http://www.papong.go.th
 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารท้องถิ่น
สภาท้องถิ่น
ฝ่ายปกครอง
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สถานที่ท่องเที่ยว
เชียงใหม่ศิลาดล
 
 
นายธัญญา ภาวะเดช
นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลป่าป้อง
 
 
 
ขณะนี้ 18 คน
สถิติวันนี้ 91 คน
สถิติเดือนนี้ 3739 คน
สถิติปีนี้ 7678 คน
สถิติทั้งหมด 500852 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2552

เพลง ล่องแม่ปิง


 

เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-291106 โทรสาร 053-484843
 
 

   

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลป่าป้อง ร่วมรณรงค์ห้ามเผา ประจำปี 2562 <14 ก.พ. 62>

้ปัญหาหมอกควันและไฟป่าเป็นวาระของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ต้องดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยได้กำหมดเป็น 3 มาตรการ ได้แก่ มาตรการเตรียมการและป้องกัน (ระหว่างตุลาคม 2561 – กุมภาพันธ์ 2562) ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ดึงฟืนออกจากไฟ มาตรการการรับมือ (ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2562) ซึ่งจะกำหนดเป็นช่วงเวลาห้ามเผาเด็ดขาด ภายใต้ชื่อ “61 วันไม่เผา ชาวเชียงใหม่ร่วมแรงร่วมใจ ต้านภัยหมอกควันและไฟป่า เพื่อสุขภาพที่ดี เศรษฐกิจที่ดี คุณภาพชีวิตที่ดี” ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ดึงไฟจากใจคน และมาตรการสร้างความยั่งยืน (ตั้งแต่พฤกษาคม 2562 เป็นต้นไป) ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ควบคุมไฟอย่างยั่งยืนด้วยศาสตร์พระราชา หากฝ่าฝืนจะดำเนินการลงโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทันที 
สามารถแจ้งเหตุได้ที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลป่าป้อง หมายเลขโทรศัพท์ 053-291-106 หรือ 081-8840350 ตลอด 24 ชั่วโมง


รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลป่าป้อง ปี 2561 <25 ธ.ค. 61>

ด้วย คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลป่าป้อง ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลป่าป้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 โดยคณะกรรมการได้ดำเนินการติดตามรายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง และนายกเทศมนตรีตำบลป่าป้องเสนอต่อสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลป่าป้อง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เทศบาลตำบลป่าป้อง จึงประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลป่าป้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ทั้งนี้ สามารถขอดูหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลป่าป้อง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าป้อง หมู่ที่ 6 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-291106 โทรสาร 053-484843
ประกาศรายงานผลการติดตามฯ 2561 (49 KB.)
ประกาศเทศบาลตำบลป่าป้อง กิจกรรมวันเด็กฯ ปี 2562 <24 ธ.ค. 61>

ด้วยเทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติป ประจำปี 2562 ขึ้น ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลป่าป้อง ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป จึงขอเชิญชวนประชาชน ตำบลป่าป้องและพื้นที่ใกล้เคียงเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งภายในงานจะพบกับกิจกรรมการแสดงบนเวที การประกวดกิจกรรมต่างๆ นอกจากนี้ยังมีของรางวัลมากมายสำหรับผู้เข้าร่วมงานอีกด้วย
ขอความอนุเคราะห์ ตอบแบบประเมิน(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 <13 พ.ย. 61>

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลป่าป้องขอความอนุเคราะห์ประชาขนทั่วไป คู่สัญญา ผู้ขอรับบริการ ผู้รับเบี้ยยังชีพ หรือผู้ชำระภาษี ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลป่าป้อง (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสำนักงานป.ป.ช. ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 <09 พ.ย. 61>

          ตามที่  เทศบาลตำบลป่าป้องได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 2  อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  3)  พ.ศ.2561  โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลป่าป้อง  ประชาคมท้องถิ่น และได้รับอนุมัติจากนายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง  ไปแล้วนั้น

          อาศัยอำนาจตามความในหมวดที่  5  ข้อ  22/1 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  3)  พ.ศ.2561   เทศบาลตำบลป่าป้องจึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลตำบลป่าป้อง ต่อไป  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

                                จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                                ประกาศ  ณ  วันที่   9  พฤศจิกายน  2561


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อปท. ประจำปี 2561 (รอบ 12 เดือน) <30 ต.ค. 61>

          เทศบาลตำบลป่าป้อง ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (พ.ศ.2561-2564)  เพื่อใช้เป็นกรอบดำเนินงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในเทศบาลตำบลป่าป้อง

            ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ได้จัดทำแผนปฏิบัติการในการวัดความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขึ้น  โดยเทศบาลตำบลป่าป้อง ได้มอบหมายให้ส่วนราชการภายในรับไปดำเนินการ และบัดนี้การดำเนินการตามแผนฯ ประจำปี พ.ศ.2561 เรียบร้อยแล้ว จึงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อปท. ประจำปี 2561 (รอบ 12 เดือน)  ให้ทราบโดยทั่วกัน
รายงานฯ รอบ 12 เดือน (112 KB.)
เบอร์งโทรศัพท์สายด่วน เทศบาลตำบลป่าป้อง <17 ต.ค. 61>

ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลป่าป้อง แจ้งเบอร์โทรศัพท์สายด่วน แจ้งเหตุฉุกเฉิน สามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
รายงานผลการดำเนินงานเทศบาลตำบลป่าป้อง ประจำปี 2560 <14 ต.ค. 61>


ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 <10 ต.ค. 61>

     อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  หมวด  5  ข้อ  26  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2559  ข้อ 12  ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลป่าป้อง เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าป้อง และเทศบาลตำบลป่าป้อง  ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     ดังนั้น  เพื่อให้การจัดทำแผนการดำเนินงานถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว  เทศบาลตำบลป่าป้อง  จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารและควบคุมการดำเนินงานของเทศบาลตำบลป่าป้อง  อีกทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ  ต่อไปปก (125 KB.)
คำนำและสารบัญ (46 KB.)
บทนำ (67 KB.)
ผด.01 (78 KB.)
ผอ.02 (468 KB.)
ประกาศแผนการดำเนินงาน 2562 (46 KB.)
งบรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 <10 ต.ค. 61>
งบรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 (230 KB.)

 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  


 
 
Copyright © 2009-2019 โดย เทศบาลตำบลป่าป้อง - http://www.papong.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลป่าป้อง 155 หมู่ 6 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทร. 053-291106
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com