http://www.papong.go.th
 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารท้องถิ่น
สภาท้องถิ่น
ฝ่ายปกครอง
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สถานที่ท่องเที่ยว
เชียงใหม่ศิลาดล
 
 
นางกัลยา มีรักษ์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลป่าป้อง
 
 
 
ขณะนี้ 4 คน
สถิติวันนี้ 57 คน
สถิติเดือนนี้ 382 คน
สถิติปีนี้ 36391 คน
สถิติทั้งหมด 747551 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2552

เพลง ล่องแม่ปิง


 

เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-484-843,093-187-9111 โทรสาร 053-484843
 
 

   

ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลป่าป้อง เรื่องความพิการแต่กำเนิด 2561 <18 เม.ย. 61>

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดำเนินโครงการปฏิบัติการระดับชาติเพื่อวางแผนป้องกันและดูแลรักษาความพิการแต่กำเนิดในประเทศไทย เทศบาลตำบลป่าป้องจึงขอประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันความพิการแต่กำเนิดให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าป้องทราบและตระหนักถึงความสำคัญเพื่อช่วยกันเผยแพร่ข้อมูลและร่วมมือกันป้องกันความพิการแต่กำเนิดได้ทันท่วงที
ช่องทางติดตามข่าวสารเทศบาลตำบลป่าป้อง <17 เม.ย. 61>

ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม การประชาสัมพันธ์ ต่างๆ หรือการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับงานราชการ ท่านสามารถใช้เฟสบุ๊กส่วนตัว หรือ ผ่านช่องทางเวปไซค์ของท่าน พิมพ์ ชื่อ เทศบาลตำบลป่าป้อง เพียงเท่านี้ท่านก็รับข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา
การรับสมัครคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ช่วยปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน ปีงบประมาณ 2561 <21 มี.ค. 61>

ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลป่าป้องเปิดรับสมัครคัดเลือก นักเรียน นักศึกษา ช่วยปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561
การจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลป่าป้อง ประจำปี 2561 <21 ก.พ. 61>

ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลป่าป้อง เชิญร่วมงาน การจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลป่าป้อง ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนบ้านป่าป้อง ในวันอาทิตย์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561
เทศบาลตำบลป่าป้องรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) <15 ม.ค. 61>

ข่าวประชาสัมพันธ์ 
สำหรับอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) นั้น โดย นาย สุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ร่วมมือกับนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ 7,850 แห่ง ในการรณรงค์เชิญชวนให้ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป ตระหนักถึงภัยคุกคามของปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมลง จนทำให้เกิดภาวะโลกร้อนอากาศวิปริตแปรปรวน ให้เข้ามาร่วมสมัครเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก หรือ อถล. เพื่อร่วมมือกันดูแลครอบครัวให้รู้จักคัดแยกขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะพิษ รวมทั้งเป็นผู้นำในการสร้างจิตสำนึกให้แก่คนในครอบครัว ชุมชน ตำบล และหมู่บ้าน ให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยใช้หลักโดยใช้หลัก 3Rs หรือ 3ช : ใช้น้อย Reduce ใช้ซ้ำ Reuse และนำมาผลิตเพื่อใช้ใหม่ Recycle โดยเริ่มจากการปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมตั้งแต่ในวัยเด็ก ให้รวมกลุ่มเป็นเครือข่ายเพื่อช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและถ่ายทอดความรู้ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับบุคคลหรือประชาชน
เทศบาลตำบลป่าป้อง จึงขอเชิญชวนประชาชนตำบลป่าป้อง ที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกัน 
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 7 ปีบริบูรณ์
3. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
4. มีความสมัครใจและมีจิตอาสาเข้ามาร่วมดำเนินกิจกรรมด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย รวมถึงการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม
5. เป็นบุคคลที่มีความเสียสละและอุทิศตัวในการทำงานเพื่อส่วนรวม
6. เป็นบุคคลที่ตระหนักถึงการทำงานโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมเป็นสำคัญ
7. เป็นบุคคลที่เปิดโอกาสให้กับตัวเองและผู้อื่นในการแสวงหาความรู้และเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์

กรณีที่ผู้สมัครไม่ได้เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย ให้คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครรักษ์โลกระดับท้องถิ่นเป็นผู้พิจารณา รับสมัครเป็น อถล. โดยมีบทบาทและหน้าที่ ดังนี้
1. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม
2. เฝ้าระวัง สอดส่อง ดูแล และรายงานสถานการณ์การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยการปกป้องและรักษาส่ิงแวดล้อม ในพื้นที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ
3. สื่อสาร เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมเพื่อสเริมสรางจิตสำนึกด้านการบริหารจัดการสิ่ปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม
4. ให้ความร่วมมือกับ อปท. ส่วนราชการ ภาคเอกชน และเครือข่าย อถล. เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาส่ิงแวดล้อม
ผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาสมัครได้ด้วยตนเอง ที่ เทศบาลตำบลป่าป้อง หรือ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 081-8840350 สำนักปลัดเทศบาล


โภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย <15 ม.ค. 61>

ข่าวประชาสัมพันธ์
ด้วยกรมอนามัน โดยสำนักโภชนาการ ได้ขับเคลื่อนงานส่งเสริมโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย เพื่อเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วนเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของเด็กสูงดีส่วมส่วน โภชนาการของหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร ทารกและเด็กอายุ 1-5 ปี เทศบาลตำบลป่าป้องได้เล็งเห็นความสำคัญและใส่ใจต่อโภชนาการของแม่และเด็กจึงขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโภชนาการสำหรับหญิงตั้งครรภ์และเด็กได้อย่างถูกต้องครบถ้วน สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่http://nutrition.anamai.moph.go.th/ewt_news.php?nid=386
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง <14 ม.ค. 61>


ข่าวสารประชาสัมพันธ์ คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ระบบแท่ง <11 ม.ค. 61>


ข่าวสารประชาสัมพันธ์ คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ <11 ม.ค. 61>


ข่าวสารประชาสัมพันธ์ คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี <11 ม.ค. 61> 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  


 
 
Copyright © 2009-2021 โดย เทศบาลตำบลป่าป้อง - http://www.papong.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลป่าป้อง 155 หมู่ 6 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทร. 053-291106
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com