http://www.papong.go.th
 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารท้องถิ่น
ฝ่ายนิติบัญญัติ
ฝ่ายปกครอง
โครงสร้างองค์กร
ข้อมูลส่วนงานราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานข้อมูลการให้บริการประชาชน
การบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563
รายงานการติดตามการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน 64
การป้องกันการทุจริต
การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
สถานที่ท่องเที่ยว
เชียงใหม่ศิลาดล
 
 
นายสมบูรณ์ ริญญา
นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลป่าป้อง
 
 
 
ขณะนี้ 9 คน
สถิติวันนี้ 166 คน
สถิติเดือนนี้ 7110 คน
สถิติปีนี้ 74185 คน
สถิติทั้งหมด 785345 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2552

เพลง ล่องแม่ปิง


 

เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-484-843,093-187-9111 โทรสาร 053-484843
 
 

   

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี <11 ม.ค. 61>


ข่าวสารประชาสัมพันธ์ คู่มือการปฏิบัติงาน อปท. <10 ม.ค. 61>

เทศบาลตำบลป่าป้อง ได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้พนักงานในองค์กร และประชาชนได้รับทราบและนำไปปฏิบัติใช้ได้อย่างถูกต้อง
ประกาศใช้แผนอัตรกำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2561 <09 ม.ค. 61>

ประกาศเทศบาลตำบลป่าป้อง เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรกำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2561
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 <08 ม.ค. 61>

ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลป่าป้อง ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ตั้งแต่ 08.30 น. ณ ลานกิจกรรมเทศบาลตำบลป่าป้อง
ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่(7วันอันตราย)ปี 2561 <04 ม.ค. 61>

เทศบาลตำบลป่าป้องได้ดำเนินกิจกรรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและทีมกู้ชีพเทศบาลตำบลป่าป้องปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่(7วันอันตราย) ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 3 มกราคม 2561 เนื่องด้วยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 มีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวันและเป็นช่วงที่ประชาชนใช้รถใช้ถนนเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 เทศบาบตำบลป่าป้องจึงให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลป่าป้อง และทีมกู้ชีพตำบลป่าป้อง ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยและบริการประชาชน ณ จุดบริการประชานหน้าโรงเรียนบ้านป่าป้อง ในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่(7วันอันตราย) ประจำปีงบประมาณ 2561
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีเทศบาลตำบลป่าป้องประจำปี 2561 <02 ม.ค. 61>

เนื่องด้วยเทศบาลตำบลป่าป้อง มีหน้าที่สำคัญตามกฎหมายในการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ การให้บริการทางสังคม การดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ฯลฯ ด้วยขณะนี้ใกล้ ถึงกำหนดเวลาที่ผู้เป็นเจ้าของ ผู้มีกรรมสิทธิ์ หรือผู้ครอบครองในทรัพย์สืนคือ โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ที่ดิน ป้าย จักต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระค่าภาษี ประจำปี เทศบาลตำบลป่าป้อง ขอแจ้งให้ผู้ประกอบการและเจ้าของที่ดินมาชำระภาษีท้องถิ่น ได้แก่ 1.ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นแบบประเมินภาษีประจำปี 2561-2564 ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2561 – 31 มกราคม 2561 ชำระภาษีตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม - 30 เมษายน 2561 2. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบ ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2561 ชำระภาษีได้ทันที หรือภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8) 3. ภาษีป้าย ยื่นแบบ ตั้งแต่ วันที่ 3 มกราคม - 31 มีนาคม 2561 ชำระภาษีได้ทันที หรือ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน ณ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ในวันและเวลาราชการ(เวลา 08.30 – 16.30 น.) สอบถามได้ที่ 053-484813
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ ปี 2561 (28 ธ.ค.60) <29 ธ.ค. 60>

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาล ได้ร่วมดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561 กิจกรรมการปฐมพยาบาลและพืชผักสมุนไพรเพื่อสุขภาพ เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายฯ ประจำปี 2560 <29 พ.ย. 60>

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2557 ได้กำหนดนโยบายการบริหารราชการไว้ตามกรอบแนวทางในการพัฒนาของนโยบายรวม 8 ด้าน นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง ได้แถลงนโยบายการบริหารราชการของเทศบาลตำบลป่าป้องต่อสภาตำบลป่าป้อง อาศัยความตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 48 ทศ วรรค 5 และวรรค 6 บัญญัติให้นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุกปี บัดนี้ นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง ได้จัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เรียบร้อยแล้ว สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บอร์ดประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลป่าป้อง หรือ www.papong.go.th
ประชาสัมพันธ์โครงการตลาดประชารัฐ <27 พ.ย. 60>

เทศบาลตำบลป่าป้อง แจ้งข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้ประกอบการโครงการตลาดประชารัฐ โดยมีกำหนดการรับลงทะเบียนผู้ประกอบการใหม่ ระหว่างวันที่ 10-30 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ เทศบาลตำบลป่าป้อง และ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอดอยสะเก็ด ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบคำขอลงทะเบียนผู้ประกอบการโครงการตลาดประชารัฐ

รายงานผลการดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2559 <27 พ.ย. 60>

เทศบาลตำบลป่าป้อง แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานผลการดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2559
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนน พ.ศ.2560-2562 (รอบที่ 2) <31 ต.ค. 60>

          ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลป่าป้อง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ (๓)  ทั้งนี้  ได้นำข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan)  มาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลป่าป้องดังกล่าวด้วย  โดยคณะกรรมการได้ดำเนินการติดตามรายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง  และนายกเทศมนตรีตำบลป่าป้องเสนอต่อสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลป่าป้อง  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

      ดังนั้น  เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  เทศบาลตำบลป่าป้อง   จึงประกาศรายงานผลการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  ถึง  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐)  ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ 

       ทั้งนี้  สามารถขอดูหรือสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลป่าป้อง  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลป่าป้อง  หมู่ที่ ๖  ตำบลป่าป้อง  อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่  โทรศัพท์  ๐๕๓-๒๙๑๑๐๖            

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 ประกาศ  ณ  วันที่   ๓๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐


ข่าวประชาสัมพันธ์แบบแสดงรายรับ-รายจ่ายจริง และ งบแสดงฐานะทางการเงิน <31 ต.ค. 60>

ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งแบบแสดงรายรับ-รายจ่ายจริง และ งบแสดงฐานะทางการเงิน ตามงบประมาณประจำปี 2560
รายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการฯ 2560 <25 ต.ค. 60>

     เทศบาลตำบลป่าป้อง  อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่  ขอประชาสัมพันธ์ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน  ซึ่งเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการของเทศบาลตำบลป่าป้อง  เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นกลางเป็นผู้ดำเนินการจัดเก็บ  ทั้งนี้เพื่อให้ข้อมูลในด้านความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการอย่างแท้จริง  จำนวน  4  ด้าน  ดังนี้

     ด้านโยธา  การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง  ร้อยละ  87.67

     ด้านการศึกษา   ร้อยละ  85.30

     ด้านรายได้หรือภาษี  ร้อยละ  89.34

     ด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการชุมชน  ร้อยละ  90.84

     สรุปร้อยละการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ  เป็นร้อยละ  88.28

     จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า  แนวทางการบริการของเทศบาลตำบลป่าป้อง  ทั้ง  4  ด้าน  สร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนผู้รับบริการหรือคุณภาพการให้บริการในระดับ  8  ซึ่งเป็นระดับคุณภาพที่สูง  ดังนั้น  เทศบาลตำบลป่าป้องจะนำข้อมูลที่ได้จากการวิจัยนี้ไปใช้พัฒนาและปรับปรุงในประเด็นต่าง ๆ เพื่อสร้างความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการให้สามารถปรากฎผลความพึงพอใจที่มีต่อเทศบาลตำบลป่าป้องให้สูงขึ้น


อนุรักษ์และสืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2561 <24 ต.ค. 60>

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลป่าป้อง ขอเชิญร่วมงาน อนุรักษ์และสืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2561 ณ ลานกิจกรรมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลป่าป้อง ในวันพฤหัสบดี ที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 18.00น.เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าป้อง สังกัด กองการศึกษา โทรศัพท์ 081-8840350 ตามวันเวลาราชการ
สรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี 2560 <09 ต.ค. 60>

ตามที่เทศบาลตำบลป่าป้อง ได้จัดทำประกาศเทศบาลตำบลป่าป้อง เรื่องการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของเทศบาลตำบลป่าป้อง และคำสั่งเทศบาลตำบลป่าป้อง 455/2559 เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯและรับผิดชอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ สำนักปลัดเทศบาลตำบลป่าป้อง ขอสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายละเอียดตามภาพที่แนบมาด้วยดังนี้
ประกาศ การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) <05 ต.ค. 60>

ประกาศเทศบาลตำบลป่าป้อง เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี(พ.ศ. 2561-2563)
แผนอัตรากำลัง <29 ก.ย. 60>

ประกาศเทศบาลตำบลป่าป้อง เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี(พ.ศ. 2561-2563)
กำหนดส่วนราชการของเทศบาลตำบลป่าป้อง <29 ก.ย. 60>


ประกาศเทศบาลตำบลป่าป้อง ประจำปี 2560 <29 ก.ย. 60>

วันที่ 27 กันยายน 2560 ประกาศเทศบาลตำบลป่าป้อง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ประจำปี 2560
ข่าวประชาสัมพันธ์(การรับเบี้ยยังชีพ ปีงบประมาณ 2562 <21 ก.ย. 60> 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13  


 
 
Copyright © 2009-2021 โดย เทศบาลตำบลป่าป้อง - http://www.papong.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลป่าป้อง 155 หมู่ 6 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทร. 053-291106
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com