http://www.papong.go.th
 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารท้องถิ่น
สภาท้องถิ่น
ฝ่ายปกครอง
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สถานที่ท่องเที่ยว
เชียงใหม่ศิลาดล
 
 
นายธัญญา ภาวะเดช
นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลป่าป้อง
 
 
 
ขณะนี้ 5 คน
สถิติวันนี้ 150 คน
สถิติเดือนนี้ 2376 คน
สถิติปีนี้ 55216 คน
สถิติทั้งหมด 491314 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2552

เพลง ล่องแม่ปิง


 

เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-291106 โทรสาร 053-484843
 
 

   

รับมอบรถดับเพลิง จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (7 ธ.ค.61) <07 ธ.ค. 61>

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง ได้เข้ารับมอบรถดับเพลิง ยี่ห้อมิตซูมิชิ เลขทะเบียน ผจ 7033 จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้งานด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตเทศบาลตำบลป่าป้อง
ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย)จังหวัดเชียงใหม่ <07 ธ.ค. 61>

วันที่ 7 ธันวาคม2561 เทศบาลตำบลป่าป้อง ได้เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)จังหวัดเชียงใหม่ โดยการจัดงานครั้งนี้มุ่งส่งเสริมให้คนไทยทุกภาคส่วนลุกขึ้นมาเป็น Active Citizen ที่ปฏิวัติตัวเองด้วยการไม่นิ่งเฉย และกล้าลุกขึ้นมาส่งเสียงต่อต้านการโกงทุกรูปแบบ ให้เกิดเป็นพลังสังคมที่พร้อมต่อสู้ปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติและได้ตระหนักว่า คนไทยสามารถเอาชนะคอร์รัปชั่นและสร้างมิติใหม่ในการสร้างอนาคตที่ดีต่อประเทศต่อไป ณ ห้องราชพฤกษ์ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียติ 7 รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่
ประชุมการบริหารประปาหมู่บ้าน 6 ธันวาคม 2561 <06 ธ.ค. 61>

ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้ออกระเบียบว่าด้วยการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๔๘ กำหนดให้กิจการประปาหมู่บ้านเป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมอบให้คณะกรรมการดำเนินการบริหารจัดการและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดรูปแบบการทำบัญชีของกิจการประปาหมู่บ้านแก่คณะกรรมการ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบการเงินและบัญชีในระยะเวลาตามที่เห็นสมควร เทศบาลตำบลป่าป้อง จึงได้ดำเนินการประชุมเพื่อให้การบริหารกิจการประปาของคณะกรรมการประปาหมู่บ้านเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าป้อง ชั้น ๒
ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.9 พ.ศ. 2561 <06 ธ.ค. 61>

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าป้อง เข้าร่วมกิจกรรมอำเภอดอยสะเก็ด เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ บพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ. 2561 ณ อาคารศรีศุภอักษร วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
จ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน ธัันวาคม 2561 <04 ธ.ค. 61>

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าป้อง ได้ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการจ่ายเบี้ยชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยติดเชื้อ จำนวน 8 หมู่บ้านเขตเทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
โครงการพัฒนาคุณภาพชีิวิตผู้สูงอายุ ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2562 <21 พ.ย. 61>

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าป้อง ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีิวิตผู้สูงอายุ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562 กิจกรรม ทักษะวิชาการและกิจกรรมด้านการเงิน : บัญชีครัวเรือน เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุตำบลป่าป้อง จัดทำบัญชีครัวเรือนและสามารถบริหารจัดการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจภายในครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตลอดไป
การประชุมประชาคมตำบลป่าป้อง หมู่ที่ 3,5,6,8 <29 ต.ค. 61>

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นา่ยกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าป้อง ได้ลงพื้นที่ดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น ได้แก่ หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 8 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลป่าป้อง (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ดังนั้นเพื่อให้แผนพัฒนาฯ มีความสมบูรณ์ถูกต้อง มีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องมีการเพิ่มเติม โครงการที่ไม่ปรากฎอยู่ในแผนฯ สี่ปีที่ประกาศใช้บังคับ หรือมีอยู่แต่ต้องเปลี่ยนปีงบประมาณที่จะดำเนินงาน หรือมีการเปลี่ยนแปลง ที่ทำให้สาระสำคัญเปลี่ยนไป เช่น ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนา หรือรายละเอียดของโครงการที่จะทำในแต่ละปี เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในตำบลป่าป้อง
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (25ตุลาคม2561) <25 ต.ค. 61>

เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าป้อง ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผ่านกิจกรรม อาหารที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ และกิจกรรมการสร้างสัมพันธภาพระหว่างวัยในครอบครัว ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
การประชุมประชาคมท้องถิ่นตำบลป่าป้อง หมู่ที่ 1,2,7,4 <19 ต.ค. 61>

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นา่ยกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าป้อง ได้ลงพื้นที่ดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น ได้แก่ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 4 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลป่าป้อง (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ดังนั้นเพื่อให้แผนพัฒนาฯ มีความสมบูรณ์ถูกต้อง มีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องมีการเพิ่มเติม โครงการที่ไม่ปรากฎอยู่ในแผนฯ สี่ปีที่ประกาศใช้บังคับ หรือมีอยู่แต่ต้องเปลี่ยนปีงบประมาณที่จะดำเนินงาน หรือมีการเปลี่ยนแปลง ที่ทำให้สาระสำคัญเปลี่ยนไป เช่น ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนา หรือรายละเอียดของโครงการที่จะทำในแต่ละปี เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในตำบลป่าป้อง
โรงเรียนผู้สูงอายุ 11 ตุลาคม 2561 <11 ต.ค. 61>

เมื่อวันวันที่ 11 ตุลาคม 2561 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ได้ดำเนินโครงการ โรงเรียนผู้สูงวัย สถาบันผู้สูงวัยเทศบาลตำบลป่าป้อง ผ่านกิจกรรมการป้องกันโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ เพื่อเสริมสร้างทักษะให้กับผู้สูงอายุตำบลป่าป้องสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าป้อง

 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46  


 
 
Copyright © 2009-2018 โดย เทศบาลตำบลป่าป้อง - http://www.papong.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลป่าป้อง 155 หมู่ 6 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทร. 053-291106
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com