http://www.papong.go.th
 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารท้องถิ่น
สภาท้องถิ่น
ฝ่ายปกครอง
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สถานที่ท่องเที่ยว
เชียงใหม่ศิลาดล
 
 
นายธัญญา ภาวะเดช
นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลป่าป้อง
 
 
 
ขณะนี้ 7 คน
สถิติวันนี้ 153 คน
สถิติเดือนนี้ 7546 คน
สถิติปีนี้ 121622 คน
สถิติทั้งหมด 695844 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2552

เพลง ล่องแม่ปิง


 

เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-291106 โทรสาร 053-484843
 
 

   

ประกาศเทศบาลตำบลป่าป้อง ประจำปี 2560 <29 ก.ย. 60>

วันที่ 27 กันยายน 2560 ประกาศเทศบาลตำบลป่าป้อง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ประจำปี 2560
ข่าวประชาสัมพันธ์(การรับเบี้ยยังชีพ ปีงบประมาณ 2562 <21 ก.ย. 60>


ประกาศเทศบาลตำบลป่าป้อง(รับสมัครงานจ้างเหมา) <20 ก.ย. 60>

ประกาศเทศบาลตำบลป่าป้อง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศเทศบาลตำบลป่าป้อง <20 ก.ย. 60>

ประกาศเทศบาลตำบลป่าป้อง เรื่อง ยกเลิกประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศเทศบาลตำบลป่าป้อง 2560 <20 ก.ย. 60>

ประกาศเทศบาลตำบลป่าป้อง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ประจำปี 2560
ประกาศเทศบาลตำบลป่าป้อง (การใช้เทศบัญญัติ พ.ศ. 2561) <20 ก.ย. 60>

ด้วย สภาเทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 และนายอำเภอดอยสะเก็ดได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้เทศบาลตำบลป่าป้อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และนายกเทศมนตรีตำบลป่าป้องได้ลงนามอนุมัติใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติเรียบร้อยแล้ว นั้น
ดังนั้น เทศบาลตำบลป่าป้อง จึงขอประชาสัมพันธ์การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และหากประชาชนท่านใดต้องการรับทราบข้อมูลเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเทศบาลตำบลป่าป้อง หรือที่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลป่าป้อง www.papong.go.th หัวข้อดาวน์โหลดเอกสารราชการ

ปก (60 KB.)
รายละเอียดคำแถลง (70 KB.)
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ (69 KB.)
รายงานประมาณการรายจ่าย (62 KB.)
รายงานประมาณการรายรับ (98 KB.)
รายงานประมาณการรายจ่าย (345 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลป่าป้อง (การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์) <18 ก.ย. 60>

ตามที่ สภาเทศบาลตำบลป่าป้อง ได้พิจารณาเห็นชอบร่างเทศบัญญัติตำบลป่าป้อง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2560 ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 27 มิถุนายน 2560 และได้เสนอต่อนายอำเภอดอยสะเก็ดเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ อาศัยอำนาจตามมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 และคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 4120/2559 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2559 เรื่อง การมอบอำนาจให้นายอำเภอปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด
บัดนี้ นายอำเภอดอยสะเก็ด ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้เทศบาลตำบลป่าป้องประกาศใช้เทศบัญญัติตำบลป่าป้อง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2560 และนายกเทศมนตรีตำบลป่าป้องได้ลงนามเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 60 มาตรา 61 มาตรา 62 มาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 ประกอบกับมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 อันเป็นพระราชบัญญัติที่บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 และมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลป่าป้อง จึงขอแจ้งการบังคับใช้เทศบัญญัติตำบลป่าป้อง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2560 ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สำนักงานเทศบาลตำบลป่าป้องแล้วเจ็ดวัน 
ดังนั้น เทศบาลตำบลป่าป้อง จึงขอประชาสัมพันธ์การประกาศใช้เทศบัญญัติตำบลป่าป้อง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2560 และหากประชาชนท่านใดต้องการรับทราบข้อมูล สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเทศบาลตำบลป่าป้อง หรือที่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลป่าป้อง www.papong.go.thหัวข้อดาวน์โหลดเอกสารราชกา

ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลป่าป้อง <08 ก.ย. 60>

ด้วยเทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 อัตรา ดังนี้ - ตำแหน่งพนักงานขับรถขยะมูลฝอย จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. จบการศึกษาในระดับไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ๒. มีความรู้ความความสามารถเหมาะสมและความชำนาญงานในหน้าที่ ๓. ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตรงตามที่กฎหมายกำหนด(ใบขับขี่รถยนต์ชนิดที่ 2 ขึ้นไป) 4. มีความรู้ในเรื่องเครื่องยนต์พอสมควรในการแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ได้ 5. มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี - อัตราค่าจ้างรายเดือน เป็นเงิน 9,000.- บาท ท่านใดมีความประสงค์ หรือ สนใจ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลตำบลป่าป้อง สำนักปลัดเทศบาล โทร. 053-291106 ต่อ 16 , 081-8840350
ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล (เจ้าพนักงานพัสดุฯ) <04 ส.ค. 60>

ด้วย เทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานปฏิบัติที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง   3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา

ผู้มีความสนใจท่านใดมีความประสงค์จะโอน(ย้าย)สามารถยื่นคำร้องพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้
1. คำร้องขอโอน(ย้าย)ที่ได้ัรับความยินยอมจากต้นสังกัด  จำนวน 1 ชุด
2. สำเนาทะเบียนประวัติ จำนวน 1 ชุด
3. หนังสือยินยอมให้โอนย้าย จำนวน 1 ชุด
4. หนังสือรับรองความประพฤติของผู้บังคับบัญชา จำนวน 1 ชุด

ส่งเอกสารได้ที่
สำนักงานเทศบาลตำบลป่าป้อง 155 หมู่ 6 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
โทรศัพท์ 053-291106 , 081-8840350
โทรสาร 053-484843
ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล (547 KB.)
ประกาศ ทต.ป่าป้อง เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี 2558-2560 <06 ก.ค. 60>

ประกาศเทศบาลตำบลป่าป้อง เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558-2560) ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23  


 
 
Copyright © 2009-2020 โดย เทศบาลตำบลป่าป้อง - http://www.papong.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลป่าป้อง 155 หมู่ 6 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทร. 053-291106
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com