http://www.papong.go.th
 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารท้องถิ่น
สภาท้องถิ่น
ฝ่ายปกครอง
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สถานที่ท่องเที่ยว
เชียงใหม่ศิลาดล
 
 
นายธัญญา ภาวะเดช
นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลป่าป้อง
 
 
 
ขณะนี้ 8 คน
สถิติวันนี้ 156 คน
สถิติเดือนนี้ 11465 คน
สถิติปีนี้ 113864 คน
สถิติทั้งหมด 688086 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2552

เพลง ล่องแม่ปิง


 

เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-291106 โทรสาร 053-484843
 
 

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลป่าป้อง..

วิสัยทัศน์การพัฒนา (Vision)

 "เป็นตำบลน่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

และหลักธรรมาภิบาล"


พันธกิจการพัฒนาเทศบาลตำบลป่าป้อง..

พันธกิจ (Mission)

1. ส่งเสริมพัฒนาและบูรณาการการบริหารจัดการ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                 

2. สร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                 

3. ส่งเสริมการจัดการศึกษา การจัดสวัสดิการสังคมและการรักษาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

4. พัฒนาระบบงบประมาณ และการคลังของเทศบาลตำบลป่าป้องให้มีประสิทธิภาพและสามารถพึ่งตนเองได้            

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการเทศบาลตำบลป่าป้อง ไปสู่เป้าหมายของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี                  

6. บริหารงานบุคคลและเพิ่มขีดความสามารถของบุคคลากรเทศบาลตำบลป่าป้องให้ทำงานอย่างมืออาชีพ          

7. สนับสนุนการพัฒนาการเมือง การปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 
Copyright © 2009-2020 โดย เทศบาลตำบลป่าป้อง - http://www.papong.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลป่าป้อง 155 หมู่ 6 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทร. 053-291106
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com