http://www.papong.go.th
 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารท้องถิ่น
สภาท้องถิ่น
ฝ่ายปกครอง
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สถานที่ท่องเที่ยว
เชียงใหม่ศิลาดล
 
 
นายธัญญา ภาวะเดช
นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลป่าป้อง
 
 
 
ขณะนี้ 4 คน
สถิติวันนี้ 89 คน
สถิติเดือนนี้ 10439 คน
สถิติปีนี้ 50611 คน
สถิติทั้งหมด 624833 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2552

เพลง ล่องแม่ปิง


 

เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-291106 โทรสาร 053-484843
 
 

   

สวัสดีปีใหม่ นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง 2561 <04 ม.ค. 61>

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 พนักงานเทศบาลตำลบลป่าป้องได้มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ ปี 2561 แด่นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง เพื่อระลึกถึงคุณความดีและไมตรีจิตมิตรภาพ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่และขอศีลขอพรท่านให้เกิดความเป็นสวัสดิมงคลแก่ตนเองสืบไป
ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่(7วันอันตราย)ปี 2561 <04 ม.ค. 61>

เทศบาลตำบลป่าป้องได้ดำเนินกิจกรรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและทีมกู้ชีพเทศบาลตำบลป่าป้องปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่(7วันอันตราย) ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 3 มกราคม 2561 เนื่องด้วยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 มีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวันและเป็นช่วงที่ประชาชนใช้รถใช้ถนนเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 เทศบาบตำบลป่าป้องจึงให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลป่าป้อง และทีมกู้ชีพตำบลป่าป้อง ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยและบริการประชาชน ณ จุดบริการประชานหน้าโรงเรียนบ้านป่าป้อง ในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่(7วันอันตราย) ประจำปีงบประมาณ 2561
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ ปี 2561 (28 ธ.ค.60) <29 ธ.ค. 60>

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาล ได้ร่วมดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561 กิจกรรมการปฐมพยาบาลและพืชผักสมุนไพรเพื่อสุขภาพ เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 14-12-60 <14 ธ.ค. 60>

วันที่ 14 ธันวาคม 2560 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ดำเนินโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผ่านกิจกรรม การเปลี่ยนแปลงในวัยผู้สูงอายุกับการป้องกันและรักษาสุขภาพ เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วย
โครงการรณรงค์และเสริมความรู้ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน <13 ธ.ค. 60>

วันที่ 13 ธันวาคม 2560 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมกับผู้นำชุมชนหมู่บ้านทุกภาคส่วน ได้กำหนดโครงการ กิจกรรมที่จะได้ดำเนินการในช่วงระหว่างเดือน ธันวาคม 2560 - มกราคม 2561 ตลอดจนมีข้อราชการต่างๆ เช่น กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ การเตรียมการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ตลอดจนข้อราชการอื่นๆ เพื่อให้โครงการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
การตรวจราชการของนายอำเภอดอยสะเก็ด <27 พ.ย. 60>

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 การตรวจราชการของนายอำเภอดอยสะเก็ด หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลป่าป้อง ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล เข้าร่วมรับฟังและการตรวจราชการ ของนายอรรถชา กัมปนาถแสนยากร นายอำเภอดอยสะเก็ด เพื่อมอบนโยบายในการพัฒนา อำเภอดอยสะเก็ด พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรค ร่วมกันปฏิบัติราชการ ให้บริการประชาชนตำบลป่าป้องเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 23-11-60 <23 พ.ย. 60>

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561 กิจกรรมอาสาสมัครกับการมีส่วนร่วมในสังคมกับการรู้ทันโรคติดต่อตามฤดูกาล ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
ประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 <16 พ.ย. 60>

     ตามที่  สภาเทศบาลตำบลป่าป้อง  ได้มีมติกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ประจำปี  2560 ระหว่างวันที่ 1  พฤศจิกายน  2560  ถึงวันที่  30 พฤศจิกายน  2560  มีกำหนดไม่เกินสามสิบวัน  นั้น
     เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547 สภาเทศบาลตำบลป่าป้องจึงได้ประชุมสภาเทศบาลตำบลป่ปา้อง  สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่  1  ประจำปี  2560  ในวันที่  15  พฤศจิกายน  2560  เวลา  09.30  น.  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบ 2561 <09 พ.ย. 60>

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดยนายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีิวิตผู้สูงอายุ (ครั้งที่ 2) กิจกรรมการเสริมทักษะทางสังคมที่เหมาะสม ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
ติดตามการปฎิบัติงานงานบริการแพทย์ฉุกเฉิน <03 พ.ย. 60>

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าเยี่ยมติดตามแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงาน การปฏิบัติงานบริการการแพทย์ฉุกเฉินของเทศบาลตำบลป่าป้อง เพื่อตรวจประเมินการปฏิบัติงาน นำเสนอข้อมูลการทำงานในปีงบประมาณ 2559 พร้มทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อเสนอแนะ ตลอดจนถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฎิบัติงานพร้อมทั้งหาแนวทางการป้องกันและแก้ไขร่วมกัน

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57  


 
 
Copyright © 2009-2020 โดย เทศบาลตำบลป่าป้อง - http://www.papong.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลป่าป้อง 155 หมู่ 6 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทร. 053-291106
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com