http://www.papong.go.th
 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารท้องถิ่น
สภาท้องถิ่น
ฝ่ายปกครอง
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สถานที่ท่องเที่ยว
เชียงใหม่ศิลาดล
 
 
นายธัญญา ภาวะเดช
นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลป่าป้อง
 
 
 
ขณะนี้ 12 คน
สถิติวันนี้ 205 คน
สถิติเดือนนี้ 8546 คน
สถิติปีนี้ 17036 คน
สถิติทั้งหมด 591258 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2552

เพลง ล่องแม่ปิง


 

เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-291106 โทรสาร 053-484843
 
 
นางกัลยา มีรักษ์
ปลัดเทศบาล
นางสาวจิราพร วรรณกิตร์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวศศิธร สมบูรณ์ชัย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวเครือวัลย์ ทาอินทร์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
053-291106
นางสาวจิฬาภรณ์ ภาวะเดช
นิติกรชำนาญการ
- ว่าง -
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวหัสญา มีฉ่ำ
เจ้าพนักงานสาธรณสุขชำนาญงาน
โทร. 053-291106
นางสาวสุพรรษา สารีอินทร์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายอนุรักษ์ พวงกิ่งแก้ว
พนักงานขับรถยนต์
นายมงคล พิณเสนาะ
พนักงานจ้างทั่วไป
นางโสภิณ สุริยา
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวกมลชนก พิชัย
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวกรวิภา สุริเย
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวธารารัตน์ แสงวรรณธีระ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายอติพล แซ่อั้ง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายอนุสรณ์ คำมีสว่าง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายสมจิตร ภาสุ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายณรงค์เดช การภักดี
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายพิเชฐ ทมิฬธร
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายสมบูรณ์ จะแล
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายสุทัศน์ เพิ่มพูล
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายภูมิรินทร์ อินต๊ะก้อน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายยงยุทธ หล้าหลอด
พนักงานจ้างเหมาบริการ

  
 
Copyright © 2009-2020 โดย เทศบาลตำบลป่าป้อง - http://www.papong.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลป่าป้อง 155 หมู่ 6 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทร. 053-291106
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com