http://www.papong.go.th
 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารท้องถิ่น
สภาท้องถิ่น
ฝ่ายปกครอง
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สถานที่ท่องเที่ยว
เชียงใหม่ศิลาดล
 
 
นายธัญญา ภาวะเดช
นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลป่าป้อง
 
 
 
ขณะนี้ 9 คน
สถิติวันนี้ 60 คน
สถิติเดือนนี้ 10410 คน
สถิติปีนี้ 50582 คน
สถิติทั้งหมด 624804 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2552

เพลง ล่องแม่ปิง


 

เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-291106 โทรสาร 053-484843
 
 

   

ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม อปท.(EHA)2562 <24 เม.ย. 62>

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าป้อง ได้เข้ารับการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation : EHA ) ประจำปีงบประมาณ 2562 ตามที่ สำนักงานสารธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ (EH) ประจำปีงบประมาณ 2562 และได้ดำเนินการเชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมโครงการ เพื่อขอรับการประเมินคุณภาพระบบการจัดบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 เทศบาลตำบลป่าป้อง ได้เข้ารับการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยส่ิงแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยได้สรุปผลการตรวจประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยส่ิงแวดล้อม ดังนี้ 1. การจัดกระบวนการ คะแนนเต็ม 100 คะแนน คะแนนที่ได้คือ 98 คะแนน 2. การวัดผลลัพธ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน คะแนนที่ได้คือ 81.25 คะแนน ผ่านการประเมินระดับเกียรติบัตรรับรอง เต็ม 5 คะแนน
การปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ (7วันอันตราย) ประจำปี 2562 <19 เม.ย. 62>

เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ดำเนินกิจกรรมกการแต่งตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และทีมกู้ชีพเทศบาลตำบลป่าป้อง ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ (7วันอันตราย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 มีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน และเป็นช่วงที่ประชาชนใช้รถ ใช้ถนนเพื่อเดินทางกลับภมูิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่สร้างความสูญเสียต่อชิวิต ร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนสูงกว่าปกติ ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2562 จึงได้มีการแต่งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตำบลป่าป้อง และทีมกู้ชีพเทศบาลตำบลป่าป้อง ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย และ บริการประชาชน ณ จุดบริการประชาชนหน้าโรงเรียนบ้านป่าป้อง ในเช่วงเทศกาลสงกรานต์ (7 วันอันตราย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พิธีสระเกล้าดำหัวนายอำเภอดอยสะเก็ด ประจำปี 2562 <19 เม.ย. 62>

ในวันพุธ ที่ 17 เมษายน 2562 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ได้เข้าร่วมการจัดพิธีสระเกล้าดำหัว นายอำเภอดอยสะเก็ด นายกกิ่งกาชาดอำเภอดอยสะเก็ด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เขตอำเภอดอยสะเก็ด และผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรดอยสะเก็ด เพื่อเป็นการแสดงความเคารพ และขอพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่เมือง ประจำปี 2562
โครงการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณีปีใหม่เมือง2562 <17 เม.ย. 62>

เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญาภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง กำหนดให้มีการจัดงานอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และ กิจกรรมประเพณีปีใหม่เมือง ประจำปี 2562 ในวันที่ 11 เมษายน 2562 กิจกรรมภายในงาน มีดังนี้ 1. การมอบเกียรติบัตรแด่ผู้สูงอายุที่อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้ง 8 หมู่บ้าน 2. กิจกรรมการแข่งขันทำอาหารพื้นเมือง(ขนมจีนน้ำเงี้ยว) ชนะที่ 1 ได้แก่ หมู่ที่ 1 ชนะที่ 2 ได้แก่ หมู่ที่ 7 ชนะที่ 3 ได้แก่ หมู่ที่ 6 ชมเชย ได้แก่ หมูที่ 4 3. กิจกรรมการแข่งขันทำอาหารพื้นเมือง (โซะบ่าก้วยเต้ด) ชนะที่ 1 ได้แก่ หมู่ที่ 7 ชนะที่ 2 ได้แก่ หมู่ที่ 4 ชนะที่ 3 ได้แก่ หมู่ที่ 3 ชมเชย ได้แก่ หมู่ที่ 2 4. กิจกรรมการแสดงของผู้สูงอายุทั้ง 8 หมู่บ้าน 5. กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ผู้นำชุมชน ณ ลานกิจกรรมเทศบาลตำบลป่าป้อง โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ เพื่อร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป
แจกหน้ากากอนามัย ชนิด N 95 (เพิ่มเติม) 4 เมษายน 2562 <05 เม.ย. 62>

เมื่อวันที่ 4 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาล ดำเนินกิจกรรม แจกหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันฝุ่นละออ ชนิด N 95 เพิ่มเติมสำหรับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลป่าป้อง เพื่อให้ประชาชนตำบลป่าป้องไดัรับหน้ากากอย่างทั่วถึง เนื่องจากขณะฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 10 และ PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานส่งผลให้คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของประชาชนในเขตพื้นที่ ซึ่งถือว่าเป็นสาธารณภัย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงลงพื้นที่เพื่อแจกหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันฝุ่นให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลป่าป้อง จำนวน 8 หมู่บ้าน
จ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือน เมษายน 2562 <04 เม.ย. 62>

เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ดำเนินกิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2562 ในเขตพื้นที่ตำบลป่าป้อง จำนวน 8 หมู่บ้าน
กิจกรรมออกตรวจแนะนำสถานประกอบการร้านอาหารตำบลป่าป้อง <04 เม.ย. 62>

วันที่ 4 เมษายน 2562 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ได้ดำเนินกิจกรรมออกตรวจแนะนำสถานประกอบการร้านอาหาร โรงอาหาร มินิมาร์ท ในเขตพื้นที่ตำบลป่าป้อง เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาโรคภัยไข้เจ็บอันเนื่องมาจาการบริโภคอาหาร ดังนั้นการควบคุมดูแล ให้การประกอบกิจการการจัดบริการอาหารโดยสถานประกอบการให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เน้นความสะอาดและปลอดภัยแก่ผู้บริโภคจึงเป็นงานสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างจริงจังเพื่อให้ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงความสำคัญและให้ความร่วมมือในการปรับปรุงและพัฒนายกระดับสถานประกอบการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหารกรมอนามัย กระทรวสงสาธารณสุข
โครงการผู้สูงวัยจิตแจ่มใสร่างกายแข็งแร็ง <28 มี.ค. 62>

เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าป้อง ได้จัดกิจกรรมตามโครงการ ผู้สูงวัยแจ่มใสร่างกายแข็งแรก (กิจกรรมสานสัมพันธ์วันเปิดเทอม) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าป้อง
แจกหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันฝุ่นละออง ชนิด N95 <27 มี.ค. 62>

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วย พน้กงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ได้ดำเนินกิจกรรม การแจกหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันฝุ่นละออง ชนิด N95 เนื่องจากขณะนี้ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้เกิดปัญหาภาวะหมอกควันจากไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM10 และ PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน ส่งผลให้คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของประชาชนในเขตพื้นที่ ซืึ่งถือว่าเป็นสาธารณภัย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงลงพื้นที่เพื่อแจกหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันฝุ่นให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลป่าป้อง จำนวน 8 หมู่บ้าน
จ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน มีนาคม 2562 <06 มี.ค. 62>

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ได้ออกพื้นที่เพื่อบริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยผู้พิการ และเบี้ยผู้ติดเชื้อ ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลป่าป้อง จำนวน 8 หมู่บ้าน

 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57  


 
 
Copyright © 2009-2020 โดย เทศบาลตำบลป่าป้อง - http://www.papong.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลป่าป้อง 155 หมู่ 6 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทร. 053-291106
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com