http://www.papong.go.th
 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารท้องถิ่น
สภาท้องถิ่น
ฝ่ายปกครอง
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สถานที่ท่องเที่ยว
เชียงใหม่ศิลาดล
 
 
นายธัญญา ภาวะเดช
นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลป่าป้อง
 
 
 
ขณะนี้ 10 คน
สถิติวันนี้ 100 คน
สถิติเดือนนี้ 2909 คน
สถิติปีนี้ 17777 คน
สถิติทั้งหมด 510951 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2552

เพลง ล่องแม่ปิง


 

เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-291106 โทรสาร 053-484843
 
 


กิจการสภา ปี 2562 <13 พ.ย. 61>


แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 <13 พ.ย. 61>


แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562 <13 พ.ย. 61>


เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 <13 พ.ย. 61>


เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 <30 ก.ย. 59>

 ประกาศใช้เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (72 KB.)
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 1/7 (65 KB.)
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 2/7 (64 KB.)
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 3/7 (57 KB.)
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 4/7 (64 KB.)
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 5/7 (73 KB.)
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 6/7 (285 KB.)
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 7/7 (418 KB.)


งานสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง ปี 2559 <31 ส.ค. 59>

 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 (839 KB.)
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 (668 KB.)
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 (2.82 MB.)
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2 (815 KB.)
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวืสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 (297 KB.)
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 (262 KB.)


แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) <13 ก.ค. 59>

 ประกาศใช้แผน (73 KB.)
บทนำ (598 KB.)
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญ (2.51 MB.)
การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนา (160 KB.)
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา (231 KB.)
บัญชีสรุปโครงการ (85 KB.)
การติดตามและประเมินผล (113 KB.)


แผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2559-2561 <10 ต.ค. 58>


งานสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง ปี 2558 <10 ต.ค. 58>

 ประกาศกำหนดสมัยประชุม พ.ศ.2558 (63 KB.)
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ 2558 สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (61 KB.)


แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 <08 ต.ค. 58>

 การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนา (94 KB.)
สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา (101 KB.)
การติดตามและประเมินผล (55 KB.)

 
     
หน้า   [1] 2 3 4  


 
 
Copyright © 2009-2019 โดย เทศบาลตำบลป่าป้อง - http://www.papong.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลป่าป้อง 155 หมู่ 6 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทร. 053-291106
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com