http://www.papong.go.th
 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารท้องถิ่น
สภาท้องถิ่น
ฝ่ายปกครอง
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สถานที่ท่องเที่ยว
เชียงใหม่ศิลาดล
 
 
นายธัญญา ภาวะเดช
นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลป่าป้อง
 
 
 
ขณะนี้ 9 คน
สถิติวันนี้ 179 คน
สถิติเดือนนี้ 7572 คน
สถิติปีนี้ 121648 คน
สถิติทั้งหมด 695870 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2552

เพลง ล่องแม่ปิง


 

เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-291106 โทรสาร 053-484843
 
 

   

ทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลป่าป้อง <03 พ.ย. 58>

เทศบาลตำบลป่าป้องขอประชาสัมพันธ์ประกาศช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลป่าป้อง ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส และตรวจสอบได้ ดังนั้นหากท่านใดมีเรื่องร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลป่าป้อง ท่านสามารถร้องเรียนได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด เทศบาลตำบลป่าป้อง ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้
1. ทางโทรศัพท์ สำนักปลัด หมายเลข 053-291106
2. ทางโทรสาร สำนักปลัด หมายเลข 053-484843
3. งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด เทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
4. ทางเว็บไซต์เทศบาลตำบลป่าป้อง www.papong.go.th
5. ทาง e-mail : papong155@hotmail.com
6. ทาง Face book: เทศบาลตำบลป่าป้อง
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล จำนวน 2 อัตรา <27 ต.ค. 58>

ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล

เทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง  จำนวน  2  ตำแหน่ง
1.  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์่นโยบายและแผน  ระดับ  3-5/9  จำนวน  1  อัตรา
2.  ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ระดับ 2-4/5 จำนวน 1 อัตรา

ผู้มีความสนใจยื่นคำร้องพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ได้ที่
- สำนักงานเทศบาลตำบลป่าป้อง เลขที่ 155 หมู่ 6 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
- โทรศัพท์ 053-291106
- โทรสาร 053-484843
การรับลงทะเบียนเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลป้าป้องประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 <20 ต.ค. 58>

การรับลงทะเบียนเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลป้าป้องประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560

          ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้  เทศบาลตำบลป่าป้อง  ขอเชิญชวนให้คนพิการรายใหม่ ที่มีความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนหรือย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่  ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ  ได้ตั้งแต่  วันที่ 1-30 พฤศจิกายน  2558 (ในวันและเวลาราชการ)  โดยยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ    ณ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าป้อง  งานพัฒนาชุมชน  เพื่อที่จะได้รับเงินเบี้ยความพิการในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560          โดยเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบแบบคำขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการ  ดังนี้

  1.  บัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการประชาชน 
  2.  สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา
  3.  สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา  สำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการผ่านธนาคารโดยขอความร่วมมือเปิดบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเท่านั้น                

หมายเหตุ  (เอกสารสำเนาต้องลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)

ทั้งนี้  สามารถยื่นได้ด้วยตัวเอง  หรือมอบหมายให้ผู้ดูแลยื่นคำขอแทนโดยแสดงหลักฐานการเป็นผู้แทนดังกล่าว  โดยให้ผู้ที่เชื่อถือได้รับรองสถานะของคนพิการแต่ต้องนำหลักฐานของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย

ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมและติดต่อขอรับเอกสารได้ที่  งานพัฒนาชุมชน สำนักงานเทศบาลตำบลป่าป้อง 

เบอร์โทรศัพท์  053-291106


การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลป้าป้องประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 <20 ต.ค. 58>

การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลป้าป้องประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560

ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้  เทศบาลตำบลป่าป้อง  ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุรายใหม่ที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์   นับถึงวันที่  30 กันยายน 2559 หรือผู้ที่เกิดก่อนวันที่  1 ตุลาคม 2499 หรือผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว  และมีภูมิลำเนาในเขตตำบลป่าป้องแต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่  ซึ่งไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสงค์จะรับเงิน        เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2560 (ตุลาคม 2559 กันยายน 2560) ไปลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ได้ตั้งแต่  วันที่ 1 30 พฤศจิกายน  2558  (ในวันและเวลาราชการ)  ด้วยตนเองหรือมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน โดยยื่น  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าป้องงานพัฒนาชุมชน  เพื่อจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  ตั้งแต่ 1 ตุลาคม2559  เป็นต้นไป

โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน  ดังนี้

  1.  บัตรประจำตัวประชาชน  หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา
  2.  ทะเบียนบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน)
  3. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา  สำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคารโดยขอความร่วมมือเปิดบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเท่านั้น          หมายเหตุ  (เอกสารสำเนาต้องลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)

ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมและติดต่อขอรับเอกสารได้ที่  งานพัฒนาชุมชน สำนักงานเทศบาลตำบลป่าป้อง 

เบอร์โทรศัพท์  053-291106
การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลป้าป้องประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (67 KB.)
ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับลงทะเบียนผู้สูงอายุฯ ปีงบประมาณ 2560 (94 KB.)
คำสั่งแต่งตั้งศูนย์อำนวยการ เจ้าหน้าที่รับคำร้องและคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สูงอายุฯ (136 KB.)
ประกาศการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อดำเนินการตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุฯ (102 KB.)
ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล (ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ) <20 ต.ค. 58>

     ♦ ♦   เทศบาลตำบลป่าป้อง  อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่  มีความประสงค์รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  เพื่อมารับดำรงตำแหน่งที่ว่าง  ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ  ระดับ  2-4/5  จำนวน  1  อัตรา
     ♦ ♦   ผู้มีความสนใจยื่นคำร้องพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา  ได้ที่
            ♦  สำนักงานเทศบาลตำบลป่าป้อง  เลขที่  155  หมู่  6  ตำบลป่าป้อง  อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่
            ♦ โทรศัพท์  053-291106 
            ♦ โทรสาร  053-484843
ขอประชาสัมพันธ์งบรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558 <12 ต.ค. 58>

เทศบาลตำบลป่าป้อง  ขอประชาสัมพันธ์งบรายรับ-รายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  2558

รายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลดค่ะ


งบรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558 (109 KB.)
กำหนดการรับเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน ตุลาคม 2558 <07 ต.ค. 58>

เทศบาลตำบลป่าป้อง จะได้ดำเนินการแจกเบี้ย ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์
ในวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2558 โดยกำหนดการของแต่ละหมู่บ้าน มีดังนี้

ม.8   บ้านทุ่งยาว       9-ต.ค.-58 09.00 - 09.30 น.
ม.1   บ้านป่าตึงน้อย   9-ต.ค.-58 09.30 - 10.30 น.
ม.7   บ้านป่ายางงาม   9-ต.ค.-58 10.30 - 11.30 น.
ม.2   บ้านป่าไม้แดง    9-ต.ค.-58 11.30 - 12.30 น.

ม.6   บ้านดวงดี         9-ต.ค.-58 09.00 - 09.30 น.
ม.3   บ้านป่าป้อง       9-ต.ค.-58 09.30 - 10.30 น.
ม.4   บ้านป่าป้อง       9-ต.ค.-58 10.30 - 11.30 น.
ม.5    บ้านใต้ร้อง       9-ต.ค.-58 11.30 - 12.30 น.
การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 <27 ก.ย. 58>

การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
     เทศบาลตำบลป่าป้อง  ขอประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  ตามมติ ครม. เมื่อวันที่  31  มีนาคม  2558  เห็นชอบโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยกำหนดให้จ่ายเงินแก่เด็กแรกเกิดสัญชาติไทยที่อยู่ในครัวเรือนยากจนและ ครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจน  ซึ่งเกิดระหว่าง  1  ต.ค. 58 ถึง 30 ก.ย.59  โดยอุดหนุนรายละ  400  บาท/คน/เดือน เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยมีกำหนดการรับลงทะเบียน  ตั้งแต่วันที่  15  ก.ย.2558 ถึง 31 มี.ค.2559 ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลป่าป้อง  อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่  
     สอบถามได้ที่  งานพัฒนาชุมชน  โทร  053-291106 
ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล <23 ก.ค. 58>

     ♦ ♦   เทศบาลตำบลป่าป้อง  อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่  มีความประสงค์รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  เพื่อมารับดำรงตำแหน่งที่ว่าง  1. ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  (นักบริหารงานทั่วไป 7) จำนวน  1  อัตรา
                    2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ  ระดับ  2-4/5  จำนวน  1  อัตรา
     ♦ ♦   ผู้มีความสนใจยื่นคำร้องพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา  ได้ที่
            ♦  สำนักงานเทศบาลตำบลป่าป้อง  เลขที่  155  หมู่  6  ตำบลป่าป้อง  อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่
            ♦ โทรศัพท์  053-291106 
            ♦ โทรสาร  053-484843
ประชาสัมพันธ์การัโอนพนักงานเทศบาล <02 ก.ค. 58>

     ♦ ♦   เทศบาลตำบลป่าป้อง  อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่  มีความประสงค์รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  เพื่อมารับดำรงตำแหน่งที่ว่าง  ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ  ระดับ  2-4/5  จำนวน  1  อัตรา
     ♦ ♦   ผู้มีความสนใจยื่นคำร้องพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา  ได้ที่
            ♦  สำนักงานเทศบาลตำบลป่าป้อง  เลขที่  155  หมู่  6  ตำบลป่าป้อง  อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่
            ♦ โทรศัพท์  053-291106 
            ♦ โทรสาร  053-484843


 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [21] 22 23  


 
 
Copyright © 2009-2020 โดย เทศบาลตำบลป่าป้อง - http://www.papong.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลป่าป้อง 155 หมู่ 6 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทร. 053-291106
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com