http://www.papong.go.th
 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารท้องถิ่น
สภาท้องถิ่น
ฝ่ายปกครอง
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สถานที่ท่องเที่ยว
เชียงใหม่ศิลาดล
 
 
นายธัญญา ภาวะเดช
นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลป่าป้อง
 
 
 
ขณะนี้ 10 คน
สถิติวันนี้ 113 คน
สถิติเดือนนี้ 4684 คน
สถิติปีนี้ 34565 คน
สถิติทั้งหมด 527739 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2552

เพลง ล่องแม่ปิง


 

เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-291106 โทรสาร 053-484843
 
 

   

เทศบาลตำบลป่าป้อง ร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติดอยสะเก็ด ครั้งที่ 1 <26 ต.ค. 53>

เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติดอยสะเก็ด ครั้งที่ 1
 
     เทศบาลตำบลป่าป้อง  นำโดยนายสมบูรณ์  ริญญา  คณะผู้บริหาร  พนักงาน  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  กลุ่มไทเขินตำบลป่าป้อง  ร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติดอยสะเก็ด  ครั้งที่  1  วันที่  23  ตุลาคม  2553  ณ  วัดพระธาตุดอยสะเก็ด  อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่

     งานของคนรักหนังที่เปิดพื้นทีใหม่ เชื่อมประสานท้องถิ่นและชุมชนสู่สากล ผ่านภาพยนตร์กว่า 50 เรื่องจากทั่วโลก

     จากแนวคิดที่ว่าการชมภาพยนตร์ในอดีต เคยเป็นกิจกรรมทางสังคมอย่างหนึ่งที่ผู้คนในสังคมหรือชุมชนมีร่วมกัน แต่ในปัจจุบัน การชมภาพยนตร์ กลายเป็นกิจกรรมเฉพาะตัว และเป็นเรื่องส่วนบุคคล รูปแบบของภาพยนตร์ และจำนวนของภาพยนตร์ที่ถูกสร้างเพิ่มมากขึ้นนั้น เพิ่มโอกาสในการเลือกชมของผู้ชมได้จริง แต่กลับลดโอกาสในการสื่อสารของผู้คนในสังคม จนในบางครั้ง ภาพยนตร์กลับกลายเป็นตัวชี้วัด ในการแบ่งแยกของผู้คนในสังคม ซึ่งนั่นน่าจะเป็นปรากฏการณ์ที่น่าเสียดายยิ่ง หากมันเกิดมาจากเหตุผลที่สำคัญขั้นต้นคือ “ความต้องการที่จะสื่อสาร” ของคนในสังคม

เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติดอยสะเก็ด ( Doi Saket International Film Festival หรือ DSIFF ) มีเป้าหมายว่าจะเป็นต้นแบบที่เปิดโอกาสให้งานภาพยนตร์ และศิลปินได้สื่อสารกับผู้คนในท้องถิ่น โดยไม่ได้นำรูปแบบของการฉายในโรงภาพยนตร์แบบดั้งเดิมมาเป็นข้อจำกัด ซึ่งมีผลโดยตรงทั้งในเรื่องของโอกาสในการเข้าชมและวิธีการสื่อสารระหว่าง ศิลปิน กับชุมชน


เทศบาลตำบลป่าป้อง ร่วมพิธีวางพวงมาลา "วันปิยมหาราช 2553" <26 ต.ค. 53>

เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย  นายสมบูรณ์  ริญญา  นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้านตำบลป่าป้อง  ข้าราชการ  และพนักงาน  ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระปิยมหาราช เนื่องในวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2553 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอ ดอยสะเก็ด


โครงการอบรมทบทวนการดับเพลิงขั้นต้น ประจำปี 2554 <09 ต.ค. 53>

       ด้วย  เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน  พร้อมด้วย  เทศบาลตำบลป่าป้อง  เทศบาลตำบลตลาดใหญ่  เทศบาลตำบลแม่คือ  อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่  ร่วมกันจัดทำ  "โครงการอบรมทบทวนการดับเพลิงขั้นต้น  ประจำปี  2554"  เมื่อวันที่  8  ตุลา่คม 2553  ณ  เทศบาลตำบลตลาดใหญ่  อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่  โดยดำเนินการฝึกอบรมทบวนการดับเพลิงเบื้องต้นให้แก่บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน  เทศบาลตำบลป่าป้อง  เทศบาลตำบลแม่คือ  และเทศบาลตำบลตลาดใหญ่  จำนวน  50  คน

วัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการ

1.   เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการเพื่อความปลอดภัยของลูกจ้างในการทำงาน พ.ศ.2534

2.   เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในการร่วมมือป้องกันและระงับอัคคีภัย

3.   เพื่อลูกจ้างมีทักษะและความสามารถในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเข้าทำการระงับเหตุเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

4.   เพื่อให้มีความรู้และทักษะทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและในชีวิตประจำวันได้  ได้รู้จักวิธีการป้องกันและการเข้าระงับเหตุอัคคีภัยได้อย่างถูกวิธี

5.   เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเป็นกำลังสำคัญของสถานประกอบการในการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ


การแข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ.2553 <01 ต.ค. 53>

  ประชาชน ผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ พนักงานและลูกจ้างของเทศบาลตำบลป่าป้อง ได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ.2553 เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้แข็งแรง มีจิตใจที่แจ่มใส และสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนซึ่งจะช่วยให้เกิดความสามัคคี โดยมีการแข่งขัน  10  ประเภทกีฬา  คือ  1.กีฬาเปตอง 2. แรลลี่วิบาก 3.วิ่งหิมะ 4.กอล์ฟพิศดาร 5.ชักคะเย่อ 6.วิ่งกระสอบ 7.เตะปี๊บ 8.ปิดตาตีปิ๊บ 9.วิ่ง 3 คน 4 ขา 10.เรือบก

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลป่าป้อง <27 ก.ย. 53>

   เทศบาลตำบลป่าป้อง  โดยนายสมบูรณ์  ริญญา  นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง  ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลป่าป้อง ในวันที่  25  กันยายน  2553  ณ  วัดโชคชัย  หมู่ที่  7  ตำบลป่าป้อง  อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่  เพื่อส่งเสริมบุคลากรได้รู้จักนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปปรับประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต  การทำงาน  ได้อย่างถูกต้อง  เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และส่งเสริมบุคลากรให้เกิดความสมานฉันท์และความสามัคคีในหมู่คณะ

โครงการบริหารจัดการขยะ <25 ก.ย. 53>

     ในปัจจุบันนี้สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยนับแต่จะก่อให้เกิดปัญหาทางสาธารณสุข เช่น โรคอุจจาระร่วงอย่างแรง บิด ไทฟอยด์ หนอนพยาธิ และโรคระบบทางเดินอาหารอื่น ๆ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม  และยังก่อให้เกิดความขัดแย้งทางสังคมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย    
     เทศบาลตำบลป่าป้อง  ได้ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนและปัญหาสิ่งแวดล้อมของตำบลป่าป้อง  ประกอบกับพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 ข้อ 3 หน้าที่ในการรักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
     เทศบาลตำบลป่าป้อง จึงได้ดำเนินการจัดโครงการบริหารจัดการขยะขึ้นเพื่อจัดการขยะอย่างเป็นระบบขึ้นตั้งแต่เดือนตุลาคม 2553  เป็นต้นไป  โดยมีเป้าหมายในการดำเนินการตามโครงการฯ ทั้งหมด  8  หมู่บ้าน  ในเขตตำบลป่าป้อง  1,537  ครัวเรือน 
     ผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ
     1.  ประชาชนได้รับความสะดวกในการจัดเก็บขยะในเขตพื้นที่และถูกต้องตามหลัก
     2.  เทศบาลมีการบริหารจัดการด้านขยะและสิ่งแวดล้อมตามอำนาจหน้าที่  เพื่อแก้ไขปัญหากับประชาชน
     3.  เทศบาลมีการจัดเก็บขยะอย่างเป็นระบบ
     4.  ประชาชนได้รับบริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
     5.  สภาพแวดล้อมในเขตเทศบาลมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2553 <20 ก.ย. 53>

  เทศบาลตำบลป่าป้อง  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลตามแนวนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นให้ประชาชนได้รับบริการได้อย่างทั่วถึงในสถานที่และนอกสถานที่ราชการ  ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมที่ทางเทศบาลตำบลป่าป้อง  เช่น  การบริการเก็บภาษีเคลื่อนที่  บริการออกแบบบ้านเอื้ออาทร  บริการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  แจกทรายอะเบท  ตัดผมฟรี  ตรวจวัดสายตาฟรี  แนะนำการป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น  พร้อมทั้งนำผลิตภัณฑ์ชุมชนออกจำหน่ายและแนะนำสู่สายตาประชาชน  ในวันที่  18  กันยายน  2553  ณ  โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง  หมู่ที่  2  ตำบลป่าป้อง  อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่

โครงการพัฒนาและสร้างอาชีพให้กับผู้สูงอายุหลักสูตร ฝึกอาชีพการทำพวงหรีด ดอกไม้จันทน์ <16 ก.ย. 53>

     เทศบาลตำบลป่าป้อง ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัด โครงการพัฒนาและสร้างอาชีพให้กับผู้สูงอายุหลักสูตร  ฝึกอาชีพการทำพวงหรีด  ดอกไม้จันทน์ ในระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2553  การจัดทำโครงการนี้จึงเป็นการเริ่มต้นในการรวมกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนให้ทำกิจกรรมที่เกิดประโยชน์สามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเองและครอบครัว  โดยที่ไม่เป็นภาระของลูกหลานและสังคม  อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสุขทางสุขภาพจิตให้กับผู้สูงอายุเพราะเมื่อได้พบปะเจอกันต่างก็มีเรื่องที่สนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันทำให้ไม่เหงาอีกด้วย

วัตถุประสงค์ของโครงการฯ ดังนี้

1.  เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับผู้สูงอายุในชุมชนให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น

2.  เพื่อให้ผู้สูงอายุใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

3.  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้เพิ่มมากขึ้น

4.  เพื่อให้ผู้สูงอายุเกิดความภาคภูมิใจ และมีความสุขในผลงานที่ได้ผลิตออกไปสู่ชุมชน 

5.  เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุและครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

6.  ปลูกฝังและเปลี่ยนแปลงความคิดที่มีต่อผู้สูงอายุทางด้านภาระของสังคมให้เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น


โครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้การพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลป่าป้อง <23 ส.ค. 53>

     เทศบาลตำบลป่าป้อง  ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาเกี่ยวกับสิทธิของเด็กและเยาวชนใน การมีส่วนร่วมรูปแบบต่าง ๆ เพื่อต้องการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนแสดงความคิดเห็นโดยเสรีในทุกเรื่องที่มีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนโดยตรง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน  เด็กต้องได้รับโอกาสที่จะแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินการนั้น  รวมถึงได้รับหรือส่งต่อข้อมูลและความคิดในทุกรูปแบบ  เด็กควรมีสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็น  บอกปัญหา  และความต้องการของตน
    กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  เทศบาลตำบลป่าป้อง  จึงได้จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้สู่การพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลป่าป้อง  ในวันอาทิตย์ที่  22  สิงหาคม  2553  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง  อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีนายสมบูรณ์  ริญญา  นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง เป็นประธานในพิธีและ  ได้รับเกียรติจากวิทยาการผู้บรรยายจำนวน  3  ท่าน  คือ  ร้อยตำรวจเอกคมสันต์  บำรุงยศ , ดาบตำรวจสุเทพ  จันทร์ต๊ะเครือ  และดาบตำรวจกร  สิทธิพานิชย์  โดยได้รับความร่วมมือจากเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการฯ จากทุกหมู่บ้านในตำบลป่าป้อง  จำนวน  57  คน

พิธีมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น ระดับหมู่บ้าน ประจำปี 2553 <16 ส.ค. 53>

     เทศบาลตำบลป่าป้องมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่นระดับหมู่บ้าน  เพื่อเทิดทูนและส่งเสริมการทำความดี  เนื่องในวันแม่แห่งชาติ  โดยคัดเลือกจากหมู่บ้าน  หมู่บ้านละ  1  คน  จำนวน  8  คน  ดังนี้
1.  นางพิสมัย  ธุระเสร็จ  แม่ดีเด่นบ้านป่าตึงน้อย  หมู่ที่  1
2.  นางจันทร์สอน  พรหมพิจารณ์  แม่ดีเด่นบ้านป่าไม้แดง  หมู่ที่  2
3.  นางพวงเพ็ชร  พูลทาจักร  แม่ดีเด่นบ้านป่าป้อง  หมู่ที่  3
4.  นางลัดดา  พรหมเมตจิร  แม่ดีเด่นบ้านป่าป้อง  หมู่ที่  4
5.  นางทองเปลว  ปวงจักรทา  แม่ดีเด่นบ้านป่าป้องใต้ร้อง  หมู่ที่  5
6.  นางอำไพ  เครื่องคำ  แม่ดีเด่นบ้านดวงดี  หมู่ที่  6
7.  นางแสงจันทร์  ขันตี  แม่ดีเด่นบ้านป่ายางงาม  หมู่ที่  7
8.  นางบุหงา  เพ็ญทอง  แม่ดีเด่นบ้านทุ่งยาว  หมู่ที่  8 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 [48] 49 50 51  


 
 
Copyright © 2009-2019 โดย เทศบาลตำบลป่าป้อง - http://www.papong.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลป่าป้อง 155 หมู่ 6 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทร. 053-291106
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com