http://www.papong.go.th
 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารท้องถิ่น
สภาท้องถิ่น
ฝ่ายปกครอง
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สถานที่ท่องเที่ยว
เชียงใหม่ศิลาดล
 
 
นายธัญญา ภาวะเดช
นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลป่าป้อง
 
 
 
ขณะนี้ 6 คน
สถิติวันนี้ 52 คน
สถิติเดือนนี้ 2814 คน
สถิติปีนี้ 6549 คน
สถิติทั้งหมด 442647 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2552

เพลง ล่องแม่ปิง


 

เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-291106 โทรสาร 053-484843
 
 

   

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ศึกษาดูงาน ทต.แม่ปูคา 2561 <09 ก.พ. 61>

เมื่อวันที่ศุกร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดยนายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าป้อง ได้มีการดำเนินการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูู้อายุ โดยกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่ปูคา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ และกิจกรรมการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการดำเนินกิจกรรม ตามโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
จ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 <05 ก.พ. 61>

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายวันชัย พรหมกันธา และ นางสาวภัควรินทร์ มงคลรัตนพันธ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ออกพื้นที่เพื่อ จ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลป่าป้อง จำนวน 8 หมู่บ้าน
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 25/01/2561 <25 ม.ค. 61>

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นางสาวภัควรินทร์ มงคลรัตนพันธ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาล ได้ร่วมดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561 กิจกรรมการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพและการเสริมสร้างทักษะทางสังคมที่เหมาะสม เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
โครงการเยี่ยมบ้าน หมู่ 3 หมู่4 หมู่ 5 และหมู่ 6 ประจำปี 2561 <25 ม.ค. 61>

เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าป้อง ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ในเขตพื้นที่ตำบลป่าป้อง ได้แก่ หมู่ที่ 3 หมู่ที่4 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 เพื่อสร้างกำลังใจให้กับกลุ่มผู้ สุูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ซึ่งดำรงชีวิตอยู่เพียงลำพัง หรือเป็นผุ้ป่วยติดเตียง ไม่มีโอกาสได้ออกมาทำกิจกรรมร่วมกับกลุ่มหรือชมรมต่าง ๆ เพื่อให้มีกำลังใจสามารถที่จะดำเนินชีวิตต่อไปอย่างมีความสุข
กิจกรรมการทำฝายชะลอน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2561 <21 ม.ค. 61>

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 21 มกราคม 2561 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าป้อง ได้ดำเนินโครงการพัฒนาอนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าต้นน้ำตำบลป่าป้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 "กิจกรรมการทำฝายชะลอน้ำ" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ปลูกฝังจิตสำนึกให้กับประชาชนในการอนุรักษ์ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ป่าต้นน้ำห้วยต้นยางเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการสร้างฝายชะลอน้ำ (ฝายแม้ว) โดยใช้ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นพัฒนาป่าต้นน้ำห้วยต้นยางเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านระบบนิเวศป่าไม้และฟื้นฟูคืนความสมดุลให้แกระบบนิเวศและป้องกันการทำลายป่าหรือการบุกรุกพื้นที่ป่า จึงได้มีการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมการทำฝายชะลอน้ำ ขึ้น ณ บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 8 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 <15 ม.ค. 61>

ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติให้วันเสาร์ ที่ 13 มกราคม 2561 เป็นวันเด็กแห่งชาติ และเทศบาลตำบลป่าป้องได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนในทุกๆด้าน จึงได้มีกำหนดการให้มีการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในงานมีกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน เพื่อให้ครอบครัว ชุมชน ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสแสดงความสามารถในด้านต่างๆ ทั้งทางร่างกาย สังคมสติปัญญา กล้าคิดกล้าแสดงออกในสิ่งที่ดี ในสิ่งที่เกิดประโยชน์ต่อตนเองและชุมชน
โครงการพัฒนาคุณภาพชีิวิตผู้สูงอายุ มกราคม 61 <12 ม.ค. 61>

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นางสาวภัควรินทร์ มงคลรัตนพันธ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าป้อง ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ กิจกรรม การพัฒนาจิตสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการกระตุ้น ให้ผู้สูงอายุ ได้มีกิจกรรมใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ณ เทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่,
สวัสดีปีใหม่ ปี 2561 ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ <09 ม.ค. 61>

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าป้อง ได้มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ ปี 2561 นางสาวรัตนาภรณ์ เข็มกลัด ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในเทศกาลสวัสดีปีใหม่และขอพรท่านเพื่อความเป็นสิริมงคลสืบไป
สวัสดีปีใหม่ นายกเทศมนตรีป่าเมี้ยง ที่ปรึกษานายกและเลขานุการนายก ทต.ป่าป้อง <09 ม.ค. 61>

มื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นางกัลยา มีรักษ์ ปลัดเทศบาลตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าป้อง ได้มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ นายนันท์ เครือนพรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าเมี้ยง นายสมาน โพธิยาม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง และ นางปภาภัทร พากดวงใจ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ปี 2561 และขอพรท่านเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองสืบไป
ส่งพนักงานโอน(ย้าย) นางวัชรารักษ์ วงค์จักร์ 9 ม.ค.2561 <09 ม.ค. 61>

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดยนายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ผู้นำชุมชน อสม. ได้ร่วมส่งนางวัชรารักษ์ วงค์จักร์ ย้ายไปปฏิบัติงานในตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ณ เทศบาลหนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38  


 
 
Copyright © 2009-2018 โดย เทศบาลตำบลป่าป้อง - http://www.papong.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลป่าป้อง 155 หมู่ 6 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทร. 053-291106
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com