http://www.papong.go.th
 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารท้องถิ่น
ฝ่ายนิติบัญญัติ
ฝ่ายปกครอง
โครงสร้างองค์กร
ข้อมูลส่วนงานราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานข้อมูลการให้บริการประชาชน
การบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563
รายงานการติดตามการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน 64
การป้องกันการทุจริต
การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
สถานที่ท่องเที่ยว
เชียงใหม่ศิลาดล
 
 
นายสมบูรณ์ ริญญา
นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลป่าป้อง
 
 
 
ขณะนี้ 3 คน
สถิติวันนี้ 29 คน
สถิติเดือนนี้ 78 คน
สถิติปีนี้ 3708 คน
สถิติทั้งหมด 875720 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2552

เพลง ล่องแม่ปิง


 

เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-484-843,093-187-9111 โทรสาร 053-484843
 
 

   

ประกาศ ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ รายไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม 2564 ถึงเดือน กันยายน 2564) <25 ต.ค. 64>
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 2564 ถึง กันยายน 2564) (139 KB.)
แบบสรุปผลผู้ชนะ ไรายตรมาสที่ 4 (2.09 MB.)
ประกาศ ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564 (สขร.2) <25 ต.ค. 64>
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2564 (125 KB.)
แนบประกาศ ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2564 (1.83 MB.)
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2564 <07 ต.ค. 64>
แนบประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (216 KB.)
ประกาศ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่สั่งจ่าย และเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถส่วนกลางทุกชนิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 <01 ต.ค. 64>
ประกาศ เรื่อง การกำหนด เกณฑ์ปริมาณน้ำมันฯ (570 KB.)
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (แบบสรุปแผนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564) <01 ต.ค. 64>
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (327 KB.)
แบบใบสรุปผลดำเนินการจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (1.82 MB.)
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 <01 ต.ค. 64>
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (123 KB.)
รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (461 KB.)
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน สิงหาคม 2564 <27 ก.ย. 64>
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2564 (126 KB.)
แนบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2564 (780 KB.)
ขอเชิญยื่นข้อเสนอราคางานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก <22 ก.ย. 64>

เทศบาลตำบลป่าป้องมีความประสงค์จะจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชม.ถ.40-0024 บ้านป่าตึงน้อย หมู่ที่ 1 จำนวน 1 สาย


ราคากลาง (314 KB.)
ใบเสนอราคา (69 KB.)
ขอเชิญยื่นข้อเสนอราคางานจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก <22 ก.ย. 64>

เทศบาลตำบลป่าป้อง มีความประสงค์ จะจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ขนาด ๕๑-๘๐ คน จำนวน ๑ หลัง


ราคากลาง (1.73 MB.)
ใบเสนอราคา (141 KB.)
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน กรกฎาคม.2564 <13 ส.ค. 64>
ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 (141 KB.)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564 (141 KB.)
ประกาศ ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 (สขร.2) <13 ก.ค. 64>
แนบประกาศ ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2564 (141 KB.)
แนบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2564 (141 KB.)
ประกาศ ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ รายไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2564 ถึงเดือน มิถุนายน 2564) <13 ก.ค. 64>
แนบประกาศ ผลผู้ชนะการจัดซื้อ (141 KB.)
รายละเอียนแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯรายไตรมาสที่ 3 (141 KB.)
ประกาศ เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 <16 มิ.ย. 64>
ประการ เรื่อง พิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 (141 KB.)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564 (141 KB.)
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน เมษายน 2564 <13 พ.ค. 64>
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2564 (141 KB.)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564 (141 KB.)
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน มีนาคม 2564 <16 เม.ย. 64>
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2564 (141 KB.)
สรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ(สขร.1) เดือน มีนาคม 2564 (141 KB.)
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 <15 มี.ค. 64>
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2564 (141 KB.)
สรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ(สขร.1) เดือน กุมภาพันธ์ 2564 (141 KB.)
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน มกราคม 2564 <16 ก.พ. 64>
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน มกราคม 2564 (141 KB.)
สรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ(สขร.1) เดือน มกราคม 2564 (141 KB.)
ประกาศ เรือง การขายทอดตลาด พัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพและเศษซากวัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 21 รายการ <19 ม.ค. 64>
ประกาศและรายละเอียดใบเสนอราคา (141 KB.)
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน ธันวาคม 2563 <15 ม.ค. 64>
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ประจำเดือน ธันวาคม 2563 (141 KB.)
สรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ(สขร.1) เดือน ธันวาคม 2563 (141 KB.)
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 <15 ธ.ค. 63>
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2563 (141 KB.)
สรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ(สขร.1) เดือน ธันวาคม 2563 (141 KB.)

 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8  


 
 
Copyright © 2009-2022 โดย เทศบาลตำบลป่าป้อง - http://www.papong.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลป่าป้อง 155 หมู่ 6 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทร. 053-291106
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com