http://www.papong.go.th
 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารท้องถิ่น
สภาท้องถิ่น
ฝ่ายปกครอง
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สถานที่ท่องเที่ยว
เชียงใหม่ศิลาดล
 
 
นายธัญญา ภาวะเดช
นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลป่าป้อง
 
 
 
ขณะนี้ 3 คน
สถิติวันนี้ 48 คน
สถิติเดือนนี้ 3413 คน
สถิติปีนี้ 65533 คน
สถิติทั้งหมด 558707 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2552

เพลง ล่องแม่ปิง


 

เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-291106 โทรสาร 053-484843
 
 

   

กิจกรรม เยี่ยมบ้านประชาชน ปี 2562 <09 ก.ย. 62>

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาล ลงพื้นที่ตำบลป่าป้องเพื่อ เยี่ยมบ้าน นางสมพร พูลทาจักร ผู้สูงอายุ หมู่ที่ 5 บ้านป่าป้องใต้ร้อง พร้อมมอบ อุปกรณ์อำนวยความสะดวก ได้แก่่ ผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่ และมุ้งกันยุง เพื่อพบปะพูดคุย สร้างขวัญกำลังใจให้กับ ผู้สูงอายุ ให้เห็นคุณค่าของชีวิตและพร้อมที่จะดำรงชีวิตต่อไปอย่างมีความสุข
โครงการอบรมปฐมพยาบาล ณ จุดเกิดเหตุ <05 ก.ย. 62>

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ ดำเนินโครงการอบรมปฐมพยาบาล ณ จุดเกิดเหตุ ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อมุ่งเน้นให้ ประชาชน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และพนักงานงานป้องกันและบรรเทาสารธารณภัย เสริมสร้างทักษะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ณ จุดเกิดเหตุได้อย่างทันท่วงที ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
ประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 <30 ส.ค. 62>

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 สภาเทศบาลตำบลป่าป้อง ได้ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วาระที่สอง สภาฯ มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวาระที่สอง ขั้นแปรญัตติ จำนวน 11 เสียง และได้ร่วมกันพิจารณร่างงบประมาณฯ ในวาระที่สาม ขั้นลงมติ ซึ่งสภาฯมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 จำนวน 11 เสียง

ตามมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 กำหนดให้ประธานสภาเทศบาลต้องส่งร่างเทศญัตตินี้ผ่านนายอำเภอไปให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบภายใน 7 วันนับแต่สภามีมติเห็นชอบหรือผู้ว่าราชการจังหวัดต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จและเสร็จสิ้นและส่งคืนประธานสภาเทศบาลภายใน 15 วัน นับแต่วันที่รับร่างเทศบัญญัติ


โครงการ “เฉลิมราชย์ราชา” ส่งมอบถังเก็บน้ำบรรเทาภัยแล้ง 2562 <29 ส.ค. 62>

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 บริษัทผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้างจำกัด(SCG) นำโดย คุณ สุเมท โพธิ์สุวรรณ ผู้จัดการการวางแผนและการบริการภาคเหนือ 1 กิจการ CPAC ภาคเหนือ ได้มอบถังเก็บน้ำบรรเทาภัยแล้งระยะยาวด้วยการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 2 ถัง เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลสมัยที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงประกอบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ให้แก่ บ้านป่าป้อง หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อง โดยมีนายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านป่าป้อง หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อง รับมอบถังดังกล่าวไว้ เพื่อใช้ประโยชน์ในการบรรเทาภัยแล้งต่อไป
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ประจำปี 2562 <23 ส.ค. 62>

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ประจำปี งบประมาณ 2562 เพื่อส่ิงเสริมให้ผู้ที่ต้องดูแลผู้พิการมีทักษะการปฏิบัติต่อผู้ป่วย อย่างถูกวิธีและเหมาะสม และช่วยเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจหลักในการดูแลผู้พิการให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วถึง
ฉีดพ่นละอองฝอยป้องกันยุงลาย มทร.ล้านนาดอยสะเก็ด <20 ส.ค. 62>

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลป่าป้อง ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลบ้านป่าไม้แดง ดำเนินกิจกรรมพ่นละอองฝอยควบคุมและป้องกันยุงลาย สาเหตุของโรคไข้เลือดออก ณ บริเวณหอพักนักศึกษา ชาย หญิง วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาดอยสะเก็ด
อบรมประชาชนช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษา(ธรรมทูตสัญจร)2562 <19 ส.ค. 62>

วันที่ 17 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลป่าป้อง ดำเนินโครงการอบรมประชาชนช่วงเทศกาลเข้าพรรษา(ธรรมทูตสัญจร) ประจำปี 2562 กิจกรรมอบรมประชาชนประจำตำบลป่าป้อง โดยคณะสงฆ์อำเภอดอยสะเก็ดร่วมกับเทศบาลตำบลป่าป้องและเทศบาลตำบลสง่าบ้าน เพื่อให้ศาสนิกชนทั่วไปได้มีความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอนทางศาสนาได้อย่างถูกต้อง เผยแพร่หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา และร่วมทำกิจกรรมในชุมชนร่วมกันโดยพร้อมเพรียง ณ วัดชยาลังการ์(วัดป่าป้อง) หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 <13 ส.ค. 62>

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สภาเทศบาล ผู้นำชุมชน พนักงานเจ้าหน้าที่ และประชาชนจิตอาสาตำบลป่าป้อง ร่วมกันดำเนินกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยช่วงเช้าได้เข้าร่วมกิจกรรมกับอำเภอดอยสะเก็ด กิจกรรมการมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่นอำเภอดอยสะเก็ด ได้แก่ นางอำภาพร เหรียญประยูร หมู่ที่ 3 พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ พิธีถวายเครื่องราชสักการะ ณ อาคารศรีศุภอักษร วัดพระธารตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง หลังจากเสร็จกิจกรรมเทศบาลตำบลป่าป้อง ดำเนินกิจกรรมดังนี้ 1.จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล 2.พิธีถวายเครื่องราชสักการะ 3.กิจกรรมมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่นตำบลป่าป้อง 3 ประเภท คือ แม่ผู้เลี้ยงดูบุตรได้ดี แม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และแม่ผู้มีสุขภาพดี จำนวน 24 ราย 4.กิจกรรมจิตอาสา"เราทำความดีด้วยหัวใจ"ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
คก.พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ครั้งที่ 9 กิจกรรม กฎหมายในชีวิตประจำวัน <08 ส.ค. 62>

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 กิจกรรม กฎหมายในชีิวตประจำวันและสังคมสูงวัย เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎหมายเบื้องต้นและการใช้ชีวิตในสังคมผุ้สูงอายุ สามารถน้ำมาประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
บริการจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือน สิงหาคม 2562 <05 ส.ค. 62>

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ดำเนินกิจกรรมบริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเชื้อ ในเขตเทศบาลตำบลป่าป้อง จำนวน 8 หมู่บ้าน

 
     
หน้า   1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54  


 
 
Copyright © 2009-2019 โดย เทศบาลตำบลป่าป้อง - http://www.papong.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลป่าป้อง 155 หมู่ 6 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทร. 053-291106
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com