http://www.papong.go.th
 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารท้องถิ่น
สภาท้องถิ่น
ฝ่ายปกครอง
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สถานที่ท่องเที่ยว
เชียงใหม่ศิลาดล
 
 
นายธัญญา ภาวะเดช
นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลป่าป้อง
 
 
 
ขณะนี้ 6 คน
สถิติวันนี้ 72 คน
สถิติเดือนนี้ 10422 คน
สถิติปีนี้ 50594 คน
สถิติทั้งหมด 624816 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2552

เพลง ล่องแม่ปิง


 

เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-291106 โทรสาร 053-484843
 
 

   

แจกข้าวกล่อง“โครงการคนป่าป้องไม่ทิ้งกัน” ปันน้ำใจเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 <22 พ.ค. 63>

เมื่อวันที่ 18 – 22  พฤษภาคม 2563  เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าป้อง ร่วมกับกลุ่มแม่บ้าน ผู้นำชุมชน จัดทำพื้นที่แบ่งปันน้ำใจเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 “โครงการคนป่าป้องไม่ทิ้งกัน” โดยร่วมกันมอบข้าวกล่องให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 จำนวน 300 กล่องต่อวัน  เทศบาลตำบลป่าป้องขอขอบคุณกลุ่มแม่บ้านตำบลป่าป้อง ผู้นำชุมชนและผู้มีจิตศรัทธาที่สนับสนุนงบประมาณในวันนี้สำหรับข้าวกล่อง นม และน้ำดื่ม ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
โครงการ3Rsลดขยะในชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 <13 พ.ค. 63>

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าป้อง ร่วมกันดำเนินโครงการ3Rsลดขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยจัดกิจกรรม "การทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้ " รายละเอียดตามภาพที่ปรากฏ
"คนไทยไม่ทิ้งกัน" ด้วยรักและห่วงใย เทศบาลป่าป้องร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 <07 พ.ค. 63>

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลฯ กำนันผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มแม่บ้าน อสม. คณะกรรมการศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลป่าป้อง และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าป้องได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมคนไทยไม่ทิ้งกันด้วยรักและห่วงใย เทศบาลตำบลป่าป้องร่วมใจสู่ภัยโควิด-19 โดยมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่กลุ่มเสี่ยงผู้ได้รับผลกระทบสถานการณ์โควิด-19 ที่มีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไปในพื้นที่ตำบลป่าป้องรวมประมาณ 422 คน ซึ่งผู้นำชุมชนได้เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อไปมอบให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบในชุมชนต่อไปทั้งนี้สิ่งของอุปโภคบริโภคดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วน ได้แก่สันนิบาตเทศบาลประเทศไทย นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้องพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลป่าป้อง กลุ่มแม่บ้านใต้ร้อง พนักงานลูกจ้างเทศบาลตำบลป่าป้อง เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านตำบลป่าป้อง ร.ต.ต.ศรีนวล-แม่คำปัน ตาเรืองศรี พ่อพรหมมินทร์ ไพยารมณ์ และคุณสุนทรีย์พร น้อยทา รายละเอียดตามภาพที่ปรากฏ
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2563 <24 เม.ย. 63>

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าป้อง ร่วมกันดำเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยจัดกิจกรรม "จิตอาสา 5 ส. เนื่องในวันเทศบาล" ในวันที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 10:00 น. ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลป่าป้อง  รายละเอียดตามภาพ 
กิจกรรม "คนไทยไม่ทิ้งกัน" ร่วมช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ณ ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร อบจ.เชียงใหม่ ต.ป่าป้อง <23 เม.ย. 63>

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขฯ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าป้อง ร่วมกันต้อนรับนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และเข้าร่วมกิจกรรม  "คนไทยไม่ทิ้งกัน" ร่วมช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ณ ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร อบจ.เชียงใหม่ ต.ป่าป้อง โดยทำการมอบสิ่งของอุปโภค บริโภคให้แก่ตัวแทนชุมชนผู้ได้รับผลกระทบฯ จำนวน 8 หมู่บ้าน เพื่อไปมอบให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบในชุมชนต่อไป รายละเอียดตามภาพ
โครงการป่าป้องร่วมใจสู้ภัยโควิด19 <13 เม.ย. 63>

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าไม้แดง ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลป่าป้อง และ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าป้อง ได้ร่วมกันดำเนินโครงการป่าป้องร่วมใจสู้ภัยโควิด19 เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ รวมถึงส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 ให้กับอสม.ทั้ง 8 หมู่บ้านสำหรับลงพื้นที่คัดกรองโรคทุกหลังคาเรือน รายละเอียดตามภาพ 
เทศบาลตำบลป่าป้อง ต้อนรับพนักงานจัดเก็บรายได้ <01 เม.ย. 63>

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าป้อง ต้อนรับ นางสาวนภาพร สิทธิกรสกุล มาดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ สังกัดกองคลัง เทศบาลตำบลป่าป้อง
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563 <18 มี.ค. 63>

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าป้อง ร่วมกันดำเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยจัดกิจกรรม "ท้องถิ่นไทย รวมใจ ไล่หมอกควัน" ด้วยการฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อเพิ่มความชุ่มชื่นในอากาศ และฉีดล้างถนนในพื้นที่ ในวันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 09:00 น. ณ บริเวณตั้งแต่สำนักงานเทศบาลตำบลป่าป้อง ไปจนถึงหน้าโรงเรียนบ้านป่าป้อง รายละเอียดตามภาพ 
โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) <18 มี.ค. 63>

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ณ เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าป้อง ดำเนินโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) และได้ส่งมอบหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ ให้กับประชาชนทั้ง ๘ หมู่บ้านในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลป่าป้อง รายละเอียดตามภาพ
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ2563 <12 มี.ค. 63>

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 ณ เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าป้อง ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 กิจกรรมทักษะการใช้ชีวิตและการทำเจลฆ่าเชื้อล้างมือแอลกอฮอล์ ให้กับสถาบันสูงวัยตำบลป่าป้อง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการขับเคลื่อนให้ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลป่าป้อง มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ความสามัคคี สร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้กับวัยเกษียณอายุให้อยู่คู่กับตำบลป่าป้องต่อไป

 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57  


 
 
Copyright © 2009-2020 โดย เทศบาลตำบลป่าป้อง - http://www.papong.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลป่าป้อง 155 หมู่ 6 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทร. 053-291106
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com