http://www.papong.go.th
 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารท้องถิ่น
สภาท้องถิ่น
ฝ่ายปกครอง
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สถานที่ท่องเที่ยว
เชียงใหม่ศิลาดล
 
 
นายธัญญา ภาวะเดช
นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลป่าป้อง
 
 
 
ขณะนี้ 10 คน
สถิติวันนี้ 14 คน
สถิติเดือนนี้ 6223 คน
สถิติปีนี้ 6223 คน
สถิติทั้งหมด 717383 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2552

เพลง ล่องแม่ปิง


 

เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-291106 โทรสาร 053-484843
 
 

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลป่าป้อง..

วิสัยทัศน์การพัฒนา (Vision)

 "เป็นตำบลน่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

และหลักธรรมาภิบาล"


พันธกิจการพัฒนาเทศบาลตำบลป่าป้อง..

พันธกิจ (Mission)

1. ส่งเสริมพัฒนาและบูรณาการการบริหารจัดการ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                 

2. สร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                 

3. ส่งเสริมการจัดการศึกษา การจัดสวัสดิการสังคมและการรักษาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

4. พัฒนาระบบงบประมาณ และการคลังของเทศบาลตำบลป่าป้องให้มีประสิทธิภาพและสามารถพึ่งตนเองได้            

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการเทศบาลตำบลป่าป้อง ไปสู่เป้าหมายของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี                  

6. บริหารงานบุคคลและเพิ่มขีดความสามารถของบุคคลากรเทศบาลตำบลป่าป้องให้ทำงานอย่างมืออาชีพ          

7. สนับสนุนการพัฒนาการเมือง การปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 
Copyright © 2009-2021 โดย เทศบาลตำบลป่าป้อง - http://www.papong.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลป่าป้อง 155 หมู่ 6 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทร. 053-291106
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com