http://www.papong.go.th
 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารท้องถิ่น
สภาท้องถิ่น
ฝ่ายปกครอง
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สถานที่ท่องเที่ยว
เชียงใหม่ศิลาดล
 
 
นายธัญญา ภาวะเดช
นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลป่าป้อง
 
 
 
ขณะนี้ 24 คน
สถิติวันนี้ 108 คน
สถิติเดือนนี้ 3493 คน
สถิติปีนี้ 23009 คน
สถิติทั้งหมด 459107 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2552

เพลง ล่องแม่ปิง


 

เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-291106 โทรสาร 053-484843
 
 

   

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2561 <20 มิ.ย. 61>

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชนตำบลป่าป้อง ได้ดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลายซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคระบาดโรคไข้เลือดออก ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
โครงการ 3Rs ลดขยะในชุมชน ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561 <19 มิ.ย. 61>

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล กลุ่มผู้นำชุมชน และ ประชาชนตำบลป่าป้อง ได้ร่วมดำเนินโครงการ 3Rs ลดขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561 ภายใต้กิจกรรม การจัดการขยะอินทรีย์และขยะเปียกในครัวเรือน เพื่อสนองนโยบายตามที่จังหวัดเชียงใหม่ได้แจ้งให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ดำเนินการจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน พร้อมทั้งให้มีถังขยะอินทรย์หรือขยะเปียกครัวเรือนในที่ทำการสำนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
โครงการ 3Rs ลดขยะในชุมชน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 <18 มิ.ย. 61>

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล กลุ่มผู้นำชุมชน และ ประชาชนตำบลป่าป้อง ได้ร่วมดำเนินโครงการ 3Rs ลดขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561 ภายใต้กิจกรรม การจัดการขยะอินทรีย์และขยะเปียกในครัวเรือน เพื่อสนองนโยบายตามที่จังหวัดเชียงใหม่ได้แจ้งให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ดำเนินการจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน พร้อมทั้งให้มีถังขยะอินทรย์หรือขยะเปียกครัวเรือนในที่ทำการสำนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าป้อง
โครงการเสริมสร้างเครืองข่ายคุ้มครองเด็กระดับตำบล <01 มิ.ย. 61>

เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง ร่วมกับ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กระดับตำบล โดยมีพื้นที่เป้าหมาย 19 ตำบลในจังหวัดเชียงใหม่ และได้มีการดำเนินการประชุมคัดกรองและพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือเด็กตามแบบคัดกรองเพื่อสนับสนุนการเลี้ยงดูเด็กตามมาตรฐาน เทศบาลตำบลป่าป้อง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ไปแล้วนั้น และทางบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประสานงานมายังเทศบาลตำบลป่าป้องเพื่อเชิญคณะทำงานคุ้มครองเด็กเทศบาลตำบลป่าป้อง และทีมสหวิชาชีพในพื้นที่ เข้าร่วมประชุมพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือเด็กรายกรณี ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. 16.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าป้อง
เทศบาลตำบลป่าป้องร่วมประเพณีแห่นมสดถวายรดต้นศรีมหาโพธิ์ <01 มิ.ย. 61>

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล กลุ่มผู้นำชุมชน และประชาชนตำบลป่าป้อง เข้าร่วมกิจกรรม วิสาขบูชาลำลึก อำเภอดอยสะเก็ด ประเพณีแห่นมสดถวายรดต้นศรีมหาโพธิ์ ได้ร่วมจัดขบวนวัฒนธรรมถวายนมสดโดยเทศบาลตำบลป่าป้อง โดยจัดขึ้นในกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ พระวิสุทธิคุณ และพระปัญญาธิคุณ ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และ ซึ่งวัดพระธาตุดอยสะเก็ดนั้นเป็นที่ประดิษฐานพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า ซึ่งนับได้ว่าเป็นสิ่งที่ศักดิสิทธิ์ทางพระพุทธศาสนา ควรแก่การเคารพบูชาเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ชีวิต เป็นศิริมงคลแก่อำเภอดอยสะเก็ด และเป็นศิริมงคลแก่พุทธศาสนิกชนผู้กระทำการ เคารพ ดังนั้นชาวอำเภอดอยสะเก็ด โดยการนำของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระโพธิรังษี ดร. เจ้าอาวาสวัดพระธาตุโอยสะเก็ดฯ จึงได้ร่วมใจกันจัดงานประเพณีแห่นมสดรดถวายต้นพระศรีมหาโพธิ์ ดำเนินตามปฏิปทาของ พระเจ้าอโศกมหาราช องค์เอกอัครศาสนูปถัมภกแห่งชมภูทวีป ตั้งแต่ ปีพุทธศักราช ๒๕๔๕ เป็นต้นมาถึงปัจจุบัน
โครงการ 3Rs ลดขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561 <25 พ.ค. 61>

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล กลุ่มผู้นำชุมชน และ ประชาชนตำบลป่าป้อง ได้ร่วมดำเนินโครงการ 3Rs ลดขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561 ภายใต้กิจกรรม การจัดการขยะอินทรีย์และขยะเปียกในครัวเรือน เพื่อสนองนโยบายตามที่จังหวัดเชียงใหม่ได้แจ้งให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ดำเนินการจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน พร้อมทั้งให้มีถังขยะอินทรย์หรือขยะเปียกครัวเรือนในที่ทำการสำนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง โดยกำหนดให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2561
โครงการสูงวัยจิตแจ่มใสร่างกายแข็งแรง ปี 2561 <25 พ.ค. 61>

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าป้อง ได้ดำเนินการโครงการสูงวัยจิตแจ่มใส่ ร่างกายแข็งแรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรม การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาสุขภาพในผู้สูงอายุ และให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุในการดูแลสุขภาพและการออกกำลังกาย ตลอดจนทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตดี มีความสุข ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชัียงใหม่
การแข่งขันกีฬาฟุตบอล "ป่าป้องคัพ" 2561 <18 พ.ค. 61>

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ได้มีพิธีเปิดโครงการสนับสนุนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอดอยสะเก็ด โดยได้รับเกียรติจากท่านสุรศักดิ์ โอสถิตย์พร สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ท่านอรรถชา กัมปนาทแสนยากร นายอำเภอดอยสะเก็ด และนายกเทศมนตรีจากทุกตำบลในอำเภอดอยสะเก็ด ร่วมเปิดงานการแข่งขันกีฬาฟุตบอล "ป่าป้องคัพ" เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกายพร้อมส่งเสริมและสร้างโอกาสให้ประชาชนออกกำลังกายและเล่นกีฬา จึงกำหนดจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล “ป่าป้องคัพ” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 โดยจะมีผู้แข่งขันเป็นนักกีฬาและประชาชนในอำเภอดอยสะเก็ด ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม  ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2561 ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม บ้านป่ายางงาม หมู่ที่ 7 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
เทศบาลตำบลป่าป้อง ต้อนรับเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ <15 พ.ค. 61>

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นากยกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าป้อง ได้แสดงความยินดีและต้อนรับ นางสาว จิฬาภรณ์ ภาวะเดช ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ พร้อมกันนั้น ยังมีคณะเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ร่วมส่งและแสดงความยินดีโดยพร้อมกัน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าป้อง
ทดลองใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง 2561 <09 พ.ค. 61>

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง ได้ร่วมทดลองใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ด้วยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้งแต้ว โดยมาตรา 65 กำหนดว่าการลงคะแนนให้การทำโดยวิธีการ ดั้งนี้ 1. การลงคะแนนด้วยบัตรเลือกตั้ง 2. การลงคะแนนหรือวิธีการอื่นใดที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด ซึ่งผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้แจ้งประชาสัมพันธ์และเชิิญชวนให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและบุลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมทดลองใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าป้อง

 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41  


 
 
Copyright © 2009-2018 โดย เทศบาลตำบลป่าป้อง - http://www.papong.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลป่าป้อง 155 หมู่ 6 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทร. 053-291106
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com