http://www.papong.go.th
 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารท้องถิ่น
สภาท้องถิ่น
ฝ่ายปกครอง
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สถานที่ท่องเที่ยว
เชียงใหม่ศิลาดล
 
 
นายธัญญา ภาวะเดช
นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลป่าป้อง
 
 
 
ขณะนี้ 5 คน
สถิติวันนี้ 202 คน
สถิติเดือนนี้ 3427 คน
สถิติปีนี้ 39522 คน
สถิติทั้งหมด 532696 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2552

เพลง ล่องแม่ปิง


 

เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-291106 โทรสาร 053-484843
 
 

   

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 <13 ส.ค. 62>

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สภาเทศบาล ผู้นำชุมชน พนักงานเจ้าหน้าที่ และประชาชนจิตอาสาตำบลป่าป้อง ร่วมกันดำเนินกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยช่วงเช้าได้เข้าร่วมกิจกรรมกับอำเภอดอยสะเก็ด กิจกรรมการมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่นอำเภอดอยสะเก็ด ได้แก่ นางอำภาพร เหรียญประยูร หมู่ที่ 3 พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ พิธีถวายเครื่องราชสักการะ ณ อาคารศรีศุภอักษร วัดพระธารตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง หลังจากเสร็จกิจกรรมเทศบาลตำบลป่าป้อง ดำเนินกิจกรรมดังนี้ 1.จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล 2.พิธีถวายเครื่องราชสักการะ 3.กิจกรรมมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่นตำบลป่าป้อง 3 ประเภท คือ แม่ผู้เลี้ยงดูบุตรได้ดี แม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และแม่ผู้มีสุขภาพดี จำนวน 24 ราย 4.กิจกรรมจิตอาสา"เราทำความดีด้วยหัวใจ"ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
คก.พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ครั้งที่ 9 กิจกรรม กฎหมายในชีวิตประจำวัน <08 ส.ค. 62>

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 กิจกรรม กฎหมายในชีิวตประจำวันและสังคมสูงวัย เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎหมายเบื้องต้นและการใช้ชีวิตในสังคมผุ้สูงอายุ สามารถน้ำมาประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
บริการจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือน สิงหาคม 2562 <05 ส.ค. 62>

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ดำเนินกิจกรรมบริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเชื้อ ในเขตเทศบาลตำบลป่าป้อง จำนวน 8 หมู่บ้าน
กิจกรรมเนื่องในวันเฉิลมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 2562 <29 ก.ค. 62>

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน จิตอาสาตำบลป่าป้อง เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเพื่อเป็นเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยมีกิจกรรม การทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 68 รูป พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายเครื่องราชการะ นอกจากนี้ เทศบาลตำบลป่าป้อง ได้ดำเนินกิจกิจกรรม จิตอาสา "เราทำความดีเพื่อหัวใจ" ช่วยกันทำความสะอาดบริเวณสองข้างทาง ถนนสายดอยสะเก็ด-บ่อสร้าง เพื่อร่วมทำความดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ อีกด้วย
กิจกรรม การบรรยาย หัวข้อ"การเปลี่ยนแปลงทางสังคม" <25 ก.ค. 62>

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดยนายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ ดำเนินโครงการสูงวัยจิตแจ่มใสร่างกายแข็งแรง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 8 เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลตนเอง ทั้ง 3 มิติ ด้านกาย ด้านจิตใจ และด้านสติปัญญา ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับวัยและตามสถานการณ์ พร้อมทั้งสามารถนำ้ความรู้ไปใช้ปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้
กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ระดับอำเภอ ประจำปี 2562 <24 ก.ค. 62>

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้การคับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำหรับดำเนินกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสอันสำคัญของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ระดับอำเภอ ณ มหาวิทยาลัยมาหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยเขตเชียงใหม่ บ้านโป่งกุ่ม หมู่ที่ 4 ตำบลป่าปเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นสำหรับประชาชน 2562 <18 ก.ค. 62>

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นสำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น และได้รับสิทธิและหน้าที่ต่าง ๆ ตามกฎหมาย อีกทั้งเพื่อให้ผู้นำชุมชนเป็นสื่อกลางในการนำความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารทางราชการ ไปเผยแพร่ให้ประชาชนในชุมชนรับทราบโดยทั่วกัน โดย ได้รับเกียรติจากสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแกประชาชนสำนักอัยการจังหวัดเชียงใหม่ และ ท่านวิจิตร หลังสัน อดีตนายอำเภอดอยสะเก็ดเป็นวิทยากร ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปีงบประมาน 2562 <17 ก.ค. 62>

52 รูปภาพ · Updated ไม่กี่วินาทีที่แล้ว
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าป้อง ร่วมกันดำเนินกิจกรรมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ถวายทานเพื่อเป็นพุทธบูชาตามโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ซึ่งเทศบาลตำบลป่าป้องได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น จึงดำเนินโครงการดังกล่าวขึ้น ณ ลานกิจกรรมเทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมศาสนและพิธีเนียมปฏิบัติ และทักษะวิชาการ <11 ก.ค. 62>

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมศาสนพิธีและเนียมปฏิบัติ และทักษะวิชาการ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้ความเข้าใจในเรื่องพิธีกรรมทางศาสนา อีกทั้งยังส่งเสริมเนื่องในสัปดาห์อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เพื่อสืบทอดศาสนพิธีกรรมวัฒนธรรมประเพณีดังเดิมให้คงอยู่สืบไป ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าป้อง
โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา <04 ก.ค. 62>

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลป่าป้อง นำโดย นายธัญญา ภาวะเดช นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าป้อง ร่วมกันดำเนินกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาเพื่อเป็นพุทธบูชาตามโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ซึ่งเทศบาลตำบลป่าป้องได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น จึงดำเนินโครงการดังกล่าวขึ้น ณ ลานกิจกรรมเทศบาลตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52  


 
 
Copyright © 2009-2019 โดย เทศบาลตำบลป่าป้อง - http://www.papong.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลป่าป้อง 155 หมู่ 6 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทร. 053-291106
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com