http://www.papong.go.th
 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารท้องถิ่น
สภาท้องถิ่น
ฝ่ายปกครอง
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สถานที่ท่องเที่ยว
เชียงใหม่ศิลาดล
 
 
นายธัญญา ภาวะเดช
นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลป่าป้อง
 
 
 
ขณะนี้ 7 คน
สถิติวันนี้ 154 คน
สถิติเดือนนี้ 7547 คน
สถิติปีนี้ 121623 คน
สถิติทั้งหมด 695845 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2552

เพลง ล่องแม่ปิง


 

เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-291106 โทรสาร 053-484843
 
 

   

ประกาศเทศบาลตำบลป่าป้อง กิจกรรมวันเด็กฯ ปี 2562 <24 ธ.ค. 61>

ด้วยเทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติป ประจำปี 2562 ขึ้น ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลป่าป้อง ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป จึงขอเชิญชวนประชาชน ตำบลป่าป้องและพื้นที่ใกล้เคียงเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งภายในงานจะพบกับกิจกรรมการแสดงบนเวที การประกวดกิจกรรมต่างๆ นอกจากนี้ยังมีของรางวัลมากมายสำหรับผู้เข้าร่วมงานอีกด้วย
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้ายและภาษีบำรุงท้องที่ ปีงบประมาณ 2562 <07 ธ.ค. 61>
คำแนะนำการชำระภาษีท้องถิ่น (225 KB.)
เอกสารแนะนำ (775 KB.)
ขอความอนุเคราะห์ ตอบแบบประเมิน(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 <13 พ.ย. 61>

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลป่าป้องขอความอนุเคราะห์ประชาขนทั่วไป คู่สัญญา ผู้ขอรับบริการ ผู้รับเบี้ยยังชีพ หรือผู้ชำระภาษี ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลป่าป้อง (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสำนักงานป.ป.ช. ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 <09 พ.ย. 61>

          ตามที่  เทศบาลตำบลป่าป้องได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2  อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  3)  พ.ศ.2561  โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลป่าป้อง  ประชาคมท้องถิ่น และได้รับอนุมัติจากนายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง  ไปแล้วนั้น

          อาศัยอำนาจตามความในหมวดที่  5  ข้อ  22/1 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  3)  พ.ศ.2561   เทศบาลตำบลป่าป้องจึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลตำบลป่าป้อง ต่อไป  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

                                จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                                ประกาศ  ณ  วันที่   9  พฤศจิกายน  2561


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อปท. ประจำปี 2561 (รอบ 12 เดือน) <30 ต.ค. 61>

          เทศบาลตำบลป่าป้อง ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (พ.ศ.2561-2564)  เพื่อใช้เป็นกรอบดำเนินงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในเทศบาลตำบลป่าป้อง

            ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ได้จัดทำแผนปฏิบัติการในการวัดความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขึ้น  โดยเทศบาลตำบลป่าป้อง ได้มอบหมายให้ส่วนราชการภายในรับไปดำเนินการ และบัดนี้การดำเนินการตามแผนฯ ประจำปี พ.ศ.2561 เรียบร้อยแล้ว จึงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อปท. ประจำปี 2561 (รอบ 12 เดือน)  ให้ทราบโดยทั่วกัน
รายงานฯ รอบ 12 เดือน (112 KB.)
รณรงค์การคัดแยกขยะ <20 ต.ค. 61>

เทศบาลตำบลป่าป้อง ร่วมรณรงค์เพื่อการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยในชุมชน เพื่อสามารถนำความรู้ความเข้าใจสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ประจำปีงบประมาณ 2562
เบอร์งโทรศัพท์สายด่วน เทศบาลตำบลป่าป้อง <17 ต.ค. 61>

ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลป่าป้อง แจ้งเบอร์โทรศัพท์สายด่วน แจ้งเหตุฉุกเฉิน สามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
รายงานผลการดำเนินงานเทศบาลตำบลป่าป้อง ประจำปี 2560 <14 ต.ค. 61>


รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลป่าป้อง ปี 2561 <11 ต.ค. 61>

ด้วย คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลป่าป้อง ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลป่าป้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 โดยคณะกรรมการได้ดำเนินการติดตามรายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง และนายกเทศมนตรีตำบลป่าป้องเสนอต่อสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลป่าป้อง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เทศบาลตำบลป่าป้อง จึงประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลป่าป้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ทั้งนี้ สามารถขอดูหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลป่าป้อง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าป้อง หมู่ที่ 6 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-291106 โทรสาร 053-484843
ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบ 2561 (508 KB.)
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 <10 ต.ค. 61>

     อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  หมวด  5  ข้อ  26  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2559  ข้อ 12  ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลป่าป้อง เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าป้อง และเทศบาลตำบลป่าป้อง  ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ดังนั้น  เพื่อให้การจัดทำแผนการดำเนินงานถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว  เทศบาลตำบลป่าป้อง  จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารและควบคุมการดำเนินงานของเทศบาลตำบลป่าป้อง  อีกทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ  ต่อไปปก (125 KB.)
คำนำและสารบัญ (46 KB.)
บทนำ (67 KB.)
ผด.01 (78 KB.)
ผอ.02 (468 KB.)
ประกาศแผนการดำเนินงาน 2562 (46 KB.)

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  


 
 
Copyright © 2009-2020 โดย เทศบาลตำบลป่าป้อง - http://www.papong.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลป่าป้อง 155 หมู่ 6 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทร. 053-291106
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com