http://www.papong.go.th
 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารท้องถิ่น
สภาท้องถิ่น
ฝ่ายปกครอง
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สถานที่ท่องเที่ยว
เชียงใหม่ศิลาดล
 
 
นายธัญญา ภาวะเดช
นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลป่าป้อง
 
 
 
ขณะนี้ 6 คน
สถิติวันนี้ 7 คน
สถิติเดือนนี้ 6216 คน
สถิติปีนี้ 6216 คน
สถิติทั้งหมด 717376 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2552

เพลง ล่องแม่ปิง


 

เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-291106 โทรสาร 053-484843
 
 

   

ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 <10 ต.ค. 61>

     อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  หมวด  5  ข้อ  26  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2559  ข้อ 12  ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลป่าป้อง เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าป้อง และเทศบาลตำบลป่าป้อง  ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ดังนั้น  เพื่อให้การจัดทำแผนการดำเนินงานถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว  เทศบาลตำบลป่าป้อง  จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารและควบคุมการดำเนินงานของเทศบาลตำบลป่าป้อง  อีกทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ  ต่อไปปก (125 KB.)
คำนำและสารบัญ (46 KB.)
บทนำ (67 KB.)
ผด.01 (78 KB.)
ผอ.02 (468 KB.)
ประกาศแผนการดำเนินงาน 2562 (46 KB.)
งบรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 <10 ต.ค. 61>
งบรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 (230 KB.)
ประชาสัมพันธ์รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลป่าป้อง <25 ก.ย. 61>

ตามที่ เทศบาลตำบลป่าป้อง ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นผู้ดำเนินการศึกษาวิจัยประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลป่าป้อง(ประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลป่าป้อง) เพื่อนำผลการประเมินและข้อเสนอแนะในการให้บริการเป็นข้อมูลในการปรับปรุงให้บริการแก่ประชาชนของเทศบาลตำบลป่าป้องให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนนำไปเป็นตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพของการให้บริการ  จึงขอรายงานการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลป่าป้อง โดยประเมินส่วนางานที่รับบริการต่อปี 4 ด้าน  รายละเอียดดังนี้

                1. ด้านการศึกษา

                2. ด้านรายได้หรือภาษี

                3. ด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง

                4. ด้านสาธารณสุข

สรุปผลการประเมินระดับคุณภาพในการให้บริการในแต่ละด้าน

ประเด็นการประเมิน

คะแนนเต็ม 125 คะแนน

คะแนนเฉลี่ย

ทั้ง 4 ด้าน

คิดเป็น

ร้อยละ

ระดับ

คุณภาพ

1. ด้านการศึกษา

109.11

87.29

8

2. ด้านรายได้หรือภาษี

107.41

85.93

8

3. ด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง

109.67

87.74

8

4. ด้านสาธารณสุข

105.25

84.20

7

เฉลี่ย

107.86

86.29

8

จากตารางสรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการในภาพรวมของเทศบาลตำบลป่าป้อง พบว่ามีผลการประเมินความพึงพอใจด้วยค่าคะแนนเท่ากับ 107.86 จากคะแนนเต็ม 125 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 86.29 ผลการประเมินคุณภาพได้ระดับ 8 ซึ่งเป็นระดับคุณภาพที่ค่อนข้างสูง โดยประเด็นในการประเมินคุณภาพอยู่ที่ระดับ 7 และ 8


ประกาศใช้เทศบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 <10 ก.ย. 61>

          ด้วย  สภาเทศบาลตำบลป่าป้อง  อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่  ได้พิจารณาร่าง    เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  โดยสภาเทศบาลตำบลป่าป้องได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วในการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี  2561 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 18  สิงหาคม  2561 และสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 ซึ่งที่ประชุมสภาได้มีมติให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  และนายอำเภอดอยสะเก็ดได้พิจารณาเห็นชอบให้เทศบาลตำบลป่าป้องประกาศใช้เป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 และคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่  ที่  4120/2559  ลงวันที่  21  ตุลาคม  2559  เรื่อง  การมอบอำนาจให้นายอำเภอปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  และอนุมัติด้านงบประมาณของเทศบาลตำบลและการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวทางที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติกำหนด  นั้น

          บัดนี้  นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้องได้ลงนามอนุมัติใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติเรียบร้อยแล้ว  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  48  เตรส  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 13 ) พ.ศ.2552 และข้อ 39 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 เทศบาลตำบลป่าป้อง  จึงขอประกาศใช้เทศบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ.2561  เป็นต้นไป

                                จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                                  ประกาศ  ณ วันที่   10   กันยายน   พ.ศ.2561


ปก (97 KB.)
ข้อมูลเบื้องต้น (81 KB.)
คำแถลงประกอบงบประมาณ (60 KB.)
คำแถลงงบประมาณ (70 KB.)
คำแถลงงบประมาณ (68 KB.)
คำแถลงงบประมาณ (62 KB.)
ส่วนที่ 2 (112 KB.)
บันทึกหลักการและเหตุผล (69 KB.)
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย (83 KB.)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 (222 KB.)
รายงานประมาณการรายรับ (83 KB.)
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ (73 KB.)
รายงานประมาณการรายจ่าย (236 KB.)
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย (341 KB.)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ (162 KB.)
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ (1.17 MB.)
เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ <16 ก.ค. 61>

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลป่าป้อง 
เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ
กำหนดตำแหน่ง จำนวน 3 ตำแหน่ง ดังนี้
1. นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
2. เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
3. นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา 
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัดเทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-291106, 081 8840350 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ปี 2561 <27 มิ.ย. 61>

เทศบาลตำบลป่าป้อง ขอประชาสัมพันธ์ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561
ทั้งนี้ สามารถขอดูหรือสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลป่าป้อง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าป้อง หมู่ที่ 6 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-291106 , โทรสาร 053-484843 , www.papong.go.th , E-mail : papong155@hotmail.com และ ทางเฟสบุ๊คของเทศบาลตำบลป่าป้อง

ร่วมรณรงค์การปั่นจักรยานเพื่อลดภาวะโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ 2561 <20 มิ.ย. 61>

เทศบาลตำบลป่าป้อง ร่วมณรงค์ให้ประชาชนตำบลป่าป้อง ปั่นจักรยาน เพื่อลดภาวะโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ 2561
วันเอดส์โลก ประจำปี 2561 <18 มิ.ย. 61>

เทศบาลตำบลป่าป้อง ร่วมรณรงค์ วัดเอดส์โลก ประจำปีงบประมาณ 2561
ประชาสัมพันธ์ แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลตำบลป่าป้อง <15 มิ.ย. 61>

เทศบาลตำบลป่าป้อง ประชาสัมพันธ์แผนการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลป่าป้อง ประจำปีงบประมาณ 2561
รณรงค์ลดการใช้โฟม <01 มิ.ย. 61>

เทศบาลตำบลป่าป้อง ร่วมรณรงค์ลดการใช้โฟม ประจำปีงบประมาณ 25601

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  


 
 
Copyright © 2009-2021 โดย เทศบาลตำบลป่าป้อง - http://www.papong.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลป่าป้อง 155 หมู่ 6 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทร. 053-291106
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com