http://www.papong.go.th
 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารท้องถิ่น
สภาท้องถิ่น
ฝ่ายปกครอง
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สถานที่ท่องเที่ยว
เชียงใหม่ศิลาดล
 
 
นายธัญญา ภาวะเดช
นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลป่าป้อง
 
 
 
ขณะนี้ 4 คน
สถิติวันนี้ 124 คน
สถิติเดือนนี้ 4695 คน
สถิติปีนี้ 34576 คน
สถิติทั้งหมด 527750 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2552

เพลง ล่องแม่ปิง


 

เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-291106 โทรสาร 053-484843
 
 

   

ประชุมแผนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล (7มิ.ย.2562) <07 มิ.ย. 62>

ด้วย กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจำจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัด ใ้ห้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2562 เพื่อปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยและเพื่อให้สามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้แก่ประชาชน เทศบาลตำบลป่าป้อง จึงได้มีการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ในวันศุกร์ ที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าป้อง
โครงการเทศบาลสัญจรพบประชาชน ประจำปี 2562 <07 มิ.ย. 62>

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่ ข้าราชการ ผู้นำชุมชนเทศบาลตำบลป่าป้อง จัดกิจกรรมตามโครงการเทศบาลสัญจรพบประชาชน ประจำปี 2562 เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสาร ร่วมแสดงความคิดเห็นรวมทั้งเพื่อรับทราบปัญหาต่างๆ ของประชาชนในท้องถิ่น ประชาชนได้รับบริการเชิงรุกแบบบูรณาการ อำนวยความสะดวกในการตอบสนองความต้องการของประชาชน มีบริการและให้คำปรึกษาในส่วนงานของเทศบาลตำบลป่าป้องและส่วนราชการของอำเภอดอยสะเก็ด บริการจ่ายเบี้ยยังชีพฯ บริการตัดผมฟรี ตรวจสุขภาพฟรี การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนออกจำหน่ายและแนะนำสู้สายตาประชาชน ณ วัดขัยประดิษฐ์ (วัดป่าตึงน้อย) หมู่ที่ 1 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี <05 มิ.ย. 62>

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชนตำบลป่าป้อง เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ อาคารศรีศุภอักษร วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกิจกรรมดังนี้ 1. พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ ลานวงเวียนน้ำพุ อาคารศรีศุภอักษร 2. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 3. พิธีถวายเครื่องราชการะถวายพระพรชัยมงคล นอกจากนี้เทศบาลตำบลป่าป้องได้จัดโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ กิจกรรมการพัฒนา คู ครอง บริเวณหน้าเทศบาลป่าป้อง เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภัคดีโดยพร้อมเพรียงกัน
โครงการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ (29 พฤษภาคม 2562) <29 พ.ค. 62>

เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ดำเนินโครงการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าป้อง จำนวน 8 หมู่บ้าน เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในการปลูกฝักสวนครัวและประโยชน์ของการปลูกผักสวนครัว ซึ่งได้รับเกียรติ (นายก้องปฐพี ตันสุชาติ ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ) เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักสวนครัวตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยจัดอบรม ในวันพุธ ที่ 29 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. - 15.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าป้อง ชั้น 2
โครงการผู้สูงวัยจิตแจ่มใส ประจำปี 2562 (23 พ.ค.2562) <23 พ.ค. 62>

เมื่อวันที่ 23 พ.ค.2562 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ดำเนินโครงการผู้สูงวัยจิตแจ่มใส ประจำปี 2562 กิจกรรมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาพื้นบ้าน โดยได้รับเกียรติจาก นายบุญศรี รัตนัง ศิลปินแห่งชาติ และนายศรัญวิทย์ ดาราศรี เพื่อเป็นวิทยากร ร่วมแบ่งปันความรู้ ทักษะการดำเนินชีวิตวัฒนธรรมและภูมิปัญญาพื้นบ้าน ให้คงอยู่สืบไป
พิธีอันเชิญน้ำสรงพระราชทานน้ำนมสดรดต้นพระศรีมหาโพธิ์ ปี 2562 <21 พ.ค. 62>

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ กลุ่มผู้นำชุมชน จิตอาสา ตำบลป่าป้อง เข้าร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชาวันสำคัญของโลก พิธีอันเชิญน้ำสรงพระราชทานและขบวนแห่น้ำนมสดรดต้นศรีมหาโพธิ์ ปี 2562 ด้วยวัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง ได้กำหนดจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันสำคัญของโลก ทางคณะสงฆ์ หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้ร่วมจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชาและจัดพิธีถวายความจงรักภักดี สามัคคีธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีพิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน ขบวนแห่นมสดรดถวายต้นพระศรีมาหาโพธิ์ ซึ่งถือเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านาน ได้กำหนดจัดขึ้น ในวันทีี 18 พฤษภาคม 2562 โดยมีการจัดริ้วขบวนแห่อัญเชิญน้ำสรงพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามาหาจักรี สิรินธรมาหวชิรา ลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารีและขบวนแห่น้ำนมสดรดถวายต้นศรีมหาโพธิ์ ได้กำหนดตั้งริ้วขบวน ณ โรงเรียนบ้านเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562 <17 พ.ค. 62>

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กลุ่มผู้นำ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ และจิตอาสาตำบลป่าป้อง ได้ดำเนินกิจรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2562 ตามหนังสือจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งว่า กรมป่าไม้ว่าตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 อนุมัติให้วันวิสาขาบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ซึ่งกรมป่าไม้ได้เชิญชวนจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติมาอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เป็นการปลูกต้นไม้ในใจคน อีกทั้งช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจาฝุ่นและหมอกควัน เทศบาลตำบลป่าป้อง จึงดำเนินกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2562 ณ บ้านดวงดี หมู่ที่ 6 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จงหวัดเชียงใหม่
จัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2562 <17 พ.ค. 62>

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมกับจิตอาสาตำบลป่าป้อง ดำเนินการจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียตริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงมหาดไทยแจ้งแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการหรือสนับสนุนการดำเนินในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งถือว่าเป็นภารกิจตามนโยบาบเร่งด่วนของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย และอำเภอดอยสะเก็ดแจ้งให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียตริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เทศบาลตำบลป่าป้องได้ดำเนินการจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ซุ้มเฉลิมพระเกียรติประจำหมู่บ้าน บ้านดวงดี หมู่ที่ 6 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
โครงการผู้สูงวัยจิตแจ่งใสร่างกายแข็งแรง 10 พฤษภาคม 2562 <10 พ.ค. 62>

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินโครงการสูงวัยจิตแจ่มใสร่างกายแข็งแรง กิจกรรม การดำรงชีพวิตแบบผู้สูงวัยที่มีคุณภาพ
จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่สังคม เพื่อแสดงความจงรักภักดี <08 พ.ค. 62>

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 จิตอาสาตำบลป่าป้อง ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม เพื่อแสดงความจงรักภักดี โดยทำความสะอาดถนน จัดระเบียบโฆษณา ปลูกต้นไม้ เก็บขยะ ฯลฯ ถนนหน้าที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด ตั้งแต่สามแยกสนามกีฬาเทศบาลตำบลป่าป้อง (สนามวัวชน) ถึง สามแยกไฟแดง เส้นเชียงใหม่-เชียงราย ทางหลวงหมายเลข 118 (แยกหนองปลา) โดยการนี้ผู้บริหารเทศบาลตำบลป่าป้องได้ส่งเสริมให้จิตอาสาในตำบลป่าป้อง อีกทั้งยังให้ความสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

 
     
หน้า   1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51  


 
 
Copyright © 2009-2019 โดย เทศบาลตำบลป่าป้อง - http://www.papong.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลป่าป้อง 155 หมู่ 6 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทร. 053-291106
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com