http://www.papong.go.th
 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารท้องถิ่น
สภาท้องถิ่น
ฝ่ายปกครอง
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สถานที่ท่องเที่ยว
เชียงใหม่ศิลาดล
 
 
นายธัญญา ภาวะเดช
นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลป่าป้อง
 
 
 
ขณะนี้ 19 คน
สถิติวันนี้ 142 คน
สถิติเดือนนี้ 4627 คน
สถิติปีนี้ 35555 คน
สถิติทั้งหมด 471653 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2552

เพลง ล่องแม่ปิง


 

เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-291106 โทรสาร 053-484843
 
 

เทศบาลตำบลป่าป้องจะพัฒนา ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและเศรษฐกิจพอเพียง
เทศบาลตำบลป่าป้องเป็นหน่วยราชการส่วนท้องถิ่น ที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ดังนั้น จึงเป็นองค์การที่จะต้อง ปฏิบัติภารกิจหน้าที่ สนองต่อความต้องการของประชาชน อย่างแท้จริง ตำบลป่าป้องมีความหลากหลายทางวัฒธรรมอันเก่าแก่ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญที่จะทำให้การพัฒนาท้องถิ่น แข็งแกร่ง และมั่นคง เป็นเมืองที่น่าอยู่ และประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 
Copyright © 2009-2018 โดย เทศบาลตำบลป่าป้อง - http://www.papong.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลป่าป้อง 155 หมู่ 6 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทร. 053-291106
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com