http://www.papong.go.th
 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารท้องถิ่น
สภาท้องถิ่น
ฝ่ายปกครอง
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สถานที่ท่องเที่ยว
เชียงใหม่ศิลาดล
 
 
นายธัญญา ภาวะเดช
นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลป่าป้อง
 
 
 
ขณะนี้ 4 คน
สถิติวันนี้ 185 คน
สถิติเดือนนี้ 6405 คน
สถิติปีนี้ 85825 คน
สถิติทั้งหมด 660047 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2552

เพลง ล่องแม่ปิง


 

เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-291106 โทรสาร 053-484843
 
 

   

ขยายเวลาการรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น <10 ส.ค. 63>

เทศบาลตำบลป่าป้องขยายระยะเวลาการรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นออกไปอีก ตั้งแต่วันที่ 11-14 สิงหาคม 2563 เวลา 08:30-16:30 น. (ในวันและเวลาราชการ) หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 053-291106 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น <10 ส.ค. 63>

ตามที่เทศบาลตำบลป่าป้องได้ประกาศรับสมัครบริบาลท้องถิ่นจำนวน 2 อัตรา ตามประกาศเทศบาลตำบลป่าป้อง เรื่องรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น บัดนี้ได้สิ้นสุดการรับสมัครบริบาลท้องถิ่นแล้ว จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น <06 ส.ค. 63>

เทศบาลตำบลป่าป้อง ขอประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น โดยจะดำเนินการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าป้อง คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครตามประกาศ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-291106 , 081-8840350
ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน มาตรการเยียวยาฯ (คนไทยไม่ทิ้งกัน) <21 ก.ค. 63>

เช็คสิทธิ์ของท่านโดยกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก   ตามลิงค์นี้ >>  https://appealcovid19.xn--12cl1ck0bl6hdu9iyb9bp.com/appeal-web/?page=cvda002  <<
ตรวจสอบสิทธิ์มาตรการเยียวยาเกษตรกร จากสถานการณ์ COVID-19 <21 ก.ค. 63>

เช็คสิทธิ์ของท่านโดยกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก   ตามลิงค์นี้ >>  https://www.moac.go.th/?fbclid=IwAR2DcqJI-lAJqWjfS0QS2tJ7lPY95QR5-w2wV1OVIITgkD8HCqfSqWmOKC0  <<

ตรวจสอบสิทธิ์มาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3 กลุ่ม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวง พม. <21 ก.ค. 63>

เช็คสิทธิ์ของท่านโดยกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก   ตามลิงค์นี้ >>  http://covid.m-society.go.th/  <<
ประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำ และแผนการส่งน้ำฤดูฝน ปี พ.ศ.๒๕๖๓ <15 ก.ค. 63>

ตามที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาและวางแผนการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน พ.ศ.๒๕๖๓ โดยมีคณะกรรมการจัดการน้ำชลประทาน เขื่อนแม่กวงฯ (JMC) เข้าร่วมประชุม ณ อาคารเอนกประสงค์บนสันเขื่อนแม่กวง เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ผลการประชุมมีประเด็นสำคัญ รายละเอียดตามแนบ
ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3) <09 ก.ค. 63>


แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) <12 มิ.ย. 63>

เทศบาลตำบลป่าป้องขอความอนุเคราะห์ประชาชนทั่วไป
คู่สัญญา ผู้ขอรับบริการ ผู้รับเบี้ยยังชีพ ผู้ชำระภาษี หรือผู้มาติดต่อ
ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลป่าป้อง (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักงานป.ป.ช.ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อปท. ประจำปี 2563 (รอบ 6 เดือน) <15 พ.ค. 63>

เทศบาลตำบลป่าป้อง ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (พ.ศ.2561-2564)  เพื่อใช้เป็นกรอบดำเนินงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในเทศบาลตำบลป่าป้อง

            ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้จัดทำแผนปฏิบัติการในการวัดความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขึ้น  โดยเทศบาลตำบลป่าป้อง ได้มอบหมายให้ส่วนราชการภายในรับไปดำเนินการ และบัดนี้การดำเนินการตามแผนฯ ประจำปี พ.ศ.2563 เรียบร้อยแล้ว จึงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อปท. ประจำปี 2563 (รอบ 6 เดือน) โครงการตามแผนฯ จำนวน 51 โครงการ ได้นำแผนไปปฏิบัติ จำแนกรายมิติ รอบ 6 เดือน รวม 4 มิติ 17 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 65.69 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  


 
 
Copyright © 2009-2020 โดย เทศบาลตำบลป่าป้อง - http://www.papong.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลป่าป้อง 155 หมู่ 6 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทร. 053-291106
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com