http://www.papong.go.th
 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารท้องถิ่น
ฝ่ายนิติบัญญัติ
ฝ่ายปกครอง
โครงสร้างองค์กร
ข้อมูลส่วนงานราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานข้อมูลการให้บริการประชาชน
การบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563
รายงานการติดตามการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน 64
การป้องกันการทุจริต
การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
สถานที่ท่องเที่ยว
เชียงใหม่ศิลาดล
 
 
นายสมบูรณ์ ริญญา
นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลป่าป้อง
 
 
 
ขณะนี้ 4 คน
สถิติวันนี้ 28 คน
สถิติเดือนนี้ 77 คน
สถิติปีนี้ 3707 คน
สถิติทั้งหมด 875719 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2552

เพลง ล่องแม่ปิง


 

เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-484-843,093-187-9111 โทรสาร 053-484843
 
 

   

วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติประจำปี 2564 <21 ต.ค. 64>

📅วันที่ 21 ตุลาคม 2564 📅
เทศบาลตำบลป่าป้อง จัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ และกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติประจำปี 2564 บริเวณที่ดินของเทศบาลตำบลป่าป้อง 🌳🌲🌱🌺🌷🌸🌹🌸🌞
โดยมี อาจารย์สมบูรณ์ ริญญา นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง เป็นประธาน
พร้อมด้วย
👉 คณะผู้บริหาร ,สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลป่าป้อง
พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลป่าป้อง เข้าร่วมกิจกรรมฯ
🌳🌲โดย นายกเทศมนตรีฯ ได้แจ้งที่มาของการจัดกิจกรรมฯ ตาม มติ ครม. เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2533 กำหนดให้วันที่ 21 ต.ค.ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) เป็นวันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ ต่อมา ครม. ได้มีมติ เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 2533 ให้ใช้ชื่อว่า 🌳“วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ”🌳 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์แก่สังคม และอาณาประชาราษฎร์อย่างอเนกอนันต์ต่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม🙏🙏 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 <22 มิ.ย. 64>

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลป่าป้อง โดยนายสมบูรณ์ ริญญา นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง ดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีนายปรีชา ชัยชนันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าไม้แดง เป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ให้ความรู้ในครอบครัว และชุมชนต่อไปได้ เทศบาลฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้นี้จะสำเร็จลุล่วงและเกิดผลสัมฤทธิ์และประชาชนในเขตตำบลป่าป้องสามารถป้องกันตนเองจากโรคไข้เลือดออกได้อย่างถูกต้องต่อไป
สรุปผลดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง <01 เม.ย. 64>

เทศบาลตำบลป่าป้อง ขอสรุปผลดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2564 จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 3,459 คน จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 2,759 คน คิดเป็นร้อยละ 79.68 เทศบาลตำบลป่าป้อง ขอขอบคุณผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งทุกท่านที่ออกมาใช้สิทธิ และร่วมมือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และขอขอบคุณคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุนการเลือกตั้งครั้งนี้ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
โครงการพัฒนาศักยภาพประชาคมเพื่อให้ความรู้ในการทบทวนปรับปรุงแผนชุมชนระดับหมู่บ้านประจำปีงบประมาณ 2564 <17 พ.ย. 63>

เมื่อวันที่ 10 - 17 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง ร่วมกับคณะกรรมการบริหารตำบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.) และพนักงานเทศบาลตำบลป่าป้อง ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพประชาคมเพื่อให้ความรู้ในการทบทวนปรับปรุงแผนชุมชนระดับหมู่บ้านประจำปีงบประมาณ 2564 โดยลงพื้นที่ทั้ง 8 หมู่บ้านในตำบลป่าป้อง เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม ในการบริหารราชการ บรรลุเป้าหมาย เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ และมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐเป็นไป เทศบาลตำบลป่าป้อง ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน ทั้งนี้ เทศบาลตำบลป่าป้องจะได้ใช้แผนพัฒนาหมู่บ้านเพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงานของเทศบาลต่อไป
โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปีงบประมาณ 2564 <02 พ.ย. 63>

เมื่อวันที่ 30 – 31 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลป่าป้อง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม ตามโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง กล่าวต้อนรับผู้มาร่วมงาน วัตถุประสงค์การจัดโครงการในครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่กับคนรุ่นหลังต่อไป ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานของรัฐ เอกชน ประชาชน ผู้นำท้องถิ่น เด็กและเยาวชน และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น ในปีนี้มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานลอยกระทงกว่า 800 คน ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด - 19 มีการคัดกรองผู้เข้าร่วมโครงการตลอดการเข้าร่วมงาน

ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ กิจกรรมแขวนโคมลอย การแสดงจากกลุ่มแม่บ้านบ้านป่าป้องรำวงมาตรฐานประยุกต์ และการแสดงประกอบเพลงดอยสะเก็ดเพชรล้านนา ซุ้มสอยดาวชิงรางวัลมากมาย การจับสลากชิงโชคของกลุ่มแม่บ้านบ้านป่าป้อง การประกวดซุ้มประตูป่า ประกวดขบวนกระทง การประกวดหนูน้อยนพมาศ ประกวดเทพีวัยหวาน ประกวดขวัญใจยี่เป็ง ประกวดนางนพมาศ

ผลการประกวดมีดังนี้
ประกวดซุ้มประตูป่า ชนะเลิศ หมู่ 7 บ้านป่ายางงาม
รองชนะเลิศอันดับ 1 หมู่ 3 บ้านป่าป้อง
รองชนะเลิศอันดับ 2 หมู่ 4 บ้านป่าป้อง
ประกวดขบวนกระทง ชนะเลิศ หมู่ 7 บ้านป่ายางงาม
รองชนะเลิศอันดับ 1 หมู่ 4 บ้านป่าป้อง
รองชนะเลิศอันดับ 2 หมู่ 3 บ้านป่าป้อง
ประกวดหนูน้อยนพมาศ ชนะเลิศ หมู่ 4 บ้านป่าป้อง
ด.ญ. ปฐพร สิทธิกัน
รองชนะเลิศอันดับ 1 หมู่ 3 บ้านป่าป้อง
ด.ญ. สุธิมา พรมศาตร์
รองชนะเลิศอันดับ 2 หมู่ 7 บ้านป่ายางงาม
ด.ญ. รุ่งนภา คงธนรพีมงคล
ประกวดนางนพมาศ ชนะเลิศ หมู่ 4 บ้านป่าป้อง
น.ส.พันดาว นราพงศ์
รองชนะเลิศอันดับ 1 หมู่ 8 บ้านทุ่งยาว
น.ส.ทิตยา สนั่นก้อง
รองชนะเลิศอันดับ 2 หมู่ 5 บ้านใต้ร้อง
น.ส.กัลยาณี ปวงจักร์ทา
ขวัญใจชุมชน หมู่ 4 บ้านป่าป้อง
น.ส.พันดาว นราพงศ์
ประกวดขวัญใจยี่เป็ง ชนะเลิศ หมู่ 6 บ้านดวงดี
คุณศุภาพันธ์ ศีติสาร
รองชนะเลิศอันดับ 1 หมู่ 4 บ้านป่าป้อง
คุณโสภิต พุทธิเกียรติ
รองชนะเลิศอันดับ 2 หมู่ 1 บ้านป่าตึง
คุณศิริกานต์ สารขาว
ประกวดเทพีวัยหวาน ชนะเลิศ หมู่ 5 บ้านใต้ร้อง
คุณลัดดา ปวงจักร์ทา
รองชนะเลิศอันดับ 1 หมู่ 7 บ้านป่ายางงาม
คุณศรีบานเย็น พวงเงินมาก
รองชนะเลิศอันดับ 2 หมู่ 4 บ้านป่าป้อง

คุณโสภิณ คำภีร์ 


สำรวจความพึงพอใจโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปีงบประมาณ 2564 <02 พ.ย. 63>

เทศบาลตำบลป่าป้อง ขอเชิญทุกท่าน ตอบแบบสอบถามการสำรวจความพึงพอใจโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยสามารถตอบแบบสอบถามออนไลน์ ได้ที่ลิงค์ https://docs.google.com/.../1FAIpQLSc6rzsI1d.../viewform หรือ แสกน QR Code ดังแนบนี้
เทศบาลตำบลป่าป้อง ขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลป่าป้อง เพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 <27 ต.ค. 63>

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลป่าป้อง โดยนายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง ได้จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลป่าป้อง เพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าป้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2564 ทั้งนี้คณะกรรมการมีมติเห็นชอบร่างแผนดำเนินงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะเสนอผู้บริหารท้องถิ่นและประกาศใช้เป็นแผนดำเนินงานต่อไป เทศบาลป่าป้องขอขอบคุณคณะกรรมการฯ ทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้

วันปิยมหาราช ประจำปี 2563 <23 ต.ค. 63>

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าป้องได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันปิยมหาราช ประจำปี 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี พร้อมทั้งพร้อมใจกันร่วมกิจกรรมพิธีจิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดถนนสายดอยสะเก็ด-บ่อสร้าง
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 <22 ต.ค. 63>

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 ณ เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าป้อง ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาพื้นบ้าน ด้วยการรำวงมาตรฐาน ให้กับสถาบันสูงวัยตำบลป่าป้อง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการขับเคลื่อนให้ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลป่าป้อง เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงวัยได้ออกกำลังกายและทำกิจกรรมร่วมกัน และมีสุขภาพร่างกายที่ดี ความสามัคคี สร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้กับวัยเกษียณอายุให้อยู่คู่กับตำบลป่าป้องต่อไป โดยได้ อ.ศิริรัตน์ คำชมพู ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในครั้งนี้
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมราถบพิตร ประจำปี 2563 <13 ต.ค. 63>

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าป้องได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมราถบพิตร ประจำปี 2563 โดยร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางพวงมาลา ถวายบังคม และจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ อาคารศรีศุภอักษร วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมราถบพิตร พร้อมทั้งพร้อมใจกันร่วมกิจกรรมพิธีจิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” โดยพัฒนาวัดและบริเวณโดยรอบทางขึ้น ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
โครงการเก็บขนของเสียอันตรายชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น <08 ต.ค. 63>

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดยนายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง ได้มอบหมายให้งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการโครงการเก็บขนของเสียอันตรายชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยรวบรวมเก็บของเสียอันตรายในชุมชน (ขยะอันตราย) ในเขตพื้นที่เทศบาลป่าป้อง มายังจุดรวบรวมกลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งต่อไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ณ ลานหน้าหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลป่าป้อง <07 ต.ค. 63>

วันที่ 7  ตุลาคม  2563 นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง ได้เข้าร่วมประชุมและเป็นประธานในการประชุมอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้าน เพื่อคัดเลือกคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลป่าป้อง ที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งสี่ปี ภายในเดือนตุลาคม 2563 ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยสะเก็ด ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าป้อง   ในการนี้ เทศบาลตำบลป่าป้องขอแสดงความยินดีกับคุณไพบูลย์ ขันคำมูล และอาสาสมัครทุกท่านที่ได้รับคัดเลือกเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลป่าป้อง
มอบป้ายอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) <06 ต.ค. 63>

วันที่ 5 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดยนายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง ได้มอบหมายให้ นางสาวภัควรินทร์ มงคลรัตนพันธ์ รองนายกเทศมนตรี ดำเนินการโครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภคโดย ได้มอบป้ายอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) ให้แก่ร้านอาหารภายในเขตพื้นที่เทศบาลที่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี 2563
ประชุมคณะกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลป่าป้อง <30 ก.ย. 63>

วันที่ 30 กันยายน 2563 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรี ประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลป่าป้อง ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของกองทุนฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และกำหนดแนวทางการดำเนินงานของกองทุนฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ทั้งนี้ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมและร่วมกันเสนอแนวทางการบริหารจัดการกองทุนในครั้งนี้
ออกตรวจสอบสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ <30 ก.ย. 63>

วันที่ 30 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลป่าป้อง ได้ออกตรวจสอบสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ที่ขอต่อใบอนุญาตในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลป่าป้อง จำนวน 2 ราย ทั้งนี้ เพื่อให้การประกอบกิจการเป็นไปตามมาตรฐาน กฎกระทรวง หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 <23 ก.ย. 63>

เทศบาลตำบลป่าป้อง โดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง ได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง ขอเปิดการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เพื่อขออนุมัติโอนงบประมาณในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ไม่ได้ใช้เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด 19 มาตั้งเป็นรายการใหม่ จำนวน 3 โครงการ โดยได้ประชุมเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง ทั้งนี้ เทศบาลตำบลป่าป้อง ขอขอบคุณสภาเทศบาลตำบลป่าป้องที่มีมติเป็นเอกฉันท์ให้การอนุมัติ ฝ่ายบริหารจะนำงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติครั้งนี้ไปใช้ในการพัฒนาให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในตำบลป่าป้องต่อไป


โครงการป้องกันและดูแลความปลอดภัยในเด็กปฐมวัย <23 ก.ย. 63>

วันที่ 23 กันยายน 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าไม้แดง เทศบาลตำบลป่าป้อง ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลป่าป้อง ได้ดำเนินการโครงการป้องกันและดูแลความปลอดภัยในเด็กปฐมวัย โดยจัดกิจกรรมการป้องกันและลดความเสี่ยงจากไฟฟ้าดูดในเด็กและวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้น กิจกรรมการสอนเด็กเอาตัวรอดหากติดในรถยนต์ และการซ้อมแผนเผชิญเหตุ และกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน ขับขี่ปลอดภัย ใส่หมวกกันน็อค
โครงการส่งเสริมการแก้ไขปัญหาโรคระบาดในนาข้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 <17 ก.ย. 63>

วันที่ 17 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการแก้ไขปัญหาโรคระบาดในนาข้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในการป้องกันและดูแลข้าวในพื้นที่ของตนเอง สามารถแก้ไขปัญหาโรคระบาดในนาข้าว และสร้างการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้่นที่ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคุณดรุณี ศรีอุทร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม
โครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชน ปี 2563 <16 ก.ย. 63>

วันที่ 16 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง ได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชน ประจำปี 2563 วัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการฯ เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพ สร้างรายได้เสริม สามารถมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพและสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยได้จัดกิจกรรมทำหมี่เหลืองหมูแดง และการทำแหนมปลาส้ม โดยได้รับเกียรติจากคุณชวนพิศ กรรณิกา เป็นวิทยากร ในการนี้ เทศบาลตำบลป่าป้อง ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือและเข้ารับการอบรมในครั้งนี้
โครงการชุมชน หมู่บ้านสะอาด ปี 2563 <14 ก.ย. 63>

วันที่ 14 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง ได้ดำเนินการโครงการชุมชน หมู่บ้านสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยจัดอบรมการทำน้ำหมัก EM เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถจัดการเศษใบไม้ให้กลายเป็นปุ๋ยได้อย่างรวดเร็ว ปรับสภาพดิน เปลี่ยนสภาพความเป็นกรด ด่าง ลดการใช้สารพิษและสารเคมี รักษาสิ่งแวดล้อม โดย ได้รับเกียรติจาก คุณสวัสดิ์ บัวดอกตูม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านกลาง และทีมงานจากเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง ในการนี้ เทศบาลตำบลป่าป้อง ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านที่ได้ให้ความสนใจและเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้

 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  


 
 
Copyright © 2009-2022 โดย เทศบาลตำบลป่าป้อง - http://www.papong.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลป่าป้อง 155 หมู่ 6 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทร. 053-291106
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com