http://www.papong.go.th
 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารท้องถิ่น
ฝ่ายนิติบัญญัติ
ฝ่ายปกครอง
โครงสร้างองค์กร
ข้อมูลส่วนงานราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานข้อมูลการให้บริการประชาชน
การบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563
รายงานการติดตามการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน 64
การป้องกันการทุจริต
การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
สถานที่ท่องเที่ยว
เชียงใหม่ศิลาดล
 
 
นายสมบูรณ์ ริญญา
นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลป่าป้อง
 
 
 
ขณะนี้ 1 คน
สถิติวันนี้ 156 คน
สถิติเดือนนี้ 249 คน
สถิติปีนี้ 2300 คน
สถิติทั้งหมด 874312 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2552

เพลง ล่องแม่ปิง


 

เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-484-843,093-187-9111 โทรสาร 053-484843
 
 

   

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(เพิ่มเติม) <03 มี.ค. 63>
ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) ()
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งยาว <28 ก.พ. 63>
แบบแปลน ()
แบบใบเสนอราคา ()
แบบประเมินราคา ()
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ 6 <27 ก.พ. 63>
แบบแปลน ()
แบบใบเสนอราคา ()
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๕ <19 ก.พ. 63>
แบบประมาณราคาก่อสร้าง ()
ตัวอย่างใบเสนอราคา ()
สรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ(สขร.1) เดือน มกราคม 2563 <17 ก.พ. 63>
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2563 ()
สรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ(สขร.1) เดือน มกราคม 2563 ()
สรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ(สขร.1) เดือน ธันวาตม 2562 <15 ม.ค. 63>
ประกาศผลการจัดซ์้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ(สขร.1) เดือน ธันวาคม 2562 ()
สรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ(สขร.1) เดือน ธันวาคม 2562 ()
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 <07 ม.ค. 63>
รายละเอียดแนบท้าย ()
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ()
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ตามงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) <02 ม.ค. 63>
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ()
สรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ(สขร.1) เดือน พฤศจิกายน 2562 <15 ธ.ค. 62>
ประกาศผลการจัดซ์้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ(สขร.1) เดือน พฤศจิกายน 2562 ()
สรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ(สขร.1) เดือน พฤศจิกายน 2562 ()
สรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ(สขร.1) เดือน ตุลาคม 2562 <15 พ.ย. 62>
ประกาศผลการจัดซ์้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ(สขร.1) เดือน ตุลาคม 2562 ()
สรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ(สขร.1) เดือน ตุลาคม 2562 ()
สรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ(สขร.1) เดือน กันยายน 2562 <08 ต.ค. 62>
สรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ(สขร.1) เดือน กันยายน 2562 ()
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 <01 ต.ค. 62>
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ()
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 ()
สรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ(สขร.1) เดือน สิงหาคม 2562 <12 ก.ย. 62>
สรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ(สขร.1) เดือน สิงหาคม 2562 ()
สรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ(สขร.1) เดือน กรกฎาคม 2562 <09 ส.ค. 62>
สรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ(สขร.1) เดือน กรกฎาคม 2562 ()
ขอเชิญยื่นข้อเสนองานจ้างปรับปรุงผิวถนนฯ over lay หมู่ที่ ๒ ซอย ๕ <05 ก.ค. 62>
หนังสือเชิญชวน ()
สรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ(สขร.1) เดือน พฤษภาคม 2562 <31 พ.ค. 62>
สรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ(สขร.1) เดือน พฤษภาคม 2562 ()
สรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ(สขร.1) เดือน เมษายน 2562 <30 เม.ย. 62>
สรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ(สขร.1) เดือน เมษายน 2562 ()
สรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ(สขร.1) เดือน มีนาคม 2562 <29 มี.ค. 62>
สรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ(สขร.1) เดือน มีนาคม 2562 ()
ประกาศจัดซื้อที่ดินของเทศบาลตำบลป่าป้อง <15 มี.ค. 62>
ประกาศ (137 KB.)
เทศบาลตำบลป่าป้อง มีความประสงค์จะ จ้างโครงการปรับปรุงผิวถนนโดยการทำการปูทับผิวทางด้วย Paraasphal Concrete หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <06 มี.ค. 62>
หนังสือเชิญชวน (81 KB.)

 
     
หน้า   1 2 [3] 4 5 6 7 8  


 
 
Copyright © 2009-2022 โดย เทศบาลตำบลป่าป้อง - http://www.papong.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลป่าป้อง 155 หมู่ 6 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทร. 053-291106
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com