http://www.papong.go.th
 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารท้องถิ่น
สภาท้องถิ่น
ฝ่ายปกครอง
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สถานที่ท่องเที่ยว
เชียงใหม่ศิลาดล
 
 
นายธัญญา ภาวะเดช
นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลป่าป้อง
 
 
 
ขณะนี้ 3 คน
สถิติวันนี้ 181 คน
สถิติเดือนนี้ 8522 คน
สถิติปีนี้ 17012 คน
สถิติทั้งหมด 591234 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2552

เพลง ล่องแม่ปิง


 

เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-291106 โทรสาร 053-484843
 
 

   

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ2563 <27 ก.พ. 63>

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าป้อง ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 กิจกรรมหัวข้อโรคติดต่ออุบัติใหม่ และการมีสุขภาพจิตที่ดี ให้กับสถาบันสูงวัยตำบลป่าป้อง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการขับเคลื่อนให้ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลป่าป้อง มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ความสามัคคี สร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้กับวัยเกษียณอายุให้อยู่คู่กับตำบลป่าป้องต่อไป
การแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลป่าป้อง ประจำปี 2563 <23 ก.พ. 63>

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดยนายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ได้จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลป่าป้อง ประจำปี 2563 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านป่าป้อง ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าป้องจำนวน 8 หมู่บ้าน ร่วมแข่งขันกีฬาและประกวดกองเชียร์ รายละเอียดตามภาพ 


การขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้ง <18 ก.พ. 63>

เทศบาลตำบลป่าป้อง โดยนายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง ขอขอบคุณ ท่านบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้จัดส่งเครื่องจักรกลมาขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อช่วยเหลือภัยแล้งให้แก่ประชาชนตำบลป่าป้อง โดยดำเนินการขุดเจาะบนที่ดินของเทศบาลตำบลป่าป้อง
โครงการเทศบาลตำบลป่าป้องต้านภัยหนาว ประจำปีงบประมาณ 2563 <18 ก.พ. 63>

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดยนายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าป้อง ร่วมกันดำเนินโครงการรับมอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่ประชาชน จำนวน 575 ผืน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย(ภัยหนาว) ในเขตพื้นที่ตำบลป่าป้อง รายละเอียดตามภาพ


การแจกหน้ากากอนามัยให้เด็กนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลป่าป้อง <14 ก.พ. 63>

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดยนายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ลงพื้นที่โรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลป่าป้องเพื่อแจกหน้ากากอนามัยชนิดN95ให้กับเด็กนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะฝุ่นควันเกินค่ามาตรฐาน รายละเอียดตามภาพ
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ2563 <13 ก.พ. 63>

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ เทศบาลตำบลป่าป้อง นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าป้อง ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 กิจกรรมการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และโรคติดต่อตามฤดูกาล  ให้กับสถาบันสูงวัยตำบลป่าป้อง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการขับเคลื่อนให้ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลป่าป้อง มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ความสามัคคี สร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้กับวัยเกษียณอายุให้อยู่คู่กับตำบลป่าป้องต่อไป
กิจกรรมส่งเสริมการจัดงานซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด ประจำปี 2563 <11 ก.พ. 63>

เมื่อวันที่11 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มแม่บ้านตำบลป่าป้อง ร่วมกันดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อเข้าร่วมโครงการจัดงานซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด ครั้งที่ 13 ประจำปี 2563 โดยจัดซุ้มนิทรรศการแสดงอัตลักษณ์ของตำบลป่าป้อง ระหว่างวันที่  11-14 กุมภาพันธ์ 2563 และร่วมเดินขบวนเปิดงานซะป๊ะของดีดอยสะเก็ด ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามกีฬาเทศบาล ต.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
การแจกเบี้ยประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 <06 ก.พ. 63>

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดยนายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ลงพื้นที่เพื่อบริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563  ในเขตพื้นที่ตำบลป่าป้อง จำนวน 8 หมู่บ้าน
การแจกหน้ากากอนามัย <06 ก.พ. 63>

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดยนายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ลงพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลป่าป้องเพื่อแจกหน้ากากอนามัยชนิดN95ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสุขภาพจากภาวะฝุ่นควันเกินค่ามาตรฐาน ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ผู้ป่วยโรคหอบหืด หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป รายละเอียดตามภาพที่ปรากฏ 
โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลป่าป้อง <05 ก.พ. 63>

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลป่าป้อง(สปสช.) นำโดยนายธัญญา ภาวะเดช ประธานกองทุนฯ และคณะกรรมการกองทุนฯ ตลอดจนคณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวซึ่งได้มีการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บริการผู้พิการเทศบาลตำบลหนองควาย อำเภอหางดง และกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพกองทุน สปสช.เทศบาลตำบลป่าป้องและเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายงานด้านกองทุนฯ รายละเอียดตามภาพ 

 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56  


 
 
Copyright © 2009-2020 โดย เทศบาลตำบลป่าป้อง - http://www.papong.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลป่าป้อง 155 หมู่ 6 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทร. 053-291106
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com