ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลป่าป้อง                               วิสัยทัศน์ "เป็นตำบลน่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักธรรมาภิบาล"                               เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-484-843, 093-187-9111 โทรสาร 053-484843
 ข้อมูลเทศบาล

นายสมบูรณ์ ริญญา

นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
โทร.089-8511575

msgสายตรงนายก

นายสมชาติ  วงค์ตาคำ - ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลป่าป้อง <br>โทร.087-1882601

นายสมชาติ วงค์ตาคำ

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลป่าป้อง
โทร.087-1882601


hornข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมป้องกันการทุจริตและความโปร่งใสในองค์กร ประจำปี 2565

  • 26 เมษายน 2565
  • อ่าน 25 ครั้ง

วันที่ 26 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลตำบลป่าป้อง ร่วมกับ สภาองค์กรชุมชนตำบลป่าป้อง ได้ดำเนินโครงการป้องกันการทุจริต และความโปร่งใสในองค์กร สำหรับคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าป้องประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยได้รับเกียรติจาก นายชิตชนก ชุมพล ผู้อำนวยการกลุ่มงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท. เขต 5 เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมและป้องปรามการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ รวมถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าป้อง จำนวน 67 คน
แชร์หน้านี้: