http://www.papong.go.th
 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารท้องถิ่น
สภาท้องถิ่น
ฝ่ายปกครอง
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สถานที่ท่องเที่ยว
เชียงใหม่ศิลาดล
 
 
นายธัญญา ภาวะเดช
นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลป่าป้อง
 
 
 
ขณะนี้ 10 คน
สถิติวันนี้ 152 คน
สถิติเดือนนี้ 7545 คน
สถิติปีนี้ 121621 คน
สถิติทั้งหมด 695843 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2552

เพลง ล่องแม่ปิง


 

เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-291106 โทรสาร 053-484843
 
 

   

ประชาสัมพันธ์โครงการตลาดประชารัฐ <27 พ.ย. 60>

เทศบาลตำบลป่าป้อง แจ้งข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้ประกอบการโครงการตลาดประชารัฐ โดยมีกำหนดการรับลงทะเบียนผู้ประกอบการใหม่ ระหว่างวันที่ 10-30 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ เทศบาลตำบลป่าป้อง และ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอดอยสะเก็ด ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบคำขอลงทะเบียนผู้ประกอบการโครงการตลาดประชารัฐ

รายงานผลการดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2559 <27 พ.ย. 60>

เทศบาลตำบลป่าป้อง แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานผลการดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2559
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนน พ.ศ.2560-2562 (รอบที่ 2) <31 ต.ค. 60>

          ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลป่าป้อง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ (๓)  ทั้งนี้  ได้นำข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan)  มาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลป่าป้องดังกล่าวด้วย  โดยคณะกรรมการได้ดำเนินการติดตามรายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง  และนายกเทศมนตรีตำบลป่าป้องเสนอต่อสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลป่าป้อง  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

      ดังนั้น  เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  เทศบาลตำบลป่าป้อง   จึงประกาศรายงานผลการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  ถึง  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐)  ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ 

       ทั้งนี้  สามารถขอดูหรือสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลป่าป้อง  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลป่าป้อง  หมู่ที่ ๖  ตำบลป่าป้อง  อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่  โทรศัพท์  ๐๕๓-๒๙๑๑๐๖            

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 ประกาศ  ณ  วันที่   ๓๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐


ข่าวประชาสัมพันธ์แบบแสดงรายรับ-รายจ่ายจริง และ งบแสดงฐานะทางการเงิน <31 ต.ค. 60>

ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งแบบแสดงรายรับ-รายจ่ายจริง และ งบแสดงฐานะทางการเงิน ตามงบประมาณประจำปี 2560
รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการฯ 2560 <25 ต.ค. 60>

     เทศบาลตำบลป่าป้อง  อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่  ขอประชาสัมพันธ์ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน  ซึ่งเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการของเทศบาลตำบลป่าป้อง  เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นกลางเป็นผู้ดำเนินการจัดเก็บ  ทั้งนี้เพื่อให้ข้อมูลในด้านความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการอย่างแท้จริง  จำนวน  4  ด้าน  ดังนี้

     ด้านโยธา  การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง  ร้อยละ  87.67

     ด้านการศึกษา   ร้อยละ  85.30

     ด้านรายได้หรือภาษี  ร้อยละ  89.34

     ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการชุมชน  ร้อยละ  90.84

     สรุปร้อยละการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ  เป็นร้อยละ  88.28

     จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า  แนวทางการบริการของเทศบาลตำบลป่าป้อง  ทั้ง  4  ด้าน  สร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนผู้รับบริการหรือคุณภาพการให้บริการในระดับ  8  ซึ่งเป็นระดับคุณภาพที่สูง  ดังนั้น  เทศบาลตำบลป่าป้องจะนำข้อมูลที่ได้จากการวิจัยนี้ไปใช้พัฒนาและปรับปรุงในประเด็นต่าง ๆ เพื่อสร้างความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการให้สามารถปรากฎผลความพึงพอใจที่มีต่อเทศบาลตำบลป่าป้องให้สูงขึ้น


อนุรักษ์และสืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2561 <24 ต.ค. 60>

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลป่าป้อง ขอเชิญร่วมงาน อนุรักษ์และสืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2561 ณ ลานกิจกรรมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลป่าป้อง ในวันพฤหัสบดี ที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 18.00น.เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าป้อง สังกัด กองการศึกษา โทรศัพท์ 081-8840350 ตามวันเวลาราชการ
สรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี 2560 <09 ต.ค. 60>

ตามที่เทศบาลตำบลป่าป้อง ได้จัดทำประกาศเทศบาลตำบลป่าป้อง เรื่องการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของเทศบาลตำบลป่าป้อง และคำสั่งเทศบาลตำบลป่าป้อง 455/2559 เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯและรับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ สำนักปลัดเทศบาลตำบลป่าป้อง ขอสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายละเอียดตามภาพที่แนบมาด้วยดังนี้
ประกาศ การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) <05 ต.ค. 60>

ประกาศเทศบาลตำบลป่าป้อง เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี(พ.ศ. 2561-2563)
แผนอัตรากำลัง <29 ก.ย. 60>

ประกาศเทศบาลตำบลป่าป้อง เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี(พ.ศ. 2561-2563)
กำหนดส่วนราชการของเทศบาลตำบลป่าป้อง <29 ก.ย. 60> 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  


 
 
Copyright © 2009-2020 โดย เทศบาลตำบลป่าป้อง - http://www.papong.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลป่าป้อง 155 หมู่ 6 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทร. 053-291106
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com