http://www.papong.go.th
 
ประวัติความเป็นมาของเทศบาล
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารท้องถิ่น
สภาท้องถิ่น
ฝ่ายปกครอง
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สถานที่ท่องเที่ยว
เชียงใหม่ศิลาดล
 
 
นายธัญญา ภาวะเดช
นายกเทศมนตรีตำบลป่าป้อง
 
 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลป่าป้อง
 
 
 
ขณะนี้ 8 คน
สถิติวันนี้ 80 คน
สถิติเดือนนี้ 10430 คน
สถิติปีนี้ 50602 คน
สถิติทั้งหมด 624824 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2552

เพลง ล่องแม่ปิง


 

เทศบาลตำบลป่าป้อง โทรศัพท์ 053-291106 โทรสาร 053-484843
 
 


แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลตำบลป่าป้อง <29 มิ.ย. 62>

 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกัน การทุจริต พ.ศ.2562 (200 KB.)
การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของ (ข้าราชการหรือพนักงาน) ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลป่าป้อง พ.ศ. 2561 (185 KB.)
ข้อบังคับเทศบาลตำบลป่าป้อง ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2561 (105 KB.)
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี (165 KB.)
การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของ (ข้าราชการหรือพนักงาน) ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลป่าป้อง พ.ศ. 2561 (139 KB.)
นโยาบและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (621 KB.)
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง รอบการประเมิน ครั้งที่ 2/2562 (1 เมษายน 2562 - 30 กันยายน 2562) (84 KB.)
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลตำบลป่าป้อง พ.ศ. ๒๕61 (134 KB.)
ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (336 KB.)
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรม และการป้องกันการทุจริต 2559-2562 (275 KB.)
แผนพัฒนาบุคลากร (190 KB.)
มาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ของ(ข้าราชการหรือพนักงาน) ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลป่าป้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (196 KB.)
รายงานผลการสำรวจผลการสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อองค์กร (235 KB.)


มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต <29 มิ.ย. 62>

 คู่มือปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (322 KB.)
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ (62 KB.)
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ (79 KB.)
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน (73 KB.)
มาตรการป้องกันการรับสินบน (68 KB.)


กิจการสภา ปี 2562 <13 พ.ย. 61>


แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 <13 พ.ย. 61>


แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562 <13 พ.ย. 61>


เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 <13 พ.ย. 61>


เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 <30 ก.ย. 59>

 ประกาศใช้เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (72 KB.)
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 1/7 (65 KB.)
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 2/7 (64 KB.)
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 3/7 (57 KB.)
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 4/7 (64 KB.)
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 5/7 (73 KB.)
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 6/7 (285 KB.)
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 7/7 (418 KB.)


งานสภาเทศบาลตำบลป่าป้อง ปี 2559 <31 ส.ค. 59>

 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 (839 KB.)
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 (668 KB.)
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 (2.82 MB.)
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2 (815 KB.)
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวืสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 (297 KB.)
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 (262 KB.)


แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) <13 ก.ค. 59>

 ประกาศใช้แผน (73 KB.)
บทนำ (598 KB.)
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญ (2.51 MB.)
การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนา (160 KB.)
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา (231 KB.)
บัญชีสรุปโครงการ (85 KB.)
การติดตามและประเมินผล (113 KB.)


แผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2559-2561 <10 ต.ค. 58>

 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5  


 
 
Copyright © 2009-2020 โดย เทศบาลตำบลป่าป้อง - http://www.papong.go.th
ที่ทำการเทศบาลตำบลป่าป้อง 155 หมู่ 6 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 โทร. 053-291106
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com