05 ม.ค. 60>

ด้วย พระบาทสมเด็จพระปรมินททรหาภูิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามินราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎในเขตเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 6-9 มกราคม 2560 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้งดการเผาทุกประเภทในพื้นที่โดยเด็ดขาด
ประชาสัมพันธ์ วันหยุดเทศกาลวันหยุดยาวช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 <29 ธ.ค. 59> 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22 23  


 
 
Copyright © 2009-2020 โดย เทศบาลตำบลป่าป้อง - http://www.papong.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลป่าป้อง 155 หมู่ 6 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทร. 053-291106
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com