http://www.papong.go.th
 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารท้องถิ่น
สภาท้องถิ่น
ฝ่ายปกครอง
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สถานที่ท่องเที่ยว
เชียงใหม่ศิลาดล
 
 
นายธัญญา ภาวะเดช
นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลป่าป้อง
 
 
 
ขณะนี้ 7 คน
สถิติวันนี้ 365 คน
สถิติเดือนนี้ 17109 คน
สถิติปีนี้ 17109 คน
สถิติทั้งหมด 728269 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2552

เพลง ล่องแม่ปิง


 

เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-484-843,093-187-9111 โทรสาร 053-484843
 
 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วง 3 ปี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

แนวทางที่  1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางที่  2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร

แนวทางที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภคและด้านสาธารณูปการ 

2 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 

แนวทางที่ 1 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางที่ 2 การสร้างและพัฒนาการรวมกลุ่ม (Cluster)

แนวทางที่ 3 ส่งเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม่

แนวทางที่ 4 สร้างภูมิคุ้มกันของระบบเศรษฐกิจ 

3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 

แนวทางที่ 1 การปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

แนวทางที่ 3 พัฒนาตัวอย่างความสำเร็จที่เป็นรูปธรรม

แนวทางที่ 4 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

4.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แนวทางที่ 1 การจัดการองค์ความรู้ 

แนวทางที่ 2 การเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

แนวทางที่ 3 การส่งเสริมสถาปัตยกรรมท้องถิ่น

แนวทางที่ 4 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

แนวทางที่ 1 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการปลูกฝังแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางที่ 2 การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แนวทางที่ 3 การส่งเสริมสุขภาวะของชุมชน

แนวทางที่ 4 การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส

6. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

แนวทางที่ 1 กระตุ้นการมีส่วนร่วมโดยมุ่งเน้นทุกภาคส่วนในชุมชน

แนวทางที่ 2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม อบายมุขและสิ่งเสพติด

แนวทางที่ 3   เสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัยแก่ชุมชน 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แนวทางที่ 1 การสร้างจิตสำนึกและพัฒนา ขีดความสามารบุคลากรภาครัฐ

แนวทางที่ 2 การเสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

แนวทางที่ 3   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม 
 
Copyright © 2009-2021 โดย เทศบาลตำบลป่าป้อง - http://www.papong.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลป่าป้อง 155 หมู่ 6 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทร. 053-291106
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com