http://www.papong.go.th
 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารท้องถิ่น
สภาท้องถิ่น
ฝ่ายปกครอง
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สถานที่ท่องเที่ยว
เชียงใหม่ศิลาดล
 
 
นายธัญญา ภาวะเดช
นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลป่าป้อง
 
 
 
ขณะนี้ 11 คน
สถิติวันนี้ 34 คน
สถิติเดือนนี้ 6656 คน
สถิติปีนี้ 76040 คน
สถิติทั้งหมด 569214 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2552

เพลง ล่องแม่ปิง


 

เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-291106 โทรสาร 053-484843
 
 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วง 3 ปี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

แนวทางที่  1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางที่  2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร

แนวทางที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภคและด้านสาธารณูปการ 

2 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 

แนวทางที่ 1 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางที่ 2 การสร้างและพัฒนาการรวมกลุ่ม (Cluster)

แนวทางที่ 3 ส่งเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม่

แนวทางที่ 4 สร้างภูมิคุ้มกันของระบบเศรษฐกิจ 

3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 

แนวทางที่ 1 การปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

แนวทางที่ 3 พัฒนาตัวอย่างความสำเร็จที่เป็นรูปธรรม

แนวทางที่ 4 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

4.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แนวทางที่ 1 การจัดการองค์ความรู้ 

แนวทางที่ 2 การเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

แนวทางที่ 3 การส่งเสริมสถาปัตยกรรมท้องถิ่น

แนวทางที่ 4 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

แนวทางที่ 1 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการปลูกฝังแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางที่ 2 การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แนวทางที่ 3 การส่งเสริมสุขภาวะของชุมชน

แนวทางที่ 4 การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส

6. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

แนวทางที่ 1 กระตุ้นการมีส่วนร่วมโดยมุ่งเน้นทุกภาคส่วนในชุมชน

แนวทางที่ 2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม อบายมุขและสิ่งเสพติด

แนวทางที่ 3   เสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัยแก่ชุมชน 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แนวทางที่ 1 การสร้างจิตสำนึกและพัฒนา ขีดความสามารบุคลากรภาครัฐ

แนวทางที่ 2 การเสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

แนวทางที่ 3   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม 
 
Copyright © 2009-2019 โดย เทศบาลตำบลป่าป้อง - http://www.papong.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลป่าป้อง 155 หมู่ 6 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทร. 053-291106
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com