http://www.papong.go.th
 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารท้องถิ่น
สภาท้องถิ่น
ฝ่ายปกครอง
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สถานที่ท่องเที่ยว
เชียงใหม่ศิลาดล
 
 
นายธัญญา ภาวะเดช
นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลป่าป้อง
 
 
 
ขณะนี้ 10 คน
สถิติวันนี้ 180 คน
สถิติเดือนนี้ 7573 คน
สถิติปีนี้ 121649 คน
สถิติทั้งหมด 695871 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2552

เพลง ล่องแม่ปิง


 

เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-291106 โทรสาร 053-484843
 
 

   

ระบบแอปพลิเคชั่น "ประชาชน จิตอาสา" <18 มิ.ย. 62>

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลป่าป้อง ระบบแอปพลิเคชั่น "ประชาชน จิตอาสา" 
ด้วยศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง แจ้งว่า ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904(ศอญ.จอส.904) ได้พัฒนาระบบแอปพลิชั่น "ประชาชนจิตอาสา" สำหรับเป็นช่องทางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมจิตอาสาไปสู่ประชาชนในวงกว้างผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ (Smart Phone และ Tablet) เทศบาลตำบลป่าป้อง จึงขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลป่าป้องและใกล้เคียงไ้ด้รับทราบและเกิดประโยชน์ต่อไป
ข่าวประชาสัมพันธ์ ตอบแบบประเมิน(ITA) ประจำปีงบประมาณ 2562 <03 พ.ค. 62>

 

ขอความอนุเคราะห์ประชาขนทั่วไป คู่สัญญา ผู้ขอรับบริการ ผู้รับเบี้ยยังชีพ หรือผู้ชำระภาษี

ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลป่าป้อง (ITA)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสำนักงานป.ป.ช.  ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562


 


การรับมือภัยพิบัติน้ำท่วม 2562 <24 เม.ย. 62>

เทศบาลตำบลป่าป้อง ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง การรับมือภัยพิบัติน้ำท่วม เพื่อให้ประชาชนสามารถนำความรู้ความเข้าใจที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์และสามารถรับมือต่อสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้จริงอย่างทันท่วงที
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อปท. ประจำปี 2562 (รอบ 6 เดือน) <20 เม.ย. 62>

เทศบาลตำบลป่าป้อง ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (พ.ศ.2561-2564)  เพื่อใช้เป็นกรอบดำเนินงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในเทศบาลตำบลป่าป้อง

            ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้จัดทำแผนปฏิบัติการในการวัดความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขึ้น  โดยเทศบาลตำบลป่าป้อง ได้มอบหมายให้ส่วนราชการภายในรับไปดำเนินการ และบัดนี้การดำเนินการตามแผนฯ ประจำปี พ.ศ.2562 เรียบร้อยแล้ว จึงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อปท. ประจำปี 2562 (รอบ 6 เดือน) โครงการตามแผนฯ จำนวน 51 โครงการ ได้นำแผนไปปฏิบัติ จำแนกรายมิติ รอบ 6 เดือน รวม 4 มิติ 16โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 31.37


เรื่อง การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชหลังนาปี 2562 <19 เม.ย. 62>

ด้วย สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด ได้ดำเนินงานขึ้นทะเบียนเกษตรกร ผู้ปลูกพืชในช่วงฤดูแล้ง ปี 2562 ขอให้เกษตรกรในตำบลป่าป้อง แจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกร ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด ในวันและเวลาราชการ (08.30-16.30 น.) เบอร์โทรติดต่อ 053-495503
รับมอบของบริจาคกายอุปกรณ์ <18 เม.ย. 62>

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง ได้รับมอบของบริจาคกายอุปกรณ์ ได้แก่ 1. อุปกรณ์ช่วยพยุง (Walker) จำนวน 1 ชิ้น 2. รถนั่งเข็น (Wheelchair) จำนวน 1 คัน 3. อุปกรณ์ช่วยเดิน 4 ขา จำนวน 4 ชิ้น โดยได้รับความอนุเคราะห์ จาก ครอบครัว คุณวิทยา ภาวะเดช พร้อมด้วยครอบครัว เพื่อให้ประชาชนในเขตตำบลป่าป้อง นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป หากผู้ใดประสงค์ยืมหรือบริจาคกายอุปกรณ์ข้างต้น สามารถ ติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักปลัด เทศบาลตำบลป่าป้อง ได้ในวันและเวลาราชการ ( 08.30-16.30 น.) เบอร์โทรศัพท์ 053-291106 , 0818840350
ประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย ปี 2562 <18 มี.ค. 62>

เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย เพื่อสร้างการรับรู้ให้กว้างขวางตลอดช่วงที่ไทยดำรงตำแหน่งการเป็นประธานอาเซียนปี 2562 
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลป่าป้อง ร่วมรณรงค์ห้ามเผา ประจำปี 2562 <14 ก.พ. 62>

้ปัญหาหมอกควันและไฟป่าเป็นวาระของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ต้องดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยได้กำหมดเป็น 3 มาตรการ ได้แก่ มาตรการเตรียมการและป้องกัน (ระหว่างตุลาคม 2561 – กุมภาพันธ์ 2562) ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ดึงฟืนออกจากไฟ มาตรการการรับมือ (ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2562) ซึ่งจะกำหนดเป็นช่วงเวลาห้ามเผาเด็ดขาด ภายใต้ชื่อ “61 วันไม่เผา ชาวเชียงใหม่ร่วมแรงร่วมใจ ต้านภัยหมอกควันและไฟป่า เพื่อสุขภาพที่ดี เศรษฐกิจที่ดี คุณภาพชีวิตที่ดี” ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ดึงไฟจากใจคน และมาตรการสร้างความยั่งยืน (ตั้งแต่พฤกษาคม 2562 เป็นต้นไป) ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ควบคุมไฟอย่างยั่งยืนด้วยศาสตร์พระราชา หากฝ่าฝืนจะดำเนินการลงโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทันที 
สามารถแจ้งเหตุได้ที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลป่าป้อง หมายเลขโทรศัพท์ 053-291-106 หรือ 081-8840350 ตลอด 24 ชั่วโมง


รณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด <03 ก.พ. 62>

เทศบาลตำบลป่าป้อง ร่วมรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัดสร้างวินัยในการใช้น้ำอย่างประหยัด และใช้น้ำอย่างถูกวิธี ประจำปีงบประมาณ 2562
รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำ <27 ธ.ค. 61>

ด้วยเทศบาลตำบลป่าป้องได้ ทำการขอทดสอบคุณภาพน้ำบาดาล จำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 2, 5, 7 และ 8 โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และ การประปานครหลวง ทำได้ทำการทดสอบและรายงานผลเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  


 
 
Copyright © 2009-2020 โดย เทศบาลตำบลป่าป้อง - http://www.papong.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลป่าป้อง 155 หมู่ 6 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทร. 053-291106
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com