หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (แผงพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Apr 2024
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Apr 2024
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านดวงดี หมู่ที่ 6 ตำบลป่าป้อง เทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 26 Mar 2024
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.40-0013 สายถนนสายนาล้อม หมู่ที่ 2 - บ้านป่าไม้แดง - บ้านแพะป่าคา หมู่ที่ 5 ความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,335.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,340 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 30 ชุด เทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 26 Mar 2024
ซื้ออาหารเสริม(นม)ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซีซี (ชนิดถุง)(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าไม้แดง) ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Mar 2024
การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากสถานการณ์เอลนีโญ โดยการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าป้อง หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อง เทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง 25 Mar 2024
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๑,๐๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Mar 2024
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งรถเครนไฮดรอลิค ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลมีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า ระหว่างหัวเก๋งและกระบะท้ายบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคตอนท้าย ติดตั้งกระบะบรรทุกมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 2 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 Mar 2024
ซื้ออาหารเสริม(นม) UHT ชนิดกล่อง ภาคเรียนที่๒/๒๕๖๖ (โรงเรียนบ้านป่าป้อง ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และ โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗) รวมจำนวน ๙,๐๘๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Mar 2024
จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน คฉต 866 ชม.จำนวน 1 คัน และหมายเลขทะเบียนรถ 1 กล 5908 ชม. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Mar 2024
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง(รถตู้) หมายเลขทะเบียน นง 9775 ชม. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Feb 2024
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ไฟฉุกเฉิน) รถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน งจ 5824 ชม. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Feb 2024
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งรถเครนไฮดรอลิค ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลมีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า ระหว่างหัวเก๋งและกระบะท้ายบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคตอนท้าย ติดตั้งกระบะบรรทุกมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 2 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 Feb 2024
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งรถเครนไฮดรอลิค ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลมีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า ระหว่างหัวเก๋งและกระบะท้ายบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคตอนท้าย ติดตั้งกระบะบรรทุกมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 2 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 Feb 2024
ซื้อวัสดุตามโครงการ 3Rs ลดขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (กระสอบโพลีเมอร์ จำนวน 500 ใบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Feb 2024
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งรถเครนไฮดรอลิค ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลมีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า ระหว่างหัวเก๋งและกระบะท้ายบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคตอนท้าย ติดตั้งกระบะบรรทุกมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 2 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05 Feb 2024
จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สำหรับวางแผงโซล่าเซลล์ บ้านป่าป้อง หมู่ที่ 4 จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Feb 2024
จ้างโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บริเวณฌาปนสถาน บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Feb 2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Jan 2024
ซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ขนาดบรรจุ 200 ซีซี ภาคเรียนที่ 2/2566 โรงเรียนบ้านป่าป้อง และโรงเรียนบ้านป่าไม้แดง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าไม้แดง จำนวน 6,640 ถุง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Jan 2024
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าไม้แดง เดือน กุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Jan 2024
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-5263 ชม. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Jan 2024
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 18 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Jan 2024
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Jan 2024
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถบรรทุก หมายเลขทะเบียน 83-5263 ชม.) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Jan 2024
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Jan 2024
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Dec 2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซีซี (ชนิดถุง)(โรงเรียนบ้านป่าป้อง,โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าไม้แดง) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ รวมจำนวน ๗,๒๘๒ ถุง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Dec 2023
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าไม้แดง เดือน มกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Dec 2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) กองช่าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Dec 2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซีซี (ชนิดถุง)(โรงเรียนบ้านป่าป้อง,โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าไม้แดง) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ รวมจำนวน ๕,๙๕๘ ถุง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Nov 2023
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าไม้แดง เดือน ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Nov 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Nov 2023
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าไม้แดง เดือน พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Oct 2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซีซี (ชนิดถุง)(โรงเรียนบ้านป่าป้อง,โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าไม้แดง) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ รวมจำนวน ๖,๙๕๒ ถุง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Oct 2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซีซี (ชนิดถุง)(โรงเรียนบ้านป่าป้อง,โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าไม้แดง) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ รวมจำนวน ๒,๗๐๐ ถุง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Oct 2023
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Sep 2023
จ้างเหมาซ่อมแซมรถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน งจ 5824 ชม จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Sep 2023
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Sep 2023
จ้างเหมาติดตั้งราวกันตกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าไม้แดง เทศบาลตำบลป่าป้อง บริเวณทางลาดหน้าอาคารเรียน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Sep 2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดินถมพร้อมปรับเกลี่ย 20 ลำ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Sep 2023
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (สำนักปลัด) จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Sep 2023
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (กองช่าง) จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Sep 2023
จ้างเหมาปูพื้นกระเบื้องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าไม้แดง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Sep 2023
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) สำนักปลัด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Sep 2023
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Sep 2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ทรายละเอียด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Sep 2023
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ชนิดปากลิ้นราง บ้านป่าป้อง หมู่ที่ 4 ตั้งแต่บ้านนายบุคลิก ฟองจันทร์ต๊ะ ถึงบ้านนางสุรีย์ ทันตะละ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Sep 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 16 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Aug 2023
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าไม้แดง เดือน กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Aug 2023
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผจ 7033 ชม จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Aug 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 16 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Aug 2023
ซื้อวัสดุตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Aug 2023
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (รถเครน) หมายเลขทะเบียน ผจ 7033 ชม. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Aug 2023
ซื้อโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ รายนายสิงห์คำ พิทรวร จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Aug 2023
จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมคนขับ จำนวน 5 คัน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ กิจกรรมศึกษาดูงานเครือข่ายผู้สูงอายุจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Aug 2023
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (รถเครน) หมายเลขทะเบียน ผจ 7033 ชม. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Aug 2023
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Aug 2023
จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมคนขับ รวมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 3 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Aug 2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) กองคลัง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Aug 2023
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Jul 2023
จ้างก่อสร้างพนังกันน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าไม้แดง หมู่ที่ 2 ซอย 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Jul 2023
ซื้อวัสดุสำหรับหล่อเทียนและชุดสังฆทาน ตามโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Jul 2023
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สายส่งน้ำดับเพลิง) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Jul 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บริเวณเทศบาลตำบลป่าป้อง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 10.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 12.00 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 5.00เมตร จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 Jul 2023
จ้างก่อสร้างหลังคาโรงรถบริเวณหน้าอาคารป้องกันเทศบาลตำบลป่าป้อง จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Jul 2023
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระะบบประปาเดิม หมู่ที่ 2 บ้านป่าไม้แดง ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Jul 2023
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อมิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน บห 7731 ชม. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Jul 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Jul 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บริเวณเทศบาลตำบลป่าป้อง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 10.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 12.00 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 5.00เมตร จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 Jun 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บริเวณเทศบาลตำบลป่าป้อง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 10.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 12.00 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 5.00เมตร จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 Jun 2023
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าไม้แดง เดือน กรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Jun 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บริเวณเทศบาลตำบลป่าป้อง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 10.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 12.00 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 Jun 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บริเวณเทศบาลตำบลป่าป้อง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 10.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 12.00 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 Jun 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บริเวณเทศบาลตำบลป่าป้อง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 10.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 12.00 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 5.00เมตร จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 Jun 2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซีซี (ชนิดถุง) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ (โรงเรียนบ้านป่าป้อง,โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าไม้แดง) ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ รวมจำนวน ๖,๓๒๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Jun 2023
อาคารเอนกประสงค์ บริเวณเทศบาลตำบลป่าป้อง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 10.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 12.00 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 5.00เมตร จำนวน 1 หลัง 22 Jun 2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Jun 2023
จ้างเหมารถแบคโฮพร้อมคนขับ เพื่อวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 31 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 4 บ่อ พร้อมเทดินกลบหลังท่อ บริเวณไหล่ทางและลำเหมืองสาธารณะสายทะเลทอง หมู่ที่4 จำนวน 2 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Jun 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-lay ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.40-0039 สายบ้านดวงดี หมู่ที่ 6 - สามแยกบ้านป่ายางงาม หมู่ที่ 7 ตำบลป่าป้อง จำนวน 3 ช่วง หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,785 ตารางเมตร เทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 Jun 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-lay ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.40-0018 สายบ้านนางผุสดี หมู่ที่ 3 บ้านป่าป้อง - บ้านนายสุทัศน์ หมู่ที่ 4 บ้านป่าป้อง เชื่อม รหัสสายทาง ชม.ถ.40-0033 สายซอยข้างโรงงานขนมปัง หมู่ที่ 4 บ้านป่าป้อง - ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านป่าป้อง ตำบลป่าป้อง จำนวน 2 ช่วง หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,348 ตารางเมตร เทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 Jun 2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมไหล่ทางและลำเหมืองสาธารณะสายทะเลทอง ระยะทางประมาณ 35.00 เมตร บ้านป่าป้อง หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Jun 2023
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Jun 2023
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาธารณะสายข้างที่ดินเทศบาล พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองข้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 May 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-lay ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.40-0039 สายบ้านดวงดี หมู่ที่ 6 - สามแยกบ้านป่ายางงาม หมู่ที่ 7 ตำบลป่าป้อง จำนวน 3 ช่วง หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,785 ตารางเมตร เทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 May 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-lay ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.40-0039 สายบ้านดวงดี หมู่ที่ 6 - สามแยกบ้านป่ายางงาม หมู่ที่ 7 ตำบลป่าป้อง จำนวน 3 ช่วง หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,785 ตารางเมตร เทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 May 2023
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) (สำนักปลัด) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 May 2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซีซี (ชนิดถุง) (โรงเรียนบ้านป่าป้อง,โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าไม้แดง) รวมจำนวน ๖,๓๔๒ ถุง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 May 2023
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ตามโครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 May 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-lay ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.40-0018 สายบ้านนางผุสดี หมู่ที่ 3 บ้านป่าป้อง - บ้านนายสุทัศน์ หมู่ที่ 4 บ้านป่าป้อง เชื่อม รหัสสายทาง ชม.ถ.40-0033 สายซอยข้างโรงงานขนมปัง หมู่ที่ 4 บ้านป่าป้อง - ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านป่าป้อง ตำบลป่าป้อง จำนวน 2 ช่วง หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,348 ตารางเมตร เทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 May 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-lay ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.40-0018 สายบ้านนางผุสดี หมู่ที่ 3 บ้านป่าป้อง - บ้านนายสุทัศน์ หมู่ที่ 4 บ้านป่าป้อง เชื่อม รหัสสายทาง ชม.ถ.40-0033 สายซอยข้างโรงงานขนมปัง หมู่ที่ 4 บ้านป่าป้อง - ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านป่าป้อง ตำบลป่าป้อง จำนวน 2 ช่วง หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,348 ตารางเมตร เทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 May 2023
จ้างเหมาซ่อมแซมเต็นท์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 May 2023
ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-lay ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.40-0039 สายบ้านดวงดี หมู่ที่ 6 - สามแยกบ้านป่ายางงาม หมู่ที่ 7 ตำบลป่าป้อง จำนวน 3 ช่วง หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,785 ตารางเมตร เทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 19 May 2023
ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-lay ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.40-0018 สายบ้านนางผุสดี หมู่ที่ 3 บ้านป่าป้อง - บ้านนายสุทัศน์ หมู่ที่ 4 บ้านป่าป้อง เชื่อม รหัสสายทาง ชม.ถ.40-0033 สายซอยข้างโรงงานขนมปัง หมู่ที่ 4 บ้านป่าป้อง - ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านป่าป้อง ตำบลป่าป้อง จำนวน 2 ช่วง หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,348 ตารางเมตร เทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 19 May 2023
จ้างเหมาซ่อมแซมกล้อง CCTV หมายเลขครุภัณฑ์ 184-56-001 จำนวน 2 จุด หมู่ 2 บ้านป่าไม้แดง ตำบลป่าป้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 May 2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซีซี (ชนิดถุง) (โรงเรียนบ้านป่าป้อง,โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง) ตั้งแต่วันที่ ๑๕-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๓,๑๒๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 May 2023
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณที่ดินของเทศบาลตำบลป่าป้อง(ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าป้อง) หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 May 2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) ขนาดบรรจุ 200 ซีซี (ชนิดถุง)(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าไม้แดง) รวมจำนวน 600 ถุง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Apr 2023
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าไม้แดง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Apr 2023
จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมผู้ควบคุม ตามโครงการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Apr 2023
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Apr 2023
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก ๕ ฟุต) (กองช่าง) จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Mar 2023
ซื้อวัสดุตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Mar 2023
ซื้ออาหารเสริมนม UHT ชนิดกล่อง ชนาด 200 มิลลิลิตร ปิดภาคเรียนที่ 2/2565 โรงเรียนบ้านป่าป้อง ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2566-14 พฤษภาคม 2566 และโรงเรียนบ้านป่าไม้แดง ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566-14 พฤษภาคม 2566 (เฉพาะวันทำการ) จำนวน 6,967 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Mar 2023
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก) กองคลัง จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Mar 2023
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 1 บ้านป่าตึงน้อย ซอย 5 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Mar 2023
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 7 บ้านป่ายางงาม บริเวณซอย 4 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จัวหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Mar 2023
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 6 บ้านดวงดี บริเวณซอยบ้านแม่อำไพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Mar 2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) ขนาดบรรจุ 200 ซีซี (ชนิดถุง) (โรงเรียนบ้านป่าป้อง,โรงเรียนบ้านป่าไม้แดงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าไม้แดง) รวมจำนวน 6,600 ถุง ประจำเดือน มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Feb 2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) ขนาดบรรจุ 200 ซีซี (ชนิดถุง) (โรงเรียนบ้านป่าป้อง,โรงเรียนบ้านป่าไม้แดงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าไม้แดง) รวมจำนวน 6,600 ถุง ประจำเดือน มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Feb 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สป) จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Feb 2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Feb 2023
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าไม้แดง เดือน มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Feb 2023
จ้างเหมาเติมน้ำยาดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 16 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Feb 2023
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Feb 2023
จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเทคอนกรีตถนน หมู่ที่ 5 บ้านใต้ร้อง บริเวณซอยศรีคำนวล ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Feb 2023
จ้างเหมาซ่อมแซมรถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน งจ 5824 เชียงใหม่ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Feb 2023
จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 5 บ้านใต้ร้อง บริเวณแยกเหมืองป่านิ่วถึงสุสาน ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Feb 2023
จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 5 บ้านใต้ร้อง บริเวณบ้านพ่อแสวง ปวงจักรทา ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Feb 2023
จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 4 บ้านป่าป้อง จากบ้านนายพรหมมินทร์ ไพยารมณ์ ถึงบ้านนางเฉลิมศรี เกิ้งบุรี ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Feb 2023
จ้างเหมาจัดซุ้มนิทรรศการพร้อมรื้อถอน ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Feb 2023
จ้างเหมาตกแต่งรถขบวนพร้อมขบวน ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Feb 2023
จ้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 3 บ้านป่าป้อง ซอยข้างบ้านอาจารย์อำนวย คุณา (คอกเสือ) ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Feb 2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) ขนาดบรรจุ 200 ซีซี (ชนิดถุง) (โรงเรียนบ้านป่าป้อง,โรงเรียนบ้านป่าไม้แดงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าไม้แดง) รวมจำนวน 6,080 ถุง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Jan 2023
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าไม้แดง เดือน กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Jan 2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Jan 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬาพร้อมโดม สนามเซปักตะกร้อ บ้านดวงดี หมู่ที่ 6 เทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 Jan 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.40-0037 สายทะเลทอง หมู่ที่ 3 - บ้านป่าป้อง (โรงงานขนมปังฟ้าใส) หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,395 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,580 ตารางเมตร เทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 Jan 2023
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ สำหรับใช้ในราชการ เทศบาลตำบลป่าป้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05 Jan 2023
จ้างเหมาจัดสถานที่ ตกแต่งสถานที่และรื้อถอนพร้อมเครื่องเสียง ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีชนเผ่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Jan 2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬาพร้อมโดม สนามเซปักตะกร้อ บ้านดวงดี หมู่ที่ 6 เทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬาพร้อมโดม สนามเซปักตะกร้อ บ้านดวงดี หมู่ที่ 6 เทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 Dec 2022
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ สำหรับใช้ในราชการ เทศบาลตำบลป่าป้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 Dec 2022
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ สำหรับใช้ในราชการ เทศบาลตำบลป่าป้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.40-0035 สายบ้านกองทราย(ป่าไม้แดง)หมู่ที่ 2 - ฝายริน (บ้านป่าป้อง) หมู่ที่ 3 ตำบลป่าป้อง กว้าง 4 เมตร ยาว 2,050 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,200 ตารางเมตร เทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 Dec 2022
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่รถยนต์) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.40-0037 สายทะเลทอง หมู่ที่ 3 - บ้านป่าป้อง (โรงงานขนมปังฟ้าใส) หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,395 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,580 ตารางเมตร เทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.40-0037 สายทะเลทอง หมู่ที่ 3 - บ้านป่าป้อง (โรงงานขนมปังฟ้าใส) หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,395 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,580 ตารางเมตร เทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 Dec 2022
จ้างก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่องเล่นกลางแจ้ง ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลป่าป้อง บ้านดวงดี หมู่ที่ 6 จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.40-0037 สายทะเลทอง หมู่ที่ 3 - บ้านป่าป้อง (โรงงานขนมปังฟ้าใส) หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,395 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,580 ตารางเมตร เทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 Dec 2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.40-0035 สายบ้านกองทราย(ป่าไม้แดง)หมู่ที่ 2 - ฝายริน (บ้านป่าป้อง) หมู่ที่ 3 ตำบลป่าป้อง กว้าง 4 เมตร ยาว 2,050 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,200 ตารางเมตร เทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.40-0035 สายบ้านกองทราย(ป่าไม้แดง)หมู่ที่ 2 - ฝายริน (บ้านป่าป้อง) หมู่ที่ 3 ตำบลป่าป้อง กว้าง 4 เมตร ยาว 2,050 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,200 ตารางเมตร เทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 Dec 2022
ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง จำนวน 5,795 ถุง ภาคเรียนที่ 2/2565 (โรงเรียนบ้านป่าป้อง,โรงเรียนบ้านป่าไม้แดงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าไม้แดง) ประจำเดือน ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Nov 2022
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บห 7731 ชม จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Nov 2022
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 40-0630 ชม. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Nov 2022
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ สำหรับใช้ในราชการ เทศบาลตำบลป่าป้อง 03 Nov 2022
ดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย จำนวน 3 ลำ 01 Nov 2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 Oct 2022
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าไม้แดง เดือน พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Oct 2022
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สป) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Oct 2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Oct 2022
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ตามโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณียี่เป็ง (กิจกรรอบรมประดิษฐ์โคมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา) ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Oct 2022
ครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด 80x40x75 ซม.) (กองคลัง) จำนวน 1 ตัว 26 Sep 2022
ซื้อระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Sep 2022
ซื้อระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Sep 2022
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองการศึกษา ( โต๊ะทำงานเหล็ก 4 ฟุต พร้อมกระจก จำนวน 2 ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Sep 2022
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็ก แบบ 2 บานประตู มอก. มือจับบิด) จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Sep 2022
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 6 ฟุต) จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Sep 2022
ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (สว่านไฟฟ้า) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Sep 2022
ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (ตู้เชื่อมไฟฟ้า) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Sep 2022
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Sep 2022
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Sep 2022
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Sep 2022
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลป่าป้อง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Sep 2022
ครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด 80x40x75 ซม.) (สำนักปลัด) จำนวน 5 ตัว 26 Sep 2022
จ้างเหมาบริการขุดลอกลำเหมือง วางท่อระบายน้ำเพิ่มเติม พร้อมซ่อมแซมผนังลำเหมืองเดิม หมู่ที่ 2 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Sep 2022
เหมาบริการลอกรางระบายน้ำ และปิดฝาท่อ ซอย 8 หมู่ 7 บ้านป่ายางงาม จำนวน 1 งาน 23 Sep 2022
จ้างเหมาบริการลอกรางระบายน้ำ และปิดฝาท่อ บริเวณใกล้ปากซอย 6 หมู่ที่ 7 บ้านป่ายางงาม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Sep 2022
จ้างเหมาบริการลอกรางระบายน้ำ และปิดฝาท่อ บริเวณใกล้ปากซอย 3 หมู่ที่ 7 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Sep 2022
จ้างเหมาบริการลอกรางระบายน้ำ และปิดฝาท่อ บริเวณใกล้ปากซอย 6 หมู่ที่ 7 บ้านป่ายางงาม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Sep 2022
จ้างเหมาทำวัสดุสำนักงาน (ผ้าม่านสำนักงาน พร้อมราง พร้อมติดตั้ง) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Sep 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ฉากกั้นห้อง) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Sep 2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 ชุด (ชุดไมค์ลอยพร้อมเครื่องส่งสัญญาณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Sep 2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ (หินคลุก จำนวน (35 ลำ) 175 ลบ.ม พร้อมปรับเกลี่ย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Sep 2022
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Sep 2022
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Sep 2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Sep 2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Sep 2022
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Sep 2022
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 Sep 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรึตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.40-0021 สายซอยเฟื่องฟ้า หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งยาว - คันคลองชลประทาน กว้าง 4 เมตร ยาว 352 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,408 ตารางเมตร บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 8 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 Sep 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.40-0009 สายหน้าโรงงานขยะ หมู่ที่ 1 - ถนนคันคลองชลประทาน หมู่ที่ 1 ตำบลป่าป้อง กว้าง 4 เมตร ยาว 325 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,300 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 Sep 2022
ซื้ออาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ภาคเรียนที่ 1/2565 ประจำเดือน กันยายน 2565 (โรงเรียนบ้านป่าป้อง ,โรงเรียนบ้านป่าไม้แดงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าไม้แดง)จำนวน 6,666 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Aug 2022
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Aug 2022
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Aug 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Aug 2022
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.40-0037 สายทะเลทอง หมู่ที่ 3 - บ้านป่าป้อง (โรงงานขนมปังฟ้าใส) หมู่ที่ 4 ตำบลป่าป้อง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,395 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,580 ตารางเมตร เทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 23 Aug 2022
เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.40-0035 สายบ้านกองทราย(ป่าไม้แดง)หมู่ที่ 2 - ฝายริน (บ้านป่าป้อง) หมู่ที่ 3 ตำบลป่าป้อง กว้าง 4 เมตร ยาว 2,050 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,200 ตารางเมตร เทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 23 Aug 2022
ก่อสร้างลานกีฬาพร้อมโดม สนามเซปักตะกร้อ บ้านดวงดี หมู่ที่ 6 เทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 23 Aug 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.40-0009 สายหน้าโรงงานขยะ หมู่ที่ 1 - ถนนคันคลองชลประทาน หมู่ที่ 1 ตำบลป่าป้อง กว้าง 4 เมตร ยาว 325 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,300 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 Aug 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรึตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.40-0021 สายซอยเฟื่องฟ้า หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งยาว - คันคลองชลประทาน กว้าง 4 เมตร ยาว 352 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,408 ตารางเมตร บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 8 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 Aug 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรึตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.40-0021 สายซอยเฟื่องฟ้า หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งยาว - คันคลองชลประทาน กว้าง 4 เมตร ยาว 352 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,408 ตารางเมตร บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 8 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 Aug 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.40-0009 สายหน้าโรงงานขยะ หมู่ที่ 1 - ถนนคันคลองชลประทาน หมู่ที่ 1 ตำบลป่าป้อง กว้าง 4 เมตร ยาว 325 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,300 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 Aug 2022
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Aug 2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Aug 2022
จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน งจธ 600 ชม. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Aug 2022
ก่อสร้างถนนคอนกรึตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.40-0021 สายซอยเฟื่องฟ้า หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งยาว - คันคลองชลประทาน กว้าง 4 เมตร ยาว 352 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,408 ตารางเมตร บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 8 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 04 Aug 2022
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.40-0009 สายหน้าโรงงานขยะ หมู่ที่ 1 - ถนนคันคลองชลประทาน หมู่ที่ 1 ตำบลป่าป้อง กว้าง 4 เมตร ยาว 325 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,300 ตารางเมตร 04 Aug 2022
ซื้ออาหารเสริมนมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ขนาดบรรจุ 200 ซีซี ภาคเรียนที่ 1/2565 (โรงเรียนบ้านป่าป้อง,โรงเรียนบ้านป่าไม้แดงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าไม้แดง) ประจำเดือน สิงหาคม 2565 จำนวน 6,877 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Jul 2022
ซื้ออาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ภาคเรียนที่ 1/2565 ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 (โรงเรียนบ้านป่าป้อง ,โรงเรียนบ้านป่าไม้แดงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าไม้แดง)จำนวน 4,602 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Jun 2022
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Jun 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ (สป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Jun 2022
จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อให้วิศวกร ออกแบบ เขียนแบบ คำนวณโครงสร้าง และประมาณราคาก่อสร้างโรงจอดรถดับเพลิง รถบรรทุกน้ำ และรถอเนกประสงค์ของเทศบาลตำบลป่าป้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Jun 2022
ซื้อวัสดุทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย (ทรายอะเบท) ตามโครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Jun 2022
จ้างเหมาติดแถบสีเหลืองฉุกเฉินการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Jun 2022
อาหารเสริม(นม) พลาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ขนาดบรรจุ 200 ซีซี ภาคเรียนที่1/2565 โรงเรียนบ้านป่าป้องและโรงเรียนบ้านป่าไม้แดง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าไม้แดง ประจำเดือน มิถุนายน 2565 จำนวน 6,380 ถุง 31 May 2022
จ้างรื้อถอนกล้องวงจรปิด เครื่องปรับอากาศ จานดาวเทียมระบบDLTV จากอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าไม้แดง หมู่2 ไปติดตั้งอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าไม้แดงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 May 2022
ซื้อจัดซื้อถุงยังชีพ จำนวน 14 ชุด เพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ตำบลป่าป้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 May 2022
ซื้อจัดซื้อถุงยังชีพ จำนวน 21 ชุด เพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ตำบลป่าป้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 May 2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 May 2022
ซื้อจัดซื้อถุงยังชีพ จำนวน 17 ชุด เพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ตำบลป่าป้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 May 2022
ซื้อจัดซื้อถุงยังชีพ จำนวน 22 ชุด เพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2109 (COVID-19) ในพื้นที่ตำบลป่าป้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Apr 2022
ซื้ออาหารเสริม (นม) UHT ชนิดจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าไม้แดง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Apr 2022
ซื้อจัดซื้อถุงยังชีพ จำนวน 19 ชุด เพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2109 (COVID-19) ในพื้นที่ตำบลป่าป้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Apr 2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Apr 2022
ซื้อวัสดุตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Apr 2022
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมถนนสาธารณะบริเวณหน้าสวนสุขภาพหมู่ที่ 5 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลป่าป้อง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Apr 2022
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 7 ถึง บ้านนางสมพิศ บ้านป่ายางงาม หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Apr 2022
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้สำหรับป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของเทศบาลตำบลป่าป้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Apr 2022
จ้างเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าบ้านนางแสงอิ่น บ้านป่าป้อง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Apr 2022
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด ซอย 1 บ้านป้าตึงน้อย หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Apr 2022
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดวงดี หมู่ที่ 6 บริเวณทางเข้าที่ดินเทศบาลตำบลป่าป้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 Apr 2022
ซื้อวัสดุตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Apr 2022
ซื้อจัดซื้อถุงยังชีพ จำนวน 14 ชุด เพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2109 (COVID-19) ในพื้นที่ตำบลป่าป้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Apr 2022
ซื้อวัสดุตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Apr 2022
จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ (7 วันอันตราย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Apr 2022
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าไม้แดง หมู่ที่ 2 ซอย 8 กองทราย (จัดสรรใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Apr 2022
จ้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลป่าป้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Apr 2022
จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดปากลิ้น มอก.ชั้น 3 บริเวณที่ดินของเทศบาลตำบลป่าป้อง บ้านดวงดี หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Apr 2022
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บ้านดวงดี หมู่ที่ 6 บริเวณซอย 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 Apr 2022
ซื้อโครงการจัดซื้อโคมไฟถนนแบบโซล่าเซลล์ ขนาด 300 วัตต์ พร้อมขายึดแผงโซล่าเซลล์และขายึดติดกับเสา จำนวน 32 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Apr 2022
ซื้อโครงการจัดซื้อไฟกระพริบแบบโซล่าเซลล์ ขนาด 300 มิลลิเมตร 170 LED แสงสีเหลืองพร้อมขายึดแผงโซล่าเซลล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Apr 2022
จ้างซ๋อมแซมคอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ค) หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0039,416-56-0040 และ 416-53-0032 จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Mar 2022
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณข้างวัดดวงดี ด้านใต้ บ้านดวงดี หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Mar 2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Mar 2022
จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักบ้านดวงดี หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Mar 2022
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 Mar 2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Feb 2022
ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2564 โรงเรียนบ้านป่าป้อง,โรงเรียนบ้านป่าไม้แดงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าไม้แดง ประจำเดือน มีนาคม 2565 จำนวน 6,670 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Feb 2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 Feb 2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Feb 2022
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Jan 2022
จ้างก่อสร้างถนนลาดยางโอเวอร์เลย์ ข้างบ้านนางสายหยุด รอบโครงการบ้านจัดสรร บ้านป่าป้อง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Jan 2022
จ้างก่อสร้างวางท่อลอดเหลี่ยม (BOX CUVERT) สำเร็จรูปบ้านป่าไม้แดง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Jan 2022
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด ซอย 5 บ้านป่ายางงาม หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Jan 2022
จ้างก่อสร้างถนนลาดยางโอเวอร์เลย์ บริเวณซอย 2 เชื่อม ซอย 6 บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Jan 2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Jan 2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้เสริมท่อปากทางเข้าซอย 1 หมู่3 และวางท่อบริเวณปากทางเข้าบ้านดวงดี หมู่6 ตำบลป่าป้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Dec 2021
จ้างก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมืองไส้ไก่ หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Dec 2021
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด ซอย 2 บ้านป่าไม้แดง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Dec 2021
จ้างเหมาทำป้ายรณรงค์และประชาสัมพันธ์พร้อมโครงไม้ ตามโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาและหมอกควัน จำนวน 12 ป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Dec 2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Dec 2021
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Dec 2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Dec 2021
ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2564 โรงเรียนบ้านป่าป้อง,โรงเรียนบ้านป่าไม้แดงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าไม้แดง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 จำนวน 5,800 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Nov 2021
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 Nov 2021
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดประจำถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Nov 2021
ซื้อโครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดประจำถิ่น (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Nov 2021
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Nov 2021
จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถกระเช้า (มิตซูบิชิ) หมายเลขทะเบียน ผจ 7033 ชม. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Nov 2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึก) เครื่องพิมพ์ BROTHER จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 Nov 2021
จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าไม้แดง เทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Nov 2021
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 Nov 2021
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 Nov 2021
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน 14 Oct 2021
จ้างเหมาบริการรถบรรทุกหกล้อ จำนวน 3 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 Oct 2021
จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชม.ถ ๔๐-๐๐๒๔ บ้านป่าตึงน้อย หมู่ที่ ๑ ตำบลป่าป้อง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๔๒๕ เมตร หนา ๐.๑๘ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร เทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ สาย โดยวิธีคัดเลือก 30 Sep 2021
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ผ้าคลุมโต๊ะและเก้าอี้ แบบจับจีบ) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Sep 2021
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กอ 5136 ชม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Sep 2021
ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กอ 5136 ชม จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Sep 2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Sep 2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (จำนวน 18 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Sep 2021
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Sep 2021
จ้างเหมาปรับปรุงเว๊ปไซต์เทศบาลตำบลป่าป้อง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Sep 2021
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(โคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ ขนาด 300 วัตต์ พร้อมขายึดแผงโซล่าเซลล์และขายึดกับเสาไฟฟ้า พร้อมน๊อตร้อยเสา) จำนวน 50 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 Sep 2021
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง(ชุดทดสอบ จำนวน 1 ชุด และแบบหล่อคอนกรีต จำนวน 1 ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Sep 2021
ซื้อวัสดุอื่น (กระจกโค้งจราจร แบบมีหมวก จำนวน 67 อัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Sep 2021
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 15,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Sep 2021
ซื้อครุภัณฑ์กอสร้าง (เต็นท์สนามชนาดใหญ่ จำนวน 4 หลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Sep 2021
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง ,เครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง และ เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง) (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Sep 2021
ซื้อสารกำจัดแมลงศรัตรูพืชกลุ่มอมิตดาคลอไพร์ท (Imidacloprid) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Sep 2021
ซื้อวัสดุการเกษตร (ต้นชาฮกเกี้ยน) จำนวน 4,500 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Sep 2021
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต) จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Sep 2021
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก 5 ฟุต จำนวน 7 ตู้,เก้าอี้ทำงานพิงสูง 5 ล้อ จำนวน 1 ตัวและโต๊ะพับสแตนเลส จำนวน 10 ตัว) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Sep 2021
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค (กองช่าง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Sep 2021
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์) (กองคลัง) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Sep 2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Sep 2021
จ้างเหมาตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2564 (ปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินโดยภาพถ่ายทางอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Sep 2021
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Sep 2021
ซื้อวัสดุก่อสร้างเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ปฏิบัติงานโยธาของกองช่าง และซ่อมแซมเตียงนอนใช้สำหรับศูนย์พักคอยของเทศบาลตำบลป่าป้อง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Sep 2021
จ้างเหมาตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2564 (ปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินโดยภาพถ่ายทางอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Aug 2021
ซื้อวัสดุก่อสร้างเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ปฏิบัติงานโยธาของกองช่าง และซ่อมแซมเตียงนอนใช้สำหรับศูนย์พักคอยของเทศบาลตำบลป่าป้อง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Aug 2021
จ้างเหมาตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2564 (ปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินโดยภาพถ่ายทางอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Aug 2021
จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการ 3RS ลดขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะจากต้นทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Aug 2021
จ้างเหมาเติมน้ำยาดับเพลิงชนิดเคมีชนิดแห้ง ชนาด 15 ปอนด์ จำนวน 25 ถัง (วัสดุเครื่องดับเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Aug 2021
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดดับเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Aug 2021
ซื้อท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 10 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Aug 2021
จ้างโครงการติดตามและประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 Aug 2021
ซื้อวัสดุโครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Aug 2021
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อเตรียมการสำหรับศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลป่าป้อง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 Aug 2021
ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าไม้แดง เทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 หลัง 10 Aug 2021
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชม.ถ40-0024 บ้านป่าตึงน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลป่าป้อง กว้าง 6 เมตร ยาว 1,425 เมตร หนา 0.18 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร เทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 สาย 10 Aug 2021
จ้างเหมาบุคคลภายนอกขุดหลุมปักเสาพร้อมดึงลวดหนามจำนวน 5 เส้นล้อมรอบตามแนวเขตที่ดินของเทศบาลตำบลป่าป้อง จำนวน 200 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Aug 2021
ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัยตามาตรฐานของสื่อการเรียนรู้หนังสือนิทานสำหรับเด็กช่วงอายุ 3-5 ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าไม้แดง จำนวน 21 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 Aug 2021
ซื้ออาหารเสริม (นม) UHT ชนิดกล่อง รสจืด ภาคเรียนที่ 1/2564 ให้กับโรงเรียนบ้านป่าป้อง,โรงเรียนบ้านป่าไม้แดงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าไม้แดง ตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2564 จำนวน 22 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Jul 2021
จ้างเหมารถแบ็คโฮ,รถบรรทุก 6 ล้อ พร้อมคนงานเก็บขน เก็บขนเศษกิ่งไม้จากการตัดทอนต้นไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Jul 2021
จ้างเหมารถแบ็คโฮ,รถบรรทุก 6 ล้อ พร้อมคนงานเก็บขน เก็บขนเศษกิ่งไม้จากการตัดทอนต้นไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Jul 2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Jul 2021
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Jul 2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 Jul 2021
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก (รถดับเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Jul 2021
ซื้อสื่อการเรียนรู้ วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าไม้แดง) จำนวน 55 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Jul 2021
ซื้อชุดนักกีฬาฟุตบอล จำนวน 20 ชุด ตามโครงการสนับสนุนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Jul 2021
สื่อการเรียนรู้ วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าไม้แดง) จำนวน 55 รายการ 08 Jul 2021
สื่อการเรียนรู้ วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าไม้แดง) จำนวน 55 รายการ 06 Jul 2021
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าไม้แดง เดือน กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Jun 2021
ซื้ออาหารเสริม (นม) UHT ชนิดจืด ขนาดบรรจุ 200 ซีซี ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 จำนวน 5,832 กล่อง (โรงเรียนบ้านป่าป้อง,โรงเรียนบ้านป่าไม้แดงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าไม้แดง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Jun 2021
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Jun 2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับเครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-61-0028 และ 416-62-0032 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Jun 2021
ซื้อยางรถบรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 83-5263 ชม. จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Jun 2021
ซื้อยางรถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน งจ 5824 ชม. จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 Jun 2021
จ้างเหมารถแบคโฮขุดลอกลำเหมือง 4 สาย (ตามรายละเอียดแนบท้ายกองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Jun 2021
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าไม้แดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Jun 2021
จ้างเหมารถแบคโฮขุดลอกลำเหมือง รวม 3 สาย 1.สายลำเหมืองสาธารณะสายเก้าสัก 2.สายลำเหมืองสาธาณะสายร้อง และ3.สายลำเหมืองสาธารณะเรียบถนนคันคลองชลประทานถึงทางเข้าป่าข้า บ้านป่าไม้แดง หมู่ 2 รวมจำนวน 12 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 May 2021
ซื้ออาหารเสริม (นม) UHT ชนิดกล่อง 200 มิลลิลิตร (รสจืด) ประจำเดือน มิถุนายน 2564 ภาคเรียนที่ 1/2564 (โรงเรียนบ้านป่าป้อง,โรงเรียนบ้านป่าไม้แดงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) จำนวน 6,116 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 May 2021
จ้างก่อสร้างกำแพงกันดิน (แบบตอกเสาเข็ม)และวางท่อลอดเหลี่ยม (สำเร็จรูป)พร้อมขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดวงดี หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 May 2021
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดบ้านป่าไม้แดง หมู่ที่ 2 บริเวณหน้าวัดป่าไม้แดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 May 2021
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดบ้านป่าป้อง หมู่ที่ 3 บริเวณหน้าบ้านนางรสสุคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 May 2021
ซื้อวัสดุตามโครงการบริหารจัดการศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลป่าป้อง ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Apr 2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Apr 2021
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์และวัสดุที่ใช้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 2 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Apr 2021
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมตั้งพื้น ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Apr 2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Apr 2021
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Apr 2021
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 3 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Apr 2021
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Apr 2021
ซื้อตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก 5 ฟุต จำนวน 2 ตู้ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Apr 2021
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงานแบบพนักพิงสูง 3 ตัว และโต๊ะทำงานเหล็ก จำนวน 1 ตัว) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Apr 2021
ซื้อครุภัณฑ์ตู้เอกสาร 2 บานเปิด มือจับบิด มีมอก. จำนวน 1 ตู้ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Apr 2021
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 6 เครื่อง) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Apr 2021
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Apr 2021
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Networt แบบที่ 1) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Mar 2021
ซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดถุง ภาคเรียนที่ 2/2563 เดือน เมษายน 2564 (โรงเรียนบ้านป่าป้อง,โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าไม้แดง) จำนวน 2,453 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Mar 2021
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าไม้แดง เดือน เมษายน 64 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Mar 2021
ซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดถุง ภาคเรียนที่ 2/2563 เดือน มีนาคม 2564 (โรงเรียนบ้านป่าป้อง,โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าไม้แดง) รวมจำนวน 7,590 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 Feb 2021
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าไม้แดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Jan 2021
ซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดถุง ภาคเรียนที่ 2/2563 เดือน กุมภาพันธ์ 2564 (โรงเรียนบ้านป่าป้อง,โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าไม้แดง) จำนวน 6,600 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Jan 2021
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าป้อง หมู่ที่ 3 ซอยศรีลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Jan 2021
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่ายางงาม หมู่ที่ 7 ซอย 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Jan 2021
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าไม้แดง หมู่ที่ 2 ซอย 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Jan 2021
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ฯ บ้านป่ายางงาม หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Jan 2021
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Jan 2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 54 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Dec 2020
ซื้อระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Dec 2020
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Dec 2020
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Dec 2020
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 Dec 2020
จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 Dec 2020
จ้างจ้างทำสติกเกอร์ การคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะฯ ขนาด 3.5 นิ้ว X 3.5 นิ้ว พิมพ์ 4 สี พร้อมไดร์คัดสี่เหลี่ยม จำนวน 1,500 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 Dec 2020
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเด็กเล็กบ้านป่าไม้แดง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Nov 2020
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Nov 2020
จ้างเหมาออกแบบเขียนแบบ ประมาณราคาและเซ็นต์รับรองแบบแปลน (โครงการก่อสร้างอาคารยูเนเซียม พร้อมสนามกีฬาฟุตซอส์ สนามบาสเก็ตบอล สนามวอลเลย์บอล หมู่ที่ 6) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Nov 2020
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินฝุ่นพร้อมปรับเกลี่ย) ในพื้นที่หน้าศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จำนวน 75 ลูกบากศ์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Nov 2020
จ้างเหมาจัดสถานที่และเกี่ยวกับพิธีเปิดงาน ตามโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Oct 2020
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Oct 2020