http://www.papong.go.th
 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารท้องถิ่น
สภาท้องถิ่น
ฝ่ายปกครอง
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สถานที่ท่องเที่ยว
เชียงใหม่ศิลาดล
 
 
นายธัญญา ภาวะเดช
นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลป่าป้อง
 
 
 
ขณะนี้ 1 คน
สถิติวันนี้ 143 คน
สถิติเดือนนี้ 2745 คน
สถิติปีนี้ 45300 คน
สถิติทั้งหมด 481398 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2552

เพลง ล่องแม่ปิง


 

เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-291106 โทรสาร 053-484843
 
 

   

จ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 <10 ต.ค. 61>

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าป้อง ได้ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยผู้พิการ และเบี้ยผู้ติดเชื้อฯ พร้อมบริการ การชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ให้กับประชาชน ภายในเขตพื้นที่ตำบลป่าป้อง จำนวน 8 หมู่บ้าน
ส่งพนักงานโอน(ย้าย)น.ส.พรทิพย์ ขันตรี <02 ต.ค. 61>

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดยนายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ได้ร่วมส่งนางสาวพรทิพย์ ขันตรี ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ สังกัด กองคลัง เทศบาลตำบลป่าป้อง ย้ายไปปฏิบัติงานในตำแหน่ง นักวิชาการคลัง ณ เทศบาลตำบลป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
ขอขอบพระคุณเครื่องออกกำลังกาย แบบ Home fitness <28 ก.ย. 61>

เทศบาลตำบลป่าป้อง ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความอนุเคราะห์จากท่านเลิศ ศรีนวล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ ของสถานีตำรวจภูธรดอยสะเก็ด ได้มอบเครื่องออกกำลังกายแบบ Home fitness จำนวน 1 ชุด เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตำบลป่าป้อง และพนักงานเทศบาลตำบลป่าป้องได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ด้วยการออกกำลังกายเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง โดยสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่ เวลา 16.00 - 18.00 น. ในวันราชการ จันทร์ ถึง ศุกร์ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้
สถาบันผู้สูงวัยเทศบาลตำบลป่าป้อง 27 ก.ย. 2561 <27 ก.ย. 61>

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าป้อง ดำเนินโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ สถาบันผู้สูงวัยเทศบาลตำบลป่าป้อง เพื่อเป็นศูนย์ส่งเสริมและจัดกิจกรรมอบรมความรู้ให้ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งทางร่างกาย จิตใจและสังคมและสนับสนุนอาชีพพร้อมทั้งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของผู้สูงอายุเพื่อให้มีรายได้เสริม ซึ่งได้ดำเนินโครงการผ่านกิจกรรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับผู้สูงอายุ โดยได้รับเกียรติวิทยากร พรพรรณ สุริยะวิภาดา อัยการจังหวัด ประจำสำนักงานอัยการสูงสุด และ พนัชกร ฮงประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม มาให้ความรู้ทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายมากขึ้นและสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูก
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2561 <25 ก.ย. 61>

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าป้อง ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพของคนพิการ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีิวิตประจำวันได้ โดยจัดเป็นกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ การดูแลผู้พิการให้กับญาติและผู้ดูแลคนพิการ ได้อย่างมีประสิทธภาพ และถูกต้องตามสุขลักษณะการดูแลผู้พิการอย่างถูกวิธี ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าป้อง
โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.ประจำปีงบประมาณ 2561 <22 ก.ย. 61>

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2561 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าป้อง ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.ตำบลป่าป้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรมการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทั้งทางด้านวิชาการและการปฏิบัติจริง เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลป่าป้องและพนักงานเทศบาลคำบลป่าป้อง ส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายนำความรู้ และทักษะที่ได้รับนำไปใช้ในชีวิติประจำวันเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของประชาชนจากสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ร่วมโครงการรวมพลังชุมชนสุขภาพดี <21 ก.ย. 61>

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 เทศบาลตำบลป่าป้อง ร่วมกัน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดวงดี พร้อมด้วยประชาชนตำบลป่าป้อง ร่วมดำเนินโคงการรวมพลังชุมชนสุขภาพ กิจกรรมเต้นแอโรบิค เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน พนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ออกกำลัง ส่งเสริมให้ร่างกายสุขภาพดี ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลป่าป้อง


กิจกรรมศึกษาดูงาน เทศบาลเมืองแกนพัฒนา 14 ก.ย. 2561 <14 ก.ย. 61>

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าป้อง ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ (กิจกรรมการศึกษาดูงานโรงเรียนสร้างสุขสามฝั่งแกน เทศบาลเมืองแกนพัฒนา และทัศนศึกษาวัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน) โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 8 หมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลป่าป้อง จำนวน 100 คน เพื่อเป็นการเสริมสร้างแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเทศบาลเมืองแกนพัฒนา และสามารถนำความรู้ที่ได้นำมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้ ณ ห้องประชุมเมือง เมืองแกนพัฒนา
กิจกรรมให้ความรู้การป้องกันเพี้ยกระโดดหลังขาว (13 กันยายน 2561) <13 ก.ย. 61>

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด ร่วมกับเทศบาลตำบลป่าป้อง ได้ดำเนินกิจกรรมการป้องกันการระบาดเพลี้ยกระโดดหลังขาว ด้วยสำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด สำรวจพบการระบาดของเพลี้ยกระโดหลังขาวในนาข้าวพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด ซึ้งเพลี้ยกระโดดหลังขาวจะดูดกินน้ำเลี้ยงต้นข้าวบริเวณที่อยู่ในระดับน้ำ ทำให้ต้นข้าวมีสีเหลือง/ส้ม ถ้าระบาดมากจะทำให้ต้นข้าวแห้งตาย จะระบาดในช่วงหลังปลูกข้าวแล้วประมาณ 30 วัน และระบาดได้อย่างรวดเร็ว สร้างความเสียหายกับต้นข้าวเป็นบริเวณกว้าง สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานเกษตรอำเภอดอยสะเก็ด จึงมีการลงพืนที่เพื้อให้ความรู้ เกี่ยวกับวิธีการป้องกันและการกำจัดเพลี้ยกระโดดหลังขาว โดยมีการสาธิตการใช้สารชีวภัณฑ์ การผลิตและการใช้เชื้อรา บิวเวอเรีย เพื่อควบคุมป้องกันและกำจัด โดยให้เกษตรกรฉีดพ่นอย่างทันถ่วงที
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น ปี 2561 <10 ก.ย. 61>

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดยนายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้องพร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าป้อง ได้ดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันและกฎหมายท้องถิ่น เพื่อจะได้เป็นการป้องกันระมัดระวังมิให้มีการกระทำความผิด รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนรักษาสิทธิของตนเอง ยังสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายได้อีกด้วย โดยบรรยายในหัวข้อ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจำวัน วิทยากรจาก สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสำนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ดิน วิทยากรจากสำนักงานที่ดินอำเภอดอยสะเก็ด ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45  


 
 
Copyright © 2009-2018 โดย เทศบาลตำบลป่าป้อง - http://www.papong.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลป่าป้อง 155 หมู่ 6 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทร. 053-291106
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com