http://www.papong.go.th
 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารท้องถิ่น
สภาท้องถิ่น
ฝ่ายปกครอง
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สถานที่ท่องเที่ยว
เชียงใหม่ศิลาดล
 
 
นายธัญญา ภาวะเดช
นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลป่าป้อง
 
 
 
ขณะนี้ 7 คน
สถิติวันนี้ 106 คน
สถิติเดือนนี้ 2908 คน
สถิติปีนี้ 26982 คน
สถิติทั้งหมด 520156 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2552

เพลง ล่องแม่ปิง


 

เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-291106 โทรสาร 053-484843
 
 


กิจการสภา ปี 2562 <13 พ.ย. 61>


แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 <13 พ.ย. 61>


แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562 <13 พ.ย. 61>


เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 <13 พ.ย. 61>


เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 <30 ก.ย. 59>

 ประกาศใช้เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (72 KB.)
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 1/7 (65 KB.)
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 2/7 (64 KB.)
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 3/7 (57 KB.)
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 4/7 (64 KB.)
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 5/7 (73 KB.)
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 6/7 (285 KB.)
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 7/7 (418 KB.)


งานสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง ปี 2559 <31 ส.ค. 59>

 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 (839 KB.)
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 (668 KB.)
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 (2.82 MB.)
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2 (815 KB.)
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวืสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 (297 KB.)
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 (262 KB.)


แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) <13 ก.ค. 59>

 ประกาศใช้แผน (73 KB.)
บทนำ (598 KB.)
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญ (2.51 MB.)
การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนา (160 KB.)
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา (231 KB.)
บัญชีสรุปโครงการ (85 KB.)
การติดตามและประเมินผล (113 KB.)


แผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2559-2561 <10 ต.ค. 58>


งานสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง ปี 2558 <10 ต.ค. 58>

 ประกาศกำหนดสมัยประชุม พ.ศ.2558 (63 KB.)
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ 2558 สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (61 KB.)


แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 <08 ต.ค. 58>

 การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนา (94 KB.)
สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา (101 KB.)
การติดตามและประเมินผล (55 KB.)

 
     
หน้า   [1] 2 3 4  


 
 
Copyright © 2009-2019 โดย เทศบาลตำบลป่าป้อง - http://www.papong.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลป่าป้อง 155 หมู่ 6 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทร. 053-291106
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com