http://www.papong.go.th
 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารท้องถิ่น
สภาท้องถิ่น
ฝ่ายปกครอง
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สถานที่ท่องเที่ยว
เชียงใหม่ศิลาดล
 
 
นายธัญญา ภาวะเดช
นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลป่าป้อง
 
 
 
ขณะนี้ 3 คน
สถิติวันนี้ 54 คน
สถิติเดือนนี้ 3419 คน
สถิติปีนี้ 65539 คน
สถิติทั้งหมด 558713 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2552

เพลง ล่องแม่ปิง


 

เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-291106 โทรสาร 053-484843
 
 

   

จ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 <02 ก.พ. 60>

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นางกัลา มีรักษ์ ปลัดเทศบาลตำบลป่าป้อง พร้อมด้วย นายวันชัย พรหมกันธา รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าป้องและเจ้าหน้าที่เทศบาล ได้ออกพื้นที่จ่ายเบี้ยยังชีพ จำนวน 8 หมู่บ้าน ในเขตตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
ประชุมจักรยานตำบลป่าป้องเพื่อสุขภาวะ ครั้งที่ 3 <31 ม.ค. 60>

เมื่อวันอังคาร ที่ 31 มกราคม 2560 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นางกัลยา มีรักษ์ ปลัดเทศบาลตำบลป่าป้อง พร้อมทั้งคณะผู้ดำเนินโครงการ ได้ดำเนินการประชุมสรุปความก้าวหน้าการทำงานโครงการจักยานตำบลป่าป้องเพื่อสุขภาวะ ครั้งที่ 3 ซึ่งได้มีการดำเนินการไปแล้วในบางกิจกรรม แต่ก็ยังคงมีบางกิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จึงมีการนัดหมายเพื่อการประชุมขึ้น ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรม3RS การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาด ชุมชนต้นแบบ ต.ป่าป้อง <31 ม.ค. 60>

เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลป่าป้อง ได้ดำเนินกิจกรรม การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาด โดยมีการลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้ กำหนดทิศทางและเป้าหมายการดำเนินงานให้ทุกหมู่บ้าน ชุมชน และโรงเรียน ให้มีการคัดแยก สนับสนุนทรัพยากรและองค์ความรู้ให้แก่ประชาชน เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยลงพื้นที่ได้แก่ หมู่ 8 หมู่บ้านทุ่งยาว หมู่ 3 บ้านป่าป้อง เมื่อวันที่ 20 ม.ค.2560 หมู่ 2 บ้านป่าไม้แดง เมื่อวันที่ 22 ม.ค.2560 หมู่ 6 บ้านดวงดี เมื่อวันที่ 24 ม.ค.2560 ในเขตพื้นที่ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมออกกำลังกาย 25.01.2560 <25 ม.ค. 60>

วันพุธ ที่ 25 มกราคม 2560 เทศบาลตำบลป่าป้อง พร้อมกับคณะผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานในเทศบาลตำบลป่าป้องทุกภาคส่วน ได้จัดกิจกรรมออกกำลังกาย สนองนโยบายตามที่นายกรัฐมนตรีได้กำหนดไว้ตั้งแต่ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นมา เพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง ช่วยให้ข้าราชการมีความตื่นตัวในการทำงานมากขึ้น จึงร่วมกันทำกิจกรรมออกกำลังกาย ตั้งแต่เวลา 15.30-16.30 น. ณ เทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมปั่นจักรยาน ทต. ป่าป้อง ครั้งที่ 2 <22 ม.ค. 60>

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 22 มกราคม 2560 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมคณะผู้บริหารและประชาชนตำบลป่าป้อง ได้ดำเนินกิจกรรมชุมชนจักรยานตำบลป่าป้อง เพื่อสุชภาวะ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สส.) เพื่อให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการสร้างชุมชนจักรยาน และสร้งชุมชนให้รับรู้เรื่องการสร้างชุมชนจักรยานและเพิ่ม ปริมาณการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้น โดยเทศบาลตำบลป่าป้องได้จัดกิจกรรมปั่นจักรยานทุวันอาทิตย์ ที่ 3 ของเดือน โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 มีจุดรวมพลพร้อมกันเวลา 05.40 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร(100วัน)เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล <20 ม.ค. 60>

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลป่าป้องนำโดย นายกเทศนมนตรี นายธัญญา ภาวะเดช และคณะผู้บริหารเจ้าพนักงานเทศบาลตำบลป่าป้อง ร่วมกับอำเภอดอยสะเก็ดและคณะสงฆ์อำเภอดอยสะเก็ด ทุกภาคส่วน เข้าร่วมการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร(100วัน)เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคารศรีศุภอักษร วัดพระธาตุดอยสะเก็ดพระอารามหลวง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2560 <16 ม.ค. 60>

เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลทุกท่าน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560 ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายสุรศักดิ์ โอสถิตย์พร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอดอยสะเก็ด เป็นประธานในการเปิดงาน และ ได้รับเกียรติจาก นายอำเภอดอยสะเก็ด นายวิจิต หลังสัน มามอบของรางวัลให้กับเด็กๆในครั้งนี้ โดยภายในงานมีกิจกรรมการแสดงและกิจกรรมนันทนาการเสริมสร้างการเรียนรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนมากมาย ให้ได้ร่วมกิจกรรม โดยงานได้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ณ สำนักเทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนบ้านป่าป้อง 2560 <13 ม.ค. 60>

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ของ โรงเรียนบ้านป่าป้อง ซึ่งได้ให้โอวาท พร้อมนำของขวัญและของรางวัล มอบให้กับทางโรงเรียนบ้านป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่


แจกเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน มกราคม 2560 <06 ม.ค. 60>

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นางกัลยา มีรักษ์ ปลัดเทศบาล พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรี น.ส. ภัควรินทร์ มงคลรัตนพันธ์ นายวันชัย พรหมกันธา และเจ้าหน้าที่เทศบาล ได้ออกพื้นที่แจกเบี้ยยังชีพ จำนวน 8 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
โครงการสนับสนุนสภาวัฒนธรรมตำบลป่าป้อง ปี 2560 <05 ม.ค. 60>

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 นำโดยนายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกเทศบาล ผู้นำชุมชน เทศบาลตำบลป่าป้องร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลป่าป้องพร้อมด้วยกลุ่มสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมชาติพันธ์ุลาหู่ ตำบลป่าป้อง เข้าร่วมเทศกาลฉลองปีใหม่ (กินวอ) ประจำปี 2560 ในการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมในครั้งนี้ทำให้เกิดประสิทธิภาพส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชนในท้องถิ่น สร้างความสามัคคีและดำเนินวิถีและความเป็นอยู่บนพื้นฐานวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชน ดังนั้นจึงได้จัดทำโครงการสนับสนุนการดำเนินงานของสภาวัฒนธรรมตำบลป่าป้อง ณ บ้านป่ายางงาม(บ้านบน) หมู่ที่ 7 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่


 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [26] 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54  


 
 
Copyright © 2009-2019 โดย เทศบาลตำบลป่าป้อง - http://www.papong.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลป่าป้อง 155 หมู่ 6 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทร. 053-291106
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com