http://www.papong.go.th
 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารท้องถิ่น
สภาท้องถิ่น
ฝ่ายปกครอง
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สถานที่ท่องเที่ยว
เชียงใหม่ศิลาดล
 
 
นายธัญญา ภาวะเดช
นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลป่าป้อง
 
 
 
ขณะนี้ 2 คน
สถิติวันนี้ 39 คน
สถิติเดือนนี้ 3404 คน
สถิติปีนี้ 65524 คน
สถิติทั้งหมด 558698 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2552

เพลง ล่องแม่ปิง


 

เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-291106 โทรสาร 053-484843
 
 

   

เทศบาลตำบลป่าป้อง ร่วมโครงการ "กีฬาประชาชนท้องถิ่นสัมพันธ์" ประจำปี 2554 <06 พ.ค. 54>

     เทศบาลตำบลป่าป้อง  นำโดย  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ กำนันและผู้ใหญ่บ้าน  พนักงานและเจ้าหน้าที่  ร่วมโครงการกีฬาประชาชนท้องถิ่นสัมพันธ์  ประจำปี  2554  ณ  สนามกีฬาเทศบาลตำบลแม่โป่ง  อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่  เพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างประชาชนในเขตอำเภอดอยสะเก็ด  ,เพื่อพัฒนาองค์กรด้านกีฬาของชุมชน ให้มีความเข้มแข็งและมีบทบาทในการส่งเสริมกีฬา  และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
กิจกรรมประเพณีปี๋ใหม่เมืองและคาราวะดำหัวพระสังฆาธิการ ประจำปี 2554 <11 เม.ย. 54>

     ตำบลป่าป้อง  เป็นดินแดนแห่งศิลปวัฒนธรรมมีประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์  ประชากรยังคงรักษาประเพณีวัฒนธรรมของตนเองไว้อย่างเหนียวแน่น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเพณีปี๋ใหม่เมือง  ที่ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง  ในช่วงเทศกาลดังกล่าวมีความจัดกิจกรรมการทำบุญตักบาตร  กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ  กิจกรรมคารวะดำหัวพระสังฆาธิการ  และผู้นำองค์กรต่าง ๆ ในอำเภอดอยสะเก็ด
    เทศบาลตำบลป่าป้อง  เป็นองค์กรหนึ่งในอำเภอดอยสะเก็ด  ที่ตระหนักถึงความสำคัญของประเพณีดังกล่าว  อยากสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวเหนือไว้ให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานสืบไป  จึงได้จัดทำโครงการจัดกิจกรรมประเพณีปี๋ใหม่เมืองและคาราวะดำหัวพระสังฆาธิการ  เมื่อวันที่  10  เมษายน  2554  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลป่าป้อง

กิจกรรมรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 100% <02 เม.ย. 54>

     เทศบาลตำบลป่าป้อง  โดย  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ข้าราชการ  พนักงาน  และ อปพร. ตำบลป่าป้อง  ร่วมกิจกรรมรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลป่าป้อง  เมื่อวันที่  1  เมษายน  2554 
      โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้ประกาศให้เป็นวาระของจังหวัด และให้ข้าราชการ หน่วยงานต่างๆ และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งพนักงานรัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชนปฏิบัติตาม กฎหมายเป็นแบบอย่างแก่ประชน เพื่อลดอัตราการตายจากสาเหตุไม่สวมหมวกนิรภัย

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2554 <01 เม.ย. 54>

     เทศบาลตำบลป่าป้อง  ได้จัดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ประจำปี  2554  ในระหว่างวันที่  21 - 30 เดือนมีนาคม  พ.ศ.2554  โดยได้ออกรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ในพื้นที่ตำบลป่าป้อง  จำนวน  8  หมู่บ้าน  ตามที่ได้มีการประชาสัมพันธ์ไปแล้วนั้น
     เทศบาลตำบลป่าป้องได้ดำเนินการโครงการฯ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  2554  แผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  เพื่อให้สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและภูมิคุ้มกันในระดับที่่ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้  โดยมีสุนัขและแมวได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1,015  ตัว  และได้รับยาคุมกำเนิด  จำนวน  268  ตัว

โครงการอบรมทำปุ๋ยหมักเพื่อลดปัญหาหมอกควันจากการเผา <30 มี.ค. 54>

     เทศบาลตำบลป่าป้องได้จัดโครงการทำปุ๋ยหมักเพื่อลดปัญหาหมอกควันจากการเผา  ในวันที่  29  มีนาคม  2554  ณ  เทศบาลตำบลป่าป้อง  โดยมีราษฎรเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน  40  คน  ที่มีความสนใจและสม้ครเข้าร่วมโครงการฯ  เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ตำบลป่าป้องมีความรู้ความเข้าใจในวิธีการและขั้นตอนในการทำปุ๋ยหมัก , เพื่อลดปัญหาหมอกควันจากการสุมและเผาเศษใบไม้ และวัสดุเหลือใช้ในการทำการเกษตร , เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรนำเศษใบไม้ หญ้าแห้ง และวัสดุเหลือใช้ในการทำการเกษตรมาทำเป็นปุ๋ยหมักเพื่อลดต้นทุนการผลิตค่าใช้จ่ายเรื่องปุ๋ยและสามารถทำเป็นอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือน

การศึกษาดูงานของคณะศึกษาดูงานโครงการการบริหารทรัพยากรร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาน้ำของ อปท. จังหวัดอุดรธานี <21 มี.ค. 54>

     เทศบาลตำบลป่าป้อง  นำโดย นายสมบูรณ์  ริญญา นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง พนักงานเทศบาล ข้าราชการ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการการบริหารทรัพยากรร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาน้ำของ อปท. จังหวัดอุดรธานี  (โครงการ บทร.อุดรธานี) มีนายทานตะวัน แกล้วเขตการ หัวหน้าโครงการฯ , นายชนัชย์ ตันติพงษ์ นักวิจัยโครงการฯ , นายสรรเพชญ พฤกษะริตานนท์ นักวิจัยโครงการฯ , รศ.ดร.กาญจนี กังวานพรศิริ นักวิจัยโครงการฯ และนางสาวพิชญาพร จำปาทอง ผู้ช่วยนักวิจัยโครงการฯ เดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่เทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

เทศบาลตำบลป่าป้องจัดกิจกรรม "วันท้องถิ่นไทย" <18 มี.ค. 54>

เทศบาลตำบลป่าป้อง จัดกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงมีต่อการปกครองส่วนท้องถิ่นไทย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าป้อง  โดยมีคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง หัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการ  และพนักงาน ร่วมประกอบพิธี วันท้องถิ่นไทย ต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีแรก ทั้งนี้เพื่อเป็นการน้อมรำลึก ถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงมี ต่อการปกครองส่วนท้องถิ่นไทย ในการกระจายอำนาจ วางรากฐานการพัฒนาท้องถิ่นให้มี ความมั่นคง ซึ่งปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ เป็นแกนหลักในการพัฒนา ท้องถิ่นของตนเองให้มีความเจริญก้าวหน้า ประชาชนมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการ พัฒนาอย่างแท้จริง ทั้งนี้คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบประกาศให้วันที่ 18 มีนาคมของทุกปีเป็น วันท้องถิ่นไทย โดยมีแนวคิดมาจากการที่จังหวัดสมุทรสาคร จัดงานประเพณี 18 มีนาคม สุขาภิบาลท่าฉลอม ซึ่งสุขาภิบาลท่าฉลอม เป็นสุขาภิบาลแห่งแรกของประเทศไทย และ มีการจัดงานเป็นประจำทุกปี


คำกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในโอกาส \"วันท้องถิ่นไทย\" (58 KB.)
โครงการจัดแนวป้องกันไฟป่าตำบลป่าป้อง <16 มี.ค. 54>

     เทศบาลตำบลป่าป้อง  ได้จัดโครงการจัดแนวป้องกันไฟป่าตำบลป่าป้อง  เมื่อวันที่  15  มีนาคม  2554  ณ  ป่าห้วยต้นยาง  บ้านทุ่งยาว  ตำบลป่าป้อง  อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อป้องกันไฟป่าไม่ให้ลุกลามเข้าผืนป่าในเขตเทศบาลตำบลป่าป้อง
2. เพื่อลดปัญหาหมอกควันจากไฟไหม้ป่า
3. เพื่อสร้างรักและความสามัคคีให้แก่ราษฎรในการมีร่วมมือร่วมใจกันจัดทำแนวป้องกันไฟป่า
4. เพื่อลดปัญหาสภาวะโลกร้อน
5. เพื่อสร้างอาสาสามัครป้องกันไฟป่าตำบลป่าป้อง

โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลป่าป้องต้านยาเสพติด ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2554 <01 มี.ค. 54>

     เทศบาลตำบลป่าป้อง ได้ดำเนินการโครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลป่าป้องต้านยาเสพติด ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2554  เมื่อวันที่  27  กุมภาพันธ์  2554  ณ  สนามกีฬาโรงเรียนบ้านป่าไม้แดง  นำโดย นายสมบูรณ์  ริญญา  นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง เป็นประธานในพิธี   นายพัฒนพงษ์  สร้อยอินทรกุล  ปลัดอำเภอดอยสะเก็ด เป็นประธานเปิดพิธี  และยังได้รับเกียรติจาก นายสุรศักดิ์  โอสถิตย์พร สมาชิกสภาจงหวัดเชียงใหม่ , นายวิเชียร อุ่มอ่อนศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าไม้แดง , นายนิวัฒน์  นิลแก้ว  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าป้อง  กำนันตำบลป่าป้อง ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้นำชุมชน คณะกรรมการศูนย์กีฬาตำบลป่าป้อง เด็กและเยาวชน ประชาชนตำบลป่าป้อง เข้าีร่วมโครงการฯ
     การจัดโครงการดังกล่าว  เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนตำบลป่าป้อง ได้เล่นกีฬาไม่พึ่งพายาเสพติด , ส่งเสริมสุขภาพ พลานมัยแก่ทุกเพศ ทุกวัย ให้เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ , เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนรู้รักสามัคคีในหมู่คณะ รู้ชนะ รู้อภัย และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
   

งานซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด ประจำปี 2554 <15 ก.พ. 54>

เทศบาลตำบลป่าป้อง  ร่วมงาน “ซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด  ประจำปี 2554” นำโดย นายสมบูรณ์  ริญญา  นายกเทศมนตรี  , จ่าสิบตรีประสิทธิ์  บัวเต้า  พร้อมด้วย  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง  พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง  ผู้นำชุมชน  กลุ่มแม่บ้าน  กลุ่มพ่อบ้าน  กลุ่มไทเขิน  และกลุ่มลาหู่  ร่วมกันเดินขบวนในงาน “ซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด  ประจำปี 2554”

โดย  หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายบุญเลิศ บุรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงานซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด ประจำปี 2554 ณ สนามกีฬาอำเภอดอยสะเก็ด งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าของดีอำเภอดอยสะเก็ดให้ เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย อีกทั้งแนะนำแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอดอยสะเก็ดให้เป็นที่รู้จัก เพิ่มช่องทางตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน อันเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้าน ก่อให้เกิดความรัก สามัคคีของประชาชนทั้ง 14 ตำบลในอำเภอดอยสะเก็ดที่ร่วมใจกันจัดขบวนแห่อย่างยิ่งใหญ่สวยงามและนำสินค้า มาแสดงและจำหน่ายให้ประชาชนได้เลือกซื้อในราคาประหยัด

ตำบลป่าป้อง  ได้จัดนิทรรศการแนะนำของดีของตำบลป่าป้อง  พร้อมด้วยนำสินค้าชุมชนไปจำหน่ายแก่ประชาชนในราคาย่อมเยา  เช่น  น้ำพริกตาแดง  ของกลุ่มแม่บ้านหมู่ 1 , ข้าวกล้อง ซ้อมมือ ของกลุ่มข้าวกล้องบ้านป่าไม้แดง , แหนมเรือนแก้ว หมู่ที่ 3 , แซนวิชฟ้าใส  หมู่ 4 , สินค้าโคมไฟและตุง  และ สินค้าเกษตรปลอดสารพิษ 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 [48] 49 50 51 52 53 54  


 
 
Copyright © 2009-2019 โดย เทศบาลตำบลป่าป้อง - http://www.papong.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลป่าป้อง 155 หมู่ 6 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทร. 053-291106
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com