http://www.papong.go.th
 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารท้องถิ่น
สภาท้องถิ่น
ฝ่ายปกครอง
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สถานที่ท่องเที่ยว
เชียงใหม่ศิลาดล
 
 
นายธัญญา ภาวะเดช
นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลป่าป้อง
 
 
 
ขณะนี้ 8 คน
สถิติวันนี้ 159 คน
สถิติเดือนนี้ 7552 คน
สถิติปีนี้ 121628 คน
สถิติทั้งหมด 695850 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2552

เพลง ล่องแม่ปิง


 

เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-291106 โทรสาร 053-484843
 
 

   

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และร่วมบริจาคโลหิต <23 ธ.ค. 59>

อำเภอดอยสะเก็ด ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ที่ 10 ขอเชิญผู้มีจิตศัทธา ร่วมบริจาคโลหิต ในวันศุกร์ ที่ 6 มกราคม 2560 เวลา 08.30-12.00 น. ณ เชียงใหม่ศิลาดล ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้บริจาคต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. อายุระหว่าง 17 ปี ถึง 60 ปี บริบูรณ์ และมีน้ำหนัก 45 กิโลกรัม ขึ้นไป

2. ไม่มีประวัติไม่เป็นโรคดังนี้ กามโรค โรคโลหิตชนิดต่างๆ โรคหอบหืด โรคหัวใจ โรคไต โรคเบาหวาน โรคไทรอยด์ และไม่เป็นไข้มาลาเรียมาในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

3. สุภาพสตรีไม่อยู่ในระหว่างมีประจำเดือน หรือ ตั้งครรภ์

4. การบริจาคโลหิตครั้งต่อไป ควรเว้นระยะอย่างน้อย 3 เดือน

5. งดการบริจาคโลหิตภายหลังผ่าตัดคลอดบุตร หรือแท้งบุตร 6 เดือน ( มีการรับบริจาคโลหิตจากผู้อื่น ต้องงดบริจาคโลหิต 1 ปี

6. ไม่อยู่ในภาวะน้ำหนักลดมากในระยะสั้น โดยไม่ทราบสาเหตุ

การเตรียมตัวก่อนบริจาคโลหิต ดังนี้

1. สุขภาพสมบูรณ์ และนอนหลับพักผ่อนก่อนบริจาคโลหิตอย่างน้อย 6 ชั่วโมง

2. ไม่รับประทานยาใดๆ เช่น ยาแก้อักเสบ ยาแก้ปวดข้อ 

3. รับประทานอาหารมาก่อนบริจาคโลหิต อย่างน้อย 1 ชั่วโมง

4. ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ ก่อนมาบริจาคโลหิต อย่างน้อย 24 ชั่วโมง

5. งดสูบบุรี่ก่อนและหลังบริจาคโลหิต 1 ชั่วโมง เพื่อให้ปอดฟอกโลหิตได้ดี

เทศบาลตำบลป่าป้อง โดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง จึงขอประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือบริจาคโลหิต และชอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศัทธา มาร่วมบริจาคโลหิตโดยพร้อมเพียงกัน 


กิจกรรมชุมชนจักรยานตำบลป่าป้อง เพื่อสุขภาวะ <23 ธ.ค. 59>

ในวันอาทิตย์ ที่ 25 ธันวาคม 2559 เทศบาลตำบลป่าป้อง ได้ดำเนินกิจกรรมชุมชนจักรยานตำบลป่าป้อง เพื่อสุขภาวะ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการสร้างชุมชนจักรยาน อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง อายุยืนยาว และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเทศบาลตำบลป่าป้อง ได้จัดกิจกรรมปั่นจักรยานทุกวันอาทิตย์ ที่ 3 ของเดือน โดยเริ่มครั้งแรก วันอาทิตย์ ที่ 25 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. หากผู้ใดสนใจขอเชิญร่วมกิจกรรมพร้อมกัน โดยมีจุดรวมพล โดยมีจุดรวมพล ณ เทศบาลตำบลป่าป้องเวลา 05.40 น.(เริ่มปั่นเวลา 06.00 น.)
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมออกกำลังกาย <07 ธ.ค. 59>

ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีข้อสั่งการให้ทุกส่วนราชการจัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ ระหว่างเวลา 15.30-16.30  น. เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการมีสุขภาพแข็งแรง ช่วยให้ข้าราชการมีความตื่นตัวในการทำงาน รวมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีการออกกำลังกาย หรือกิจกรรมทางกายมากขึ้น


ประกาศชำระภาษี ประจำปี 2560 <02 ธ.ค. 59>

เทศบาลตำบลป่าป้องชอเชิญชวนประชาชนตำบลป่าป้อง ชำระภาษีป้าย ภาษีที่ดินและโรงเรือน ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปีงบประมาณ 2560
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ปี 2559 <01 ธ.ค. 59>

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เป็นภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนกับที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนนั้น ๆ และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ กับที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับสิ่งปลูกสร้างนั้น

โรงเรือน หมายถึง บ้าน ตึกแถว ร้านค้า สำนักงาน ธนาคาร โรงแรม โรงภาพยนตร์ โรงพยาบาล โรงเรียน อพาร์ทเม้นท์ สนามมวย คลังสินค้า ฯลฯ

สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ หมายถึง ท่าเรือ สะพาน อ่างเก็บน้ำ คานเรือ ซึ่งมีลักษณะการก่อสร้าง ติดกับที่ดินเป็นการถาวร

ที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ หมายถึง ที่ดิน ซึ่งปลูกโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ และบริเวณต่อเนื่องกัน ซึ่งตามปกติใช้ไปด้วยกันกับโรงเรือน

- ผู้มีหน้าที่เสียภาษี หมายถึง ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สิน


ขั้นตอนการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

     1. เจ้าของทรัพย์สิน(ผู้รับประเมิน) จะต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี(ภ.ร.ด.2) ณ งานจัดเก็บรายได้ ฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ ส่วนพัฒนารายได้ สำนักการคลัง เทศบาลนครแหลมฉบัง ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี(ผู้ใดละเลยไม่ยื่นแบบแสดงรายการมีความผิดโทษปรับไม่เกิน 200 บาท และเรียกเก็บย้อนหลังได้ไม่เกิน 10 ปี)

     2. เมื่อผู้รับประเมินได้รับใบแจ้งการประเมินภาษี(แบบ ภ.ร.ด.8) จะต้องชำระค่าภาษีภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งค่าภาษี


อัตราค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ผู้รับประเมินจะต้องเสียค่าภาษีในอัตราร้อยละ 2.5 ของค่ารายปี(ค่าเช่า)


การไม่ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินภายในกำหนดเวลา

      กรณีผู้รับประเมินไม่ชำระค่าภาษีภายใน 30 วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งประเมินค่าภาษีจะต้องเสียเงินเพิ่มอีกดังนี้


ถ้าค้างชำระไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันพ้นกำหนด จะต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 2.5 ของค่าภาษี

ถ้าค้างชำระเกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน จะต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 5 ของค่าภาษี

ถ้าค้างชำระเกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน จะต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 7.5 ของค่าภาษี

ถ้าค้างชำระเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน จะต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษี


     ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2543 มาตรา 44 กำหนดว่า ถ้ามิได้มีการชำระค่าภาษีและเงินเพิ่มภายในสี่เดือนให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือ ให้ยึด อายัด หรือขายทอดตลาด ทรัพย์สินของผู้ซึ่งค้างชำระค่าภาษีเพื่อนำเงินมาชำระเป็นค่าภาษีเงินเพิ่ม


การยื่นอุทธรณ์

     เมื่อผู้รับการประเมินได้รับใบแจ้งการประเมินค่าภาษีแล้ว ไม่พอใจในการประเมินค่าภาษี ให้ยื่นคำร้องขอให้พิจารณาการประเมินค่าภาษีใหม่ ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินภาษี(ภ.ร.ด.8)


***การแจ้งห้องว่างและพื้นที่ที่ไม่ใช้ประโยชน์ ให้แจ้งภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน ณ งานธุรการ สำนักการคลัง***


 

ภาษีป้าย

     เป็นภาษีจัดเก็บจากป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายการค้า หรือโฆษณาหารายได้ไม่ว่าจะแสดงไว้ที่วัตถุใด หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่นใด

ขั้นตอนการชำระภาษีป้าย

     1.เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้ายื่นแบบตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ถ้าไม่สามารถหาตัวเจ้าของได้ ให้ผู้ครอบครองอาคารหรือเจ้าของที่ดินที่ป้ายน้ำตั้งอยู่เป็ฯผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษี

     2.ชำระภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ได้รัแจ้งการประเมินจากพนักงานเจ้าหน้าที่

     3.ถ้าภาษีป้ายตั้งแต่ 3000 ทขึ้นไป สามารถผ่อนผันชำระเป็นสามงวดได้


อัตราค่าภาษีป้าย

ภาษีป้ายประเภท

ข้อความป้ายที่มี

อัตราภาษี

1

อักษรไทย

3 บาท/500 ตร.ซม.

2

อักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศหรือกปนกับภาพและเครื่องหมายอื่น

20 บาท/500 ตร.ซม.

3

(ก) ไม่มีอักษรไทย ไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใด ๆ หรือไม่

(ข) มีอักษรไทย บางส่วนหรือทั้งหมด อยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ

40 บาท/500 ตร.ซม.

***หมายเหตุ ป้ายตามประเภท 1,2 หรือ 3 เมื่อคำนวณพื้นที่ของป้ายแล้วถ้ามีอัตรที่ต้องเสียภาษีต่ำกว่าป้าย 200 บาท ให้เสียภาษีป้ายละ 200 บาท


การไม่ชำระค่าภาษีภายในกำหนดเวลา

     1.ไม่ยื่นแบบภายในเดือนมีนาคมหรือหลังติดตั้งป้าย 15 วัน เสียเงินเพิ่ม 10 % ของค่าภาษี

     2.ยื่นแบบไม่ถูกต้องค่าภาษีน้อยลงเสียเพิ่ม 10% ของค่าภาษีประเมินเพิ่มเติม

     3.ไม่ชำระเงินภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งประเมิน เสียเงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือนของค่าภาษี


การยื่นอุทธรณ์

     ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายได้รับแจ้งการประเมินแล้ว ถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องให้ยื่นคำร้องอุทธรณ์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรมแบบ ภ.ป.4 ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

ภาษีบำรุงท้องที่

ภาษีบำรุงท้องที่

เป็นภาษีที่จัดเก็บจาก “ที่ดิน” ซึ่งหมายถึงพื้นที่ดิน พื้นที่ที่เป็นภูเขา


ขั้นตอนการชำระภาษีบำรุงท้องที่

      เจ้าของที่ดินซึ่งมีหน้าที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน(ภ.บ.ท.5) ภายในเดือนมกราคมของปีแรก ที่มีการตีราคาปานกลางที่ดิน(ทุกรอบ 4 ปี) ณ งานจัดเก็บรายได้ ฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ ส่วนพัฒนารายได้ สำนักการคลัง


ผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะต้องชำระเงินค่าภาษีบำรุงท้องที่ภายในวันที่ 30 เมษายนของทุกปี


การไม่ยื่นแบบและชำระภาษีภายในกำหนดเวลาผู้มีหน้าที่เสียภาษี

     1.กรณีไม่ยื่นแบบภายในกำหนดเวลา จะต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 10 ของจำนวนเงินค่าภาษี

     2.กรณีไม่ชำระค่าภาษีภายในกำหนดเวลา จะต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 2 ต่อเดือนของจำนวนเงินค่าภาษี เศษของเดือนนับเป็นหนึ่งเดือน


การยื่นอุทธรณ์

     ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ได้รับแจ้งการประเมินแล้ว ถ้าเห็นว่าไม่ถูกต้องให้ยื่นคำร้องอุทธรณ์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบ ภ.บ.ท.9 ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

***กรณีที่บุคคลได้เป็นเจ้าของที่ดินขึ้นใหม่ จำนวนเนื้อที่ดินเดิมเปลี่ยนแปลงไปให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินภายใน 30 วัน นับจากวันที่เป็นเจ้าของที่ดินขึ้นใหม่ หรือ จำนวนเนื้อที่ดินได้มีการเปลี่ยนแปลง***


เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาติดต่อกรณีมาชำระภาษีท้องถิ่น

     1.สำเนาบัตรประชาชน + ทะเบียนบ้าน

     2.สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร(กรณีเป็นนิติบุคคล)

     3.สัญญาเช่า

     4.สำเนาหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน (นส.3 , นส.3ก),โฉนดที่ดิน, สัญญาซื้อขาย)

     5.สำเนาใบขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร

     6.หนังสือมอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ 10.- บาท(กรณีมอบอำนาจ)


เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาติดต่อกรณีชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร

     1.สำเนาฉบับเดิม ก่อนการแบ่งแยก(ถ้ามี) หรือ

     2.สำเนาใบเสร็จรับเงิน ภาษีบำรุงท้องที่หรือภาษีโรงเรือนและที่ดินปีสุดท้าย


เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาติดต่อชำระค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย

     1. สำเนาใบเสร็จรับเงิน (ครั้งสุดท้าย)

***หมายเหตุ สำหรับผู้ประกอบการซึ่งยกเลิกกิจการให้แจ้งเทศบาลภายใน 15 วัน นับจากวันยกเลิกกิจการประชาสัมพันธ์ รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลสามัญ <14 พ.ย. 59>


 ประชาสัมพันธ์การ รับโอน(ย้าย) จำนวน 3 อัตรา

เทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 3 อัตรา

1. นักทรัพยากรบุุคคลปฏิบัติงาน/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
2.
เจ้าหน้าที่พนักงานสาธารณสุข/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
3.
นายช่างโยธาปฏิบัตการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา

ผู้มีความสนใจท่านใดมีความประสงค์จะโอน(ย้าย)สามารถยื่นคำร้องพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้
1.
คำร้องขอโอน(ย้าย)ที่ได้ัรับความยินยอมจากต้นสังกัด 
จำนวน 1 ชุด
2.
สำเนาทะเบียนประวัติ จำนวน 1 ชุด
3.
หนังสือยินยอมให้โอนย้าย จำนวน 1 ชุด
4.
หนังสือรับรองความประพฤติของผู้บังคับบัญชา จำนวน 1 ชุด

ส่งเอกสารได้ที่
สำนักงานเทศบาลตำบลป่าป้อง 155 หมู่ 6 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
โทรศัพท์ 053-291106 , 081-8840350
โทรสาร 053-484843


แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลป่าป้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ <04 พ.ย. 59>

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘  หมวด  ๕  ข้อ  ๒๖  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.๒๕๕๙  ข้อ ๑๒  ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลป่าป้อง  เมื่อวันที่  ๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าป้อง  และเทศบาลตำบลป่าป้อง  ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ดังนั้น  เพื่อให้การจัดทำแผนการดำเนินงานถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว  เทศบาลตำบลป่าป้อง  จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๐  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารและควบคุมการดำเนินงานของเทศบาลตำบลป่าป้อง  อีกทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ  ต่อไป

             จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                             ประกาศ  ณ  วันที่  ๔   พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๕๙

 

 

 

 


ประชาสัมพันธ์ ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ <21 ต.ค. 59>

การรับลงทะเบียนเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลป่าป้อง

เทศบาลตำบลป่าป้อง  ขอเชิญชวนให้คนพิการรายใหม่ ที่มีความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนหรือย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่  ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ ได้ทุกวันและเวลาราชการ โดยยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ ณ เทศบาลตำบลป่าป้อง งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เพื่อที่จะได้รับเงินเบี้ยความพิการ ต่อไป

โดยเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบแบบคำขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการ  ดังนี้

1.        บัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการประชาชน  พร้อมสำเนา

2.        ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา

3.        สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา  ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

(เอกสารสำเนาต้องลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)

ทั้งนี้  สามารถยื่นได้ด้วยตัวเอง  หรือมอบหมายให้ผู้ดูแลยื่นคำขอแทนโดยแสดงหลักฐานการเป็นผู้แทนดังกล่าว  โดยให้ผู้ที่เชื่อถือได้รับรองสถานะของ  คนพิการ  แต่ต้องนำหลักฐานของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย

 

ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมและติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักปลัด เทศบาลตำบลป่าป้อง

โทร. 053-291106 


ประชาสัมพันธ์ ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ <21 ต.ค. 59>

ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้  เทศบาลตำบลป่าป้อง  ขอเชิญชวนให้ผู้ที่มีอายุ 59 ปี และจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์         นับจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560  หรือผู้ที่เกิดก่อนวันที่  1 ตุลาคม 2501  หรือผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว  และมีภูมิลำเนาในเขตตำบลป่าป้อง 
แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่  ซึ่งไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการ      หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตุลาคม 2560
กันยายน 2561) ไปลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ได้ตั้งแต่  วันที่ 1-30  พฤศจิกายน  2559  (ในวันและเวลาราชการ)  ด้วยตนเองหรือมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนโดยยื่น  ณ เทศบาลตำบลป่าป้อง สำนักปลัด งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เพื่อจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560  เป็นต้นไป                 

 โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน  ดังนี้

  1. บัตรประจำตัวประชาชน  หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา
  2. ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา
  3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา  ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

(เอกสารสำเนาต้องลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)

 

ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมและติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักปลัด เทศบาลตำบลป่าป้อง

โทร. 053-291106 


ประชาสัมพันธ์ รายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ 2559 <10 ต.ค. 59>

เทศบาลตำบลป่าป้อง ประชาสัมพันธ์ รายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ 2559  วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 ตุลาคม 2559 รายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลด


รายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ 2559 (108 KB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23  


 
 
Copyright © 2009-2020 โดย เทศบาลตำบลป่าป้อง - http://www.papong.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลป่าป้อง 155 หมู่ 6 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทร. 053-291106
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com