http://www.papong.go.th
 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารท้องถิ่น
สภาท้องถิ่น
ฝ่ายปกครอง
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สถานที่ท่องเที่ยว
เชียงใหม่ศิลาดล
 
 
นายธัญญา ภาวะเดช
นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลป่าป้อง
 
 
 
ขณะนี้ 9 คน
สถิติวันนี้ 93 คน
สถิติเดือนนี้ 3478 คน
สถิติปีนี้ 22994 คน
สถิติทั้งหมด 459092 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2552

เพลง ล่องแม่ปิง


 

เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-291106 โทรสาร 053-484843
 
 

เทศบาลตำบลป่าป้องจะพัฒนา ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและเศรษฐกิจพอเพียง
เทศบาลตำบลป่าป้องเป็นหน่วยราชการส่วนท้องถิ่น ที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ดังนั้น จึงเป็นองค์การที่จะต้อง ปฏิบัติภารกิจหน้าที่ สนองต่อความต้องการของประชาชน อย่างแท้จริง ตำบลป่าป้องมีความหลากหลายทางวัฒธรรมอันเก่าแก่ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญที่จะทำให้การพัฒนาท้องถิ่น แข็งแกร่ง และมั่นคง เป็นเมืองที่น่าอยู่ และประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 
Copyright © 2009-2018 โดย เทศบาลตำบลป่าป้อง - http://www.papong.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลป่าป้อง 155 หมู่ 6 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทร. 053-291106
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com