ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลป่าป้อง                               วิสัยทัศน์ "เป็นตำบลน่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักธรรมาภิบาล"                               เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-484-843, 093-187-9111 โทรสาร 053-484843
 ข้อมูลเทศบาล

นายสมบูรณ์ ริญญา

นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
โทร.089-8511575

msgQ&A/สายตรงนายก

นางกัลยา  มีรักษ์ - ปลัดเทศบาลตำบลป่าป้อง <br>โทร.086-9167493

นางกัลยา มีรักษ์

ปลัดเทศบาลตำบลป่าป้อง
โทร.086-9167493


hornข่าวกิจกรรม

กิจกรรมการปรับปรุงพัฒนาและส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

  • 4 เมษายน 2565
  • อ่าน 80 ครั้ง

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 นายสมบูรณ์ ริญญา นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและบุคลากรของเทศบาลตำบลป่าป้อง ประจำเดือนมีนาคม 2565 ซึ่งได้มีการประชุม   ในประเด็นดังนี้ 1) การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณะรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 3) การทำนโยบาย No Gift Policy 4) การปรับปรุง/ทบทวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5) กำหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และการทุจริตประพฤติมิชอบ 6) กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส
ในการนี้ นายสมบูรณ์ ริญญา นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง ระบุว่า การประชุมครั้งนี้หวังว่าจะเป็นการช่วยยกระดับ/ปรับปรุง/พัฒนา/ส่งเสริมให้เทศบาลตำบลป่าป้อง ลดความเสี่ยงการทุจริต/พัฒนาปรับปรุงผลการประเมิณ ITA/มีการจัดการการทุจริตประพฤติมิชอบดียิ่งขึ้น/ช่วยยกระดับการบริหารจัดการที่ดียิ่งขึ้นให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป
แชร์หน้านี้: